Search result for

stellar

(34 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stellar-, *stellar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stellar[ADJ] เหมือนดาว, Syn. celestial, heavenly, spherical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stellar(สเทล'ละ) adj. เกี่ยวกับดาว,คล้ายดาวแจ่มจรัส,เป็นดารา,เป็นตัวเอก., Syn. celestial
interstellar(อิสเทอสเทล'ละ) adj. ระหว่างดวงดาว,ท่ามกลางดวงดาว

English-Thai: Nontri Dictionary
stellar(adj) เป็นดารา,เกี่ยวกับดวงดาว,เป็นตัวเอก,แจ่มจรัส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
HIS PSYCH EVALS DURING HIS STAY WERE LESS THAN STELLAR.หมายถึง แต่มันก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะ เปล่า ไม่ใช่ทอมมี่ ฮอตช์น่ะ House on Fire (2009)
-Yeah, you're great. Stellar.-ใช่ คุณเจ๋งสุด เป็นพระเอกเลย Under the Mountain (2009)
The stellar evolution research team.เข้าร่วมทีมวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ The Pirate Solution (2009)
To Kiyora's stellar 3rd place finish... and special prize of 9,000 euro!สำหรับที่ 3 ของคิโยระ และเงินรางวัล 9000 ยูโร! Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
I'm concerned about potential stellar flare activity - spot radiation.แต่ผมห่วงลมสุริยะ กำลังกระจายตัว - จุดของรังสี Space (2010)
Strong stellar winds,มีลมอยู่บนดาว Faith (2010)
So, simulating supernovae stellar collapse and black-hole formation is so hard because it brings together a lot of physics.เป่าขึ้นดาวซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพภายใน นี้ไม่ง่าย ในความเป็นจริงไม่มีใคร ได้ดึงมันออก The Riddle of Black Holes (2010)
Your references are stellar. I can see why my wife wants to hire you.เอกสารอ้างอิงของเธอแจ่มมากๆ Rough Trade (2010)
Stellar Angels in America essay.บทพูดเจิดจรัสระดับดาวค้างฟ้าอเมริกา Beastly (2011)
Could be radiation from those stellar flares altair has been throwing.อาจเป็นรังสีจากเปลวดาวฤกษ์ ที่ดาวอัลแทร์ปล่อยมาก็ได้ A Message Back (2011)
Wish I was there to share the view with you, but mine is stellar thanks to our friends in U.S. Southern Command.ฉันอยากอยู่ที่นั่นเพื่อดูวิวกับเธอมาก แต่ที่ห้องของฉันสวยกว่าเยอะ ต้องขอบคุณเพื่อนของเราที่อเมริกาด้วย Knightfall (2011)
Looks like you're having a stellar debut.เหมือนว่าเธอจะได้เปิดตัวเป็นตัวเอก Con-Heir (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
STELLAR    S T EH1 L ER0
STELLARTON    S T EH1 L ER0 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stellar    (j) (s t e1 l @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sternentwicklung {f}stellar evolution [Add to Longdo]
Sternkonstellation {f} [astron.]stellar constellation [Add to Longdo]
stellar {adj}; Sternen...stellar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナースハウンド;ナースハウンドシャーク;スキリオライヌス・ステラリス;スキリオライヌスステラリス[, na-suhaundo ; na-suhaundosha-ku ; sukiriorainusu . suterarisu ; sukiriorainususuter] (n) nursehound (Scyliorhinus stellaris, species of catshark in the Northeast Atlantic and Mediterranean) [Add to Longdo]
一流会社[いちりゅうかいしゃ, ichiryuukaisha] (n) top-ranked firm; top-tier corporation; leading company; prestigious company; stellar company [Add to Longdo]
準恒星状天体[じゅんこうせいじょうてんたい, junkouseijoutentai] (n) quasar; quasi-stellar object; QSO [Add to Longdo]
星間[せいかん, seikan] (adj-no) interstellar [Add to Longdo]
星間ガス[せいかんガス, seikan gasu] (n) interstellar gas; interstellar miasma [Add to Longdo]
星間雲[せいかんうん, seikan'un] (n) interstellar cloud [Add to Longdo]
星間吸収[せいかんきゅうしゅう, seikankyuushuu] (n) interstellar absorption [Add to Longdo]
星間塵[せいかんじん, seikanjin] (n) interstellar dust [Add to Longdo]
星間物質[せいかんぶっしつ, seikanbusshitsu] (n) interstellar matter [Add to Longdo]
繁縷[はこべ;はこべら;ハコベ;ハコベラ, hakobe ; hakobera ; hakobe ; hakobera] (n) (uk) chickweed; stitchwort (Stellaria sp.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stellar \Stel"lar\, Stellary \Stel"la*ry\, a. [L. stellaris, fr.
   stella a star. See {Star}.]
   1. Of or pertaining to stars; astral; as, a stellar figure;
    stellary orbs.
    [1913 Webster]
 
       [These soft fires] in part shed down
       Their stellar virtue.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Full of stars; starry; as, stellar regions.
    [1913 Webster] Stellate

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stellar
   adj 1: indicating the most important performer or role; "the
       leading man"; "prima ballerina"; "prima donna"; "a star
       figure skater"; "the starring role"; "a stellar role"; "a
       stellar performance" [syn: {leading(p)}, {prima(p)},
       {star(p)}, {starring(p)}, {stellar(a)}]
   2: being or relating to or resembling or emanating from stars;
     "an astral body"; "stellar light" [syn: {stellar}, {astral}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top