Search result for

stirbt

(53 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stirbt-, *stirbt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stirbt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stirbt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's gonna die anyway.Er stirbt so oder so. Zombie (1979)
My mother will die without me.Meine Mutter stirbt ohne mich. The Wanderers (1979)
And if a man dies his feelings and thoughts also pass away?Und wenn der Mensch stirbt...? Stirbt dann alles, war er gefühlt und gedacht hat? Nightmares (1979)
Unless... unless he is dead, before I am.Es sei denn, dass Caligula noch vor mir stirbtCaligula (1979)
They say he's close to death.Es heißt, er stirbt bald. Caligula (1979)
- Tiberius dies, be worse for us.Stirbt Tiberius, wird es für uns nur schlimmer. Caligula (1979)
There could be more revolutions, civil chaos, if he dies.Stirbt er, bedeutet das Bürgerkrieg, Revolution, ein gigantisches Chaos. Caligula (1979)
It looks as if he's claimed to die anyway.- Der stirbt ganz von selbst. Caligula (1979)
Somebody who gets older and older and never dies.Einer der älter und älter wird und niemals stirbtDon't Go Near the Park (1979)
I didn't think he'd be the one to go first.Ich hätte nicht gedacht, daß er früher stirbtThe Conductor (1980)
"She is ill, she is dying.""Sie ist krank, sie stirbt." Oblomov (1980)
Anyone who dies is a nuisance.Wenn einer stirbt, dann stört er. Solo Sunny (1980)
He who dies is suddenly an outsider.Wer stirbt, der ist plötzlich ein Außenseiter. Solo Sunny (1980)
But we all die.Aber jeder stirbtSolo Sunny (1980)
She wouldn't die right away. It'd take a few minutes for her to faint. Both of you would probably have a lot of time to think.Außerdem stirbt dein Opfer nicht sofort, es dauert etliche Minuten, bis die Bewusstlosigkeit eintritt. From the Life of the Marionettes (1980)
You'll kill their confidence.Wenn Sie schließen, stirbt das Vertrauen. The Lady Banker (1980)
Swap with him. He gets hit, you get 10 grand.Mach's. Wenn er stirbt, kriegst du 10 Riesen. The Big Red One (1980)
We talk about beds when somebody gets out of here or dies.Wir reden über Betten, wenn jemand rauskommt oder stirbtBrubaker (1980)
And you think it was a heart attack?Stirbt so 'n Typ an einem Herzanfall? The Umbrella Coup (1980)
Sentenced to death in absentia, he will die of a cancer in the ´60´s.In Abwesenheit zu Tode verurteilt, stirbt er in den 60ern an Krebs. The Last Metro (1980)
- Thank God straight fucks are still in style.- Die altmodische Nummer stirbt nie aus. Dressed to Kill (1980)
More if the artist dies, of course.Oder noch mehr, wenn der Künstler stirbtDressed to Kill (1980)
You're not going to have a livelihood if he dies.Sie haben nichts mehr, wenn er stirbt. Ich hole jetzt eine Kutsche. The Elephant Man (1980)
Does she know John's dying?Weiß Mrs. Kendal, dass John stirbtThe Elephant Man (1980)
The Empire will compensate you if he dies.Das Imperium entschädigt dich, falls er stirbtStar Wars: The Empire Strikes Back (1980)
And if he survives, he's almost certain to become the president of the United States when Roosevelt dies in April of 1945.Und falls er überlebt, wird er fast mit Sicherheit Präsident der VSA, wenn Roosevelt im April 1945 stirbtThe Final Countdown (1980)
No one, but no one, dies in the palace without a command from the Emperor.Niemand, absolut niemand, stirbt im Palast... ohne den Befehl des Imperators. Flash Gordon (1980)
We both hope Shingen will die.Wir hoffen beide, dass Shingen stirbtKagemusha (1980)
On ocean, you die quick.Auf Meer, stirbt sich schnell! The Last Flight of Noah's Ark (1980)
I think he dying.Es ist schlimm. Ich glaube, er stirbtThe Last Flight of Noah's Ark (1980)
They regress. The brain cells die off.Ihr Gehirn stirbt immer mehr ab. The Night of the Hunted (1980)
Her mind is dying.Ihr Geist stirbtThe Night of the Hunted (1980)
The first man who is dead loses.Wer zuerst stirbt, verliert. Popeye (1980)
His mudder ups and dies,Selbst, als seine Mudder stirbtPopeye (1980)
- Gotta make sure the guy stays alive.- Es sei denn, er stirbtRaging Bull (1980)
- The instinct never dies.- Der alte Instinkt stirbt nicht. Seems Like Old Times (1980)
Cause when youґre dying, your life suddenly really does become very authentic.Denn wenn man stirbt, wird das Leben plötzlich sehr authentisch. Stardust Memories (1980)
- Fifty bucks never killed anybody.- An fünfzig mäusen stirbt keiner. Used Cars (1980)
- Fifty bucks never killed anybody.- An fünfzig mäusen weniger stirbt keiner. Used Cars (1980)
Fifty bucks never killed anybody.An fünfzig mäusen stirbt doch keiner. Used Cars (1980)
It remains inert and shapeless, passive as long as it stays in the freezing temperatures of sidereal space.Die Zeit und feindliche Umwelteinflüsse spielen für diesen Organismus keine Rolle, er stirbt nicht, er schaltet nur ab, wird passiv, solange er durch die absolute, für jedes andere Lebewesen tödliche Kälte des Weltalls reist. Contamination (1980)
We're safe. It's doomed now.Wir sind gerettet, er stirbtContamination (1980)
My God, Marianne, if this man dies, and we could have helped him, could you ever forget it?Mein Gott, Marianne, wenn der stirbt, der Mann hier, und wir hätten vielleicht helfen können, dann, Mensch, könntest Du das jemals vergessen? Eine Liebe, das kostet immer viel (1980)
Grandpa's dying.Grandpa stirbtThe Hostage (1981)
You know, nobody knows for sure your Aunt Cordelia is really dying again.Woher weißt du so genau, dass deine Tante Cordelia diesmal wirklich stirbtThe Pearls (1981)
I thought he was gonna die.Ich dachte, er stirbtThe Tempest (1981)
I solemnly assure you, unless the grain of wheat falls to the earth and dies, it remains just a grain of wheat, but if it dies, it produces much fruit.Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Absence of Malice (1981)
And the great Russian monarchy will be gone!Mit ihm stirbt auch die Idee der russischen Monarchie! Rasputin (1981)
I'm afraid because when I think about it I wish he'd die.Ich habe Angst... ... dennwennichdarandenke... ... möchteich,dasserstirbtBody Heat (1981)
In the state of Florida, when a person dies without a will and there are no children or surviving parents then the spouse inherits everything.Wenn in Florida eine Person ohne Testament stirbt... ... ohneKinderund ohne überlebende Eltern... ... erbtderEhepartneralles. Body Heat (1981)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sterben (an) | sterbend | gestorben | du stirbst | er/sie stirbt | ich/er/sie starb | er/sie ist/war gestorben | ich/er/sie stürbe | stirb! | jung sterben | eines natürlichen Todes sterben | eines gewaltsamen Todes sterben | an einer Krankheit (einer Wunde) sterben | an einer Verletzung sterben | vor Hunger (Durst) sterben | ins Gras beißen; daran glauben müssen [ugs.]; sterben | ohne direkte Nachkommen sterben | tausend Tode sterbento die {died; died} (of; from) | dying | died | you die | he/she dies | I/he/she died | he/she has/had died | I/he/she would die | die! | to die young | to die a natural death | to die a violent death | die of an illness (from a wound) | to die from an injury | to die of hunger (thirst) | to bite the dust [coll.] | to die without issue | to die a thousand deaths [Add to Longdo]
Sie stirbt vor Angst.She is frightened to death. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  stirbt [ʃtirpt]
     dies
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top