Search result for

spieße

(62 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spieße-, *spieße*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spieße มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spieße*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll be in touch, common man.Wir melden uns, Spießer. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Air is foul, the trees seem to become twisted and warped.Schmutzige Luft. Die Äste werden zu Spießen. The Diary of an Unknown Soldier (1959)
Crompton, who has vowed to run at least three Germans through with his bayonet before the battle is over.Crompton sagte, er werde drei Deutsche mit seinem Bajonett aufspießen. The Diary of an Unknown Soldier (1959)
Don't be such a square, Martin.Seien Sie nicht so ein Spießer, Martin. The Battle of the Sexes (1960)
You dislike the bourgeois, but you're even more bourgeois.Sie sind spießiger als die Spießer. Léon Morin, Priest (1961)
Why, at 4:00, we're going to expose evil- strip it bare, push it out into the light dissect it, pinpoint it, eliminate it, exorcise it, denude it, destroy it!Nun, um 16 Uhr werden wir das Böse entlarven. Es bloßstellen, es ins Licht zerren, es sezieren, es aufspießen, es eliminieren, es exorzieren, es entblößen, es zerstören! Four O'Clock (1962)
So, it makes more fun to impale you.Mehr Freude wird es mir machen dich aufzuspießen. Invincible Masked Rider (1963)
I am going to impale you, even if you are my only heir.Ich werde dich aufspießen, und wenn du 100 mal mein Erbe bist. Invincible Masked Rider (1963)
How sad having to play the bourgeois wife who doesn't understand.Es ist nicht schön, die Spießerin zu sein, die, die nicht versteht. 8½ (1963)
The role doesn't suit her. She's only a common bourgeoise.Sie taugt nicht für die Rolle, sie ist nichts als eine vulgäre Spießerin. 8½ (1963)
You see me as a resigned bourgeois.Du hältst mich für einen kleinen Spießer. The Fire Within (1963)
How small-minded!Ihr Spießer! Cheryomushki (1963)
Look at those poor, bloody blue collars.Sieh dir die beschissenen Spießer an! 491 (1964)
Bloody blue collars!Hey, ihr scheiß Spießer! 491 (1964)
Southerner!Spießer! A Hard Day's Night (1964)
- You may think I'm a square, but ask any of those cocktail waitresses there.- Du hältst mich für einen Spießer, aber frag mal eine von den Kellnerinnen dort. Kiss Me, Stupid (1964)
- To them, we're just squares, civilians.- Für die sind wir ein Haufen Spießer. Kiss Me, Stupid (1964)
Don't fall on your sword about it.Spießen Sie sich nicht gleich auf. Man's Favorite Sport? (1964)
The heads of malefactors were stuck on spikes over the gate and left there to blister in the sun.Die Köpfe von Übeltätern wurden über dem Tor auf Spieße gesteckt, bis sie in der Sonne vertrockneten. The Moon-Spinners (1964)
I will hunt you down and spear you like a wild dog.Ich jage Ihnen nach und spieße Sie auf wie einen Wildhund. Cry for Help (1966)
Spying-- me? ! Don't be too tough on him, men.Die Spießer wurden von Klink zusammengeschissen. Hogan Gives a Birthday Party (1966)
What would you do in front of this barbarian, capable of impaling you?Und was würdest du tun, wenn du Kunden besuchst, die Menschen auf Pfählen aufspießen? Pharaoh (1966)
Now I've got you Gauls, I'll have you eaten by the lions.Diesmal lass ich euch aufspießen, Gallier. Asterix (1967)
Where shall I pin you?Wo könnte ich dich aufspießen? Branded to Kill (1967)
- Listen, shopkeeper.- Genug, Spießerin! Very Happy Alexander (1968)
Joe Straight.Kleiner Spießer, was? Coogan's Bluff (1968)
They begat the Babbitts Of the bourgeoisieSie zeugten die Spießer Der Bourgeoisie Finian's Rainbow (1968)
He'll pay for this with tears of blood!Zu guter Letzt spießen wir ihn doch auf die Hörner. Mafia (1968)
Herbie, look I realize that I'm a square.Herbie, hör zu, ich weiß, ich bin ein Spießer. I Love You, Alice B. Toklas! (1968)
Don't get uptight, man.Sei kein Spießer, Mann. Intermission (1970)
We're not like the stiffs in the office who wear ties and steal each other's passengers.Wir sind keine Bürospießer, die Krawatten tragen und sich die Passagiere klauen. Airport (1970)
- Don't be such a tight-ass. - I'm not.- Sei doch nicht so ein Spießer. The Owl and the Pussycat (1970)
I merely believe that there are certain limits.- Ich bin kein Spießer. Ich glaube nur, dass es gewisse Grenzen gibt. The Owl and the Pussycat (1970)
This is to demonstrate I have a freedom of choice. I'm not square.Ich tue es nur, um dir zu beweisen, dass ich kein Spießer bin. The Owl and the Pussycat (1970)
Sharpen the end of your wooden stakes. Use lances, axes!Schärft eure Holzpflöcke, benutzt Spieße und Äxte! Twins of Evil (1971)
This rainy weather is killing me. All my bones hurt like the devil.Alle Dämonen spießen meine Knochen auf. Felix si Otilia (1972)
Any man has sins, father.- Jeder Mensch hat Sünden, Vater. - Alle spießen meine Knochen auf. Felix si Otilia (1972)
People in China eating with sticks and these creeps got 16 utensils for every pea on the plate.Leute in China essen mit Stäbchen und diese Spießer haben 16 Besteckteile für jede Erbse auf dem Teller. The Last House on the Left (1972)
Some bourgeois dog heads and thongs, that's what you are.Ihr seid Spießer und Feiglinge! The Olsen Gang Runs Amok (1973)
God-fearing... the perfect mother...Ich begehre dich, weil du im Grunde eine Spießerin bist. La minorenne (1974)
The skewers are of better quality than the kebab.Die Spieße sind besser als das Kebab. Murder on the Orient Express (1974)
Poland's always bred prigs.Nirgendwo blüht das Spießertum so wie in Polen. The Story of Sin (1975)
- Ah. [Gambler] You betting'? Wake up, you sucker.die sich von denen aufspießen lassen wollen? Il soldato di ventura (1976)
I wasn't supposed to have a real duel, I hate you. (growling) Don't do that!Wo soll ich dich durchlöchern und aufspießen? Il soldato di ventura (1976)
Spare me Yvonne and your pathetic, petty, ignorant life circus-Ich will nichts hören von Yvonne! Ihr unfähigen Spießer! The Olsen Gang Sees Red (1976)
He can be so pathetic. He's nothing like you.Er ist nur ein kleiner Spießer. The Olsen Gang Sees Red (1976)
The old fools won't face reality.Die blöden Spießer sind realitätsfremd. Pardon Mon Affaire (1976)
- Please. - See those houses, dark.Sieh dir nur diese verdammten Spießer an. The Lacemaker (1977)
You're quite bourgeois, after all.Du bist ein ziemlicher Spießer. Emmanuelle 3 (1977)
What's the matter, are you scared?Ich will hören, wie das verdammte Schwein quiekt, wenn ich es aufspießeHalf a Loaf of Kung Fu (1978)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bürger {m}; Spießer {m}bourgeois [Add to Longdo]
Spießbürger {m}; selbstzufriedener SpießerBabbitt [Am.] [Add to Longdo]
Spießbürger {m}; Spießer {m}Philistine [Add to Longdo]
aufspießen | aufspießendto impale | impaling [Add to Longdo]
aufspießento spike [Add to Longdo]
(Fleisch) aufspießento skewer; to spit [Add to Longdo]
aufspießendgoring [Add to Longdo]
durchbohren; durchdringen; aufspießen | durchbohrend; durchdringend; aufspießend | durchbohrt; durchdrungen; aufgespießt | durchbohrt | durchbohrt; durchdringtto pierce | piercing | pierced | pierces | pierces [Add to Longdo]
spießen; aufspießen; durchbohrento spear [Add to Longdo]
Spießente {f} [ornith.]Northern Pintail (Anas acuta) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top