Search result for

squab

(53 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squab-, *squab*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squab[N] ลูกนก
squabble[N] การทะเลาะกัน, See also: การโต้เถียง, การต่อล้อต่อเถียง, Syn. argument, dispute, quarrel
squabble[VI] ทะเลาะกัน, See also: โต้เถียง, ต่อล้อต่อเถียง, Syn. argue, dipute, quarrel
squabble over[PHRV] โต้เถียงเกี่ยวกับ, Syn. argue about, bicker about, quarrel about, wrangle about, squabble over
squabble with[PHRV] ทะเลาะกับ, See also: โต้เถียงกับ, Syn. argue against, argue with, quarrel with, row with
squabble about[PHRV] โต้เถียงเกี่ยวกับ, Syn. argue about, bicker about, quarrel about, wrangle about, squabble over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squab(สควอบ) n. ลูกนก,บุคคลที่อ้วนเตี้ย,บุคคลรูปร่างม่อต้อ,หญิงสาว,เบาะหน้า,โซฟา
squabble(สควอบ'เบิล) vi.,n. (การ) ทะเลาะ,เถียงกัน,มีปากเสียงกัน,ต่อล้อต่อเถียง, Syn. dispute,wrangle

English-Thai: Nontri Dictionary
squabble(n) การต่อล้อต่อเถียง,การทะเลาะกัน
squabble(vi) ต่อล้อต่อเถียง,ทะเลาะกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
squabพนักพิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
my dad and mom were constantly squabbling.หลังจากนั้นพ่อกับแม่ของฉัน ก็เริ่มทะเลาะกัน Akai ito (2008)
Maybe the Indians caught up with them, or they got to squabbling amongst themselves over their prize, kill each other off.บางทีพวก อินเดียน จับเขาไว้ได้ หรืออาจจะสู้กันเอง เพื่อเเย่งสมบัติ แล้วก็ฆ่ากันตาย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The pregraduation squabble?ถ้างั้นก็ไม่ต้องรอฉันนะ ดี แล้วเธอทั้งสองคนล่ะ ? ก็ จากทุกคนในนี้แล้ว The Goodbye Gossip Girl (2009)
I mean, it could be... * moo shoo pork * * squab with lettuce * *มันอาจเป็น... * moo shoo pork * * squab with lettuce * * Advanced Criminal Law (2009)
If all the supernaturals would stop squabbling among themselves and unite we could conquer humans in a matter of days.ถ้าพวกมีพลังหยุด ทะเลาะกันเอง และรวมตัวกัน เราจะเอาชนะมนุษย์ได้ เมื่อวันใดวันหนึ่ง I Got a Right to Sing the Blues (2010)
This squabble soon grows beyond these two men and engulfs all of physics.มันจะเปิดออกจะมีผลต่อวิธีการ อย่างที่เรารับรู้จักรวาล The Riddle of Black Holes (2010)
Seared squab with tarragon.ลูกนกอบเครื่องเทศ Consumed (2010)
Squab? Is that pigeon?ลูกนกอะไร ใช่นกพิราบมั้ย Consumed (2010)
He cooks squab, pigeons fall from the sky.เขาทำลูกนกอบ นกพิราบล่วงจากท้องฟ้า Consumed (2010)
The same tarragon that he used to cook the squab.สมุนไพรชนิดเดียวกันกับที่เขา ใช้ปรุงรสลูกนกอบ Consumed (2010)
Fighting, squabbling and even a lawsuit...ต่อสู้กัน,ทะเลาะกันและแม้แต่ในศาล... . Episode #1.6 (2010)
Guys, we're sitting here squabbling over what?นี่พวกเรามานั่งรวมกันที่นี่ ทะเลาะกันเพื่ออะไร? Rumours (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทะเลาะ[N] quarrel, See also: squabble, bicker, wrangle, dispute, Syn. การทะเลาะเบาะแว้ง, การวิวาท, การทะเลาะวิวาท, Ant. การคืนดี, Example: ปัญหาการทะเลาะและตบตีกันนั้นมีแทบทุกวัน ส่วนใหญ่มาจากเรื่องหึงหวงกัน, Thai definition: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ, โต้เถียงกัน, เป็นปากเป็นเสียงกัน
การทะเลาะวิวาท[N] quarrel, See also: squabble, bicker, wrangle, dispute, Syn. การวิวาท, การทะเลาะ, Ant. การคืนดี, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไประงับการทะเลาะวิวาทในวงเหล้าของชายหนุ่ม ก่อนเกิดการฆ่ากันเพื่อแย่งชิงหญิงสาว, Thai definition: การทุ่มเถียงและต่อสู้กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจี้ยว[v.] (jīo) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl   
การทะเลาะ[n.] (kān thalǿ) EN: quarrel ; squabble ; bicker ; wrangle ; dispute   FR: querelle [f] ; dispute [f]
กระดานพิง[n.] (kradānphing) EN: backrest used while squatting ; squab   
ปะทะคารม[v. exp.] (patha khārom) EN: debate ; dispute ; quarrel ; squabble ; argue ; cross verbal swords   
ทะเลาะ[v.] (thalǿ) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row   FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec
ทะเลาะเบาะแว้ง[v.] (thalǿbǿwaēng) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat   
วิวาท[v.] (wiwāt) EN: dispute ; argue ; debate ; quarrel ; squabble ; clash ; bully   FR: se disputer ; se quereller

CMU English Pronouncing Dictionary
SQUABBLE    S K W AA1 B AH0 L
SQUABBLED    S K W AA1 B AH0 L D
SQUABBLES    S K W AA1 B AH0 L Z
SQUABBLING    S K W AA1 B AH0 L IH0 NG
SQUABBLING    S K W AA1 B L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squab    (n) (s k w o1 b)
squabs    (n) (s k w o1 b z)
squabble    (v) (s k w o1 b l)
squabbled    (v) (s k w o1 b l d)
squabbles    (v) (s k w o1 b l z)
squabbling    (v) (s k w o1 b l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungvogel {m} | Jungvögel {pl}squab | squabs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
喧嘩(P);諠譁[けんか, kenka] (n,vs) quarrel; brawl; fight; squabble; scuffle; (P) [Add to Longdo]
御家騒動;お家騒動[おいえそうどう, oiesoudou] (n) family trouble (quarrel); domestic squabble; internal squabble (over headship rights) in a daimyo family in the Edo period [Add to Longdo]
子鳩;仔鳩[こばと, kobato] (n) (1) squab; young pigeon; (2) (esp. 仔鳩) pigeon meat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雏鸽[chú gē, ㄔㄨˊ ㄍㄜ, / 鴿] squab; nestling pigeon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squab \Squab\, adv. [Cf. dial. Sw. sqvapp, a word imitative of a
   splash, and E. squab fat, unfledged.]
   With a heavy fall; plump. [Vulgar]
   [1913 Webster]
 
      The eagle took the tortoise up into the air, and
      dropped him down, squab, upon a rock.  --L'Estrange.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squab \Squab\ (skw[o^]b), a. [Cf. dial. Sw. sqvabb a soft and
   fat body, sqvabba a fat woman, Icel. kvap jelly, jellylike
   things, and E. quab.]
   1. Fat; thick; plump; bulky.
    [1913 Webster]
 
       Nor the squab daughter nor the wife were nice.
                          --Betterton.
    [1913 Webster]
 
   2. Unfledged; unfeathered; as, a squab pigeon. --King.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squab \Squab\, n.
   1. (Zool.) A nestling of a pigeon or other similar bird, esp.
    when very fat and not fully fledged.
    [1913 Webster]
 
   2. A person of a short, fat figure.
    [1913 Webster]
 
       Gorgonious sits abdominous and wan,
       Like a fat squab upon a Chinese fan. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. A thickly stuffed cushion; especially, one used for the
    seat of a sofa, couch, or chair; also, a sofa.
    [1913 Webster]
 
       Punching the squab of chairs and sofas. --Dickens.
    [1913 Webster]
 
       On her large squab you find her spread. --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squab \Squab\, v. i.
   To fall plump; to strike at one dash, or with a heavy stroke.
   [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squab
   adj 1: short and fat [syn: {squab}, {squabby}]
   n 1: flesh of a pigeon suitable for roasting or braising; flesh
      of a dove (young squab) may be broiled [syn: {squab},
      {dove}]
   2: a soft padded sofa
   3: an unfledged pigeon

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top