Search result for

starren

(71 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -starren-, *starren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา starren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *starren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Listen To Me ... not want you to go thinking it was your fault ... because these things happen and anyone can be ... you ice cream in a situation like this, you know?Ich will nicht, dass du nach Hause gehst und denkst, es wäre deine Schuld gewesen, denn solche Dinge können passieren und so eine Situation kann einen erstarren lassen. Don't Go in the House (1979)
Speaking of remaining ice cream, I 'll get a hot bar.- Apropos erstarren, ich such mir jetzt 'nen warmen Barhocker. Don't Go in the House (1979)
If he had turned his gaze 45 degrees and stared due east, he might have faced the horizon that hid the Lleyn Peninsula of Wales, which is what he wanted to stare at.Würde er sich um 45 Grad drehen und genau nach Osten starren, so sähe er vielleicht den Horizont, hinter dem die Halbinsel Lleyn liegt, die er eigentlich anstarren wollte. The Falls (1980)
As it was, he misplaced his time, his energy and his anxiety by staring at the horizon that hid Pembrokeshire, which was much too far to the south.So vergeudete er seine Zeit, Energie und Unruhe damit, auf die Küste von Pembrokeshire zu starren, die viel zu weit südlich lag. The Falls (1980)
And site number 171 at Fountains Abbey, near Ripon, Yorkshire, where 310 people complained of sudden and involuntary muscle paralysis which intermittently froze their lower limbs.Und Schauplatz Nr. 171 in Fountains Abbey nahe Ripon in Yorkshire, wo 310 Personen über plötzliche Muskellähmungen klagten, die ihre unteren Gliedmaßen erstarren ließen. The Falls (1980)
-I don't think I can. I can't just stare.- Ich kann ihn nicht anstarrenFame (1980)
Those faces are out there, staring at you and you draw them in, then you hit them with the juice.Diese Gesichter starren dich an, und du ziehst sie hinein und du machst sie heiß. Fame (1980)
What was it that Heather Babcock said to Marina Gregg just before she gave the frozen look?Was sagte Heather Babcock, kurz bevor Marina diesen starren Blick bekam? The Mirror Crack'd (1980)
Are you gonna help me with these or are you gonna just stand there and leer?Hilfst du mir nun, oder willst du weiter da stehen und mich anstarrenProm Night (1980)
You're gonna get over here.Ich darf starren. - Komm schon und leg mich an die Kette. Prom Night (1980)
What is this? Why are all these children looking at us?Warum starren uns die Kinder so an? Condorman (1981)
There ain't gonna be no little beady eyes staring up at you outta your sunny-side ups.Euch werden keine kleinen Augen aus euren Spiegeleiern anstarrenDeadly Blessing (1981)
Stop, come on, everyone's staring. I don't care.Die starren uns alle schon an! Hot Bubblegum (1981)
A new neighbour whose unit we can stare at.Einer, dem wir auf den Schritt starren können. Neighbors (1981)
Did nothing but sit and stare into space.Er tat nichts weiter, außer rumsitzen und ins Leere zu starrenThe Nesting (1981)
And both staring at me.Und beide starren sie mich an! Possession (1981)
It must not have been so interesting to sit across from your elderly housekeepers and look up their dresses like you're looking up mine right now.Es muß nicht so interessant gewesen sein deinen älteren Haushälterinnen gegenüber zu sitzen und auf ihre Kleidung zu starren wie du es jetzt bei mir tust. Private Lessons (1981)
White paper and a black dot to stare at!Weißes Papier und ein schwarzer Punkt, der anzustarren ist! Do You Remember Dolly Bell? (1981)
You'll be happy on Sundays when people will watch you through the fence and will throw you peanuts for fun, old wrecks!Was werdet ihr euch sonntags freuen, wenn euch die Leute durchs Gitter anstarren und euch zum Spaß Erdnüsse zuwerfen, ihr alten Affen! The Cabbage Soup (1981)
Don't look at me that way.Starren Sie mich nicht so an. Oslinaya shkura (1982)
What are you staring at?Warum starren Sie so? Not a Drop to Drink (1982)
Facing each other but they're one.Sie starren sich an. Sie sind eins. Conan the Barbarian (1982)
- There're people looking...— Die Menschen starren uns an... Family Relations (1982)
They've been staring at the river for two days and two nights now.Sie starren schon zwei Tage und zwei Nächte auf das Wasser. Fitzcarraldo (1982)
I can't even go dancing anymore.Ja, alle starren mich an, aber keiner tut, was ich will. Fürchterlich! The Troops & Troop-ettes (1982)
# They will stare unbelieving #Sie werden ungläubig starren auf The Last Unicorn (1982)
I observe the way you stare at her and take pleasure in her behaviour.Ich beobachte, wie Sie sie anstarren, ihre Gegenwart genießen. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
And stop eyeballing me, boy!Und hör auf, mich so anzustarrenAn Officer and a Gentleman (1982)
Sir, why are you staring at my food?Sir, warum starren Sie ständig auf mein Essen? An Officer and a Gentleman (1982)
Or are you staring at me?Oder starren Sie mich an? An Officer and a Gentleman (1982)
What the hell you looking at me like that for?Was, zum Teufel, starren Sie mich so an? The Thing (1982)
The notebook they were after got burned, exactly as Bernau wrote about it 50 years later, in the first volume of his Memoirs.Expeditionsleiter Filip nur seinem Techniker Karas mehr Vertrauen geschenkt oder für den Knaben Adam mehr Verständnis aufgebracht hätte - als vor dem Genie vor Ehrfurcht zu erstarrenHlavne nenápadne (1983)
Go, go if I say so, it's not nice to look at me like that!Verschwinde, wenn ich's dir sage! Es ist nicht schön, mich so anzustarrenReturn from Hell (1983)
TOBY: Are we just going to stare at each other?Wollen wir uns nur anstarrenDiamonds 'n Dust (1983)
Crazy Tommy T is gonna spend a lot of years looking at walls.Der verrückte Tommy T wird jahrelang die Wände anstarrenSteel (1983)
I knew people would start looking at me.Weil ich wusste, dass mich die Leute anstarrenK.I.T.T. the Cat (1983)
- Hey, what are you staring at?Hey, was starren Sie so? A Good Night's Steele (1983)
Of course, levity comes easily to someone who doesn't have to face a lifetime... of examining their bedroom ceiling.Unbekümmertheit ist leicht für den, der nicht ein Leben lang die Decke anstarren muss. A Good Night's Steele (1983)
Come on. What are you guys staring at, huh?Was starren Sie mich denn so an? Hearts of Steele (1983)
- What's everybody staring at?- Was starren Sie denn alle so? Steele Knuckles and Glass Jaws (1983)
What's everybody staring at?Was starren Sie denn alle so? Steele Knuckles and Glass Jaws (1983)
Eyes front, St. Cloud.- Nicht starren, Mr. St. Cloud. Steele Threads (1983)
What are you staring at?Warum starren Sie denn so her? Brainstorm (1983)
Never a good date, not in February wrapped in a grey rug, gazing at a grey sea. Talk about bleak!Februar ist keine gute Zeit dafür... in eine graue Decke gewickelt auf die graue See zu starrenThe Dresser (1983)
Forgive me for staring.Ich muss Sie einfach anstarrenGorky Park (1983)
Yeah. We don't want people to stare.Wir wollen doch nicht, dass die Leute uns anstarrenLe marginal (1983)
And when you were 12 years old you began to wonder what men thought when they looked at you.Und mit 12, hast du dich gefragt, woran denken die Kerle, wenn sie mich anstarrenLe marginal (1983)
The eyes of all mankind are looking at the pit into which we are plunging.Die Augen der gesamten Menschheit starren auf den Abgrund, auf den wir zutaumeln, alle miteinander. Nostalgia (1983)
Up until now, the pattern of her life has been one of unrelenting sameness, waiting for something different to happen.Bisher entsprach ihr Lebensmuster einer starren Gleichförmigkeit, dem Warten, dass etwas anderes passiert. Twilight Zone: The Movie (1983)
You can even room with me at the V.A. I'll have them bring in an extra bunk... and you and I can watch the walls melt.Du kannst mit mir im V.A. das Zimmer teilen. Ich lasse dir ein Bett bringen und dann starren wir die Wände an. Curtain Call (1984)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrfurcht {f}; Scheu {f} (vor) | Ehrfurcht vor jdm. haben; jdn. fürchten | in Ehrfurcht erstarren; in Ehrfurcht erschauernawe (of) | to be in awe of sb.; to stand in awe of sb. | to be awestruck [Add to Longdo]
Löcher in die Luft starren [übtr.]to stare into space [Add to Longdo]
anstarren; bestaunen | anstarrend | angestarrtto gaze (at) | gazing at | gazed at [Add to Longdo]
anstarren; starren; glotzen; anglotzen | anstarrend; starrend; glotzend; anglotzend | angestarrt; festarrt; geglotzt; angeglotzt | starrt; glotzt | starrte; glotzteto stare | starring | stared | stares | stared [Add to Longdo]
zornig anstarrento glare (at) [Add to Longdo]
jdn. anstarren; auf etw. schielento peer hard at sb. / sth. [Add to Longdo]
erstarren | erstarrend | erstarrt | erstarrt | erstarrteto grow stiff | growing stiff | grown stiff | grows stiff | grew stiff [Add to Longdo]
erstarren | erstarrend | erstarrt | erstarrt | erstarrteto congeal | congealing | congealed | congeals | congealed [Add to Longdo]
erstarrento stiffen [Add to Longdo]
fest werden; erstarrento set {set; set} [Add to Longdo]
etw. anglotzen; etw. anstarrento goggle at sth. [Add to Longdo]
starren; schielen | starrend; schielendto peer | peering [Add to Longdo]
starrend {adj}staring [Add to Longdo]
stieren; starrento goggle [Add to Longdo]
verknöchern; erstarren | verknöchernd; erstarrend | verknöchert; erstarrt | verknöchert | verknöcherteto ossify | ossifying | ossified | ossifies | ossified [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凝視[ぎょうし, gyoushi] anstarren, starr_anblicken [Add to Longdo]
棒立ち[ぼうだち, boudachi] (vor Schreck) erstarren [Add to Longdo]
見守る[みまもる, mimamoru] bewachen, anstarren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  starren [ʃtarən]
     to peer
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top