Search result for

starr

(63 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -starr-, *starr*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
starry[ADJ] เต็มไปด้วยดาว
starry-eyed[ADJ] เพ้อฝัน, See also: ซึ่งมองโลกในแง่ดีเกินไป, Syn. idealistic, dreamy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
starred(สทาร์ดฺ) adj. ประดับด้วยดาว,ใช้เครื่องหมายดาว,ถูกดวงชะตาครอบงำ,แสดงเป็นตัวเอก
starry(สทาร์'รี) adj. เต็มไปด้วยดาว,สว่างไปด้วยแสงดวงดาว,แจ่มจรัส,ประกอบด้วยดาว,คล้ายดาว,เป็นรูปดาว, See also: starriness n.
starry-eyed(สทา'รีไอดฺ) adj. เพ้อฝัน,มองโลกในแง่ดีเกินไป
ill-starredadj. ลางร้าย,ไม่เป็นมงคล, Syn. ill-fated

English-Thai: Nontri Dictionary
starry(adj) เป็นรูปดาว,เต็มไปด้วยดาว,คล้ายดาว,แจ่มจรัส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pete why all the women here starring at you?Pete สาเหตุที่ทั้งหมดที่นี่ดาราหญิงที่คุณ? Gas Pills (2008)
I though they were starring at cookzilla wait a minute.ฉันแม้ว่าพวกเขาที่เป็นตัวเอก cookzilla ประเดี๋ยวก่อน. What is going on here? Gas Pills (2008)
starring Jeon Ji-hyun and Cha Tae-hyunจวน จิ-ฮุน แช เต-ฮุน My Sassy Girl (2008)
Calm down, starry path (spell)เย็นไว้... Ponyo (2008)
But I do want to mention that the first picture in that deal was starring my beautiful and talented lady, Begonia Garcia.แต่ฉันอยากกล่าวว่า the first picture in that deal was starring บีโกเนีย การ์เซีย ที่สวยและฉลาด Loyal and True (2008)
The days seem no more than a pale reflection of nights that turn the city into a starry sky.กลางวันเป็นแค่เศษเสี้ยวของ แสงสะท้อนในยามค่ำคืนเท่านั้น ซึ่งเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้เป็น ท้องฟ้าที่มีดาวระยิบระยับ Home (2009)
Come on. I love Ringo Starr!ไม่เอาน่า ก็ฉันชอบ ริงโก้ สตาร์ นี่! 500 Days of Summer (2009)
Nobody loves Ringo Starr.ไม่มีใครชอบ ริงโก้ สตาร์ หรอก 500 Days of Summer (2009)
The Biograph is playing a gangster picture starring Clark Gable, Manhattan Melodrama.ที่ไบโอกราฟฉายหนังแก็งค์เตอร์ หนังของคลาก แกเบอร์เรื่องแมนฮัตตัน ไบโอรามา Public Enemies (2009)
SHE LOST HER HUSBAND. THAT'S ALICE STARRETT WITH CHIEF CARLSON.พ่อแม่ของเธออยู่ที่โรงหนังนั่นทั้งคู่ House on Fire (2009)
Guess queen B. isn't starring in this melodrama.เดาว่า ควีนบี ไม่ได้มองให้ดีในละครน้าเน่าเรื่องนี้ Dan de Fleurette (2009)
Sam, starring as Lucifer.นายก็รู้ แซมรับบทเป็นลูซิเฟอร์ Changing Channels (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
starrKenneth Starr abused his power again and took away my right to get on-line.
starrThe valley was starred with yellow flowers.
starrWish on a starry night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักษัตรบถ[N] sky, See also: starry-sky, firmament, atmosphere, azure, welkin, Syn. ฟากฟ้า, Notes: (สันสกฤต)
นักษัตรปาฐก[N] astrologer, See also: starreader, Syn. นักดาราศาสตร์, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีกรรม[adj.] (mī kam) EN: damned ; luckless ; hapless ; ill-starred   FR: malchanceux
ผีเสื้อตาลจุดเรียงปีกหน้าจุด[n. exp.] (phīseūa tān jut rīeng pīk nā jut) EN: Starry Diadem   

CMU English Pronouncing Dictionary
STARR    S T AA1 R
STARRS    S T AA1 R Z
STARRY    S T AA1 R IY0
STARR'S    S T AA1 R Z
STARRED    S T AA1 R D
STARRETT    S T AE1 R EH0 T
STARRING    S T AA1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
starry    (j) (s t aa1 r ii)
starred    (v) (s t aa1 d)
starrier    (j) (s t aa1 r i@ r)
starring    (v) (s t aa1 r i ng)
starriest    (j) (s t aa1 r i i s t)
starry-eyed    (j) - (s t aa2 r i - ai1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Starrheit {f}inelasticity [Add to Longdo]
Starrheit {f}; Steifheit {f}; Rigidität {f} | Starrheiten {pl}; Steifheiten {pl}rigidity | rigidness [Add to Longdo]
Starrkörperbewegung {f}rigid-body motion [Add to Longdo]
Starrkrampf {m}; Starrsucht {f} | Starrkrämpfe {pl}catalepsy | catalepsies [Add to Longdo]
Starrsinn {m}headiness [Add to Longdo]
starr {adj} | nicht starrrigid; stiff; fixed; inflexible | nonrigid [Add to Longdo]
starren; schielen | starrend; schielendto peer | peering [Add to Longdo]
starrend {adj}staring [Add to Longdo]
starrköpfig; stur {adj}stubborn; obstinate; pigheaded [Add to Longdo]
starrköpfig {adj}wrong-headed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲスト出演[ゲストしゅつえん, gesuto shutsuen] (n,vs) making a guest appearance; guest starring [Add to Longdo]
共演[きょうえん, kyouen] (n,vs) appearing together; co-acting; co-starring; (P) [Add to Longdo]
主演[しゅえん, shuen] (n,vs,adj-no) starring; playing the leading part; (P) [Add to Longdo]
主演作[しゅえんさく, shuensaku] (n) (See 主演作品) movie in which ... has the starring role [Add to Longdo]
主演作品[しゅえんさくひん, shuensakuhin] (n) movie in which ... has the starring role [Add to Longdo]
星河豚[ほしふぐ;ホシフグ, hoshifugu ; hoshifugu] (n) starry toado (pufferfish, Arothron firmamentum) [Add to Longdo]
星空(P);星ぞら[ほしぞら, hoshizora] (n) starry sky; (P) [Add to Longdo]
星月夜[ほしづきよ;ほしづくよ, hoshidukiyo ; hoshidukuyo] (n) starry night [Add to Longdo]
星夜[せいや, seiya] (n) starry night; starlight night [Add to Longdo]
赤靴;赤苦津[あかぐつ;アカグツ, akagutsu ; akagutsu] (n) (uk) starry handfish (Halieutaea stellata) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多星[duō xīng, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥ, ] starry [Add to Longdo]
星空[xīng kōng, ㄒㄧㄥ ㄎㄨㄥ, ] starry sky; the heavens [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
頑迷[がんめい, ganmei] starrsinnig, eigensinnig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Starr
      n 1: rock star and drummer for the Beatles (born in 1940) [syn:
           {Starr}, {Ringo Starr}, {Starkey}, {Richard Starkey}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top