Search result for

stair

(93 entries)
(0.008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stair-, *stair*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stair[N] ขั้นบันได, Syn. single step
stair[N] บันได, Syn. ladder, stairway
stairs[N] บันได, See also: กระได, Syn. ladder, staircase, stairway
stairway[N] ทางบันได, See also: บันได, Syn. ladder, staircase
staircase[N] บันไดทอดหนึ่ง, Syn. ladder, stairway
stairhead[N] หัวบันได
stairstep[N] การเรียงเป็นขั้น
stairwell[N] ปล่องบันได

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stair(สแทร์) n. บันได,ขั้นบันได, stairs ขั้นบันไดหลายชั้น,ทุ่นหรือแพลอยของท่าเรือ
stair-carpet n.พรมปูขั้นบันได
staircasen. ขั้นบันไดทอดหนึ่ง
stairheadn. หัวบันได
stairwayn. บันได,ทางบันได
downstairs(ดาว'สแทร์ซ) adv. ลงบันได,ลงชั้นล่างไป,ไปทางชั้นล่าง-adj. เกี่ยวกับชั้นล่าง. n. ชั้นล่าง
upstair(อัพสแทร์') adj. =upstairs (ดู)
upstairs(อัพสแทร์ซ') adv.,adj.,n. ชั้นบน,อยู่ในอากาศชั้นสูงกว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
stair(n) บันได
staircase(n) ขั้นบันได
stairway(n) บันได
backstairs(adj) ลับๆ,สกปรก
backstairs(n) บันไดหลัง
downstairs(adv) ลงบันได,ลงชั้นล่าง
upstairs(adv) ข้างบน,ขึ้นบน,อยู่ในอากาศ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, all things considered, the stairs are better for cardio.รู้มั๊ย จากการวิจัย การใช้บันไดเป็นผลดีต่อหัวใจนะ Committed (2008)
Unless the drugs found a hiding place under the stairs.ไม่พบยาแล้ว//หรือมีอะไรซ่อนอยู่ใต้บันได Adverse Events (2008)
They're hiding under the stairs.มันซ่อนอยู่ใต้บันได Adverse Events (2008)
I said stairs, not closet.ผมบอกว่าบันไดไม่ใช่ตู้เสื้อผ้่า Adverse Events (2008)
When I'm afraid of what's under the stairs?หรือตอนที่ผมกลัวบางอย่างใต้บันได? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
How am I supposed to beat Tai Lung? I can't even beat you to the stairs.โธ่ จะกำจัดไท่หลงได้ไง ขึ้นบันได ข้ายังไม่รอดเลย Kung Fu Panda (2008)
Stairs.บันไดพวกนี้... .. Kung Fu Panda (2008)
Team moves in by the stairwells.ทีมเข้าไปที่ช่องบันได The Dark Knight (2008)
There's a SWAT team on the stairwell.มีทีมสวาทบนช่องบันได The Dark Knight (2008)
I tripped a beaner while I was walking down the stairs... at the Wal-Mart the other day.ฉันเดินออกจากร้านอาหาร แล้วฉันเดินลงบันได ไปที่วอลมาร์ทในวันนั้น Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Um, I´m gonna keep taking the pictures. Um, let´s move to the stairs, yeah? Come on.ถ่ายดิ ไปต่อที่บันไดละกัน Shutter (2008)
I'll take the stairs.ฉันจะัใช้บันได New York, I Love You (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stairA drunk man fell down the stairs.
stairAfter a mad dash down the stairway, I missed my train by a second.
stairAnother step, and you would have fallen down the stair.
stairAs the elevator is out of order, we must go down the stairs.
stairDon't run down the stairs so noisily.
stairGo up these stairs.
stairGo up the stairs.
stairGrandpa fell down the stairs and got a serious injury.
stairHe ascended the stairs.
stairHe called his father as he went up the stairs.
stairHe darted into the hall and up the stairs.
stairHe ran up the stairs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราวบันได[N] handrail, See also: staircase rail, banister, Example: บ้านไม้ทรงไทยหลังนี้ตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายอย่างสวยงามประดับราวบันได

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs   FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
บันไดเลื่อน[n. exp.] (bandai leūoen) EN: escalator ; moving staircase   FR: escalier roulant [m] ; Escalator [m] ; escalier mécanique [m]
ชั้นบน[X] (chan bon) EN: upstairs   FR: en haut ; à l'étage
ชั้นล่าง [n.] (chan lāng) EN: downstairs ; ground floor ; first floor   FR: rez-de-chaussée [m]
หัวบันได[n. exp.] (hūa bandai) EN: head of the stairs ; top of the stairs   
ขันบันได[n.] (khan bandai) EN: stair ; step   FR: marche [f] ; degré (d'un escalier) [m]
ข้างบน[prep.] (khāngbon) EN: above ; upstairs ; on top of ; over ; on its top   FR: en haut ; au-dessus ; sur ; par dessus
ข้างล่าง[X] (khāng-lāng) EN: downstairs ; below ; beneath   FR: en bas ; dessous
ขึ้นบันได[v. exp.] (kheun bandai) EN: go up the stairs ; go upstairs ; mount the stairs ; climb a ladder   FR: monter l'escalier ; gravir les marches ; monter à l'échelle
กระได[n.] (kradai) EN: ladder ; stepladder ; stairs ; steps ; rung   FR: échelle [f] ; escabeau [m] ; marche [f] ; barreau [m] ; échelon [m] ; escalier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STAIR    S T EH1 R
STAIRS    S T EH1 R Z
STAIRWAY    S T EH1 R W EY2
STAIRCASE    S T EH1 R K EY2 S
STAIRWAYS    S T EH1 R W EY2 Z
STAIRWELL    S T EH1 R W EH2 L
STAIRCASES    S T EH1 R K EY2 S AH0 Z
STAIRWELLS    S T EH1 R W EH2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stair    (n) (s t e@1 r)
stairs    (n) (s t e@1 z)
stairway    (n) (s t e@1 w ei)
stair-rod    (n) - (s t e@1 - r o d)
staircase    (n) (s t e@1 k ei s)
stairways    (n) (s t e@1 w ei z)
stair-rods    (n) - (s t e@1 - r o d z)
staircases    (n) (s t e@1 k ei s i z)
stair-carpet    (n) - (s t e@1 - k aa p i t)
stair-carpets    (n) - (s t e@1 - k aa p i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイコレーター[, baikore-ta-] (n) bicycle escalator (slim conveyor belt beside a flight of stairs) [Add to Longdo]
右近の橘[うこんのたちばな, ukonnotachibana] (n) (See 紫宸殿,左近の桜) tachibana tree west of the southern stairs of the Hall for State Ceremonies (in Heian Palace) [Add to Longdo]
下の部屋[したのへや, shitanoheya] (n) downstairs room [Add to Longdo]
[かい, kai] (n,n-suf) (1) storey; story; floor; (n) (2) (See 階・きざはし・1) stairs; (n,n-suf) (3) stage (in chronostratigraphy); (ctr) (4) counter for storeys and floors of a building; (P) [Add to Longdo]
階;段階[きざはし;きだはし(ok);はし(階)(ok), kizahashi ; kidahashi (ok); hashi ( kai )(ok)] (n) (1) (はし refers to the stairs leading from a building to a garden) (See 階段) stairs; (2) (きざはし only) stairs at the front of a noh stage [Add to Longdo]
階隠し[はしかくし;はしがくし, hashikakushi ; hashigakushi] (n) (See 寝殿造り,向拝) pent roof built atop the stairs of a shrine or a building in an classic aristocratic villa [Add to Longdo]
階数[かいすう, kaisuu] (n) number of stairs or stories (storeys) [Add to Longdo]
階段[かいだん, kaidan] (n) stairs; stairway; staircase; (P) [Add to Longdo]
階段の吹き抜け[かいだんのふきぬけ, kaidannofukinuke] (n) stairwell [Add to Longdo]
階段を上る[かいだんをのぼる, kaidanwonoboru] (exp,v5r) to go up the stairs [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曲尺楼梯[qū chǐ lóu tī, ㄑㄩ ㄔˇ ㄌㄡˊ ㄊㄧ, / ] staircase with right-angled turn; L-shaped staircase [Add to Longdo]
梯级[tī jí, ㄊㄧ ㄐㄧˊ, / ] stair; rung of a ladder [Add to Longdo]
楼梯[lóu tī, ㄌㄡˊ ㄊㄧ, / ] stair; staircase [Add to Longdo]
楼梯台[lóu tī tái, ㄌㄡˊ ㄊㄧ ㄊㄞˊ, / ] staircase balcony; landing [Add to Longdo]
楼梯间[lóu tī jiān, ㄌㄡˊ ㄊㄧ ㄐㄧㄢ, / ] staircase; flight of stairs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stair \Stair\ (st[^a]r), n. [OE. steir, steyer, AS. st[=ae]ger,
   from st[imac]gan to ascend, rise. [root]164. See {Sty} to
   ascend.]
   1. One step of a series for ascending or descending to a
    different level; -- commonly applied to those within a
    building.
    [1913 Webster]
 
   2. A series of steps, as for passing from one story of a
    house to another; -- commonly used in the plural; but
    originally used in the singular only. "I a winding stair
    found." --Chaucer's Dream.
    [1913 Webster]
 
   {Below stairs}, in the basement or lower part of a house,
    where the servants are.
 
   {Flight of stairs}, the stairs which make the whole ascent of
    a story.
 
   {Pair of stairs}, a set or flight of stairs. -- pair, in this
    phrase, having its old meaning of a set. See {Pair}, n.,
    1.
 
   {Run of stairs} (Arch.), a single set of stairs, or section
    of a stairway, from one platform to the next.
 
   {Stair rod}, a rod, usually of metal, for holding a stair
    carpet to its place.
 
   {Up stairs}. See {Upstairs} in the Vocabulary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stair
   n 1: support consisting of a place to rest the foot while
      ascending or descending a stairway; "he paused on the
      bottom step" [syn: {step}, {stair}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top