Search result for

stases

(988 entries)
(0.0323 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stases-, *stases*, stase
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stases มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stases*)
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
Metastasis (เม็ดแทส) (n) การแพร่กระจายของเนื้อร้าย มะเร็ง ไปยังอวัยวะอื่นๆ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
can’t stand[แคนท สแตนด์] (phrase ) ทนไม่ไหว ทนไม่ได้ She can't stand waiting for those people.
instagram[อิน-สตะ-แกรม] (n ) อินสตาแกรม (transliterated word)
rechtsstaat (n ) ประเทศที่ใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐาน
starbucksStarbucks is a international coffee retail chain company,based in Seattle, Washington, United States Starbucks คือชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ขายกาแฟ,มีสาขามากมายในต่างประเทศ. เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกที่เมือง Washington, United States

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Restriction of Hazardous Substances (n ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. RoHS,
small for gestational ageเด็กที่เมื่อคลอดมีน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำกว่า (SGA) 10rd percentile ของเด็กที่มีอายุครรภ์เท่าเทียมกัน Approprirate for gestational age (AGA) คือเด็กที่คลอดมี น้ำหนักเหมาะสมกับอายุครรภ์คือระหว่าง 10-90 percentile

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
siesta (n ) n. a short sleep in the afternoon esp. in warm countries: take/have a siesta The stores all close after lunvh when everyone takes a siesta
status quo (n from Latin :stātu quō ) The state of things; the way things are, as opposed to the way they could be; the existing state of affairs.

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
stalkingstalking

English-Thai: Longdo Dictionary
star fruit(n) มะเฟือง (เนื่องจากภาพตัดขวางเป็นรูปดาว), carambola
stand(vt) ทน เช่น I hate the English lesson. I can't stand the sight of the teacher., bear
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
barista(n) นักชงกาแฟเอสเปรสโซ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อชงกาแฟเอสเปรสโซ, R. espresso
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
installment(n) เงินผ่อน
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/
sustainable(adj) ยั่งยืน, ถาวร เช่น sustainable agriculture
stat(abbrev) 1) สถิติ ย่อมาจาก statistics 2) อย่างเฉียบพลัน, ทันทีทันใด ย่อมาจากภาษาพูดที่ว่า sooner than already there
staple(n) ลวดเย็บกระดาษ
financial statement(n) งบการเงิน
state of the union(n) การแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาของประธานาธิบดีสหรัฐ
income statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น This is a sample form of Income Statement, showing income and expenses for a given period of business operations.
crystal fertilizer(n) ปุ๋ยเกล็ด
nostalgic(adj) ซึ่งรำลึกถึงความหลัง เช่น You will feel nostalgic because this screensaver shows your images in a way similar to how many documentaries and biographies show still images from a history or a person's past.
jump-start(vt) พ่วงแบตเตอรี่ เช่น Check your owner's manual before jump-starting your car or using it to jump-start another car., S. jump start
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, S. financial statement,
instagram(n ) โปรแกรมฟิลเต้อร์และลูกเล่นในตัวกล้องถ่ายรูปเพื่อการตบแต่งภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้โทนสีแปลกไปตามต้องการ พร้อมช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การเชื่อมต่อไปยัง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stab[VT] แทง, See also: ทิ่ม, จิ้ม, แยง, Syn. knife, pierce, thrust
stab[N] การแทง, See also: การทิ่ม, การจิ้ม, Syn. jab, prick, puncture
stab[N] การวิจารณ์อย่างรุนแรง, Syn. severe criticism
stab[N] ความเจ็บปวดอย่างกะทันหัน, Syn. sting, twinge
stab[N] ความพยายาม, Syn. attempt, endeavour, try
stag[N] กวางตัวผู้, See also: กวางตอนตัวผู้, Syn. buck, deer, hart
stag[N] ผู้ชายที่ออกงานสังคมโดยไม่มีผู้หญิงเป็นคู่ (คำไม่เป็นทางการ)
stag[N] สัตว์ตัวผู้ที่ตอนแล้ว, Syn. buck
stag[ADJ] สำหรับผู้ชายเท่านั้น (คำไม่เป็นทางการ)
stag[ADV] โดยไม่มีคู่มาด้วย (คำไม่เป็นทางการ)
stag[VI] ไปโดยไม่มีเพื่อนหญิงมาด้วย
star[N] ดวงดาว, See also: ดาว
stay[VI] พักอยู่, See also: อาศัยอยู่, ค้างอยู่, ยังอยู่, Syn. linger, sojourn
costa[N] กระดูกซี่โครง
pasta[N] พาสต้า, See also: อาหารอย่างหนึ่งของอิตาลี
stack[N] กองที่ซ้อนกัน, See also: กองสิ่งของที่ซ้อนกันอยู่, Syn. heap, load, pile
stack[N] กองหญ้า, See also: กองฟาง, Syn. haystack, rick
stack[N] ปล่องควัน, See also: ปล่องไฟ, Syn. chimney, smokestack
stack[N] จำนวนมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: จำนวนมากมาย, Syn. mass, large amount
stack[N] หิ้วหนังสือในห้องสมุด, Syn. bookshelf
stack[VI] วางตั้งซ้อนกัน, See also: กองซ้อนกัน, Syn. accumulate, heap up, pile
stack[VT] วางตั้งซ้อนกัน, See also: กองซ้อนกัน, Syn. accumulate, heap up, pile
staff[N] คณะผู้ทำงาน, See also: คนงาน, Syn. employees, workers
staff[N] เสนาธิการ, See also: คณะเสนาธิการ, Syn. army afficer
staff[N] เสาค้ำ, See also: ไม้ค้ำ, Syn. rod, pole, stick
staff[N] เส้นขวาง 5 เส้นที่ใช้เป็นโน้ตเพลง
staff[ADJ] ซึ่งว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
staff[VT] จัดหาคณะทำงาน, Syn. employ, hire
stage[N] รถม้าโดยสาร
stage[N] ระยะเวลา, See also: ระยะ, ช่วง, ตอน, Syn. period, phase, step
stage[N] เวที, See also: แท่น, Syn. platform
stage[N] ฉาก, See also: ฉากละคร, Syn. background, scene
stage[VT] ออกแสดง, See also: จัดแสดง, Syn. do a play, dramatize
stagy[ADJ] เกี่ยวกับการแสดงบนเวที, Syn. showy, dramatic
staid[ADJ] เงียบขรึม, See also: ขรึม, สงบ, มั่นคง, สุขุม, Syn. sedate, calm, stable, solemn, Ant. capricious, unstable
stain[N] คราบ, See also: รอยเปื้อน, รอยเลอะ, Syn. blot, mark, spot
stain[N] สีทา, See also: สีแต้ม, Syn. cloour, tinge
stain[N] สีย้อม, Syn. dye
stain[N] ด่างพร้อย, See also: มลทิน, Syn. blemish, disgrace, shame
stain[VI] เป็นคราบ, See also: เปรอะเปื้อน, Syn. blot, mark, spot
stain[VT] ทำให้เป็นรอยเลอะ, See also: ทำให้เป็นคราบ, ทำให้เปื้อน, Syn. blot, mark, spot
stair[N] ขั้นบันได, Syn. single step
stair[N] บันได, Syn. ladder, stairway
stake[N] เสาหลัก, See also: เสาเข็ม, Syn. pole, post, stick
stake[N] การประหารชีวิตแบบผูกติดกับเสาแล้วเผา
stake[VT] ปักเสา, See also: ลงเสา, Syn. pole, stick
stake[VI] ปักเขต, See also: ล้อมเขต, Syn. picket, tether
stake[VT] ผูกไว้กับเสา, See also: ผูกไว้กับหลัก, Syn. hitch, tie
stake[N] เงินเดิมพัน, Syn. bet, wager
stake[N] ดอกเบี้ยหรือส่วนแบ่งผลประโยชน์, Syn. interest, share

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
aerostat(แอ' โรสแทท) n. ฐานที่เบากว่าอากาศ, บอลลูน, เรือบิน (lighter-than-air craft)
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
aerostation(แอโรสเท' เชิน) n. วิทยาศาสตร์หรือศิลปที่เกี่ยวกับบอลลูนหรือเรือบินที่เบากว่าอากาศ
afghanistan(แอฟแกน' นิสแทน) n. ประเทศอัฟกานิสถาน อยู่ในทวีปเอเซียตะวันออกกลาง
air station lนามบินที่มีเครื่องบินซ่อมแซมและบริการสำหรับเครื่องบิน
all-star(ออล' สทาร์) adj. ประกอบด้วยดาราแสดงทั้งหมด. -n. คนเล่นที่เลือกให้เป็นตัวแทนของดาราทั้งหมด (entirely of star performers)
aloha stateมลรัฐฮาวาย
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
american standard code foรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า แอสกี (ASCII) เป็นรหัสมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ เรียกว่า "รหัส แอสกี "
anastatic(แอนนะสแทท' ทิค) adj. พิมพ์นูน
antihistamine(แอนทีอิส' ทะมีน) n. สารต้านฤทธิ์ของ histamine ในร่างกาย, ใช้แก้อาการแพ้หรือโรคภูมิแพ้ (เช่น หวัด) -antihistaminic adj. (anti-+histamine)
apostasy(อะพอส'ทะซี) n. การผละออกจากศาสนาหลักการณ์ พรรคหรืออื่น ๆ
apostatise(อะพอส' ทะไทซ) n. กระทำการ apostasy (commit apostasy)
appestat(แอพ' พิสแทท) n. บริเวณสมองมนุษย์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมความอยากอาหาร
apstate(อะพอส'เทท) n. บุคคลที่ผละออกจากศาสนา หลักการพรรคหรืออื่น ๆ (convert) apostatise, apostatize (อะพอส'ทะไทซ) n. กระทำการ apostasy (commit apostasy)
arista(อะริส'ทะ) n., (pl. -tae) ส่วนยื่นของเมล็ดข้าว, หนวดแมลง (prominent bristle)
aristate(อะริส'เทท) adj. ไร้ aristae, มีหนาม (awned, with a thin spine)
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ <คำแปล>หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
assistance(อะซิส'เทินซฺ) n. การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, Syn. aid,help)
assistant(อะซิส'เทินทฺ) n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ป่วย.
assistant professorผู้ช่วยศาสตราจารย์
assistantship(อะซิส'เทินทฺชิพ) n. ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อช่วยศาสตราจารย์ ทำงาน
astarboard(อัสทรา'บอร์ด) adv. ทางกาบเรือด้านขวา (on the starboard)
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
astatine(แอส'ทะทีน) n. ธาตุหายากชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ At; at. no. : 85
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ,การเป็นพยาน,การรับรอง,หลักฐานพยาน
augean stablesคอกวัวของพระเจ้า Augeas ซึ่งเล่ากันว่ามีวัวอยู่ 3000 ตัวที่ไม่เคยได้ทำความสะอาดต่อม Hercules ได้ใช้น้ำในแม่น้ำ Alpheus ล้างวันเดียวสะอาด
bandstand(แบน'สแทนดฺ) n. เวทีวงดนตรีที่ยกขึ้น, Syn. platform -pl. bandsmen
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
bedstandn. โต๊ะเล็ก ๆ ,ข้างเตียง
bistable magnetic coreวงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวก ก็ต้องเป็นลบ
bloodstain(บลัด'สเทน) n. รอยเลือด,จุดที่เปื้อนเลือด
bookstall(บุค'สทอล) n. ที่สำหรับตั้งหนังสืออ่าน
bookstandร้านขายหนังสือเล็ก,แผงหนังสือ,หิ้งหนังสือ
borstal(บอร์'สเทิล) n. โรงเรียนเด็กที่กระทำผิดกฎหมาย เพื่ออบรมและฝึกอาชีพ
buffer staten. รัฐกันชน
bystandern. คนมุง,คนยืนมอง
capstan(แคพ'สแทน) n. เครื่องถอนสมอเรือ,กว้าน
castanets(แคสทะเนทส์') n. ลูกกลมไม้สองลูกสำหรับเคาะประกอบดนตรี'
castaway(แคส'ทะเวย์) n. คนเรือแตก,คนนอกกฎหมาย adj. ล่องลอย,เรือแตก,ถูกทิ้งขว้าง, Syn. pariah,outcast
chief of staffเสนาธิการ
cholecystalgian. อาการปวดถุงน้ำดี
circumstance(เซอ'คัมสฺเทินซฺ) {circumstanced,circumstancing,circumstances} n. สถานการณ์,กรณี,สภาวะ,สภาพ,ฐานะ,กาลเทศะ,วิธีการ,โอกาส,สภาพแวดล้อม,รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ,ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์, Syn. condition
circumstancedadj. อยู่ในสถานการณ์หนึ่งเฉพาะ,ภายใต้สถานการณ์
circumstantialadj. ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,ไม่สำคัญ,บังเอิญ,เป็นรอง,ละเอียด,โดยเฉพาะ,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. provisional -A.definite
circumstantiate(เซอคัมสแทน'ชิเอท) vt. ยืนยัน,เสนอข้ออ้างอิงเพื่อยืนยัน,อธิบายอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม, See also: circumstantiation n. ดูcircumstantiate
city-staten. นครรัฐ
clearstationn. สถานที่รักษาพยาบาลทหารแนวหน้า
co-star(โค'สทาร์) n. ดาราประกอบ vi. (โค'สทาร์') เป็นดาราประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
abstain(vi) เว้น,ละเว้น,อด
adjustable(adj) ซึ่งปรับได้,ซึ่งแก้ไขได้
aerostat(n) เรือเหาะ
apostasy(n) การปลีกตัวออกจากพวกพ้อง,การละทิ้งศาสนา
apostate(n) ผู้ปลีกตัวจากพวกพ้อง,ผู้ละทิ้งศาสนา
assistance(n) ความช่วยเหลือ,การอนุเคราะห์,การสงเคราะห์
assistant(n) ผู้ช่วย
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
backstage(adv) หลังเวที,หลังฉาก,อย่างลับๆ,ส่วนตัว
backstairs(adj) ลับๆ,สกปรก
backstairs(n) บันไดหลัง
bastard(adj) ที่ไม่ถูกกฎหมาย
bastard(n) ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย
beanstalk(n) ฝักถั่ว
bloodstain(n) รอยเปื้อนเลือด,รอยเลือด
bookstall(n) แผงขายหนังสือ
bookstand(n) แผงหนังสือ,ร้านขายหนังสือ,หิ้งหนังสือ
BOX box stall(n) คอกม้า,คอกสัตว์
BUFFER buffer state(n) รัฐกันชน,ประเทศกันชน
capstan(n) กว้าน
castanets(n) ฉิ่ง
castaway(adj) ถูกทิ้ง,ล่องลอย,ถูกลอยแพ
castaway(n) คนที่เรืออับปาง,คนนอกกฎหมาย
circumstance(n) พฤติการณ์,โอกาส,กาลเทศะ,สภาพ,เหตุการณ์แวดล้อม,เหตุ,กรณี
circumstantial(adj) สุดแต่โอกาส,ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,กล่าวโดยละเอียด
coastal(adj) ตามฝั่งทะเล,ใกล้ชายฝั่ง
COMFORT comfort station(n) ส้วมสาธารณะ
constable(n) ตำรวจ,โปลิศ,ขุนวัง
constancy(n) ความมั่นคง,ความแน่นแฟ้น,ความแน่วแน่,ความคงที่,ความซื่อสัตย์
constant(adj) มั่นคง,เป็นอยู่เสมอ,แน่นแฟ้น,แน่วแน่,คงที่,ซื่อสัตย์
contestant(n) ผู้ต่อสู้,คู่ปรปักษ์,ผู้แข่งขัน
crustacean(adj) เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง
crustacean(n) สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง
crystal(adj) ใสเหมือนผลึกแก้ว,โปร่งแสง,คล้ายผลึก
crystal(n) ผลึกแก้ว
crystalline(adj) ใสเหมือนผลึก,เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง
crystallize(vi,vt) ใสเหมือนผลึก,ตกผลึก,เป็นเกล็ด,เป็นก้อน,กลายรูป
custard(n) คัสตาร์ด
dastard(adj) ขลาด,ขี้ขลาด,ขี้ขลาดตาขาว
dastard(n) คนขี้ขลาดตาขาว,คนขลาด
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ
devastate(vt) ทำลายล้าง,สังหาร,ล้างผลาญ,ทำให้ฉิบหาย
devastation(n) การทำลายล้าง,การสังหาร,การล้างผลาญ
distaff(n) แกนพันด้าย,งานของสตรี
distance(n) ระยะทาง,หนทาง,ช่วงเวลา
distant(adj) นาน,ไกล,ไม่คุ้นเคย,ห่างเหิน,ไม่ต่อเนื่อง
distaste(n) ความไม่ถูกใจ,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ
distasteful(adj) ไม่ถูกปาก,ไม่อร่อย,ไม่ถูกรส,ไม่ถูกใจ,ขมขื่น,น่ารังเกียจ
downstairs(adv) ลงบันได,ลงชั้นล่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyostatic๑. -หยุดหนอง๒. ยายับยั้งหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patria potestas (L.)อาญาสิทธิ์พ่อบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pustulocrustaceous-ตุ่มหนองมีสะเก็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-transitional stageขั้นตอนหลังช่วงการเปลี่ยนสภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
postabortal-หลังแท้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postageไปรษณียากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postal articleไปรษณียภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postal code; zip codeรหัสไปรษณีย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phalanx, distalกระดูกนิ้วท่อนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy; cyesis; gestation; gravidism; gravidity; syllepsisการตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protected state; protectorateรัฐในอารักขา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protected stateรัฐในอารักขา [ดู protectorate] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressor substanceสารเพิ่มความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive resistanceการต่อต้านอย่างสงบ [ดู civil disobedience ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudo-statementข้อความเทียม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy wastageการตั้งครรภ์สูญเปล่า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pregnancy, abdominal; gestation, abdominal; pregnancy, intraperitonealการตั้งครรภ์ในช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodromal stageระยะอาการนำ, ระยะอาการบอกเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presence of the testatorการกระทำต่อหน้าผู้ทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyrogenetic stage; stage of fervescence; stage, pyretogenicระยะไข้ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peristalsisการบีบรูด [มีความหมายเหมือนกับ vermiculation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peristaltic-บีบรูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
place of birth statisticsสถิติสถานที่เกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
photostable-ทนแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure switch; pressurestatสวิตช์ความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyretogenic stage; stage of fervescence; stage, pyrogeneticระยะไข้ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pre-transitional stageขั้นตอนก่อนช่วงการเปลี่ยนสภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
preamble of a statuteคำปรารภแห่งบทกฎหมาย, พระราชปรารภ (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-colonial stateรัฐหลังยุคอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pluricostateเป็นหลายสันตามยาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pluripara; multigesta; multigravida; multiparaหญิงมีครรภ์หลายครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
population statisticsสถิติประชากร [ดู demographic statistics] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
preeruptive stageระยะก่อนขึ้นผื่น, ระยะก่อนออกผื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period of gestationระยะเวลาตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
petiole; leaf stalkก้านใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
paper, stateเอกสารสำคัญของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
person receiving public assistanceผู้รับสวัสดิการจากรัฐ [ดู public welfare recipient] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parametric statisticsสถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pharyngotympanic tube; tube, auditory; tube, eustachianท่อหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proportional thermostatเทอร์มอสแตตแบบสัดส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
previous statementคำให้การครั้งก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pluriresistantทนทานหลายด้าน, ดื้อยาหลายขนาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pushup stackกองซ้อนแบบผลักขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pressurestat; pressure switchสวิตช์ความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
protistaโพรทิสตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
personal digital assistant (PDA)เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (พีดีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
personal digital assistant (PDA)เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (พีดีเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleura, costalเยื่อหุ้มปอดส่วนซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานหนังสือสากล

ISBN [เทคโนโลยีการศึกษา]

National Information Standards Organization - NISOองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการมาตรฐาน (ANSI) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Adjustable shelfชั้นเลื่อนได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dictionary standที่วางพจนานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hot stampingเดินทอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
International Standard Bibliographic Descriptionsมาตรฐานสากลการลงรายการบรรณานุกรมทั่วไป, ข้อมูลทางบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

International <b>Sta</b>ndard Book Number

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ หรือ International Standard Book Number หรือ ISBN

ประวัติความเป็นมา : บริษัท W.H. Smith (http://www.whsmith.co.uk) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายหนังสือรายใหญ่ของอังกฤษ ได้ร่วมกับสภาสมาคมสำนักพิมพ์ และ Prof. F.G. Foster แห่ง The London School of Economic จัดทำตัวเลขกำกับหนังสือเพื่อให้เป็นมาตรฐาน (Standard Book Number: SBN) ในปี ค.ศ. 1967 ต่อมา ISO (International Standard Organization: องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ) ร่วมกับสมาคมสำนักพิมพ์ และห้องสมุดต่างๆ ของยุโรป และอเมริกา เห็นความสำคัญของตัวเลขดังกล่าว จึงปรับปรุงให้เป็นระบบสากล ในปี ค.ศ. 1970 เรียกว่า ISBN (International Standard Book Number)

สำหรับประเทศไทยได้มีการนำ ISBN มาใช้โดยปี พ.ศ. 2519 หอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ประมวลผลด้วยเครื่องจักรแห่งประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ สร้าง ISBN ภายในประเทศ และเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา

โครงสร้างของเลข ISBN : เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ มีตัวเลข 10 หรือ 13 หลัก โดยแบ่งเป็น 4-5 ส่วน ตัวเลขแต่ละส่วนถูกแบ่งให้ชัดเจนด้วยเครื่องหมาย (-) หรือเว้นวรรค ส่วนที่ 1 รหัสบาร์โค้ด แสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 รหัสกลุ่มประเทศ (Group identifier) แบ่งตามประเทศหรือกลุ่มประเทศตามภูมิศาสตร์หรือกลุ่มประเทศตามภาษา มี 1-5 หลัก เช่น 974 รหัสประเทศไทย ส่วนที่ 3 รหัสสำนักพิมพ์ (Publisher prefix) มี 2-7 หลัก ขึ้นกับว่าสำนักพิมพ์นั้นพิมพ์หนังสือมากน้อยเพียงใดถ้าพิมพ์มากจะได้รหัสน้อยหลัก สำหรับ สวทช. คือ 229 ส่วนที่ 4 รหัสลำดับชื่อเรื่อง (Title number) มีกี่หลักขึ้นกับจำนวนรหัสกลุ่มและรหัสสำนักพิมพ์ ส่วนที่ 5 เลขตรวจสอบ (Check digit) ใช้ตรวจสอบว่าเลขที่ถูกป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์นั้นถูกต้องหรือไม่ มี 1 หลัก (0-9) หรือ X

ISBN เป็นประโยชน์ต่อหลายวงการ เช่น ห้องสมุด นำ ISBN มาประยุกต์ใช้ในการยืมคืน การยืมระหว่างห้องสมุด การสืบค้น เข้าถึง และแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ ร้านหนังสือ คลังสินค้าต่างๆ ISBN ช่วยในการบริหารสินค้าและคลังสินค้า ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว

การขอรับเลข ISBN จากหอสมุดแห่งชาติ : สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ หรือหน่วยงานราชการ ต้องกรอกรายละเอียดของหนังสือในแบบฟอร์มการขอเลข ISBN ได้ 4 วิธี 1. ทางจดหมาย ถึง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ 2. ทางโทรสาร ที่หมายเลข 0-2281-5450, 0-2628-5175 3. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-mail : isbn@nlt.go.th 4. ติดต่อขอรับด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรห้องสมุด

สิ่งพิมพ์ที่ไม่สามารถขอ ISBN ได้ 1. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ 2. สิ่งพิมพ์อายุการใช้งานสั้น เช่น แผ่นพับ แผ่นโฆษณา 3. ปฏิทิน สมุดบันทึก เกมส์ต่าง ๆ 4. หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา 5. สมุดภาพระบายสี สมุดแบบฝึกหัด 6. บัตรอวยพร บัตรคำ 7. ผลงานทางวิชาการที่ขอปรับระดับในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 8. รายงานการวิจัยของหน่วยงาน 9. สิ่งพิมพ์ฉบับสำเนาที่ไม่ได้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะการพิมพ์แบบดิจิตอล (ถ่ายเอกสาร,อัดสำเนา,โรเนียว,copyprint) 10. สิ่งพิมพ์ขนาด A5 ที่มีเนื้อหาไม่เกิน 50 หน้า ซึ่งจัดเป็นจุลสาร 11.ISBN ไม่สามารถกำหนดย้อนหลังได้

ตัวอย่างบาร์โค้ด ISBN ที่พิมพ์ลงบนปกหนังสือ :

International <b>Sta</b>ndard Book Number        International <b>Sta</b>ndard Book Number [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

International Standard Serial Numberเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number : ISSN) เป็นเลขรหัสเฉพาะที่กำหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภทวารสารแต่ละชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการค้นข้อมูลวารสาร การแลกเปลี่ยน และการติดต่อต่าง ๆ เกี่ยวกับวารสารได้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว

การสร้างเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ศูนย์ข้อมูลวารสารสากล ประเทศฝรั่งเศส (International Centre for the Registration of Serial Publications, Paris, France) เป็นหน่วยงานที่สร้างเลข ISSN ประกอบด้วยเลขอารบิค 8 หลัก ตั้งแต่ 0-9 ยกเว้น เลขตัวสุดท้ายซึ่งบางครั้งจะเป็นตัวอักษร X (ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ) การเขียนเลข 8 หลักนี้ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ตัว และมีเครื่องหมาย (-) คั่นกลาง เลขแต่ละตัว ไม่มีความหมาย นอกจากจะใช้สำหรับกำกับวารสารแต่ละชื่อเรื่องเท่านั้น และได้มอบหมายให้ศูนย์ข้อมูลวารสารประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก รับผิดชอบในการกำหนดเลข ISSN ให้กับสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารที่พิมพ์ในประเทศ สำหรับประเทศไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดเลข ISSN คือ ศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย ศูนย์สารนิเทศห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ

สิ่งพิมพ์ที่ให้เลข ISSN ได้แก่ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทต่างๆ เช่น วารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร หนังสือรายปี นามานุกรม วารสารที่มีการพิมพ์ภาษาอื่นด้วย ต้องให้เลข ISSN สำหรับวารสารภาษาอื่นอีกเลขหนึ่ง ส่วนวารสารที่พิมพ์ด้วยสื่อประเภทอื่น นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ซีดีรอม ออนไลน์ ต้องให้เลข ISSN แยกต่างหากเช่นเดียวกัน

การขอเลข ISSN ต้องส่งหลักฐานเพื่อประกอบการขอเลข ดังนี้

1. สำเนาแบบฟอร์มการขอเลข ISSN พร้อมลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวารสารอย่างครบถ้วน

2. สำเนาหน้าปกวารสารและสารบัญ

3. สำเนาใบอนุญาตตีพิมพ์ จากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (เฉพาะที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานเอกชน)

4. ติดต่อขอเลข ISSN โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และติดต่อด้วยตนเอง

สำหรับวารสารที่มีการเปลี่ยนชื่อ ผู้จัดพิมพ์ต้องติดต่อขอรับเลข ISSN สำหรับวารสารที่เปลี่ยนชื่อ จะใช้เลขเดิมไม่ได้ เนื่องจากระบบเลข ISSN จะไม่รับข้อมูลที่มีการให้เลขซ้ำ หรือชื่อวารสารซ้ำ

การพิมพ์เลข ISSN บนตัวเล่ม กำหนดให้พิมพ์ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน คือ หน้าปกมุมบนขวา เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด หรือหน้าปกใน หรือปกหลัง

ประโยชน์ของเลข ISSN ที่เด่นชัด คือ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในการสั่งซื้อ จำหน่าย การสืบค้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลวารสาร และเพื่อทราบสถิติการผลิตวารสารภายในประเทศ ในแต่ละสาขาวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Library stampตราห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library standardมาตรฐานห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
National Information Standards Organizatองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Stackชั้นหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Stampประทับตรา ตราประทับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Modified starchแป้งดัดแปร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrostatic precipitationการตกตะกอนเชิงไฟฟ้้าสถิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Instant messagingเมสเซนเจอร์หรือระบบส่งข้อความทันที [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nearest neighbor analysis (Statistics)การวิเคราะห์เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Drug stabilityความคงตัวของยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Earth resistanceความต้านทานดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Star, Newดาวเกิดใหม่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bayesian statistical decision theoryทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติของเบส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coastal geomorphologyธรณีสัณฐานวิทยาชายฝั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bootstrap (Statistic)บูทสแตร๊ป (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Crystalline polymersผลึกโพลิเมอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Crystallogyผลึกศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Liquid crystalผลึกเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Polymer liquid crystalsโพลิเมอร์ผลึกเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heat resistant alloyโลหะผสมทนความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coastal engineeringวิศวกรรมชายฝั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Autoregression (Statistics)อัตถดถอย (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Statistical mechanicsกลศาสตร์สถิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radioactive substanceสารกัมมันตรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Million standard cubic feetล้านลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Million standard cubic feet per dayล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน [ปิโตรเลี่ยม]
Booster Stationแท่นที่ติดตั้งในส่วนของท่อก๊าซใต้ทะเล, แท่นที่ติดตั้งในส่วนของท่อก๊าซใต้ทะเล เพื่อเพิ่มแรงดันให้ก๊าซไหลผ่านท่อได้ดีขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Compressor Stationสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซเมื่อไหลตามท่อส่งที่มีความยาวมากๆ จะสูญเสียความดัน เพื่อให้ก๊าซไหลได้สม่ำเสมอ ต้องทำการเพิ่มความดันโดยตั้งสถานีเพิ่มความดันก๊าซทุกๆระยะทาง 60 ถึง 80 กิโลเมตร [ปิโตรเลี่ยม]
Standard Rigแท่นเจาะบนบก
แท่นเจาะบนบกแบบเก่าแก่ที่สุด โครงสร้างหอคอย (Derrick) จะถูกสร้างคร่อมปากบ่อบริเวณที่จะทำการเจาะ และเมื่อการขุดเจาะแล้วเสร็จก็อาจถอดแยกหอคอยออกเป็นชิ้นเพื่อนำไปประกอบยังตำแหน่งใหม่ [ปิโตรเลี่ยม]
Roustaboutsคนงานที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในทะเล , คนงานที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในทะเล
มีหน้าที่ยกและเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ขนมาจากบนฝั่ง (Shore base) ขึ้นมาบนแท่นเจาะในทะเลสำหรับใช้ทำงาน [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural statisticsสถิติการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Development assistanceความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Domestic economic assistanceการช่วยเหลือเศรษฐกิจในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Commodity stabilizationการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Interstate commerceการพาณิชย์ระหว่างรัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Economic stabilizationการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic stagnationความชะงักงันทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic statisticsสถิติเศรษฐศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
constantly (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
abstact (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) บทคัดย่อ
Administrative Organization of the State (uniq) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
antidisestablishmentarianism[แอนตี้ดิสเอสตาบลิชเมนทาเรียนิซึ่ม] (n ) กลุ่มต่อการการไม่สนับสรุนการก่อตั้งลัทธิ
apostate (adj ) ธรรมจาคะ
apostate (adj ) ศรัทธจาคะ
Assistant Sub-district Headmanกำนัน
asTalking via the phone (pron. )
cfs : container freight station[ซีเอ็ฟเอ็ส : คอนเท็นเน่อร์เฟรจสเตชั่น] (n ) บริการนำสินค้าใส่ตู้และนำออกจากตู้ที่สถานีขนถ่ายสินค้าในตู้คอนเท็นเน่อร์ ผู้ส่งออกต้องนำตัวสินค้าไปส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ต้นทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ให้ CFS Charge จะเรียกเก็บจากผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าแล้วแต่กรณีของ INCOTERMS® หากขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C เช่น CPT หรือ CIP จะเก็บจากผู้ส่งออก หากขึ้นต้นด้วยอักษร F เช่น FCA จะเก็บจากผู้นำเข้า และค่าบริการนี้จะรวมถึงเมื่อตู้สินค้าถึงปลายทางตัวแทนผู้ประกอบการที่ปลายทางจะทำการเปิดตู้นำสินค้าออกให้ที่ CFS เช่นเดียวกัน : awp
chain restaurant (n ) เครือข่ายร้านอาหาร, ร้านอาหารที่มีสาขา
constant (adj) มั่นคง,คงที่,แน่วแน่,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ซื่อสัตย์
See also: S. constantly,
Constant occupation prevents temptation. (phrase ) ถ้าเรายุ่งกับการทำงาน เราจะปลอดภัยจากสิ่งล่อใจ
Consular Assistant (n ) ผู้ช่วยกงสุล
cornstalk (n name ) ซังข้าวโพด
counterstate (n ) รัฐบาลเงา A counterstate [or shadow government] is a competing structure that a movement sets up to replace the government. It includes the administrative and bureaucratic trappings of political power and performs the normal functions of a government.
See also: S. shadow government,
Declaration of a State of Emergency (n ) ประกาศภาวะฉุกเฉิน
double standardการเลือกปฏิบัติ
early stage of labor (n ) ภาวะเจ็บท้องคลอดขั้นต้น
ecstasy (n ) ความปลาบปลื้มอย่างคลั่งใคล้
Embassy of the United States (n) สถานฑูตสหรัฐอเมริกา
executable statement (n ) ข้อความสั่งทำการหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูงที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือทำการ
fashtionista (n ) เด็กสาวที่รู้เรื่องแฟชั่นตามสมัยอย่างดี
financial statement (n) งบกำไรขาดทุน
See also: S. profit and loss statement,
gestational[Pregnantcy] (n ) สภาวะตั้งครรภ์
goods with payment in installments (n) สินค้าเงินผ่อน
Great Offices of State (n ) อำมาตย์นายก เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร
happenstance[hap·pen·stance] (n ) โดยบังเอิญ , ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ , coincidence
hirnstamm (n ) ก้านสมอง
Homepage {f}; Startseite {f}; Titelseite {f} (n) คือหน้าเว็บหลัก หน้าแรกที่ใช้สำหรับจัดการต่างของแต่ละผู้สร้างเว็บนั้นขึ้นมา
Hydrostatic pressureซึ่งเกี่ยวข้องกับของเหลวที่เหลือหรือแรงกดดันที่ออกหรือส่งผ่าน "ความดันที่หยุดนิ่ง"
i already pick the company stamp ((v) ) ( ) i already pick the company stamp
in good standing น่าเชื่อถือ
initial resistance[อิน-นิ-เทียล-รี-ซิส-ส.-แทนซ์] ในระยะเริ่มแรก
instance[ดิสแทน] ตัวอย่าง
instant noodle (n) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
intestacy (n ) การตายโดยมิได้ทำพินัยกรรม
ISO, International Organization for Standardization (n phrase abbrev org uniq ) ความไวแสงของฟิล์มในการถ่ายภาพหรือตัวเซ็นเซอร์ของกล้องถ่ายรูป
Landslides and related phenomena cause substantial damage (Figure 7.1) and loss of lLandslides and related phenomena cause substantial damage (Figure 7.1) and loss of life. In the United States, between 25 and 50 people are killed each year by landslides. This number increases to between 100 and 150, if collapses of trenches and other excavations are included. The total annual cost of damages is about $3.5 billion.1,2 Landslides and other types of ground failure are natural phenomena that would occur with or without human activity. However, human land use has led to an increase in these events in some situations and a decrease in others. For example, landslides may occur on previously stable hillsides that have been modified for housing development; on the other hand, landslides on naturally sensitive slopes are sometimes averted through the use of stabilizing structures or techniques. The goal of the U.S. landslide hazards program is to reduce losses from landslides. Key elements are research, mapping the landslide hazard, real-time monitoring of landslides, assessment of losses, identifying and implementing loss reduction measures, emergency preparedness, and education of the public about the landslide hazard.2
long distance (vt ) long distance
medical staff (n phrase ) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
molestation (n ) การลวนลามทางเพศ (โดยเฉพาะกับเด็ก)
non-state actorผู้กระทำที่ไม่ใช่รัฐ
outstanding paymentค้างชำระ
plant disease destroying substanceสารป้องกันกำจัดโรคพืช
Prostaglandinsที่มีศักยภาพฮอร์โมนเช่นสารที่พบในหลายเนื้อเยื่อร่างกาย (และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ำอสุจิ); ผลิตในการตอบสนองต่อการบาดเจ็บและอาจส่งผลกระทบต่อความดันโลหิตและการเผาผลาญและกิจกรรมกล้ามเนื้อเรียบ
Real Estate (n) บ้านและที่ดิน
See also: S. properties,
Secretary of State (n ) เสนาบดีใหญ่ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีประจำอยู่ในสองกระทรวงคือกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงปิตุภูมิ
senior consular program assistant (n phrase ) ผู้ช่วยกงสุลอาวุโสฝ่ายแผนงาน
shatter resistant (vt ) ทนต่อการแตก เช่น Plastic bottle is shatter resistant

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cool.Stark. Adaptation. (2002)
Deal!Einverstanden! G.O.R.A. (2004)
Got it.Verstanden. Run, Piper, Run (2005)
Stan?Stan? Little Miss Sunshine (2006)
- Roger.Verstanden! The Astronaut Farmer (2006)
Bastard!Bastard! Generation Hex (2006)
- Stable.- Stabil. Clueless (2006)
She died.Sie starb. No Reason (2006)
- OK.- Verstanden. Young Yakuza (2007)
Strong.Stark. Into the Wild (2007)
Got it?Verstanden? Up (2009)
Go!Start! Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009)
Right.Verstanden. Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Asta?AstaDecember (2009)
Star!Star, lauf. Terminator Salvation (2009)
Stan?Stan? You Have 0 Friends (2010)
Copy that.Verstanden. Marionette (2010)
Exchange.Austausch. Salt (2010)
Stavs.Stavs. Battle Los Angeles (2011)
Status?Status? Deliverance (2011)
COSTA:COSTAProject X (2012)
COSTA:COSTAProject X (2012)
Astapor?Astapor? The Prince of Winterfell (2012)
- Yes.- Verstanden. Güzel Günler Görecegiz (2012)
Awesome!Stark. Planes (2013)
Stark?Stark? Kissed by Fire (2013)
EnglandStatus: Frequencies (2013)
Shasta!ShastaInherent Vice (2014)
Starks?Starks? Mockingbird (2014)
Was!Stand! Opposites A-Frack (2014)
Shasta.ShastaThe New World (2014)
Status.Status. Full Metal Zombie (2014)
Upstate?Upstate? Selina Kyle (2014)
Copy.Verstanden. Doctor of the Dead (2014)
Copy.Verstanden. Rubicon (2015)
Xenstar.Xenstar. Lunch (2015)
Mario.ChristaPilot (2015)
Got it?Verstanden? Family, of Sorts (2016)
Stapp.Stapp. May G Force Be with You (2016)
Yes.Ja, ihre Stadt. Smile (2017)
We are standing bу a wishing wellเรากำลังยืนอยู่ด้วยกันที่ต้องการ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Сonstant and trueอย่างต่อเนื่องและเป็นความจริง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I don't understand!ฉันไม่เข้าใจ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Maybe you know where I can stay.บางทีคุณอาจจะรู้ว่าฉันสามารถ อยู่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Then maybe they'll let me stay.จากนั้นพวกเขาอาจจะให้ฉันอยู่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let's see what's upstairs.ลองมาดูกันว่ามีอะไรที่ชั้นบน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Look what's happened to our stable... Table.ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับตารางของเรามี เสถียรภาพ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You know I can't stand it.คุณรู้ว่าฉันไม่สามารถยืนได้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Just standin' there sputtering' like a doodlebug!เพียงแค่ยืน 'มี สปัตเตอร์เหมือน ดูกลบัก เป็น คนแรก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And if you let me stay, I'll keep house for you.และถ้าคุณให้ฉันอยู่ ฉันจะเก็บบ้านสำหรับคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sta60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
staA baby deer can stand as soon as it is born.
staAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
staAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
staAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
staA broken-down car was standing in the middle of the road.
staA cafeteria is a self-service style restaurant.
staA careful reader would have noticed the mistake.
staA careless man often makes mistakes.
staA careless person is apt to make mistakes.
staA castle stands a little way up the hill.
staAccording to the guidebook, this is the best restaurant around here.
staAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
staA church spire could be seen in the distance.
staA combination of several mistakes led to the accident.
staA crystal chandelier was hanging over the table.
staActually it might be a good idea to start right now.
staA customer is having his shoes shined on a slapped-together stand.
staA devastating earthquake hit the state capital.
staAdmittance to staff members only.
staAdmitting what you say, I still think you are mistaken.
staA drunk man fell down the stairs.
staA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
staA feature of this new car is that if a drunk person is driving, the engine won't start.
staA few minor mistakes apart, your writing is good.
staA fight started about nothing between them.
staA fire broke out at the inn that they were staying.
staA foolish misunderstanding severed their long friendship.
staA foreigner asked me where the station was.
staA Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.
staAfter a mad dash down the stairway, I missed my train by a second.
staAfter a month's stay here I will get much better.
staAfter an awkward pause, Bill took her by the hand and dragged her upstairs.
staAfter a streak of bad luck a persistent gambler will be forced to play for high stakes.
staAfter careful thought, I elected to stay at home.
staAfter eight months he eventually started dating girls again.
staAfter getting downsized he started off on a clean slate and started a business working out of a home office.
staAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
staAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
staAfter he left, she started feeling uneasy.
staAfter her graduation from college, she went over to the United States.
staAfter I got married, my Japanese got better and I could understand more.
staAfter I had handed in my report to the teacher, I had to start writing another.
staAfter parting from me, he approached the station.
staAfter the assistant returned $1 to each one, each man had actually paid only $9.
staAfter the break-up with her game partners she started to make trouble for other players ...
staAfter the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise.
staAfter the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry.
staAfter the summit, President Mitterand said that he dissociated himself from the statement.
staA gas station is one kilometer ahead.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยงานรัฐ[N] state agency, Syn. หน่วยงานราชการ, Ant. หน่วยงานเอกชน, Example: หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานได้ยื่นมือเข้าร่วมกระบวนการนี้แล้ว, Count unit: หน่วยงาน
ค่าโทรศัพท์[N] telephone bill, See also: telephone charge, telephone statement, Example: ธนาคารให้บริการชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการและองค์การต่างๆ, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
งบประมาณแผ่นดิน[N] annual government statement of expenditure, See also: budget, Example: รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท, Thai definition: บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
จัดเก็บ[V] store, See also: hoard, gather, collect, stash, stockpile, accumulate, Example: การนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว
จับจ้อง[V] watch, See also: gaze, stare, Syn. จ้อง, Example: สายตาทุกคู่หันมาจับจ้องเขามีแววสงสัยเหมือนอย่างอยากรู้เรื่องที่เขากำลังพูดอยู่
ดูแลเอาใจใส่[V] take care of, See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster, Syn. เอาใจใส่ดูแล, Example: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
ตั้งเนื้อตั้งตัว[V] establish oneself, See also: set oneself up (e.g. in business), Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว, Example: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ, Thai definition: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตั้งมาตรฐาน[V] set a standard, See also: establish a standard, Example: ศูนย์อำนวยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งมาตรฐานและคุณภาพไว้สูงจนปฏิบัติตามได้ยาก, Thai definition: กำหนดมาตรฐาน
ตีตื้น[V] improve, See also: get better, regain (e.g. ability, status), Example: คะแนนนิยมของฝ่ายค้านเริ่มตีตื้นขึ้นมาตามลำดับ, Thai definition: ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น)
ทรงสภาพ[V] be in a state of, See also: be in a good condition of, Syn. คงสภาพ
น่าใจหาย[ADJ] breathtaking, See also: startling, astounding, astonishing, Syn. น่าตกใจ, Example: ราคาหุ้นนั้นตกลงพรวดพราดอย่างน่าใจหาย
น่าไว้ใจ[ADJ] trustworthy, See also: trustable, Syn. น่าไว้วางใจ, Example: ผู้ต้องหาถูกส่งฟ้องศาลในข้อหากระทำผิดฐานเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้ใจในพฤติการณ์ที่อาจประกอบอาชญากรรม, Thai definition: มอบความเชื่อความมั่นใจให้
น่าหวาดเสียว[ADJ] thrilling, See also: startling, Syn. น่ากลัว, น่าตื่นเต้น, Example: โจรถือมีดจี้ที่คอของเขาอย่างน่าหวาดเสียว, Thai definition: ชวนให้หวาดเสียว
ประคองตัว[V] sustain oneself, See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps, Example: รัฐบาลพยามประคองตัวให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, Thai definition: ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี
ประคองตัว[V] reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่
ผู้ผิด[N] mistaken person, See also: a person in error, Syn. คนผิด, Ant. คนถูก, ผู้ถูก, Example: ปัจจุบันนี้ตำรวจจับตัวผู้ผิดได้ยากขึ้น เพราะมีการใช้แผนการที่ลึกซึ้งกว่าเดิมมาก, Count unit: คน, Thai definition: คนที่กระทำไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้
พระพุทธมนต์[N] Buddha's mantra, See also: Buddha's stanza chant of the Buddha, Example: พ่อนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่, Thai definition: คำสำหรับสวดบูชาพระพุทธ
มองดู[V] watch, See also: stare, look at, Syn. มอง, ดู, มุ่งดู, Example: หลายคนหันไปมองดูนายทหารที่นั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีอย่างพินิจพิจารณา
มั่นคงถาวร[ADV] permanently, See also: constantly, enduringly, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Example: พระสงฆ์ ทำพิธีสวดเบิกพระธาตุ เพื่อขอให้พระธาตุดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวร, Thai definition: อย่างอยู่ได้นาน
มั่นคงถาวร[V] last, See also: be permanent, be constant, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Thai definition: อยู่ได้นาน
มาตรฐานสากล[N] universal standard, See also: international standard, Example: ตุ๊กตาผ้าของคุณหญิงทองก้อน เป็นตุ๊กตาที่ทำขึ้นอย่างประณีต ได้มาตรฐานสากล, Thai definition: สิ่งที่ถือเป็นหลักของทั้งหมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยกฐานะ[V] promote, See also: raise one's position, raise one's status, Syn. เพิ่มฐานะ, เลื่อนฐานะ, Ant. ลดฐานะ, Example: ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ.2459, Thai definition: เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น
พัดลมตั้งโต๊ะ[N] table fan, See also: portable fan, stand-up fan, Syn. พัดลมตั้งพื้น, Ant. พัดลมแขวนเพดาน, พัดลมเพดาน, Example: พัดลมตั้งโต๊ะเป็นของขวัญที่นิยมซื้อให้กันในโอกาสขึ้นบ้านใหม่, Count unit: ตัว, Thai definition: พัดลมสำหรับตั้งบนพื้นราบ
มลรัฐ[N] state, See also: province, Syn. รัฐ, Example: เขาทั้งสองได้ทำการทดลองบินที่ชายฝั่งทะเลของมลรัฐแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา, Count unit: มลรัฐ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ระดับโลก[ADJ] world-class, See also: outstanding, Syn. ยิ่งใหญ่, สุดยอด, Example: ภายในห้องแสดงนิทรรศการเต็มไปด้วยชุดเครื่องเพชร จากร้านเพชรชื่อดังระดับโลก
ระยะทาง[N] distance, Example: กรุงเทพฯ อยู่ห่างจากขอนแก่นเป็นระยะทางประมาณ 440 กิโลเมตร, Count unit: เมตร, กิโลเมตร, ไมล์, Thai definition: ช่วงสั้นยาวของแนวหรือพื้นที่สำหรับใช้สัญจร
ระยะห่าง[N] space, See also: gap, interval, distance, Example: การนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรเว้นระยะห่างให้พอเหมาะ, Thai definition: ระยะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
รู้เรื่องราว[V] know, See also: realize, understand, Syn. ทราบเรื่องราว, Example: ตัวเธอเองแทบไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวพ่อเลย
รับผิด[V] admit one's mistake, See also: confess, own up, plead guilty, Syn. ยอมรับผิด, ยอมสารภาพ, รับสารภาพ, Ant. รับชอบ, Example: ผู้มีใจเป็นนักกีฬาคือผู้ที่ทำอะไรผิดไป ก็กล้ารับผิดในสิ่งที่ตนได้พลาดไป, Thai definition: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
ล้างผลาญ[V] devastate, See also: destroy, ravage, squander, Syn. ผลาญ, Example: ลูกชายคนโตของหล่อนล้างผลาญสมบัติไปหลายสิบล้าน, Thai definition: ทำลายให้ฉิบหายหมดไปอย่างไม่มีเหลือ
ลิบ[ADJ] far apart, See also: far, distant, remote, almost out of sight, Syn. ลิบลิ่ว, ลิบตา, Example: ฉันมองลงไปยังเชิงดอยที่อยู่ไกลลิบ เห็นแปลงดอกไม้หลากสีสรรอยู่ที่นั่นด้วย, Thai definition: สุดสายตา (ใช้เฉพาะไกลกับสูง)
สถานีวิทยุกระจายเสียง[N] radio station, Syn. สถานีวิทยุ, Example: คุณสามารถรับฟังเทคนิคการผลิตทางการเกษตรจาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ได้ทุกวัน, Count unit: สถานี, Thai definition: หน่วยที่ตั้งหรือเป็นที่ทำการเพื่อส่งคลื่นวิทยุ
เปิดศึก[V] wage war, See also: start fighting, start competing, Example: พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเปิดศึกชิงทำเนียบขาวซึ่งกำหนดมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนศกหน้า, Thai definition: เริ่มดำเนินการแข่งขัน
อดตาย[V] starve to death, See also: wither, waste away, die, Example: ความแร้นแค้นทำให้ผู้คนอดตายหรือป่วยตายมากมายขึ้น, Thai definition: อดอยากจนตาย
อาหารสำเร็จรูป[N] delicatessen, See also: instant food, Example: อาหารสำเร็จรูปที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม, Thai definition: อาหารที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อสามารถรับประทานได้เลย
อุปถัมภ์ค้ำชู[V] support, See also: help, take care of, look after, sustain, Syn. ช่วยเหลือ, อุ้มชู, เลี้ยงดู, Example: เขาขอบคุณบิดามารดาที่เป็นผู้ช่วยอุปการะค้ำชูให้สามารถสร้างงานกวีประดับโลกไว้ได้
แกนนำ[N] mainstay, See also: backbone, Example: การนัดพบหรือหารือกันลับๆ ของแกนนำกลุ่มนี้ มีขึ้นที่ห้องทำงานของหัวหน้าพรรค, Thai definition: ตัวหลักสำคัญในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในทางการเมือง
ขวัญกระเจิง[V] be frightened, See also: be startled, be scared, Syn. ขวัญหาย, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญเสีย, Example: ฉันเพียงแค่ตวาดทีเดียว พวกมันก็ขวัญกระเจิงกันหมดแล้ว, Thai definition: ตกใจกลัวจนแทบหมดสติ
เคลิ้มฝัน[V] fancy, See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state, Example: แสงอร่ามยามเย็นเผลอไผลให้เด็กชายเคลิ้มฝันทำนองว่า เขาไม่มีพ่อเป็นคนขี้เมา, Thai definition: ฝันทั้งๆ ที่ยังหลับไม่สนิท
จ๊าบ[ADJ] prominent, See also: outstanding, remarkable, conspicuous, distinguished, notable, marked, Syn. เริ่ด, เลิศ, Example: เขารับบทจ๊าบเป็นโรมิโอ ที่ดูคล้ายลูกรัฐมนตรีเมืองไทยบางคน, Thai definition: เด่นสะดุดตา, Notes: (สแลง)
เซถลา[V] stagger, See also: reel, sag, totter, Example: นักมวยพลาดท่าถูกหมัดจากคู่ต่อสู้เข้าอย่างจังจนเซถลาราวนกปีกหัก, Thai definition: เซไปโดยพลันอย่างคนลื่นล้ม
ตลาดแผงลอย[N] market stall, Example: กรุงเทพมหานครจัดระเบียบตลาดแผงลอยให้พ่อค้าแม่ค้าวางของอย่างเป็นระเบียบ, Thai definition: ตลาดที่วางขายสินค้าชั่วเวลาสั้นๆ
ตะเบ๊ะ[V] salute, See also: stand at salute, Example: ทหารผู้น้อยตะเบ๊ะทำความเคารพผู้บัญชาการที่เดินตรวจความเรียบร้อย, Thai definition: ทำความเคารพด้วยวิธีทำวันทยหัตถ์, Notes: (ปาก)
ติดลมบน[V] be stable, See also: be steady, Example: ชื่อเสียงของเขาติดลมบนไปแล้ว คงจะสบายไปอีกนาน, Thai definition: ไม่ตกต่ำลงมาอีกแล้ว, ฐานะอยู่ตัว
ถอนคำพูด[V] retract one's words, See also: retract one's statement, Example: ฝ่ายรัฐบาลขอให้ฝ่ายค้านถอนคำพูดที่ดูหมิ่นนายกรัฐมนตรี, Thai definition: ยกเลิกคำที่พูดไปแล้ว ให้เป็นเหมือนว่าไม่เคยพูดคำนั้นมาก่อน
แทงข้างหลัง[V] betray, See also: stab someone in the back, Syn. หักหลัง, ทรยศ, Example: ที่นี่หากใครชอบแทงข้างหลังเพื่อนร่วมงาน ก็จะโดนใบแดงถูกไล่ออก, Thai definition: ทำร้ายบุคคลที่ไว้ใจตัว, Notes: (สำนวน)
หยั่งถึง[V] fathom, See also: understand, Syn. เข้าใจ, Example: การสังเกตความคล้ายคลึงเป็นเรื่องยากที่จะหยั่งถึง, Thai definition: เข้าใจอย่างลึกซึ้ง, เข้าใจถ่องแท้
หลงทาง[V] be misguided, See also: be misled, be mistaken, Syn. หลงผิด, Example: ลูกชายของเขาหลงทางไปมั่วสุมกับพวกติดยา, Thai definition: เคลิบเคลิ้มไปกับอบายมุขโดยสำคัญผิด
หลงผิด[V] be mistaken, See also: be misled, be misguided, Syn. หลงทาง, Example: คนปกติธรรมดาจะไม่หลงผิดรุนแรงเช่นนี้, Thai definition: เดินแนวทางผิด
กนอ.[N] The Industrial Estate Authority of Thailand, Syn. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสทาทีน[n.] (aētthāthīn = aēsthāthīn) EN: astatine   FR: astate [m]
อัฟกานิสถาน[n. prop.] (Afkānisathān = Apfakānisáthān) EN: Afghanistan   FR: Afghanistan [m]
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
ไอ้เวร[n.] (aiwēn) EN: bastard ; You bastard !   FR: démon [m]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner   FR: état (de santé) [m] ; condition (de santé) [f]
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: install   
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize   FR: favoriser ; aider
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī Thēphī Sērīphāp) EN: Statue of Liberty   
เอากลับคืน[v. exp.] (ao klapkheūn) FR: restaurer ; rétablir
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาศัยอยู่[v. exp.] (āsai yū) EN: reside ; stay at ; stay in ; stay overnight   FR: loger ; demeurer
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthichen) EN: for example ; like ; for instance ; such as   FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
อวสาน[n.] (awasān) EN: end ; conclusion ; final stage   FR: conclusion [f] ; fin [f]
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
แบกะดิน[n.] (baēkadin) EN: roadside stand   
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
แบ่งชำระเป็นงวด[v. exp.] (baeng chamra pen ngūat) EN: pay by instalments/installments (Am.)   
แบ่งมรดก[v. exp.] (baeng møradok) EN: divide an estate   
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranabat) EN: notification of death   FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoendeūoen) EN: salary statement ; pay slip   FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity   FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
ใบธนาณัติ[n. exp.] (bai thanānat) FR: mandat postal [m]
บากบั่น[adj.] (bākban) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous   FR: volontaire ; assidu ; travailleur
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs   FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
บันไดเลื่อน[n. exp.] (bandai leūoen) EN: escalator ; moving staircase   FR: escalier roulant [m] ; Escalator [m] ; escalier mécanique [m]
บ้านจัดสรร[n.] (bānjatsan) EN: housing development ; housing estate   FR: développement immobilier [m]
บ้านเมือง[n.] (bānmeūang) EN: country ; state ; nation   
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: standard : norm ; criterion ; yardstick   
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
เบาวิสต้า[TM] (Baowittā) EN: Boavista   FR: Boavista
บาท[n.] (bāt) EN: line of verse ; canto ; stanza   FR: strophe [f] ; couplet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STA    EH1 S T IY1 EY1
STA    S T AH1
ESTA    EH1 S T AH0
ASTA    AA1 S T AH0
STAR    S T AA1 R
STAB    S T AE1 B
STAY    S T EY1
STAC    S T AE1 K
STAG    S T AE1 G
STAI    S T AA1 IY0
STAN    S T AE1 N
STAM    S T AE1 M
STAT    S T AE1 T
STACK    S T AE1 K
STALL    S T AO1 L
HASTA    HH AE1 S T AH0
STABS    S T AE1 B Z
STAFF    S T AE1 F
KOSTA    K OW1 S T AH0
NASTA    N AE1 S T AH0
STAID    S T EY1 D
STAIN    S T EY1 N
NESTA    N EH1 S T AH0
STAGE    S T EY1 JH
CASTA    K AE1 S T AH0
JUSTA    JH AH1 S T AH0
HASTA    AA1 S T AH0
BASTA    B AE1 S T AH0
STALK    S T AO1 K
PASTA    P AA1 S T AH0
PESTA    P EH1 S T AH0
MESTA    M EH1 S T AH0
STAAB    S T AA1 B
STAKE    S T EY1 K
BUSTA    B AH1 S T AH0
JUSTA    JH AH0 S T AH0
STAHR    S T AE1 R
STADT    S T AE1 D T
STAAS    S T AA1 Z
FESTA    F EH1 S T AH0
STAAT    S T AA1 T
STALE    S T EY1 L
STAIR    S T EH1 R
STAHL    S T AA1 L
STADE    S T EY1 D
STAGG    S T AE1 G
ISTAT    IH1 S T AE0 T
COSTA    K AO1 S T AH0
STACY    S T EY1 S IY0
STAIB    S T EY1 B

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sta    (n) (s t ei1 sh @ n)
Stan    (n) (s t a1 n)
stab    (v) (s t a1 b)
stag    (n) (s t a1 g)
star    (v) (s t aa1 r)
stay    (v) (s t ei1)
pasta    (n) (p a1 s t @)
stabs    (v) (s t a1 b z)
stack    (v) (s t a1 k)
staff    (v) (s t aa1 f)
stage    (v) (s t ei1 jh)
stags    (n) (s t a1 g z)
stagy    (j) (s t ei1 jh ii)
staid    (j) (s t ei1 d)
stain    (v) (s t ei1 n)
stair    (n) (s t e@1 r)
stake    (v) (s t ei1 k)
stale    (v) (s t ei1 l)
stalk    (v) (s t oo1 k)
stall    (v) (s t oo1 l)
stamp    (v) (s t a1 m p)
stand    (v) (s t a1 n d)
stank    (v) (s t a1 ng k)
stare    (v) (s t e@1 r)
stark    (j) (s t aa1 k)
stars    (v) (s t aa1 z)
start    (v) (s t aa1 t)
stash    (v) (s t a1 sh)
state    (v) (s t ei1 t)
stave    (v) (s t ei1 v)
stays    (v) (s t ei1 z)
vista    (n) (v i1 s t @)
Staten    (n) (s t a1 t @ n)
Stalin    (n) (s t a1 l i n)
stanch    (n) (s t oo1 n ch)
estate    (n) (i1 s t ei1 t)
festal    (j) (f e1 s t l)
fiesta    (n) (f i1 e1 s t @)
postal    (j) (p ou1 s t l)
siesta    (n) (s i1 e1 s t @)
stable    (v) (s t ei1 b l)
stacks    (v) (s t a1 k s)
staffs    (v) (s t aa1 f s)
staged    (v) (s t ei1 jh d)
stager    (n) (s t ei1 jh @ r)
stages    (v) (s t ei1 jh i z)
stains    (v) (s t ei1 n z)
stairs    (n) (s t e@1 z)
staked    (v) (s t ei1 k t)
stakes    (v) (s t ei1 k s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
基本[きほん, kihon] Thai: มาตรฐาน English: standard
標準[ひょうじゅん, hyoujun] Thai: มาตรฐาน English: standard
馬小屋[うまごや, umagoya] Thai: คอกม้า English: stable
積む[つむ, tsumu] Thai: วางซ้อนทับเป็นชั้น ๆ English: to stack
印紙[いんし, inshi] Thai: อากรที่ชำระให้รัฐบาล English: a stamp
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เหตุการณ์หรือเรื่องราว English: state of affairs
述べる[のべる, noberu] Thai: กล่าว English: to state
始める[はじめる, hajimeru] Thai: เริ่มต้น English: to start (vt)
分かる[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจ English: to understand
刺す[さす, sasu] Thai: กระซวก English: to stab
目立つ[めだつ, medatsu] Thai: โดดเด่น English: to stand out
設定[せってい, settei] Thai: จัดตั้ง English: establish
先ず[まず, mazu] Thai: เริ่มต้น, เบื้องต้น, ลำดับแรก เป็นคำกล่าวบอกลำดับขั้นตอน English: to start with
異物[いぶつ, ibutsu] Thai: สิ่งแปลกปลอมที่แตกต่างไป English: foreign substance
滞る[とどこうる, todokouru] Thai: นิ่งเฉย English: to stagnate
建つ[たつ, tatsu] Thai: (สร้าง)ขึ้น English: to stand
立つ[たつ, tatsu] Thai: ยืน English: to stand
がんばる[がんばる, ganbaru] Thai: แน่วแน่ไม่ย่อท้อ English: to stand firm
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังเข้าใจ English: understand
立ち食スタンド[たちぐいすたんど, tachiguisutando] Thai: ที่ยืนกิน English: stand (food eaten standing)
汚す[よごす, yogosu] Thai: ทำสกปรก English: to stain
障害[しょうがい, shougai] Thai: อุปสรรค English: obstacle
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
[えき, eki] Thai: สถานี English: station
本体[ほんたい, hontai] Thai: ตัวเครื่อง English: substance
泊まる[とまる, tomaru] Thai: พักแรม English: to stay at (e.g. hotel)
開始[かいし, kaishi] Thai: เริ่ม English: start
基準[きじゅん, kijun] Thai: มาตรฐาน English: standard
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: เผลอลืมตัวไม่มีสติ English: ecstasy
生まれ変わる[うまれかわる, umarekawaru] Thai: ตั้งต้นชีวิตใหม่ English: to make a fresh start in life
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สภาพการณ์ English: circumstances
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มักใช้ในงานวิจัย English: workstation
遠い[とおい, tooi] Thai: ระยะห่างหรือนาน English: distant
出店[でみせ, demise] Thai: การออกร้าน English: food stand
打ち込む[うちこむ, uchikomu] Thai: ตอก English: to drive in (e.g. nail, stake)
間違える[まちがえる, machigaeru] Thai: ดูผิด English: to make a mistake
立ち上がる[たちあがる, tachiagaru] Thai: ลุกขึ้นยืน English: to stand up
立ち上がる[たちあがる, tachiagaru] Thai: เริ่มดำเนินการ English: start
受け取る[うけとる, uketoru] Thai: เข้าใจ English: to understand
誤る[あやまる, ayamaru] Thai: กระทำผิด English: to make a mistake
立ち話[たちばなし, tachibanashi] Thai: ยืนสนทนา English: standing around talking
知る[しる, shiru] Thai: เข้าใจ English: to understand
既定[きてい, kitei] Thai: ที่จัดตั้งมาแล้ว English: established
判る[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจอย่างถ่องแท้ English: to understand

German-Thai: Longdo Dictionary
Dienstag(n) |der| วันอังคาร
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส
Hauptstadt(n) |die, pl. Hauptstädte| เมืองหลวง
Samstag(n) |der| วันเสาร์
Staat(n) |der, pl. Staaten| รัฐ
Staaten(n) |pl.|, See also: der Staat
Stadt(n) |die, Städte| เมือง
stand, See also: stehen
starkแข็ง, แรง
stattแทนที่
stärkerแข็งกว่า แรงกว่า, See also: stark
Abstand nehmen von(phrase) ถอยห่างจาก, See also: fernhalten, verabschieden
Hauptstädte(n) |pl.|, See also: die Hauptstadt
Essstäbchen(n) |das, pl. Essstäbchen| ตะเกียบ
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen
Station(n) |die, pl. Stationen| สถานีรถรางและรถไฟในเมือง เช่น U-Bahn-Station
stattfinden(vi) |fand statt, hat stattgefunden| เกิดขึ้น ใช้กับงานหรือเหตุการณ์ที่มีการเตรียมการณ์ เช่น Sein Geburtstagsparty findet morgen statt. งานเลี้ยงครบรอบวันเกิดของเขามีขึ้นพรุ่งนี้
Stadtplan(n) |der, pl. Stadtpläne| แผนที่เมือง
umständlich(adj adv) ซับซ้อน, ยุ่งยาก,(งาน)ที่หนัก ต้องใช้ความกำลังและความพยายามเยอะ
Geburtstag(n) |der, pl. Geburtstage| วันเกิด
Geburtstagsgeschenk(n) |das, pl. Geburtstagsgeschenke| ของขวัญวันเกิด
Geburtstagskuchen(n) |der, pl. Geburtstagskuchen| เค้กวันเกิด
Stacheldraht(n) |der, pl. Stacheldrähte| ลวดหนามที่ใช้ทำรั้ว หรือสำหรับใช้ในกรณีมีการประท้วงเกิดขึ้น เช่น der Stacheldrahtzaun = รั้วลวดหนาม
stachlig(adj) ที่มีหนามมาก เช่น ein stachliger Kaktus = ต้นกระบองเพชรที่มีหนามทิ่มตำ, ein Bart = หนวดเครา
Stachelbeere(n) |die, pl. Stachelberren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่ต้นมีหนามมาก ผลมีสีเขียวหรือเหลืองอ่อน
Stachel(n) |der, pl. Stacheln| หนาม หรือ เหล็กไนสัตว์ ตัวอย่างเช่น die Stacheln eines Kaktus = หนามต้นกระบองเพชร หรือ die Stacheln eines Igels = หนามตัวเม่น, See also: S. der Dorn (เฉพาะพืช)
jmd./etw. ist jmdm. ein Stachel im Fleische.(idomatisch) บุคคลหรือสิ่งของเป็นเหตุให้คนอีกคนโกรธ
etw. nimmt etw.(D) den Stachel.(idiomatisch) สิ่งหนึ่งทำให้ความรู้สึกอึดอัด หรือความไม่สบายใจของอีกสิ่งหนึ่งลดลง
Widerstand(n) |der, pl. Widerstände| ตัวต้านทานไฟฟ้า (ฟิสิกส์), See also: A. der Leiter,
statt(Präp.) แทนที่ (เป็นบุพบทที่ตามด้วยคำนามรูป Genetiv) เช่น Kann Ich Milch statt Wasser haben? ผมขอนมแทนน้ำได้ไหมครับ
Buchstabe(n) |der, pl. Buchstaben| ตัวอักษร
Stadtarchiv(n) |das, pl. Stadtarchive| เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับเมือง
Tastatur(n) |die, pl. Tastaturen| แป้นพิมพ์ (ของเครื่องพิมพ์ดีด หรือ คอมพิวเตอร์)
ständig(adv) สม่ำเสมอ, เป็นประจำ เช่น Der Student stellt Fragen ständig in der Vorlesung. นักศึกษาคนนี้ตั้งคำถามในห้องเรีอนเสมอ, See also: S. immer, stets,
Vereinigte Staaten|pl.| สหรัฐ
Vereinigte Staaten von Amerika(n uniq) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา
einverstanden(adj pp.) ที่เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน เช่น Sie sind damit nicht einverstanden. (= Sie sind nicht dafür.) พวกเขา/คุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ , See also: Related: zustimmen
anständig(adj) (คน)สุภาพ, เรียบร้อย, น่านับถือ , See also: A. gemein,
Stoßstange(n) |die, pl. Stoßstangen| กันชนของรถยนต์
Zimtstange(n) |die, pl. Zimtstangen| อบเชยที่เป็นแท่ง
Standard(n) |der, pl. Standards| มาตรฐาน , See also: S. Maßstab, Norm,
Lebensstandard(n) |der| คุณภาพชีวิต
Stange(n) |die, pl. Stangen| ท่อนไม้หรือท่อนโลหะ, แท่งไม้, แท่ง, ท่อน
Standard(n) |der, pl. Standards| คุณภาพ เช่น ein niedriger Standard คุณภาพต่ำ
Stall(n) |der, Ställe| คอกสัตว์ (วัว, แพะ, แกะ, หมู)
Stammgast(n) |der, pl. Stammgäste| แขกประจำ (ร้านอาหารหรือผับ)
Staat(n) |der, pl. Staaten| รัฐ,ประเทศ, มลรัฐ (หรือชุมนุมชนที่มีการปกครองเดียวกัน) เช่น Die Europäische Gemeinschaft (EG) besteht aus zwölf Staaten.
Stätte(n) |die, pl. Stätten| สถานที่, แหล่ง เช่น Der Stadtgarten ist die Stätte der Ruhe und Erholung. สวนประจำเมืองเป็นสถานที่สงบเพื่อการพักผ่อน, See also: S. Ort, Stelle, Platz,
Bestätigung(n) |die, pl. Bestätigungen| ใบรับรอง, ใบยืนยัน
Zustand(n) |der, pl. Zustände| สภาพ, สถานะ เช่น Die Waschmaschine ist in gutem Zustand. เครื่องซักผ้ายังอยู่ในสภาพดี

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas* (vi) อนุญาต
Achterstag {n} [naut.] (vt) กลับบ้าน
See also: S. go home,
Ausnahmezustand {m} | Ausnahmezustände {pl} (n ) สถานการณ์ฉุกเฉิน
Darmstadt (uniq ) ดาร์มชตัดท์
Messstab {m}งี่เง่า เต่าตุ่น
Montagewerkstatt {f}; Montagehalle {f}ร้านค้าที่ร่วมรายการ
quasistable (adj) ซึ่งมีความมั่นคงที่ไม่แน่นอน ,เกี่ยวกับภาวะหรือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลายในที่สุดแต่มีเสถียรภาพพอควร เนื่องจากการปลี่ยรแปลงนั้นเป็นไปอย่างช้าๆ
See also: S. metastable,
Reichstag (n ) รัฐสภาเยอรมัน
Stadion (n das ) สนามกีฬา
Stammesgeschichte {f} | Stammesgeschichten {pl} (adj ) ระบบเชื้อชาติ
Wiedereinsetzung {f} in den vorigen Standrestitutio in integrum

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stammes...tribal [Add to Longdo]
verstaubtdusted [Add to Longdo]
Abbuchung {f} (durch Dauerauftrag)(payment by) standing order [Add to Longdo]
Abendstern {m}evening star [Add to Longdo]
Abfahrt {f}; Abflug {m}; Start {m} | Abfahrten {pl} | zur Abfahrt bereitstehendeparture | departures | to be ready to depart [Add to Longdo]
Abfahrtstafel {f}departure board [Add to Longdo]
Abfall {m} vom Glauben; Apostasie {f}apostasy [Add to Longdo]
Abfallkasten {m} am Lochstreifenstanzer [comp.]chadbox [Add to Longdo]
Abflussmessstelle {f}gauging station [Add to Longdo]
Abforstung {f}; Abholzung {f} | Abforstungen {pl}deforestation; disforestation | deforestations [Add to Longdo]
Abfragestation {f}query station [Add to Longdo]
Abfragestation {f}retrieval terminal [Add to Longdo]
Abgaskamin {m}exhaust gas stack [Add to Longdo]
Abgleichwiderstand {m} [electr.]balancing resistor; adjustable resistor; trimming resistor [Add to Longdo]
Abklingen {n} des angeregten Zustandesexcited-state deactivation [Add to Longdo]
Abklingkonstante {f}decay constant [Add to Longdo]
Abklingzeitkonstante {f}damping time constant [Add to Longdo]
Ablage {f}; Aufstapeln {n}; Aufschichten {n}; Kellern {n}stacking [Add to Longdo]
Ablagemagazin {n}stacker [Add to Longdo]
Ableitwiderstand {m} [electr.]bleeder; bleeder resistor [Add to Longdo]
Abluftkamin {m}vent stack [Add to Longdo]
Abnahmevorschriften {pl}; Abnahmebedingungen {pl}acceptability standards [Add to Longdo]
Abnutzung {f}; Verbrauch {m}wastage [Add to Longdo]
Abstandnahme {f}desistance [Add to Longdo]
Abrechnung {f}; Behauptung {f}; Darstellung {f}statement [Add to Longdo]
Abrede {f}; Verstand {m}; Verständnis {n}; Verständigung {f}understanding [Add to Longdo]
Abreißgebiet {n}stall range [Add to Longdo]
Abriebfestigkeit {f}abrasion resistance; wear resistance; rub resistance [Add to Longdo]
Absatzbeil {n}palstave [Add to Longdo]
Absatzstockung {f}stagnation of the market [Add to Longdo]
Abscheu {f}detestation [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f}detestableness [Add to Longdo]
Abschlagszahlung {f}; Teilzahlung {f}instalment; installment [Am.] [Add to Longdo]
Abschleppstange {f}tow bar [Add to Longdo]
Abschrecken {n} (von Stahl)quenching (of steel) [Add to Longdo]
Abstammung {f}ancestory [Add to Longdo]
Abstammung {f}; Herkunft {f}origin [Add to Longdo]
Abstammung {f} | Abstammungen {pl}ancestry | ancestries [Add to Longdo]
Abstammung {f} | Abstammungen {pl}lineage | lineages [Add to Longdo]
Abstammung {f}; Ahnentafel {f}genealogy [Add to Longdo]
Abstammung {f}parentage [Add to Longdo]
Abstammungslehre {f}theory of evolution [Add to Longdo]
Abstand {m}; Zwischenraum {m} (zwischen) | Abstände {pl} | in 25 Meter Abstand | im Abstand von 5 Metern | den gebührenden Abstand haltendistance (between) | distances | at a distance of 25 metres | 5 metres appart | to keep the proper distance [Add to Longdo]
Abstand {m}; Zeitspanne {f} | in Abständen von 10 Minuteninterval; gap | at 10 minute intervals [Add to Longdo]
zeitlicher Abstand; Verzögerung {f}time lag [Add to Longdo]
Abstand {m} [math.]distance [Add to Longdo]
Abstand {m}displacement [Add to Longdo]
Abstand {m}; Raster {n}pitch [Add to Longdo]
Abstand {m} | Abstand von Bewehrungsstäbenspacing | spacing of reinforcement bars [Add to Longdo]
Abstand nehmen vonto refrain from [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
circonstance(n) |f| เหตุการณ์, โอกาส

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star [Add to Longdo]
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
NPS[エヌピーエス, enupi-esu] (n) nuclear power station; NPS [Add to Longdo]
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
VRE[ブイアールイー, buia-rui-] (n) (See バンコマイシン耐性腸球菌) vancomycin-resistant enterococcus; VRE [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
あさひ[, asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
あっと言わせる[あっといわせる, attoiwaseru] (exp,v1) to startle; to surprise [Add to Longdo]
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いいから[, iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis) [Add to Longdo]
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]
うっかりミス[, ukkari misu] (n) honest mistake [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]
おっかけ[, okkake] (n) person who chases after idol, showbiz star [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to [Add to Longdo]
お蔭様;御蔭様[おかげさま, okagesama] (n) (your) backing; assistance [Add to Longdo]
お会計[おかいけい, okaikei] (n) (restaurant) bill [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na,n) we are of equal status in this regard [Add to Longdo]
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper [Add to Longdo]
お出で;御出で[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See お出でになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay [Add to Longdo]
お出でなさい;御出でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御出でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome! [Add to Longdo]
お出掛け;お出かけ[おでかけ, odekake] (n) (See 出掛・1) about to start out; just about to leave or go out [Add to Longdo]
お世話;御世話[おせわ, osewa] (n) help; aid; assistance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, ] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
一元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] monism, belief that the universe is made of a single substance [Add to Longdo]
一向[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, ] all along; the whole time; constantly; earlier; lately [Add to Longdo]
一夜情[yī yè qíng, ㄧ ㄧㄝˋ ㄑㄧㄥˊ, ] one night stand [Add to Longdo]
一夜露水[yī yè lù shui, ㄧ ㄧㄝˋ ㄌㄨˋ ㄕㄨㄟ˙, ] one-night stand; ephemeral [Add to Longdo]
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, ] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily [Add to Longdo]
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant [Add to Longdo]
一步登天[yī bù dēng tiān, ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, ] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success [Add to Longdo]
一瞬[yī shùn, ㄧ ㄕㄨㄣˋ, ] one instant; very short time; the twinkle of an eye [Add to Longdo]
一知半解[yī zhī bàn jiě, ㄧ ㄓ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, ] lit. to know one and understand half (成语 saw); a smattering of knowledge; dilettante; amateur [Add to Longdo]
一窍不通[yī qiào bù tōng, ㄧ ㄑㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, / ] I don't understand a word (成语 saw); all Greek to me [Add to Longdo]
一节诗[yī jié shī, ㄧ ㄐㄧㄝˊ ㄕ, / ] stanza [Add to Longdo]
一级头[yī jí tóu, ㄧ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ, / ] first stage (diving) [Add to Longdo]
一贯[yī guàn, ㄧ ㄍㄨㄢˋ, / ] consistent; constant; from start to finish; all along; persistent [Add to Longdo]
一党[yī dǎng, ㄧ ㄉㄤˇ, / ] one party (state) [Add to Longdo]
七上八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, ] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens [Add to Longdo]
七政四余[qī zhèng sì yú, ㄑㄧ ㄓㄥˋ ㄙˋ ㄩˊ, / ] seven heavenly bodies and four imaginary stars (in astrology and fengshui) [Add to Longdo]
三合星[sān hé xīng, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄥ, ] triple star system [Add to Longdo]
三旬九食[sān xún jiǔ shí, ㄙㄢ ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧㄡˇ ㄕˊ, ] in thirty days only nine meals (成语 saw); family on the brink of starvation; in dire straights [Add to Longdo]
三曹[Sān Cáo, ㄙㄢ ㄘㄠˊ, ] the Three Caos (Cao Cao 曹操 and his sons Cao Pi 曹丕 and Cao Zhi 曹植), who established the Wei or Cao Wei dynasty 曹魏, and were all three noted poets and calligraphers [Add to Longdo]
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, / ] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信) [Add to Longdo]
上下班[shàng xià bān, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢ, ] to start and finish work [Add to Longdo]
上古[shàng gǔ, ㄕㄤˋ ㄍㄨˇ, ] the distant past; ancient times; antiquity; early historical times [Add to Longdo]
上台[shàng tái, ㄕㄤˋ ㄊㄞˊ, ] to rise to power (in politics); to go on stage (in the theater) [Add to Longdo]
上合[Shàng Hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, ] SCO (Shanghai cooperation organization), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan; abbr. for 上海合作組織|上海合作组织 [Add to Longdo]
上合组织[Shàng Hé Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
上楼[shàng lóu, ㄕㄤˋ ㄌㄡˊ, / ] to go upstairs [Add to Longdo]
上海合作组织[Shàng hǎi Hé zuò Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
上海体育场[Shàng hǎi Tǐ yù chǎng, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ, / ] Shanghai Stadium [Add to Longdo]
上演[shàng yǎn, ㄕㄤˋ ㄧㄢˇ, ] to screen (a movie); to stage (a play); a screening; a staging [Add to Longdo]
上班[shàng bān, ㄕㄤˋ ㄅㄢ, ] to go to work; to be on duty; to start work; to go to the office [Add to Longdo]
下台[xià tái, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄞˊ, ] to go off the stage; to fall from position of prestige; to step down (from office etc) [Add to Longdo]
下场[xià chǎng, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄤˇ, / ] the end; to leave (the stage, an exam room, the field etc) [Add to Longdo]
下场门[xià chǎng mén, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄤˇ ㄇㄣˊ, / ] exit door (of the stage) [Add to Longdo]
下手[xià shǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ, ] start; put one's hand to; set about; the seat to the right of the main guest [Add to Longdo]
下榻[xià tà, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄚˋ, ] to stay ( at a hotel etc during a trip) [Add to Longdo]
下台[xià tái, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄞˊ, / ] to go off the stage; to fall from position of prestige; to step down (from office etc) [Add to Longdo]
不住[bù zhù, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, ] repeatedly; continuously; constantly [Add to Longdo]
不假思索[bù jiǎ sī suǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚˇ ㄙ ㄙㄨㄛˇ, ] to act without taking time to think (成语 saw); to react instantly; to fire from the hip [Add to Longdo]
不动产[bù dòng chǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄢˇ, / ] real estate; immovable property; immovables [Add to Longdo]
不动声色[bù dòng shēng sè, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄙㄜˋ, / ] maintain one's composure; stay calm and collected; not turn a hair; not bat an eyelid [Add to Longdo]
不胜[bù shèng, ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, / ] cannot bear or stand; be unequal to; very; extremely [Add to Longdo]
不即不离[bù jí bù lí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] be neither too familiar nor too distant; keep sb at arm's length [Add to Longdo]
不同凡响[bù tóng fán xiǎng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄢˊ ㄒㄧㄤˇ, / ] outstanding; out of the ordinary; out of the common run [Add to Longdo]
不咎既往[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, ] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones [Add to Longdo]
不堪[bù kān, ㄅㄨˋ ㄎㄢ, ] cannot bear; cannot stand; utterly; extremely [Add to Longdo]
不好惹[bù hǎo rě, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄖㄜˇ, ] not to be trifled with; not to be pushed around; stand no nonsense [Add to Longdo]
不安[bù ān, ㄅㄨˋ ㄢ, ] unpeaceful; unstable; uneasy; disturbed; restless; worried [Add to Longdo]
不宣而战[bù xuān ér zhàn, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄢ ㄦˊ ㄓㄢˋ, / ] open hostilities without declaring war; start an undeclared war [Add to Longdo]
不懂[bù dǒng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˇ, ] not to understand; cannot (see, hear, understand, as verb complement); incomprehension [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
インスタンス[いんすたんす, insutansu] instance [Add to Longdo]
インスタンス化[インスタンスか, insutansu ka] instantiate [Add to Longdo]
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program) [Add to Longdo]
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インストレーション[いんすとれーしょん, insutore-shon] installation (vs) [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
エラー状態リスト[エラーじょうたいリスト, era-joutai risuto] error state list [Add to Longdo]
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] entry-status [Add to Longdo]
カードスタッカ[かーどすたっか, ka-dosutakka] card stacker [Add to Longdo]
クロストーク[くろすとーく, kurosuto-ku] crosstalk [Add to Longdo]
コールドスタート[こーるどすたーと, ko-rudosuta-to] cold start [Add to Longdo]
コネクション統計[コネクションとうけい, konekushon toukei] connection statistics [Add to Longdo]
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]
コンスタントビットレイト[こんすたんとびっとれいと, konsutantobittoreito] constant bit rate [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance [Add to Longdo]
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] surge resistance [Add to Longdo]
サポートスタッフ[さぽーとすたっふ, sapo-tosutaffu] support staff [Add to Longdo]
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement [Add to Longdo]
システム立ち上げ[システムたちあげ, shisutemu tachiage] system initialization, system start up [Add to Longdo]
シンプルステートメント[しんぷるすてーとめんと, shinpurusute-tomento] simple statement [Add to Longdo]
スイッチングステージ[すいっちんぐすてーじ, suicchingusute-ji] switching stage [Add to Longdo]
スイッチ状態条件[すいっちじょうたいじょうけん, suicchijoutaijouken] switch-status condition [Add to Longdo]
スタートアップディスク[すたーとあっぷでいすく, suta-toappudeisuku] startup disk [Add to Longdo]
スタートビット[すたーとびっと, suta-tobitto] start bit [Add to Longdo]
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95) [Add to Longdo]
スタート信号[スタートしんごう, suta-to shingou] start signal [Add to Longdo]
スターネットワーク[すたーねっとわーく, suta-nettowa-ku] star network [Add to Longdo]
スター型[スターがた, suta-gata] star configuration [Add to Longdo]
スター形[スターがた, suta-gata] star configuration [Add to Longdo]
スター形配線リングネットワーク[スターけいはいせんリングネットワーク, suta-keihaisen ringunettowa-ku] star, ring network [Add to Longdo]
スター状[スターじょう, suta-jou] star configuration [Add to Longdo]
スタック[すたっく, sutakku] pushdown list, (pushdown) stack [Add to Longdo]
スタックトレース[すたっくとれーす, sutakkutore-su] stack trace [Add to Longdo]
スタックハブ[すたっくはぶ, sutakkuhabu] stack(able) hub [Add to Longdo]
スタックポインタ[すたっくぽいんた, sutakkupointa] stack pointer, stack indicator [Add to Longdo]
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
スタティック[すたていっく, sutateikku] static (a-no) [Add to Longdo]
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play [Add to Longdo]
スタティックメモリ[すたていっくめもり, sutateikkumemori] static memory [Add to Longdo]
スタティックランダムアクセスメモリ[すたていっくらんだむあくせすめもり, sutateikkurandamuakusesumemori] static random access memory (SRAM) [Add to Longdo]
スタンダードバージョン[すたんだーどばーじょん, sutanda-doba-jon] standard version [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
さお竹[さおだけ, saodake] Bambusstange [Add to Longdo]
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] lateinische_Buchstaben [Add to Longdo]
一刻[いっこく, ikkoku] -Moment, Augenblick, starrsinnig [Add to Longdo]
[たけ, take] Statur, Groesse, Koerpergroesse [Add to Longdo]
下田[しもだ, shimoda] Shimoda, (Stadt auf der Izu-Halbinsel) [Add to Longdo]
下町[したまち, shitamachi] Geschaefts-u.Vergnuegungsviertel, tiefergelegener_Stadtteil [Add to Longdo]
不変[ふへん, fuhen] Unveraenderlichkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]
不振[ふしん, fushin] Flauheit, Stillstand, Stagnation [Add to Longdo]
両陛下[りょうへいか, ryouheika] Ihre_Majestaeten, der_Kaiser_und_die_Kaiserin [Add to Longdo]
[らん, ran] UNRUHEN, AUFSTAND, BUERGERKRIEG, UNORDNUNG [Add to Longdo]
乾漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] lackierte_Buddha-Statue (aus Holz) [Add to Longdo]
了解[りょうかい, ryoukai] Verstaendnis [Add to Longdo]
事実[じじつ, jijitsu] Tatsache, Tatbestand [Add to Longdo]
事情[じじょう, jijou] Umstaende, Sachlage, Verhaeltnisse [Add to Longdo]
事態[じたい, jitai] Sachlage, Situation, Tatbestand [Add to Longdo]
互譲[ごじょう, gojou] gegenseitiges_Zugestaendnis [Add to Longdo]
交す[かわす, kawasu] austauschen [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] Austausch, Umtausch, Ersatz [Add to Longdo]
交易[こうえき, koueki] Handel, Austausch [Add to Longdo]
[けい, kei] HAUPTSTADT [Add to Longdo]
[けい, kei] Hauptstadt [Add to Longdo]
[けい, kei] HAUPTSTADT [Add to Longdo]
[けい, kei] Hauptstadt [Add to Longdo]
京都市[きょうとし, kyoutoshi] (die Stadt) Kyoto [Add to Longdo]
[てい, tei] RESTAURANT, PAVILLON, LAUBE [Add to Longdo]
人影[ひとかげ, hitokage] Schatten_eines_Menschen, Menschengestalt [Add to Longdo]
人影[ひとかげ, hitokage] Schatten_eines_Menschen, Menschengestalt [Add to Longdo]
仏像[ぶつぞう, butsuzou] Buddhastatue, Buddhabild [Add to Longdo]
付き物[つきもの, tsukimono] Zubehoer, Bestandteil [Add to Longdo]
仙台[せんだい, sendai] (Stadt_in_Tohoku) [Add to Longdo]
仰天[ぎょうてん, gyouten] Erstaunen, Ueberraschung, Bestuerzung [Add to Longdo]
休戦[きゅうせん, kyuusen] Waffenstillstand [Add to Longdo]
伸び悩む[のびなやむ, nobinayamu] weiterhin_stagnieren [Add to Longdo]
低迷[ていめい, teimei] tief_haengen, eine_Tiefstand_erreichen [Add to Longdo]
佐官[さかん, sakan] Stabsoffizier [Add to Longdo]
[かかり, kakari] -Amt, Pflicht, verantwortliche_Person, zustaendige_Person [Add to Longdo]
係員[かかりいん, kakariin] Zustaendiger, verantwortliche_Person [Add to Longdo]
[こ, ko] INDIVIDUELL, (Numeralklassifikator fuer versch. Gegenstaende) [Add to Longdo]
停止[ていし, teishi] Einstellung, (voelliger) Stillstand [Add to Longdo]
偶像[ぐうぞう, guuzou] -Bild, Abbild, Statue;, -Idol;, Goetze [Add to Longdo]
傍証[ぼうしょう, boushou] (weitere) Bestaetigung, Indiz [Add to Longdo]
傘立て[かさたて, kasatate] Schirmstaender [Add to Longdo]
催し物[もようしもの, moyoushimono] Veranstaltung [Add to Longdo]
催す[もよおす, moyoosu] veranstalten, abhalten, fuehlen [Add to Longdo]
[ぞう, zou] STATUE, -BILD [Add to Longdo]
元日[がんじつ, ganjitsu] Neujahrstag, 1.Januar [Add to Longdo]
元祖[がんそ, ganso] Stammvater, Vater, Urheber, Erfinder [Add to Longdo]
元首[げんしゅ, genshu] Staatsoberhaupt [Add to Longdo]
充実[じゅうじつ, juujitsu] Fuelle, Gehalt, Vollstaendigkeit [Add to Longdo]
全く[まったく, mattaku] ganz, vollstaendig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top