Search result for

stressen

(50 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stressen-, *stressen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stressen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stressen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stress relaxation techniques?Stressentspannungstechniken. Burial Ground (1985)
Take a vacation from my problems and I did.EINHEIMISCHER, NICHT STRESSEN Ich mach einen. What About Bob? (1991)
What does this bitch want now? She's gonna ruin the day!Muss ich mich mein ganzes Leben lang von diesem Weib stressen lassen? Dobermann (1997)
But for some reason, lately, it's just really getting to me.Aber in letzter Zeit scheint es mich irgendwie zu stressenReal Me (2000)
I know that. So, don't stress out, all right?- Also, lass' dich nicht stressen, okay? Session 9 (2001)
She's still stressing over the whole "dropped out of college, not actually qualified" thing.Sie lässt sich stressen von wegen "kein Uniabschluss". Help (2002)
Like that mess on the floor is not gonna stress me out?Als ob mich das Durcheinander auf dem Boden nicht stressen wird? The Day the Magic Died (2003)
I'm gonna let you freak out and study like a mad woman and stress yourself out until finals, but once they're over, we are gonna celebrate big time... 'cause this is amazing.Ich werde dich jetzt von der Leine lassen. Du kannst wie eine Irre für die Abschlussprüfung lernen und dich dabei voll stressen. Aber danach feiern wir beide eine Woche lang. Here Comes the Son (2003)
I don't wanna stress her out about this.Will sie nicht stressenKeg! Max! (2003)
Don't even know why we fucking bother.Keine Ahnung, warum wir uns überhaupt damit stressenEnduring Love (2004)
I COULD STOP DELIVERY TO 1616 MERIDIAN STREET.Darum geht es gar nicht. Ich meine, ich will Sie nicht stressen. Heffernan, ich kann Ihnen da nicht helfen. Multiple Plots (2004)
My parents sit in front of the TV all day My sister treats me as if I'm retarded, my teachers make it tough, but it's me, Emilie, star of the scene, soon it'll be my turn, I'll have cash, a villa and a cabrio,Meine Eltern sind immer vor der Glotze, meine Schwester nennt mich dumme Fotze, die Lehrer stressen mich, aber auf der Bühne bin ich der Star - und bald bin ich berühmt, hab viel Geld, Snow White (2005)
No really, I like to come up here when I'm stressed out.Wenn alle stressen, ist es ganz schön hier. Netto (2005)
- Yes. I want to stress her body. Specifically her brain.Ich will ihren Körper stressen, besonders ihr Gehirn. Sleeping Dogs Lie (2006)
In the meantime, stress her into having another seizure.Stressen Sie sie so, dass sie einen Anfall kriegt. Forever (2006)
Stop stressing; it doesn't do any good.Hör auf dich zu stressen das macht wenig Sinn. First Down (2006)
Maybe you ought to start stressing, if they're going to put a bullet in our heads.Vielleicht fängst du an dich zu stressen, wenn sie vorhaben dir eine Kugel in den Kopf zu jagen. First Down (2006)
You shouldn't stress about school, you'll be a great lawyer some day.Sie sollten sich wegen der Schule nicht Stressen, eines Tages werden sie eine tolle Anwältin sein. A Love of a Lifetime (2007)
Stop stressing. Come here. Come here.Hör auf dich zu stressen, komm her. Turn the Page (2007)
We need to stress the patient's liver.Wir werden die Leber der Patientin stressenThe Right Stuff (2007)
How do we stress her liver?Wie können wir ihre Leber stressenThe Right Stuff (2007)
- Don't be stressed.Ach, lass dich nicht stressenSnow Angels (2007)
- Yeah, but don't feel any pressure.- Ja, aber bloß nicht stressen lassen. Music and Lyrics (2007)
Don't let it get to you. Stay calm.Lass dich davon nicht stressenGone with the Woman (2007)
Are you hassling each other again?Wollt ihr schon wieder rumstressenSilly's Sweet Summer (2007)
Doesn't everybody know you're not supposed to stress out a bride right before her wedding?Weiß denn keiner, daß man vermutlich nicht eine Braut direkt vor ihrer Hochzeit so stressen sollte? ! Showdown (2007)
Well, I mean, we all stress out every morning over what to wear.Na ja, ich meine... wir alle stressen uns jeden Morgen damit, was wir anziehen sollen. The Wave (2008)
Do you want to annoy me?Willst du mich stressenChiko (2008)
Naomi's got party, and I don't want her all stressed out for it.Naomi hat eine Riesen Party, und ich möchte sie nicht zu sehr stressenWe're Not in Kansas Anymore (2008)
Nothing's usual for a 4-year-old. And as fun as this is, it feels like we're your goomah.Nichts ist üblich für einen 4-jährigen und es fühlt sich an, als wären wir deine Mafiosi-MistressenEmancipation (2008)
- You are stressing me out, Sebastian, sabotaging my new relationship.- Was machst du? - Du bist mich nur am stressen, Sebastian. Sabotierst meine neue Bekanntschaft. The Doctor Is In (2008)
If they don't like my column, they can fire me!- Stressen, mich? Wenn denen meine Kolumne nicht passt... Petite musique du mensonge (2008)
So please do me a favor and do not let it stress you out. I know you're competitive and want to be the best, but you are the best.Also bitte tu mir einen Gefallen und lass dich nicht dadurch stressen, ich weiß, dass du ehrgeizig bist und die Beste sein möchtest, aber das bist du schon. The Girlfriend Experience (2009)
May I eat on the stairs, please?"Wenn andere mich stressen, schau sie an! Knerten (2009)
Which means that when you get stressed, you get unstressed.Was bedeutet, dass wenn Sie gestresst sind, sie sich entstressenBig Baby (2009)
You might not wanna cause me stress.Du wirst mich nicht stressen wollen. Machetes Up Top (2009)
Don't be stressed.Stressen Sie sich nicht. Phobia 2 (2009)
Can't nothing hurt me when I got on my war paint.Mich kann nichts stressen, wenn ich meine Kriegsbemalung angelegt habe. Everything Is Broken (2010)
Flash!Hören Sie, wenn Sie mich stressen, wird es nie funktionieren. Chuck Versus the Pink Slip (2010)
Stress his heart until it stops.Stressen Sie sein Herz bis es schlapp macht. Moving the Chains (2010)
Don't let your mother stress you out.Lass dich von deiner Mom nicht stressen4.3.2.1. (2010)
I know trying to lead a contingent of Kryptonians looking for a lease on life is putting weight on your shoulders and I don't wanna add to that but I'm still trying to set up an official meeting with our super-gang.Ich weiß, dass dieser Trupp von Kryptoniern auf der Suche nach einem neuen Leben eine ziemliche Belastung für dich darstellt und ich will dich nicht auch noch stressen. Aber ich muss endlich ein Treffen mit unserer Superhelden-Gang arrangieren. Absolute Justice (2010)
I ain't even gonna get stressed out about this.Ich werde mich jetzt nicht deswegen stressenRight Place, Wrong Time (2010)
Hey, you know, instead of stressing out about this wedding, you know what you should be doing?Anstatt sich wegen dieser Hochzeit so zu stressen, sollten Sie etwas anderes tun. Bridesmaids (2011)
Yeah, but he always stresses out about that.Ja, aber er lässt sich dadurch immer stressenFunhouse (2011)
You can stress animals in the laboratory when they're pregnant and their offspring will be more likely to use cocaine and alcohol as adults.Du kannst schwangere Tiere im Labor stressen und ihre Nachkommen werden anfälliger dafür sein, als Erwachsene Koks und Alkohol zu konsumieren. Zeitgeist: Moving Forward (2011)
I'm not gonna challenge you.Ich werde dich nicht stressenInto the Dark (2011)
We could stress her body.Wir könnten Ihren Körper stressen und schauen, ob Ihre Nebennieren reagieren. Last Temptation (2011)
Wait. I, uh... I don't wanna stress out Carlos.Ich will Carlos nicht stressenSuspicion Song (2011)
Too much fucking trouble, birds.Weiber stressen einfach zu sehr. Unconditional Love (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top