Search result for

strict

(127 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strict-, *strict*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strict[ADJ] เข้มงวด, See also: กวดขัน, เคร่งครัด, Syn. severe, stern, stringent
strict[ADJ] แน่นอน, See also: เที่ยงตรง, แม่นยำ, Syn. exact, accurate, precise
strict[ADJ] ถ้วนทั่ว, See also: สมบูรณ์, Syn. absolute, complete, utter
strictly[ADV] อย่างเคร่งครัด, See also: อย่างเข้มงวด, Syn. severely, sternly
strictly[ADV] อย่างแท้จริง, See also: อย่างแน่นอน, Syn. exactly, precisely
striction[N] การหด, See also: การจำกัด
stricture[N] การตำหนิอย่างรุนแรง, See also: การวิจารณ์อย่างรุนแรง, Syn. blame, censure, criticism
stricture[N] การจำกัด, See also: การบังคับ, การควบคุม, Syn. limit, restriction
stricture[N] การตีบตัน, See also: การตีบของอวัยวะ, Syn. stenosis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strict(สทริคทฺ) adj. เข้มงวด,เคร่งครัด,กวดขัน,แม่นยำ,แน่นอน,สมบูรณ์,ถ้วนทั่ว,ถูกต้อง,รอบคอบ., See also: strictness n., Syn. close,exacting,stern
striction(สทริค'เชิน) n. การหด,การหดตัว,การหดแคบ,การจำกัด,การควบคุม,การทำให้คับแคบ,ความคับแคบ
stricture(สทริค'เชอะ) nการกล่าวหา,การกล่าวโทษ,การตำหนิอย่างรุนแรง,การตีบตัว,การหดตัว,การจำกัด,การควบคุม., See also: strictured adj.
astrict(แอสทริคท') vt. ผูกมัด, จำกัด, ผูกพัน (ทางใจหรือนิตินัย) . -astriction n.
astrictive(แอสทริค'ทิฟว) adj. ฝาดสมาน
boa constrictorn. งูเหลือม
constrict(คันสทริคทฺ') {constricted,constricting,constricts} vt. ทำให้เล็กลง,ทำให้หดตัว,กด,ทำให้ช้าลง., See also: constrictive adj. ดูconstrict, Syn. bind
constriction(คันสทริค'เชิน) n. การทำให้เล็กลง,การทำให้ตีบตัวลง,ภาวะที่ถูกบีบ,ส่วนที่หดตัว,สิ่งที่ใช้บีบหรือกด, Syn. tightness
constrictorn. งูที่สามารถรัดเหยื่อให้ตาย,กล้ามเนื้อที่บีบตัว,ผู้บีบ,สิ่งหรือเครื่องบีบ
district(ดิส'ทริคทฺ) n. เขต,ตำบล,แถบ,ท้องถิ่น,เมือง,มณฑล. vt. แบ่งออกเป็นเขต (ตำบล แถบ,ท้องถิ่น,มณฑล), Syn. area,region

English-Thai: Nontri Dictionary
strict(adj) กวดขัน,เข้มงวด,เคร่งครัด,ถูกต้อง,สมบูรณ์
strictness(n) ความกวดขัน,ความเข้มงวด,ความเคร่งครัด
stricture(n) การหดตัว,ข้อวิจารณ์,การควบคุม,การกล่าวหา
constrict(vt) บีบรัด,ทำให้หด,ทำให้ตีบ,ทำให้คอด
constriction(n) การบีบรัด,การหด,การอัด
constrictive(adj) ซึ่งบีบรัด,ซึ่งหดตัว,ซึ่งเล็กลง
district(n) ตำบล,เขต,ท้องถิ่น,แถบ,เมือง,มณฑล
restrict(vt) ควบคุม,จำกัด,หักห้าม,ยับยั้ง
restriction(n) ข้อจำกัด,การจำกัด,การกำหนด,การบังคับ
restrictive(adj) คับแคบ,ถูกจำกัด,ถูกกำหนด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strictตั้งตรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
strict constructionการตีความอย่างเคร่งครัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strict constructionการตีความโดยเคร่งครัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strict liabilityความรับผิดสิ้นเชิง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
strict liabilityความรับผิดโดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strictly decreasing functionฟังก์ชันลดโดยแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
strictly increasing functionฟังก์ชันเพิ่มโดยแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
strictly personalเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strictly positiveบวกโดยแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stricture๑. การตีบ, การคอด, การหดแคบ [มีความหมายเหมือนกับ stegnosis ๒ และ stenochoria; stenosis]๒. ส่วนตีบ, ส่วนคอด, รอยคอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
strictly private (n name ) thai

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was given strict orders to protect our staging area.ข้าจะจัดกำลังเข้าป้องกันพื้นที่เขตของเราเอง Rising Malevolence (2008)
Always the strict master-เป็นครูที่เข้มงวดจริงๆ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
This is strictly a matter of privacy.มันเป็นเรื่องส่วนตัว Baby and I (2008)
Well, I wish I could help, but that's strictly against our ancient tradition and all we hold sacred.อืม ข้าหวังว่าข้าจะช่วยเจ้าได้ แต่มันขัดกับธรรมเนียมของเรา Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Strictly business. We don't come to 47th Street to chitchat.แค่ธุรกิจเท่านั้น เราไม่ได้มาที่ถนน 47 เพื่อจะมาคุยเล่นกัน New York, I Love You (2008)
Look, when you're in office, you gotta do a lot of things sometimes that are not always, in the strictest sense of the law, legal, but you do them because they're in the greater interests of the nation!นี่ เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่ง คุณต้องทำเรื่องต่าง ๆ มากมาย บางครั้งก็ไม่ได้ ถูกกฎหมายแบบเคร่งครัดสุด ๆ เสมอไป แต่คุณก็ทำ Frost/Nixon (2008)
But control is strictly localized with the parameters of our gaming environment.แต่การควบคุมจะทำได้ แค่เฉพาะในเขต Nที่มีการจัดฉากของเกมเท่านั้น.. Gamer (2009)
Trading of goods from the southern barbarians is strictly prohibited.หากเราทำเพิกเฉย แล้วค้าขายต่อไป เกรงว่าเหล่าข้าราช จะไม่พอใจท่าน Goemon (2009)
It's still strictly political?ก็ยังเป็นการเมืองอยู่ใช่มั้ยคะ? Invictus (2009)
- Sorry. Strict orders. - Go talk to your supervisor.ฉันไม่สนในข้อบังคับของคุณ คุณคุยกับหัวหน้าคุณ ไปได้ Prison Break: The Final Break (2009)
I've strict orders. No one gets inside at this point, sir.ฉันมีกฎข้อบังคับอย่างชัดแจ้ง ห้ามเข้ามาในนี้ Prison Break: The Final Break (2009)
- So we're strictly business now.-จะเอาธุรกิจล้วนๆ เลยใช่มั้ย Duplicity (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strict500 policemen were put on strict alert.
strictAlice was frightened of her strict mother.
strictAlong with the plants, animal life, too, was developing in harmony with the strict requirements of the land.
strictA number of countries have strict laws against drugs.
strictA strict father makes his children toe the line by thorough training.
strictBoth of my parents are not strict with me.
strictBrian intends to strictly limit the money he uses.
strictBut today smoking in public places is forbidden or strictly restricted.
strictFrom a strictly scientific point of view, history cannot be called a science.
strictHe is advised to go on a strict diet.
strictHe is at once strict and tender.
strictHe is less strict than our teacher.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเคร่งครัด[ADV] strictly, See also: rigidly, conscientiously, Example: ทุกคนควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
อย่างเด็ดขาด[ADV] strictly, See also: completely, absolutely, without leniency, Syn. โดยเด็ดขาด, Example: ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงในบริเวณแห่งนี้อย่างเด็ดขาด
เข้มงวดกวดขัน[V] strict, See also: be rigid, be rigorous, be stiff, be severe, be stern, Syn. เข้มงวด, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเข้มงวดกวดขันกับการลักลอบนำตัวนักศึกษาออกนอกประเทศ, Thai definition: กวดขันหรือเอาใจใส่อย่างเคร่งครัด
เข้มงวด[V] strict, See also: be rigid, be stiff, be severe, Syn. เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, Ant. ผ่อนปรน, Example: เจ้านายเข้มงวดกับลูกน้องเกินไป ระวังจะไม่มีใครอยู่ทำงานด้วย, Thai definition: กวดขันหรือสั่งให้ทำอย่างเคร่งครัดเป็นระเบียบ
ความโหด[N] strictness, See also: rigorousness, Syn. ความเข้มงวด, Example: ที่นี่มีระเบียบปฏิบัติการและข้อกำหนดที่มีความโหดพอสมควร
เคร่ง[ADJ] strict, See also: severe, austere, rigorous, serious, stringent, earnest, stern, tense, Example: พ่อหันไปมองหน้าเคร่งดื้อดึงของลูกก็รู้ว่าขืนห้ามปรามไปลูกก็คงไม่เชื่อ
เคร่งครัด[ADJ] strict, See also: serious, stiff, rigorous, stringent, austere, Example: เราต้องมีมาตรการอันเคร่งครัดในการรักษาแหล่งน้ำทั้งใต้ดินและผิวดินให้สะอาด
เคร่งเครียด[ADV] seriously, See also: strictly, tensely, strainedly, sternly, earnestly, Example: ในภาวะเช่นนี้เราอาจจะเห็นบางคนหัวเราะอย่างขมขื่นหรือหัวเราะอย่างเคร่งเครียด
เคร่งเครียด[ADJ] serious, See also: strict, tense, strained, stern, earnest, Example: สีหน้าของเขาหดหู่เหมือนกำลังคุยเรื่องเคร่งเครียดมากกว่าจะเป็นการพูดคุยเรื่องการแต่งงาน
เคร่งครัด[ADV] strictly, See also: seriously, stiffly, rigorously, stringently, austerely, Example: นายทหารใหม่ทำงานเคร่งครัดเกินไปไม่ใช้วิธีผ่อนสั้นผ่อนยาวจึงกลายเป็นเข้ากับเพื่อนฝูงไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
เอาจริง[v.] (aojing) EN: be strict ; be stern ; be rid ; be serious   FR: être strict ; être sérieux
เอาเรื่อง[v.] (aoreūang) EN: take action ; be strict ; be severe   
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway   FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted   FR: être particulier ; être spécifique
เฉียบขาด[adj.] (chīepkhāt) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive   FR: strict ; rigoureux
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
โดยเด็ดขาด[adv.] (dōi detkhāt) EN: strictly   
โดยไม่จำกัด[adv.] (dōi mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted   FR: sans limite

CMU English Pronouncing Dictionary
STRICT    S T R IH1 K T
STRICTER    S T R IH1 K T ER0
STRICTLY    S T R IH1 K T L IY0
STRICTEST    S T R IH1 K T AH0 S T
STRICTURE    S T R IH1 K CH ER0
STRICTURES    S T R IH1 K CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strict    (j) (s t r i1 k t)
stricter    (j) (s t r i1 k t @ r)
strictly    (a) (s t r i1 k l ii)
strictest    (j) (s t r i1 k t i s t)
stricture    (n) (s t r i1 k ch @ r)
strictness    (n) (s t r i1 k t n @ s)
strictures    (n) (s t r i1 k ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
streng; genau; unnachsichtig; konsequent {adj} | strenger; genauer; unnachsichtiger; konsequenter | am strengsten; am genauesten; am unnachsichtigsten; am konsequentestenstrict | stricter | strictest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]
うざい;うざったい[, uzai ; uzattai] (adj-i) (1) (col) annoying; noisy; (2) strict [Add to Longdo]
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
どや街[どやがい, doyagai] (n) flophouse area; flophouse district; flophouse quarter [Add to Longdo]
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P) [Add to Longdo]
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently [Add to Longdo]
ショッピング街[ショッピングがい, shoppingu gai] (n) (See 商店街) shopping street; shopping district [Add to Longdo]
ネガディブリスト[, negadeiburisuto] (n) import restriction list (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严密[yán mì, ㄧㄢˊ ㄇㄧˋ, / ] strict; tight (organization, surveillance etc) [Add to Longdo]
严慈[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] strict and compassionate; strict as a father and tender as a mother [Add to Longdo]
严格[yán gé, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ, / ] strict; stringent; tight; rigorous [Add to Longdo]
严格来说[yán gé lái shuō, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] strictly speaking [Add to Longdo]
严格来讲[yán gé lái jiǎng, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] strictly speaking [Add to Longdo]
严禁[yán jìn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] strictly prohibit [Add to Longdo]
严紧[yán jǐn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] strict; tight [Add to Longdo]
律诗[lǜ shī, ㄌㄩˋ ㄕ, / ] strict poetic form with eight lines of 5, 6 or 7 syllables and even lines rhyming [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
圧縮[あっしゅく, asshuku] packing (vs), compression, constriction, compaction [Add to Longdo]
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations [Add to Longdo]
取り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]
制限なしトークン[せいぎょなしトークン, seigyonashi to-kun] nonrestricted token [Add to Longdo]
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery [Add to Longdo]
制限付きトークン[せいげんつきトークン, seigentsuki to-kun] restricted token [Add to Longdo]
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strict \Strict\, a. [Compar. {Stricter}; superl. {Strictest}.]
   [L. strictus, p. p. of stringere to draw or bind tight, to
   strain. See {Strain}, and cf. {Strait}, a.]
   1. Strained; drawn close; tight; as, a strict embrace; a
    strict ligature. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Tense; not relaxed; as, a strict fiber.
    [1913 Webster]
 
   3. Exact; accurate; precise; rigorously nice; as, to keep
    strict watch; to pay strict attention. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It shall be still in strictest measure. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Governed or governing by exact rules; observing exact
    rules; severe; rigorous; as, very strict in observing the
    Sabbath. "Through the strict senteries." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Rigidly; interpreted; exactly limited; confined;
    restricted; as, to understand words in a strict sense.
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot.) Upright, or straight and narrow; -- said of the
    shape of the plants or their flower clusters.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Exact; accurate; nice; close; rigorous; severe.
 
   Usage: {Strict}, {Severe}. Strict, applied to a person,
      denotes that he conforms in his motives and acts to a
      principle or code by which he is bound; severe is
      strict with an implication often, but not always, of
      harshness. Strict is opposed to lax; severe is opposed
      to gentle.
      [1913 Webster]
 
         And rules as strict his labored work confine,
         As if the Stagirite o'erlooked each line.
                          --Pope.
      [1913 Webster]
 
         Soon moved with touch of blame, thus Eve: 
         "What words have passed thy lips, Adam severe!"
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
   {The Strict Observance}, or {Friars of the Strict
   Observance}. (R. C. Ch.) See {Observance}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strict
   adj 1: rigidly accurate; allowing no deviation from a standard;
       "rigorous application of the law"; "a strict vegetarian"
       [syn: {rigorous}, {strict}]
   2: (of rules) stringently enforced; "hard-and-fast rules" [syn:
     {hard-and-fast}, {strict}]
   3: characterized by strictness, severity, or restraint [syn:
     {nonindulgent}, {strict}] [ant: {indulgent}]
   4: incapable of compromise or flexibility [syn: {rigid},
     {strict}]
   5: severe and unremitting in making demands; "an exacting
     instructor"; "a stern disciplinarian"; "strict standards"
     [syn: {stern}, {strict}, {exacting}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 strict [strikt]
   tight
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top