Search result for

specie

(82 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -specie-, *specie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
specie[N] เงินเหรียญ
species[N] ประเภท, See also: ชนิด, Syn. class, genus, order, rank, sort, type

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
species(สพี'ชีซ,-สพี'ซีซ) n.ชนิด, (พืช) ชนิดของสกุลพืช,จำพวก, -Phr. (the species มนุษย์ มนุษยชาติ) pl. species
ecospeciesn. พันธุ์ที่ประกอบด้วยพันธุ์ผสมของecotypes

English-Thai: Nontri Dictionary
species(n) ชนิด,พันธ์,จำพวก,รูปแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
specieเงินตราโลหะ, เหรียญกระษาปณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
specie, inตรงตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
speciesชนิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
speciesพรรณ, ชนิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
speciesชนิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
speciesชนิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Speciesชนิดพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
speciesสปีชีส์, ชนิด, ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต (ดู kingdom ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Species diversityความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต [TU Subject Heading]
Species of Cloudsประเภทของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Charity is for diseases and endangered species.การกุศลมีไว้สำหรับพวกปัญหาสังคมกับพวกอันตราย Chuck in Real Life (2008)
We plan on using it to breed endangered species.เรามีโครงการจะผสมพันธุ์ สายพันธุ์อันตรายบางชนิด Superhero Movie (2008)
And this species of dragonfly has enormous strength for its size.และความพิเศษของแมลงปอ โดยมันมีความแข็งแรง\ มากกว่าขนาดของมัน Superhero Movie (2008)
And here we've injected the DNA from all three species into seven new genetically-enhanced super dragonflies.และเราได้ฉีดดีเอ็นเอสามสายพันธุ์ ให้กับเจ้าเจ็ดตัวนี้ ด้วยสุดยอดพันธุกรรมใหม่ สุดยอดแมลงปอ Superhero Movie (2008)
But you stay invisible too long, the human race starts to look like another species, so you venture out, you observe, and then you return to your invisible world, like a ghost.แต่ถ้าคุณไม่ปรากฏตัวบ้าง,พวกผู้คน จะเริ่มมองคุณเป็นสัตว์ประหลาด ถ้าต้องออกไปเสี่ยงภัยภายนอก คุณต้องเป็นคนช่างสังเกต และเมื่อคุณต้องกลับ สู่โลกล่องหน Bangkok Dangerous (2008)
The human specie has increased excessively.เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ถูกแพร่ออกไปมากมายจนล้นขนาด Death Note: L Change the World (2008)
Which species do you think is doing it if you think it's true?คุณคิดว่าจำพวกไหนที่ทำเรื่องนี้ ถ้าคุณคิดว่ามันจริง The Happening (2008)
Plants have the ability to communicate with other species of plants.พืชสามารถสื่อสารกับพืชจำพวกอื่นได้ The Happening (2008)
Now, plants and trees just can't pick up and move when they feel threatened, like other species.พืชและต้นไม้ เก็บของและย้ายที่ไม่ได้ เมื่อพวกมันรู้สึกถูกคุกคาม เหมือนสิ่งมีชีวิตประเภทอื่น The Happening (2008)
- and catalog plant species? - Now you're talking.พี่ไม่รู้เรื่องพืชผักสักอย่าง นอกจากที่เอามาทำเค้ก! Bedtime Stories (2008)
No, honey, this is a very special book that will open your mind to the curious way of the male species.ไม่ใช่จ้ะ นี่เป็นหนังสือพิเศษ มันจะเปิดให้ลูกเห็นว่า พวกผู้ชายเป็นยังไง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
We can't risk the survival of this planet for the sake of one species.เราไม่อาจเสี่ยงเรื่อง ความอยู่รอดของดาวดวงนี้ เพื่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
specieAlthough rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.
specieAmong these there may be new sources of food fish and new species of other creatures.
specieButterflies of this species are now extinct.
specieDarwin wrote "the Origin of Species".
specieEnvironmental changes gave rise to new species.
specieEvery time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.
specieHalf the species are woman.
specieIt has been estimated that, as a result of the destruction, fifty species of wildlife are disappearing from the earth each day.
specieMany fragile species are on the verge of extinction.
specieMany species of insects are on the verge of extinction.
specieOne finding to emerge was that critical features differ between species.
specieSome species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผาก[N] species of thornless bamboo, See also: Oxytenanthera nigrociliata, Syn. ไผ่ผาก, Example: พ่อกำลังอยากได้ไผ่ผากมาประดับสวนที่บ้าน, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa hasskarliana Back. ในวงศ์ Gramineae ไม่มีหนาม ปล้องยาว กาบหุ้มลําต้นแข็ง สีส้ม มีขนดํา
พนอง[N] species of plant, See also: Shorea hypochra, Syn. ต้นพนอง, Example: ไม้ที่สำคัญในป่าเบญจพรรณก็ม เช่น ยาง ชุมแพรก กระบาก พนอง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Shorea hypochra Hance ในวงศ์ Dipterocarpaceae ชันใช้ยาเรือและอื่นๆ
เลียบ[N] species of a tree, See also: Ficus insectica, Syn. ต้นเลียบ, Example: เด็กๆ สมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักต้นเลียบกันแล้ว, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้ต้น คล้ายต้นกร่าง มักขึ้นตามต้นไม้อื่น
สละ[N] species of marine fish, Syn. ปลาสละ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลชนิด Scomberoides sancti ในวงศ์ Carangidae ลำตัวแบนข้างและกว้างมาก มีจุดดำใหญ่อยู่บนเส้นข้างตัว 5-8 จุด ตาเล็กอยู่สูง ขนาดโตได้ถึง 1.5 เมตร
เทียน[N] species of balsam plant, See also: Impatiens balsamina (Balsaminaceae), Syn. ต้นเทียน, เทียนบ้าน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Impatiens balsamina Linn. ในวงศ์ Balsaminaceae ลำต้นอวบดอกมีสีต่างๆ กัน เช่น ขาว ชมพู ม่วง
นางรำ[N] species of plant, See also: telegraph plant, Syn. กระช้อยนางรำ, ช้อยนางรำ, ช้อยช่างรำ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Codariocalyx motorius Ohashi ในวงศ์ Leguminosae ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ ใบคู่ล่างเล็กกว่าและกระดิกไหวไปมาได้
เข[N] species of plant, Syn. กะแล, ต้นเข, Example: สีเหลืองของไหมได้มาจากแก่นของต้นเข, Thai definition: ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner ในวงศ์ Moraceae ขึ้นในป่าดิบ ต้นมีหนาม แก่นเหลืองใช้ย้อมผ้าและทำยา
ไข่หิน[N] species of water plant, See also: Nostochopsis lobatus Wood, Syn. ดอกหิน, Example: ที่บริเวณโขดหินฝั่งโน้นจะมีไข่หินจำนวนมากเกาะอยู่, Thai definition: ชื่อสาหร่ายสีเขียวชนิด Nostochopsis lobatus Wood ในวงศ์ Nostochopsidaceae ลักษณะรูปไข่ ค่อนข้างกลมเล็ก สีเขียวแก่ เกิดในน้ำใสสะอาด เกาะอยู่กับหิน กินได้
เขียด[N] species of a small green frog, Example: ปลา กบ และเขียดตามท้องนาเป็นอาหารอันอุดมสมบูรณ์สำหรับชาวนา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบกในวงศ์ Ranidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับกบแต่มักมีขนาดเล็กกว่า ในประเทศไทยมีหลายชนิด
ลัง[N] species of marine fish, See also: Rastrelliger brachysomus, Syn. ปลาลัง, Example: ปลาลังมีครีบฝอยจำนวน 5 ครีบ อยู่ถัดไปทางโคนหาง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่ง รูปร่างลักษณะคล้ายปลาทู แต่ขนาดใหญ่และลำตัวแคบกว่าเล็กน้อย ข้างตัวมีลายเส้น มีชุกชุมในบริเวณห่างฝั่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางชนิด[n. exp.] (bāng chanit) EN: some species   FR: certaines espèces ; quelques espèces ; plusieurs sortes
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; exemple [m]
ชนิดหนึ่ง[n. exp.] (chanit neung) EN: a species   FR: une espèce [f]
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: species of sea fish   
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot   FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
ขยายพันธุ์[v. exp.] (khayāi phan) EN: breed ; propagate species   
เหล่า[n.] (lao) EN: group ; company ; band ; category ; class ; species ; order ; race ; family ; set ; team ; collection ; number   FR: race [f] ; espèce [f] ; famille [f] ; groupe [m] ; catégorie [f]
พรรณ[n.] (phan) EN: kind ; category ; species ; type ; variety ; sort   FR: sorte [f] ; genre [m]
ประเภท[n.] (praphēt) EN: class ; category ; type ; genre ; kind ; sort ; species ; variety ; subdivision ; event   FR: catégorie [f] ; classe [f] ; type [m] ; genre [m] ; espèce [f] ; sorte [f]
สายพันธุ์[n.] (sāiphan) EN: breed ; stock ; strain ; pedigree ; race ; species ; type ; gene   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECIES    S P IY1 SH IY0 Z
SPECIES'    S P IY1 SH IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
specie    (n) (s p ii1 sh ii)
species    (n) (s p ii1 sh ii z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
いちい樫[いちいがし;イチイガシ, ichiigashi ; ichiigashi] (n) (uk) Quercus gilva (species of oak) [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
くつくつ法師(ateji)[くつくつぼうし, kutsukutsuboushi] (n) (obsc) (See つくつく法師) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
物种[wù zhǒng, ˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] species [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] species of bamboo [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] species of water plant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しゅ, shu] species [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Specie \Spe"ci*e\,
   abl. of L. species sort, kind. Used in the phrase in specie,
   that is, in sort, in kind, in (its own) form.
   [1913 Webster]
 
      "[The king] expects a return in specie from them" [i.
      e., kindness for kindness].       --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {In specie} (Law), in precise or definite form; specifically;
    according to the exact terms; of the very thing.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Specie \Spe"cie\, n. [Formed as a singular from species, in
   sense 5.]
   Coin; hard money.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 specie
   n 1: coins collectively [syn: {coinage}, {mintage}, {specie},
      {metal money}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 specie [spesi]
   morter
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 specie
    kind, sort
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top