Search result for

stomach

(101 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stomach-, *stomach*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stomach[N] กระเพาะ, See also: กระเพาะอาหาร, Syn. belly, tummy
stomach[N] ท้อง, See also: ช่องท้อง, Syn. abdomen
stomach[VI] ทน, See also: อดทน, อดกลั้น, Syn. abide, endure, tolerate
stomachic[ADJ] ซึ่งปวดท้อง
stomachache[N] อาการปวดท้อง, Syn. acute, indigestion
stomach ache[N] ปวดท้อง, See also: อาการปวดท้อง, Syn. indigestion, gastric upset
stomach ache[N] ปวดท้อง, See also: อาการปวดท้อง, Syn. indigestion, gastric upset

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stomach(สทัม'มัค) n. กระเพาะอาหาร,ท้อง,ช่องท้อง,ความอยากอาหาร,ความภูมิใจ,ความหยิ่ง,ความเสียใจ,ความโกรธ vt. ใส่เข้าไปในกระเพาะอาหาร,เก็บไว้ในกระ-เพาะอาหาร,โกรธ,เสียใจ
stomach acheอาการปวดกระเพาะอาหาร., See also: stomach-achy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
stomach(n) กระเพาะอาหาร
stomach(vt) เสียใจ,ทนทาน,โกรธ,อยากอาหาร
stomachache(n) อาการปวดท้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stomachกระเพาะ(อาหาร) [มีความหมายเหมือนกับ venter ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomach pumpเครื่องสูบดูดกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomach, distendedกระเพาะกาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomachal; gastric-กระเพาะ(อาหาร) [มีความหมายเหมือนกับ stomachic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomachalgia; gastralgia; gastrodynia; stomachodyniaอาการปวดกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomachic๑. -กระเพาะ(อาหาร) [มีความหมายเหมือนกับ gastric; stomachal]๒. ยาธาตุ, ยาเจริญอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomachic stimulant; stimulant, gastricยาธาตุเจริญอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomachic tonic; tonic, digestiveยาธาตุ, ยาเจริญอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ stomachic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomachodynia; gastralgia; gastrodynia; stomachalgiaอาการปวดกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomachoscopy; gastroscopyการส่องตรวจกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stomachกระเพาะอาหาร [TU Subject Heading]
stomachกระเพาะอาหาร, อวัยวะส่วนหนึ่งของทางเดินอาหารมีลักษณะเป็นถุง  เป็นที่พักอาหารและย่อยอาหารบางชนิดก่อนที่จะส่งต่อไปยังลำไส้เล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Stomach diseasesโรคกระเพาะอาหาร [TU Subject Heading]
Stomach neoplasmsเนื้องอกกระเพาะอาหาร [TU Subject Heading]
Stomach ulcerแผลเปื่อยกระเพาะอาหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The sudden knot in my stomach tells meรู้สึกปวดตับขึ้นมาทันทีเลย Committed (2008)
And test anyone else with stomach pain.และทดสอบทุกๆคน เกี่ยวกับแผลในช่องท้อง Not Cancer (2008)
The endoscope's bowing. Push on the stomach.เอ็นโดสโคป งอ ดันเข้าไปในท้อง Not Cancer (2008)
You can get it if your stomach acid's low,คุณเกิดมันได้เพราะภาวะเป็นกรดในท้องของคุณต่ำ Adverse Events (2008)
Stomach's killing me.ท้องกำลังฆ่าผม The Itch (2008)
Explains the seizure and the stomach pain.อธิบายอาการชักกับปวดท้องด้วย The Itch (2008)
Your stomach?ท้องของคุณ The Itch (2008)
Explains the seizures, stomach, and now the nerves.อธิบายถึง การชัก ปวดท้องและระบบประสาทในตอนนี้ The Itch (2008)
I know it sucks, but I need to test your stomach again.ฉันรู้ว่ามันห่วยแตก แต่ฉันต้องการตรวจช่องท้องคุณซ้ำ The Itch (2008)
He lost weight after the stomach pain.น้ำหนักเขาลด หลังจากปวดท้อง The Itch (2008)
Worked last time I had a stomach ache.ตอนผมปวดท้องครั้งสุดท้าย\ มันได้ผลคับ Emancipation (2008)
On the other hand, stomach cancer.ลองให้คนอื่นดูซิ มะเร็งช่องท้อง Leiomyosarcoma. Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stomachAll of a sudden I felt a sharp pain in my stomach.
stomachAn army travels on its stomach. [Proverb]
stomachAn empty stomach doesn't help on the mental front.
stomachAn ulcer forms in the stomach.
stomachCoffee does harm to stomach.
stomachCould you send up some stomach medicine?
stomachDoes the medicine act on the stomach?
stomachDon't injure your stomach by eating too much.
stomachDo you feel any pain in your stomach?
stomachDrinking on an empty stomach is bad for health.
stomachExperience the sickening knotting of the stomach.
stomachFood is digested in the stomach.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุง[N] belly, See also: stomach, abdomen, Syn. ท้อง, Example: หนุ่มๆ คว้าผ้าขาวม้าพาดบ่าเคียนพุงตามถนัด โดยกะใช้ผ้าขาวม้าทำทุกอย่างแทนผ้าเช็ดตัว
ท้อง[N] abdomen, See also: stomach, belly, Syn. ครรภ์, นาภี, Example: ชูชกกินมากเสียจนท้องแตกตาย, Thai definition: ส่วนของร่างกายด้านหน้า ตั้งแต่ลิ้นปี่จนถึงกระดูกเชิงกราน มีสะดืออยู่ตรงกลาง มีกระเพาะ สำไส้เล็ก และสำไส้ใหญ่อยู่ภายใน
กระเพาะ[N] stomach, See also: belly, abdomen, Syn. กระเพาะอาหาร, Example: หลังจากการซุ่มโจมตีของข้าศึก ทหารที่รอดชีวิตแทบจะไม่มีอาหารตกถึงกระเพาะเลย, Count unit: กระเพาะ
กระเพาะอาหาร[N] stomach, Syn. กระเพาะ, Example: แพทย์ตรวจพบว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นแผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ้วท้อง[v.] (hiuthøng) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger   FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
หิ้วท้อง[adv.] (hiuthøng) EN: in hunger ; with gnawing stomach   
กดท้อง[v. exp.] (kot thøng) EN: press the stomach   
กระเพาะ[n.] (kraphǿ) EN: stomach ; bowels ; belly ; abdomen   FR: estomac [m]
กระเพาะอาหาร[n.] (kraphǿ āhān) EN: stomach   FR: estomac [m]
กรอกท้อง[v. exp.] (krøk thøng) EN: line the stomach   
ลิ้นปี่ [n.] (linpī) EN: pit of the stomach   
หมอบลง[v. exp.] (møp long) EN: crouch ; lie prone ; lie on one's stomach   
มวน[v.] (mūan) EN: be colicky ; have a queasy feeling in the stomach ; have angina   
นอนคว่ำ[v. exp.] (nøn khwam) EN: lie prone ; lie on the stomach   FR: dormir sur le ventre

CMU English Pronouncing Dictionary
STOMACH    S T AH1 M AH0 K
STOMACHS    S T AH1 M AH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stomach    (v) (s t uh1 m @ k)
stomachs    (v) (s t uh1 m @ k s)
stomached    (v) (s t uh1 m @ k t)
stomaching    (v) (s t uh1 m @ k i ng)
stomach-ache    (n) - (s t uh1 m @ k - ei k)
stomach-pump    (n) - (s t uh1 m @ k - p uh m p)
stomach-aches    (n) - (s t uh1 m @ k - ei k s)
stomach-pumps    (n) - (s t uh1 m @ k - p uh m p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magen {m} [anat.] | Mägen {pl}stomach | stomachs [Add to Longdo]
Magenbeschwerden {pl} [med.]stomach trouble [Add to Longdo]
Magenkrebs {m} [med.]stomach cancer [Add to Longdo]
Magenschlauch {m} [med.]stomach tube [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
おなかを壊す;お腹を壊す;お腹をこわす[おなかをこわす, onakawokowasu] (exp,v5s) to get an upset stomach; to have a stomach ache [Add to Longdo]
お腹(P);御腹;お中;御中[おなか, onaka] (n) stomach; (P) [Add to Longdo]
お腹が空く;お腹がすく[おなかがすく, onakagasuku] (exp,v5k) to become hungry; to get an empty stomach [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
ガツ[, gatsu] (n) {food} (perhaps from the English word "gut") stomach (esp. a pig's stomach or a cow's rumen); pork stomach [Add to Longdo]
ギアラ[, giara] (n) abomasum (fourth compartment of the stomach of a ruminant); maw; rennet-bag [Add to Longdo]
ストマック[, sutomakku] (n) stomach [Add to Longdo]
ハギス[, hagisu] (n) haggis (traditional Scottish dish made from a sheep's offal cooked in the animal's stomach) [Add to Longdo]
[い, i] (n) (1) stomach; (2) (See 胃宿) Chinese "stomach" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肚子痛[dù zi tòng, ㄉㄨˋ ㄗ˙ ㄊㄨㄥˋ, ] stomach ache; belly-ache [Add to Longdo]
肚痛[dù tòng, ㄉㄨˋ ㄊㄨㄥˋ, ] stomach ache [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] stomach [Add to Longdo]
胃疼[wèi téng, ㄨㄟˋ ㄊㄥˊ, ] stomach-ache [Add to Longdo]
胃病[wèi bìng, ㄨㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, ] stomach trouble; stomach illness [Add to Longdo]
胃痛[wèi tòng, ㄨㄟˋ ㄊㄨㄥˋ, ] stomachache [Add to Longdo]
肠胃[cháng wèi, ㄔㄤˊ ㄨㄟˋ, / ] stomach and intestine; digestive system [Add to Longdo]
体肤[tǐ fū, ㄊㄧˇ ㄈㄨ, / ] stomach; abdomen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stomach \Stom"ach\, v. t. [imp. & p. p. {Stomached}; p. pr. &
   vb. n. {Stomaching}.] [Cf. L. stomachari, v.t. & i., to be
   angry or vexed at a thing.]
   1. To resent; to remember with anger; to dislike. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The lion began to show his teeth, and to stomach the
       affront.               --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       The Parliament sit in that body . . . to be his
       counselors and dictators, though he stomach it.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To bear without repugnance; to brook. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stomach \Stom"ach\, n. [OE. stomak, F. estomac, L. stomachus,
   fr. Gr. sto`machos stomach, throat, gullet, fr. sto`ma a
   mouth, any outlet or entrance.]
   1. (Anat.) An enlargement, or series of enlargements, in the
    anterior part of the alimentary canal, in which food is
    digested; any cavity in which digestion takes place in an
    animal; a digestive cavity. See {Digestion}, and {Gastric
    juice}, under {Gastric}.
    [1913 Webster]
 
   2. The desire for food caused by hunger; appetite; as, a good
    stomach for roast beef. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence appetite in general; inclination; desire.
    [1913 Webster]
 
       He which hath no stomach to this fight,
       Let him depart.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Violence of temper; anger; sullenness; resentment; willful
    obstinacy; stubbornness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Stern was his look, and full of stomach vain.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       This sort of crying proceeding from pride,
       obstinacy, and stomach, the will, where the fault
       lies, must be bent.          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. Pride; haughtiness; arrogance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He was a man
       Of an unbounded stomach.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Stomach pump} (Med.), a small pump or syringe with a
    flexible tube, for drawing liquids from the stomach, or
    for injecting them into it.
 
   {Stomach tube} (Med.), a long flexible tube for introduction
    into the stomach.
 
   {Stomach worm} (Zool.), the common roundworm ({Ascaris
    lumbricoides}) found in the human intestine, and rarely in
    the stomach.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stomach \Stom"ach\, v. i.
   To be angry. [Obs.] --Hooker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stomach
   n 1: an enlarged and muscular saclike organ of the alimentary
      canal; the principal organ of digestion [syn: {stomach},
      {tummy}, {tum}, {breadbasket}]
   2: the region of the body of a vertebrate between the thorax and
     the pelvis [syn: {abdomen}, {venter}, {stomach}, {belly}]
   3: an inclination or liking for things involving conflict or
     difficulty or unpleasantness; "he had no stomach for a fight"
   4: an appetite for food; "exercise gave him a good stomach for
     dinner"
   v 1: bear to eat; "He cannot stomach raw fish"
   2: put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear
     his constant criticism"; "The new secretary had to endure a
     lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the
     heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
     [syn: {digest}, {endure}, {stick out}, {stomach}, {bear},
     {stand}, {tolerate}, {support}, {brook}, {abide}, {suffer},
     {put up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top