Search result for

speziale

(54 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speziale-, *speziale*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา speziale มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *speziale*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A special division.Es war eine Spezialeinheit. Don't Go in the House (1979)
We have to go on a special mission.Wir müssen zu einem Spezialeinsatz. The Super Scouts: Part 2 (1980)
He parachuted into Sicily on a special assignment with a Ranger outfit and he had to kill off a lot of enemy troops in action.Ein Spezialeinsatz. Er sprang über Sizilien mit Gebirgsjägern ab und tötete im Kampf jede Menge feindliche Soldaten. The Medal (1980)
Let me just show you some of our special features.Ich zeige Ihnen unsere Spezialeinrichtungen. Superman II (1980)
Special Forces Unit, Black Flight.Spezialeinheit Blacklight. Escape from New York (1981)
Special Forces Unit. Texas Thunder.Spezialeinheit, Texas Thunder Einheit. Escape from New York (1981)
Things they do with special effects these days!Was man heute so alles mit Spezialeffekten machen kann. The Howling (1981)
Yeah, would they send us someplace special?Kommen wir da erst mal zu einer Spezialeinheit? Stripes (1981)
I'm Captain Hollister, Special Operations Group.Ich bin Captain Hollister, Spezialeinheit. Stripes (1981)
One thing I learned in the Special Forces... when you cut off an enemy's line of communication, you cut 'em off from help.-Bei der Spezialeinheit lernte ich, dass man die Kommunikationswege unterbricht, -damit der Gegner keine Hilfe holen kann. Just My Bill (1982)
There are six of them, at least four of whom are veterans, either Special Forces or crack troops at any rate.Sie sind zu sechst... und mindestens vier von ihnen sind Veteranen: entweder Spezialeinheiten oder auf jeden Fall Kerntruppen. Hearts of Stone (1983)
Specialized data banks on Texas, Mexico, ex-Special Forces and Green Beret personnel, major and minor figures in international arms smuggling.Spezialisierte Datenbanken von Texas, Mexiko, ehemalige Spezialeinheiten und Green-Beret-Personal, größere und kleinere Figuren im internationalen Waffenschmuggel. Hearts of Stone (1983)
- Secret police have none.Spezialeinheit, Miss. Das Risiko wäre zu hoch. BMX Bandits (1983)
Of the mayor's Task Force on Urban Violence.Von der Spezialeinsatztruppe zur Bekämpfung von Gewalt. Blue Thunder (1983)
The top story is still the assault and attempted rape of Diana McNeely of the mayor's Task Force on Urban Violence.Das wichtigste lokale Thema ist die Misshandlung von Diana McNeely... die die Spezialeinsatztruppe gegen die Ausbreitung von Gewalt führt. Blue Thunder (1983)
I think it's about that urban violence stuff.Ich glaube, es hängt mit ihrer Spezialeinsatztruppe zusammen. Blue Thunder (1983)
If not they could move the commissioner to a different job, with a lot less prestige attached to it.Es wäre sonst möglich, dass ein gewisser Kommissar, einer Spezialeinheit, wieder ein kleiner Polizist werden würde! Le marginal (1983)
I've had to notify the local police, pull out the special branch, muzzle the press and allocate a large chunk of my meagre budget to renovating the establishment!Ich musste die Polizei verständigen, die Spezialeinheit abziehen, die Presse zum Schweigen bringen und mein halbes Budget für die Renovierung aufwenden! Never Say Never Again (1983)
I am supreme commander of SPECTRE the Special Executive for Counterintelligence Terrorism, Revenge and Extortion.Ich bin der Oberbefehlshaber von SPECTRE der Spezialeinheit für Erpressung, Korruption, Terrorismus Rache, Umsturz und Mord. Never Say Never Again (1983)
The special squad will surround the post.Die Spezialeinheit wird den Posten umzingeln. The Survivors (1983)
I was with the Green Berets, Special Unit Battalions...Ich war bei den Grünen Baretten, Spezialeinheits-Bataillonen... Trading Places (1983)
. I broke into the special effects department of a movie.Ich brach in die Abteilung für Spezialeffekte eines Filmstudios ein. Two of a Kind (1983)
on trying to figure out who pulled that special effects robbery.Die Polizei stellte die Ermittlungen ein... wer in die Spezialeffektabteilung des Filmstudios einbrach. Frauen wie die treffe ich jeden Tag. Two of a Kind (1983)
I'm with the Special Police Force unit.Ich bin bei der Spezialeinheit. Winners & Sinners (1983)
If he works on one of those runs or is a dispatcher, he's their inside man.Ich fordere eine Spezialeinheit an. - Nein. One Way Express (1984)
Special effects, as in hologram projectors?Spezialeffekte, wie zum Beispiel Hologrammprojektoren. Halloween Knight (1984)
You know, some of your illusions are a lot more convincing than you are.Ihre Spezialeffekte sind nicht überzeugender als Sie. Halloween Knight (1984)
But I got some special effects of my own. Like making you disappear for 20 years, man.Ich habe auch einige Spezialeffekte, die Sie für 20 Jahre verschwinden lassen, Mann! Halloween Knight (1984)
Get the SWAT team.Holt die Spezialeinheit. Blood Is Thicker Than Steele (1984)
Maybe we'd sell the show with more special effects, like exploding socks.Probieren wir es mit Spezialeffekten, wie explodierende Socken. The Muppets Take Manhattan (1984)
I served with the U.S. Army Airborne 209th Special Forces Unit.Bei der U.S.-Spezialeinheit 209. Police Academy (1984)
And there's some that say they're gonna drop in some Special Forces in the spring to help you out.Es heißt, im Frühjahr werden sie dir Spezialeinheiten schicken. Red Dawn (1984)
The special forces.Die Spezialeinsatztruppe... My New Partner (1984)
Our TAC guys wear these.Unsere Spezialeinheiten tragen so etwas. The Terminator (1984)
I mean, I'm not sure yet you're ready to run this task force.Ich weiß nicht, ob für dich diese Spezialeinheit das Richtige ist. Tightrope (1984)
- Those bastards aren't afraid of anything.- Wo bleibt die Spezialeinheit? - Hierher! Kommt her! Wild beasts - Belve feroci (1984)
The animals are believed to be tigers.Gehen Sie sofort zu der Haltestelle und schließen Sie sich einer Spezialeinheit an. Wild beasts - Belve feroci (1984)
Come on. - You be careful, Laura.Ich rufe die Spezialeinheit, Rip. Wild beasts - Belve feroci (1984)
I wanna see those Green Beret skills I hired you for.Zeigen Sie Ihre Fähigkeiten aus der Spezialeinheit, dafür hab ich Sie ja eingestellt. You Only Die Twice (1985)
Would you send a squad of MPs out to my house now?Schicken Sie sofort eine Spezialeinheit hierher. American Ninja (1985)
Don't worry about these big things, that's special effects.Mach dir keine Sorgen über die großen Dinger. Das sind Spezialeffekte. Cat's Eye (1985)
Seals, U.S. Navy.Seals, drei Jahre Spezialeinheit bei der US Navy. The Protector (1985)
Joined the army 6.8.64, accepted special forces, specialization: Light weapons.Eintritt in die Armee am 6.8.64, für tauglich befunden, Spezialeinheit, leichte Waffen. Rambo: First Blood Part II (1985)
After I left the special forces, I moved around a lot.Als ich aus der Spezialeinheit raus war, bin ich viel rumgezogen. Rambo: First Blood Part II (1985)
Clifford's in charge of special effects.Clifford ist zuständig für die Spezialeffekte. Fright Knight (1986)
A pattern that leads right to the Special Effects Department.- Die Spur führt zu den Spezialeffekt-Leuten. Fright Knight (1986)
That's a little special effect of my own.- Ein kleiner Spezialeffekt von mir. Fright Knight (1986)
(Man) Effects, are you ready?Spezialeffekte, seid ihr bereit? Fright Knight (1986)
[Together] Special effects.Spezialeffekte. Fright Knight (1986)
Sinn Féin, the political wing of the I.R.A. — a bunch of lying hypocrites posing as statesmen.Er war früher bei einer Spezialeinheit. When Irish Eyes Are Crying (1986)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPEZIALE    S P EH0 Z IY0 AA1 L IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spezialeinsatzkommando {n}SWAT unit (special weapons and tactics) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top