Search result for

stapeln

(62 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stapeln-, *stapeln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stapeln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stapeln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We got orders piled up to the ceiling, son and you take an extra half-hour for lunch?Die Bestellungen stapeln sich, und du überziehst deine Mittagspause? The Prodigals (1980)
Your mail will start stacking up, forever.Deine Post wird sich auf ewig stapelnThere's Always a Catch (1983)
Pile the furniture on me?Willst du die Möbel auf mir stapelnGorky Park (1983)
No human being would stack books like this.Kein Mensch würde Bücher so stapelnGhostbusters (1984)
Why do corpses have to pile up before people decide it's time to go home?Müssen sich hier die Leichen stapeln, bevor alle beschließen heimzufliegen? The Killing Fields (1984)
We've got a lot of stiffs out there. They're stacking up like cordwood.Die Leichen stapeln sich wie Holz. Steele in the Family (1985)
When we commissioned the Schmectel Corporation to research this precise event-sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.Als wir die Schmectel-Corporation damit beauftragten, dieses Szenario zu entwerfen, wurde entschieden, dass das beständige Stapeln und Entwickeln von Nuklearwaffen selbstzerstörerisch wird. Spies Like Us (1985)
But she's been quite ill lately... and the hospital bills have been adding up.Aber jetzt ist sie sehr krank und die Krankenhausrechnungen stapeln sich. Dirty Rotten Scoundrels (1988)
Confessions really pouring into that rag of yours, huh?Die Geständnisse stapeln sich schon bei Ihrem Blatt, was? Was ist dabei, ein paar Informationen auszutauschen? Asian Cut (1989)
I pay my maintenance fee every month If I find you lazy again I'll file a complaint against youSie können den Müll doch nicht einfach auf der Treppe stapelnThe Killer (1989)
My mother calls it piling.Meine Mutter sagt "stapeln" dazu. Episode #2.3 (1990)
So he can now exercise his intellect, stacking school texts at $1.25 an hour.Wahrscheinlich durfte er dort zur Intelligenzförderung Bücher stapelnJFK (1991)
Stack her over here.- Hier aufstapelnTeenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze (1991)
I got people waiting.In meinem Büro stapeln sich Aufträge. Hero (1992)
They're gonna stack us.Sie werden uns stapelnDeath of a Shoe Salesman (1992)
He had this magnificent dream, to sell as many cars as he could, and stack them up until they got high enough so he could walk to the moon.Er träumte, so viele Autos wie möglich zu verkaufen und sie dann so hoch zu stapeln, bis er darauf zum Mond hinaufkäme. Arizona Dream (1993)
I'm okay, I'm just... just stacking cars.Alles klar. Ich bin nur dabei, Autos zu stapelnArizona Dream (1993)
Well, uh, coach Burnett called, and they want guys to put sandbags up in front of the all-purpose room in case there's a missile attack.Also, Coach Burnett hat angerufen... wir sollen Sandsäcke vor dem Mehrzweckraum stapeln... für den Fall eines Raketenangriffs. Matinee (1993)
So this is how you're spending your day, not sandbaggin' the all-purpose room.Nicht mit Sandsäcke stapeln vorm Mehrzweckraum, und nicht mit mir. Matinee (1993)
Stack them up.StapelnSunday at the Hotel with George (1993)
Can I stack them on top of the yamok sauce if I can reach?Kann ich sie über der Yamok Sauce aufstapeln, wenn ich drankomme? Progress (1993)
Please slide your answer slab into the numbered envelope provided and stack them neatly on my desk.Bitte stecken Sie Ihre Antworttafel in den vorgesehenen numerierten Umschlag... und stapeln Sie sie ordentlich auf meinen Schreibtisch. The Flintstones (1994)
To be lost in the stacks.Sich in Bücherstapeln zu verlieren. Threesome (1994)
Yet?Auf Stapeln von immenser Höhe. Et fremmed legeme (1994)
Now we need to pack the uridium around the door.Jetzt stapeln wir das Uridium vor die Tür. Civil Defense (1994)
The bags are piling up in your head.Tüten stapeln sich im Kopf. The Switch (1995)
The bags are piling up in your head.Tüten stapeln sich im Kopf. The Abstinence (1996)
If we pile up these mattresses, we can reach the top and get out.Wenn wir die Matratzen übereinanderstapeln, kommen wir nach oben und können raus. 19:19 (1997)
So I line up my cold cuts on the couch next to me but as I'm stacking them up they keep falling into my footbath.Ich sortiere Aufschnitt auf dem Sofa neben mir... aber beim Stapeln fällt er mir ins Fußbad. The Van Buren Boys (1997)
There's dead bodies piling up and there's only one guy missing.Die Leichen stapeln sich. Nur ein Mann ist nicht dabei. I Still Know What You Did Last Summer (1998)
Stack 'em high, sell 'em fast, make a killing."Hoch stapeln, schnell verkaufen, einen Mordsgewinn machen." Croupier (1998)
There's plenty of room around.Wir brauchen uns nicht zu stapelnGirl on the Bridge (1999)
Wee men in wee chairs with wee bits of paper.Beschränkte Kerle, die vor Papierstapeln sitzen. Angela's Ashes (1999)
I'Ve been in bad patches so many times and came home with so much stock... ... littleboyslikeyou had to pack it on the pier.Ich hatte oft schwarze Tage und kam dann doch mit so Viel rein, dass Bengel wie du sie auf der Pier stapeln mussten. The Perfect Storm (2000)
I predict no one will even know I'm gone until the files start to build.'lch wette, niemand wird merken, 'dass ich nicht da bin, bis sich die Akten stapelnWhat Women Want (2000)
This whole policy of overkill, piling bombs on top of bombs figuring even if they hit us first, we can still destroy them.Vielleicht nicht heute. Jemand muss das zur Sprache bringen. Diese Abschreckungspolitik, das Stapeln von Bomben auf Bomben ...gibt uns die Sicherheit, dass auch wenn wir zuerst attakiert werden, können wir sie zerstören Fail Safe (2000)
If you pile all these electronic systems one on top of the other sooner or later you'll get a faulty transistor or a damaged rectifier, then the whole thing just shuts down.Wie wirkt sich das auf unsere Situation aus? Auf diese Weise, Sir: Wenn sie all diese Elektronik aufeinanderstapeln würden... gäbe es früher oder später einen defekten Transistor oder einen beschädigten Gleichrichter, dann fährt das ganze System runter Fail Safe (2000)
Well, Klaus, let's professionally lift the delivery and place it on the shelf.So, Klaus, dann lass uns die Kommission mal fachgerecht... ins Hochregal einstapelnForklift Driver Klaus: The First Day on the Job (2000)
Do you know the paleontology section, fifth floor, stack 437?Haben Sie die paIeontoIogy Abschnitt wissen, fünften Geschossfiäche, 437 stapelnThe One with Ross's Library Book (2000)
I'll put them by the copy machine.Dann werd ich sie beim Kopierer stapelnHouse Arrest (2000)
Jeez, they're really piling up... up there.Die stapeln sich ja schon. Heartbreakers (2001)
At least I can stack this up to the cabin... have something to burn this fall.Immerhin kann ich es bei der Hütte stapeln, hab ihm Herbst was Brennbares. In the Bedroom (2001)
Or we haven't heard because the bodies aren't turning up.Oder wir haben nichts gehört, weil sich nicht überall Leichen stapelnDisharmony (2001)
Yeah, relationship debris is kind of piling up on the Buffy highway.Ja, es stapeln sich immer mehr Wracks an Buffys Jägerpfaden. Triangle (2001)
Los. Past Noch mehr drauf.AufstapelnThe Pianist (2002)
- If we can pull these out, we can use the coffins for height and maybe get outta here.- Lass uns die Särge übereinander stapeln und hier rausklettern. Grave (2002)
Oh, well, George, that's because you might be trying to put in a wee too many papers in here all at once, and you kinda got 'em going in all different directions.- Oh, George, warten Sie, das liegt ganz bestimmt daran, dass Sie zu viel Papier eingelegt haben. Und stapeln Sie die Sachen ordentlich. - Das ist der Moment, wo ich sagen sollte: Arthur, Spooner (2002)
I mean, our applications are through the roof.Die Bewerbungen stapeln sich bei uns. The Recruit (2003)
- Lf they don't go hot to a truck... you go back in the stacks and bang on them to make sure.- Wenn sie nicht gleich aufgeladen werden,... gehst du nochmal zu den Stapeln und klopfst dagegen, um sicherzugehen. Backwash (2003)
In that case... it's definitely somewhere in the stacks.In dem Fall... ist er definitiv irgendwo in den StapelnEbb Tide (2003)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablage {f}; Aufstapeln {n}; Aufschichten {n}; Kellern {n}stacking [Add to Longdo]
aufstapeln; aufschichtento pile up [Add to Longdo]
aufstapeln | aufstapelndto stockpile | stockpiling [Add to Longdo]
lagern; stapeln [mil.]to dump [Add to Longdo]
sammeln; stapelnto stack [Add to Longdo]
stapeln; schichten | stapelnd; schichtendto pile | piling [Add to Longdo]
auf Paletten stapeln; palettieren | auf Paletten stapelnd; palettierendto palletize | palletizing [Add to Longdo]
stapeln; stapelweise verarbeiten [comp.]to batch [Add to Longdo]
stoßweise; stapelweise {adv}; in Stapelnby the pile; in piles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  stapeln [ʃtaːpəln]
     to stack
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top