Search result for

steer

(107 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steer-, *steer*
English-Thai: Longdo Dictionary
understeer(vi) ดื้อโค้ง (พวงมาลัยรถ)
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steer[VI] นำทาง, See also: ถือพวงมาลัย, Syn. direct
steer[VT] นำทาง, See also: ถือพวงมาลัย, Syn. direct
steer[N] การคัดท้าย, See also: การถือพวงมาลัย
steerage[N] การคัดท้าย, See also: การถือพวงมาลัย
steer for[PHRV] นำ (เรือ) ไปทาง, See also: แล่นเรือไปทาง, คัดท้ายไปทาง, Syn. steer forwards
steersman[N] ผู้ถือพวงมาลัย, See also: ผู้ขับขี่
steer into[PHRV] นำ (เรือ) ไปทาง, See also: แล่นเรือไปทาง, คัดท้ายไปทาง
steerageway[N] ความเร็วปานกลาง
steer through[PHRV] นำ (เรือ) ผ่าน, See also: แล่นเรือผ่าน
steer towards[PHRV] นำ (เรือ) ไปทาง, Syn. steer for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
steer(สเทียร์) vt.,n. (การ) คัดท้าย,ถือพวงมาลัย,คุมหางเสือ,นำทาง,ตามทาง,ชี้นำ,มุ่งหน้า,วัวตัวผู้ที่ตอนแล้ว -Phr. (steer clear of หลีก หลีกเลี่ยง), Syn. guide,pilot,conduct,lead
steerage(สเทีย'ริจฺ) n. การนำทาง,การคัดท้าย,การถือพวงมาลัย,การคุมหางเสือ,ส่วนของเรือที่ติดตั้งอุปกรณ์นำทาง,ส่วนของเรือโดยสาร ที่เก็บค่าโดยสารถูกที่สุด, Syn. steering
steeragewayn. ความเร็วพอประมาณที่เรือวิ่งได้เร็วและควบคุมได้
steering committeen. คณะกรรมการเตรียมการประชุม,คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุม steering gear อุปกรณ์พวงมาลัยขับขี่,อุปกรณ์คุมหางเสือ
steering wheeln. พวงมาลัยขับขี่

English-Thai: Nontri Dictionary
steer(n) วัวหนุ่ม
steer(vi,vt) คัดท้าย,ถือท้าย,ถือหางเสือ,เลี้ยว,มุ่ง,บ่ายหน้า
steerage(n) การถือหางเสือ,ที่โดยสารชั้นต่ำสุดในเรือ
steersman(n) คนคัดท้ายเรือ,นายท้าย,คนถือหางเสือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
steering armแขนบังคับเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering axisแกนบังคับเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering axis inclinationความเอียงแกนบังคับเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering boxกระปุกพวงมาลัย [มีความหมายเหมือนกับ steering gear ๑ และ steering gear box] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering column; steering shaftแกนพวงมาลัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering committeeคณะกรรมการอำนวยการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
steering committeeคณะกรรมการดำเนินการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
steering committeeคณะกรรมการอำนวยการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering feedbackผลป้อนกลับที่พวงมาลัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering gear๑. เฟืองพวงมาลัย๒. เฟืองบังคับเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Steering-gearเฟืองบังคับเลี้ยว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's best to steer clear of it.เป็นทางดีที่สุดแล้วที่จะดูแล The Lazarus Project (2008)
Steer away!จับพวกมาลัย! Episode #1.5 (2008)
Now, the driver couldn't be identified, but it appeared as though a woman's hands were seen gripping the steering wheel.ตอนนี้ ยังระบุไม่ได้ว่าใครขับ รู้แต่ว่าเป็นมือผู้หญิง ที่จับพวงมาลัย Greatness Achieved (2008)
Whoa. Is this how you steer your house?คุณบังคับหางเสือแบบนี้เอง Up (2009)
I steered us. I did. I steered the house.ผมบังคับมันเอง บ้านอ่ะ Up (2009)
Steered us?บังคับมัน Up (2009)
So I went ahead and steered us down here.ผมก็เลยเข้าไป บังคับหางเสือจนถึงนี่ Up (2009)
Steering away from patty and phil for a moment, let's talk about you.พักเรื่องแพตตี้กับฟิลไว้ก่อน คุยเรื่องคุณดีกว่า London. Of Course (2009)
Have I ever steered you wrong? Dave, I've gone over all of the data, and this merger is a dud.เดฟ,ผมดูข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ การรวมครั้งนี้มันไม่มีประโยชน์ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Alright, you steer, I'll push.เอาหล่ะ นายไปที่พวงมาลัย ฉันจะดันเอง Zombieland (2009)
I thought I should steer clear.ฉันคิด ฉันจะหลีกทางให้ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
I said, "pumpkin, even if I could steer a yacht,ฉันว่า "ตาฟักทอง ต่อให้ฉันขับเรือยอชท์เป็นนะ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
steerA car has one steering wheel.
steerA young girl was at the steering wheel.
steerBritish and Japanese cars have steering wheels on the right side.
steerHe turned the steering wheel the other way about.
steerHideo turned the steering wheel sharply to avoid the bicyclist.
steerIf you whip the steering wheel around like that on a snowy road the car is going to go into a slide.
steerI had trouble with the new car; it was difficult to steer.
steerI steered clear of sensitive topics.
steerOf course you can trust me; have I ever given you a bum steer before
steerRigid wheels give sufficient stability to a low-speed vehicle steered by outside forces.
steerShe steered our efforts in the right direction.
steerSteering wheels of American cars are on the left side.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คันส่ง[N] drag link (of a motor vehicle), See also: steering arm, Thai definition: เครื่องส่งให้รถวิ่ง
คณะกรรมการอำนวยการ[N] board of committee, See also: steering committee, Example: สูจิบัตรของงานจะมีรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการปรากฏอยู่, Count unit: คณะ
คัด[V] steer, See also: helm, take the tiller, Example: เขาคัดหางเสือเปลี่ยนทิศเดินเรือเฉียงคลื่นลมมุ่งลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, Thai definition: ใช้พายหรือแจวงัดน้ำออกจากตัว
คัดฉาก[V] steer, See also: helm, take the tiller, operate the rudder, Syn. คัดจังกูด, คัดหางเสือ, คัดท้าย, Thai definition: ถือท้ายเรือ
คัดท้าย[V] steer, See also: helm, take the tiller, Syn. คัดจังกูด, คัดหางเสือ, คักฉาก, Example: เขากำลังคัดท้ายแพที่งอโค้งให้กลับตรง, Thai definition: ถือท้ายเรือ
คัดหางเสือ[V] steer, See also: take the helm/tiller, control, conduct, Syn. คัดจังกูด, คัดฉาก, คัดท้าย, Example: เขาคัดหางเสือเพื่อเปลี่ยนทิศเดินเรือมุ่งลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, Thai definition: ถือท้ายเรือ
พวงมาลัย[N] steering wheel (car), See also: helm (boat), Example: คนขับรถหมุนพวงมาลัยบังคับให้รถเลี้ยวไปทางขวา, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องสำหรับบังคับเรือไฟ หรือเรือยนต์ รถยนต์ ให้ไปตามทางที่ต้องการ
นายท้าย[N] steersman, See also: helmsman, wheelsman, Example: เรือลำนี้ใช้ฝีพายทั้งหมด 50 คนและนายท้ายเพียง 2 คน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ถือท้ายเรือ มีหน้าที่ควบคุมเรือให้แล่นไปตามทิศทาง โดยเฉพาะตามแม่น้ำลำคลอง
การขับขี่[N] driving, See also: steering, Example: การขับขี่ยวดยานพาหนะในขณะฝนตกต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
จรวดนำวิถี[N] guided missile, See also: steerable missile, Syn. ขีปนาวุธนำวิถี, Example: ฝ่ายพันธมิตรยิงจรวดนำวิถีใส่ข้าศึก ทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก, Count unit: ลำ, Thai definition: ขีปนาวุธนำวิถีซึ่งขับเคลื่อนด้วยจรวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขับขี่[n.] (kān khapkhī) EN: driving ; steering   FR: conduite
คณะกรรมการอำนวยการ[n. exp.] (khanakammakān amnūaykān) EN: organizing committee ; steering committee   
คัดท้าย[v.] (khatthāi) EN: steer ; helm ; take the tiller   FR: gouverner ; diriger un bateau ; prendre la barre
นำทาง[v.] (namthāng) EN: lead ; show the way ; guide ; conduct ; steer   FR: guider ; conduire ; montrer le chemin ; piloter
พวงมาลัย[n. exp.] (phūangmālai) EN: steering wheel ; helm   FR: volant [m] ; barre (d'un bateau) [f]
ถือท้าย[v.] (theūthāi) EN: steer ; take the helm   FR: prendre les commandes

CMU English Pronouncing Dictionary
STEER    S T IH1 R
STEERE    S T IH1 R
STEERS    S T IH1 R Z
STEERED    S T IH1 R D
STEERING    S T IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
steer    (v) (s t i@1 r)
steers    (v) (s t i@1 z)
steered    (v) (s t i@1 d)
steerage    (n) (s t i@1 r i jh)
steering    (v) (s t i@1 r i ng)
steerages    (n) (s t i@1 r i jh i z)
steersman    (n) (s t i@1 z m @ n)
steersmen    (n) (s t i@1 z m @ n)
steerageway    (n) (s t i@1 r i jh w ei)
steering-gear    (n) - (s t i@1 r i ng - g i@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gabelschaft {m}steer tube [Add to Longdo]
Lenkwinkel {m}steer angle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネット技術推進グループ[インターネットぎじゅつすいしんグループ, inta-netto gijutsusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Engineering Steering Group; IESG [Add to Longdo]
インターネット研究推進グループ[インターネットけんきゅうすいしんグループ, inta-netto kenkyuusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Research Steering Group; IRSG [Add to Longdo]
ステアリング[, sutearingu] (n) (abbr) steering gear [Add to Longdo]
ステアリングコミッティー;ステアリング・コミッティー[, sutearingukomittei-; sutearingu . komittei-] (n) (See ステコミ) steering committee [Add to Longdo]
ステコミ[, sutekomi] (n) (abbr) (See ステアリングコミッティー) steering committee [Add to Longdo]
ハンドル[, handoru] (n) (1) handle; (2) steering wheel; (3) (bicycle) handlebar; (P) [Add to Longdo]
パステ[, pasute] (n) (abbr) power steering [Add to Longdo]
パワーステアリング[, pawa-sutearingu] (n) power steering; (P) [Add to Longdo]
パワステ[, pawasute] (n) (abbr) power steering [Add to Longdo]
運営委員会[うんえいいいんかい, un'eiiinkai] (n) steering committee [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方向盘[fāng xiàng pán, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄢˊ, / ] steering wheel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steer \Steer\ (st[=e]r), n. [OE. steer, AS. ste['o]r; akin to D.
   & G. stier a bull, OHG. stior, Icel. stj[=o]rr,
   [thorn]j[=o]rr, Sw. tjur, Dan. tyr, Goth. stiur, Russ. tur',
   Pol. tur, Ir. & Gael. tarbh, W. tarw, L. taurus, Gr. tay^ros,
   Skr. sth[=u]ra strong, stout, AS. stor large, Icel. st[=o]rr,
   OHG. st[=u]ri, stiuri. [root]168. Cf. {Stirk}, {Taurine}, a.]
   A young male of the ox kind; especially, a common ox; a
   castrated taurine male from two to four years old. See the
   Note under {Ox}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steer \Steer\, n. [AS. ste['o]r, sti['o]r; akin to D. stuur, G.
   steuer, Icel. st[=y]ri. [root]168. See {Steer}, v. t.]
   [Written also {stere}.]
   A rudder or helm. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steer \Steer\, v. t.
   To castrate; -- said of male calves.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steer \Steer\, n. [AS. ste['o]ra. See {Steer} a rudder.]
   A helmsman; a pilot. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steer \Steer\, v. t. [imp. & p. p. {Steered} (st[=e]rd); p. pr.
   & vb. n. {Steering}.] [OE. steeren, steren, AS. sti['e]ran,
   st[=y]ran, ste['o]ran; akin to OFries. stiora, stiura, D.
   sturen, OD. stieren, G. steuern, OHG. stiuren to direct,
   support, G. steuer contribution, tax, Icel. st[=y]ra to
   steer, govern, Sw. styra, Dan. styre, Goth. stiurjan to
   establish, AS. ste['o]r a rudder, a helm, and probably to
   Icel. staurr a pale, stake, Gr. stayro`s, and perhaps
   ultimately to E. stand. [root]168. Cf. {Starboard}, {Stern},
   n.]
   To direct the course of; to guide; to govern; -- applied
   especially to a vessel in the water.
   [1913 Webster]
 
      That with a staff his feeble steps did steer.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steer \Steer\, v. i.
   1. To direct a vessel in its course; to direct one's course.
    "No helmsman steers." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To be directed and governed; to take a direction, or
    course; to obey the helm; as, the boat steers easily.
    [1913 Webster]
 
       Where the wind
       Veers oft, as oft [a ship] so steers, and shifts her
       sail.                 --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To conduct one's self; to take or pursue a course of
    action.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 steer
   n 1: an indication of potential opportunity; "he got a tip on
      the stock market"; "a good lead for a job" [syn: {tip},
      {lead}, {steer}, {confidential information}, {wind},
      {hint}]
   2: castrated bull [syn: {bullock}, {steer}]
   v 1: direct the course; determine the direction of travelling
      [syn: {steer}, {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre},
      {direct}, {point}, {head}, {guide}, {channelize},
      {channelise}]
   2: direct (oneself) somewhere; "Steer clear of him"
   3: be a guiding or motivating force or drive; "The teacher
     steered the gifted students towards the more challenging
     courses" [syn: {guide}, {steer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top