Search result for

spécial

(123 entries)
(1.1905 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spécial-, *spécial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
special[ADJ] เฉพาะ, See also: เจาะจง, Syn. specific, particular, proper, unique, Ant. general, indefinite
special[N] สิ่งที่พิเศษ, See also: คนพิเศษ, รายการพิเศษ
specialise[VI] ศึกษาเป็นพิเศษ, See also: เป็นผู้เชี่ยวชาญ
specialist[N] ผู้ชำนาญเฉพาะทาง, See also: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ, Syn. expert, devotee, master, scholar, Ant. amateur, novice
speciality[N] ความชำนาญพิเศษ
specialize[VT] ศึกษาเป็นพิเศษ, See also: เป็นผู้เชี่ยวชาญ
specialize in[PHRV] ศึกษาเฉพาะทางในเรื่อง, See also: ศึกษาเป็นพิเศษ, เรียนรู้ลึกหรือละเอียดยิ่งขึ้น
special school[N] โรงเรียนเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่อง
special delivery[N] การส่งไปรษณีย์ด่วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
special(สเพช'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) พิเศษ,เฉพาะ,จำเพาะ,เฉพาะอย่าง,เจาะจง,แตกต่างจากธรรมดา,ยกเว้น,ใหญ่ยิ่ง,มาก,สนิทสนม., See also: specially adv., Syn. uncommon,specific
special characterอักขระพิเศษแต่เดิมใช้หมายถึงอักขระที่เป็นเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น + - * / $ = , " " ฯลฯ รวมทั้งสระ วรรณยุกต์ ในภาษาไทย บางทีเรียกรวม ๆ ว่า เครื่องหมายวรรคตอนก็ได้ นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงตัวอักขระที่ไม่สามารถกดได้จากแป้นพิมพ์ แต่อาจใช้เทคนิคบางอย่างทำให้พิมพ์ออกมาได้ เช่น ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช การกดแป้น Shift+ALT+K จะได้ภาพลูกแอปเปิลแหว่ง (สัญลักษณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล) ถ้าใช้แบบอักษรชื่อ Symbol
specialise(สเพช'เชิลไลซ) vi.,vt. เป็นผู้เชี่ยวชาญ,ศึกษาเป็นพิเศษ,ปรับให้เข้าสภาวะบางอย่าง,ระบุ,กำหนดขอบเขต., See also: specialisation n. specialization n., Syn. concentrate on,major in
specialist(สเพช'ชะลิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญการ,ผู้ชำนาญเฉพาะทาง,ผู้ชำนาญพิเศษ., See also: specialistic adj.
speciality(สเพชชิแอล'ที) n. ความชำนาญพิเศษ,สิ่งที่ชำนาญเป็นพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะสาขา,เรื่องที่ทำได้ดีเป็นพิเศษ,เรื่องใหม่,สิ่งใหม่,เรื่องเฉพาะกิจ,นิติกรรม,สัญญาที่ประทับตรา,ข้อปลีกย่อย. adj. แสดงลักษณะเฉพาะ,เอกเทศ, Syn. specialty
specialize(สเพช'เชิลไลซ) vi.,vt. เป็นผู้เชี่ยวชาญ,ศึกษาเป็นพิเศษ,ปรับให้เข้าสภาวะบางอย่าง,ระบุ,กำหนดขอบเขต., See also: specialisation n. specialization n., Syn. concentrate on,major in
computer specialistผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่มีความรู้พิเศษในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ อาจหมายถึง ระบบตัวเครื่อง การเขียนโปรแกรม หรือการวิเคระห์ระบบ ก็ได้
especial(อีสเพส'เชิล) adj. พิเศษ,โดยเฉพาะ
especially(อีสเพส'เชิลลี) adv. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
special(adj) เจาะจง,พิเศษ,เฉพาะ,ยกเว้น,สนิทสนม
specialist(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญพิเศษ,ผู้ชำนาญการ
specialization(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ
specialize(vt) ศึกษาเฉพาะสาขา,มีความชำนาญเป็นพิเศษ,ระบุ
specially(adv) อย่างเฉพาะเจาะจง,อย่างพิเศษ
specialty(n) ของพิเศษ,ชนิดพิเศษ,ความชำนาญพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ
especial(adj) พิเศษ,เฉพาะ
especially(adv) โดยเฉพาะ,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,อย่างพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
special acceptanceการรับเป็นกรณีพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
special actบทกฎหมายเฉพาะเรื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special agentตัวแทนเฉพาะการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special assessmentการประเมินพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
special authorityอำนาจเฉพาะการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special bonusเงินปันผลพิเศษ มีความหมายเหมือนกับ extra dividend [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
special caseกรณีพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special characterอักขระพิเศษ [มีความหมายเหมือนกับ additional character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
special committeeคณะกรรมาธิการพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
special condition of averageเงื่อนไขพิเศษการเฉลี่ย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Special and Differential Treatment (S and D)การประติบัติแบบพิเศษและแตกต่าง " ในความตกลงต่าง ๆ ของ WTO จะมีข้อบทเกี่ยวกับการให้การปฏิบัติเป็นพิเศษและแตกต่างแก่สมาชิกที่เป็น ประเทศกำลังพัฒนา ข้อบท ดังกล่าวอาจแบ่งกว้าง ๆ ได้เป็น 3 ลักษณะ คือ (1) ข้อบทที่กำหนดให้ประเทศพัฒนาแล้วต้องดำเนินมาตรการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ทางการค้าแก่ประเทศเหล่านี้ (2) ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามพันธะกรณีในความตกลงต่าง ๆ อาทิ ระยะเวลาปรับตัวที่นานกว่าหรือระดับการเปิดตลาดที่น้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้ว (3) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะแก่ประเทศเหล่านี้ " [การทูต]
Special assessmentsเงินค่าประเมิน [TU Subject Heading]
Special bibliographyบรรณานุกรมหัวข้อวิชาใดหัวข้อวิชาหนึ่ง

บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล รายชื่อหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ทั้งในรูปแบบของสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสืออ้างอิงประเภทที่บอกให้ทราบว่าจะค้นหาสารสนเทศได้จากแหล่งใด

ลักษณะของบรรณานุกรม ในหนึ่งรายการ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ เมืองที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้า ราคา หรืออาจมีคำอธิบายสาระสำคัญของหนังสือโดยย่อประกอบด้วย

ความสำคัญของบรรณานุกรม คือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าหาสารสนเทศประกอบการศึกษา วิจัย ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน เป็นเครื่องมือติดตามความเคลื่อนไหวของทรัพยากรสารสนเทศ และเป็นคู่มือในการจัดหาและช่วยในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

บรรณานุกรม มีหลายประเภท เช่น บรรณานุกรมทั่วไป บรรณานุกรมแห่งชาติ บรรณานุกรมเฉพาะวิชา

บรรณานุกรมเฉพาะวิชา (Special bibliography) เป็นบรรณานุกรมที่รวบรวมรายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง อาจมีบทคัดย่อประกอบ ตัวอย่างเช่น บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ทางบรรณารักษศาสตร์และบทคัดย่อ

ในอีกความหมายหนึ่ง บรรณานุกรม หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ที่ผู้เขียนได้ใช้ประกอบในการเขียนผลงาน เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ เและเป็นการให้ความเคารพผลงานทางปัญญาที่ผู้อื่นได้แสดงไว้ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านที่สนใจติดตามและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Special Buildingอาคารพิเศษ
1. โรงมหรสพ อัฒจันทร์ หอประชุม หอสมุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน หรือ ศาสนสถาน 2. อู่เรือ คานเรือ หรือ ท่าจอดเรือ สำหรับเรือขนาดใหญ่เกิน 100 ตันกรอส 3. อาคารหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสูงเกิน 15.00 เมตร หรือสะพาน หรืออาคารหรือโครงหลังคาช่วงหนึ่งเกิน 10.00 เมตร หรือมีลักษณะโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณชนได้ 4. อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพร่พิษหรือรังสีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Special charactersอักขระพิเศษ
อักขระที่พิมพ์ให้เห็นได้และมักจะใช้ร่วมกับตัวเลข เช่น เครื่องหมายดอลลาร์ ($) จุลภาค (,) เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) [คอมพิวเตอร์]
Special collectionกลุ่มทรัพยากรเฉพาะด้าน [TU Subject Heading]
Special daysวันพิเศษ [TU Subject Heading]
Special drawing rightสิทธิพิเศษถอนเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Special drawing rightsสิทธิถอนเงินพิเศษ [TU Subject Heading]
Special educationการศึกษาพิเศษ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Special current depositบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
special offers (phrase) บริการพิเศษ
Special Procedures (n org ) กลไกพิเศษ
special remuneration paymentเงินตอบแทนพิเศษ
Special saving depositบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
specialization[สเปเชียล ไล้เซชั่น] (n ) จุดประสงค์เฉพาะ (ถ้าเขียนแบบอังกฤษจะเขียนเป็น Specialisation)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรแข็ง[N] privilege, See also: special privilege, Syn. บัตรเบ่ง, Thai definition: อิทธิพลหรืออำนาจ, Notes: (ปาก)
ศูนย์เฉพาะกิจ[N] ad hoc center, See also: special center, Example: นอกจากภาระกิจต่างๆ ที่แต่ละกองกำกับการมีหน้าที่ในแต่ละเขตพื้นที่รับผิดชอบแล้ว กองปราบปรามยังได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจต่างๆ ขึ้นอีกด้วย
ที่ปรึกษาพิเศษ[N] special advisor, Example: ผมได้ลาออกจากการเป็นพนักงานกระทรวง มาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับหน่วยงานและบริษัทต่างๆ, Thai definition: บุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นพิเศษ มีหน้าที่ให้ความเห็นและคำแนะนำ
อาจารย์พิเศษ[N] special instructor, Example: คณะอักษรศาสตร์เชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาเป็นอาจารย์พิเศษ, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ได้รับเชิญมาสอน
วิสามัญ[ADJ] extraordinary, See also: special, unusual, uncommon, specific, particular, Syn. ไม่ใช่สามัญ, ไม่ใช่ธรรมดา, เฉพาะเรื่อง, Example: รัฐบาลจะประสานงานกับประธานสภา เพื่อขอเปิดสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 13 กรกฎาคม, Count unit: สามัญ
คุณสมบัติพิเศษ[N] special properties, See also: special option, Syn. ลักษณะพิเศษ, Example: โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีคุณสมบัติพิเศษมากมาย จึงมีราคาแพงกว่ารุ่นอื่นๆ, Count unit: อย่าง, ชนิด, Thai definition: ลักษณะประจำตัวที่แปลกแตกต่างไปจากธรรมดา
พิเศษ[ADJ] special, See also: extraordinary, Example: สำนักนายกฯ จัดรางวัลพิเศษ เพื่อสนับสนุนนักแสดงที่ประพฤติดี, Thai definition: ยิ่งกว่าปกติ, แปลกไปจากสามัญ, ไม่ใช่ทั่วไป
พิเศษ[ADV] specially, See also: extraordinarily, Example: หล่อนจัดเครื่องอาบน้ำไว้ให้เขาเป็นพิเศษ มีพวกสมุนไพรหอม เป็นต้น, Thai definition: อย่างเป็นส่วนหนึ่งที่แปลกหรือเหนือไปจากธรรมดา
เป็นพิเศษ[ADV] specially, See also: particularly, extraordinarily, Example: ขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตคอมพิวเตอร์ต้องใช้ความระมัดระวังและความพิถีพิถันเป็นพิเศษ
เอตทัคคะ[N] specialist, See also: expert, master, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[n. exp.] (āhān phisēt) FR: spécialité culinaire [f]
อาจารย์พิเศษ[n. exp.] (ājān phisēt) EN: special instructor   
บัตรแข็ง[n. exp.] (bat khaeng) EN: privilege ; special privilege   
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนัญพิเศษ[n. exp.] (chamnanphisēt) EN: expert ; specialist ; master   FR: expert [m]
ช่างฝีมือ[n.] (chang fīmeū) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman   FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just   FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะเจาะจง[adv.] (chaphǿ jǿjong) EN: specifically ; specially   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECIAL    S P EH1 SH AH0 L
SPECIALS    S P EH1 SH AH0 L Z
SPECIALE    S P EH1 CH AH0 L IY0
SPECIALTY    S P EH1 SH AH0 L T IY0
SPECIAL'S    S P EH1 SH AH0 L Z
SPECIALTY    S P EY1 SH AH0 L T IY0
SPECIALLY    S P EH1 SH L IY0
SPECIALLY    S P EH1 SH AH0 L IY0
SPECIALIST    S P EH1 SH AH0 L AH0 S T
SPECIALITY    S P EH2 SH IY0 AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
special    (n) (s p e1 sh l)
specials    (n) (s p e1 sh l z)
specially    (a) (s p e1 sh @ l ii)
specialty    (n) (s p e1 sh @ l t ii)
specialism    (n) (s p e1 sh @ l i z m)
specialist    (n) (s p e1 sh @ l i s t)
speciality    (n) (s p e2 sh i a1 l i t ii)
specialize    (v) (s p e1 sh @ l ai z)
specialisms    (n) (s p e1 sh @ l i z @ m z)
specialists    (n) (s p e1 sh @ l i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P) [Add to Longdo]
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
これと言った[これといった, koretoitta] (exp) (uk) nothing special (with neg. verb) [Add to Longdo]
これと言って[これといって, koretoitte] (exp) (See これと言った) nothing special (with neg. verb) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中等专业学校[zhōng děng zhuān yè xué xiào, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] specialized middle school [Add to Longdo]
别动队[bié dòng duì, ㄅㄧㄝˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] special detachment; commando; an armed secret agent squad [Add to Longdo]
器械[qì xiè, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄝˋ, ] special or precision equipment; apparatus [Add to Longdo]
奇能[qí néng, ㄑㄧˊ ㄋㄥˊ, ] special ability [Add to Longdo]
专人[zhuān rén, ㄓㄨㄢ ㄖㄣˊ, / ] specialist; person appointed for specific task [Add to Longdo]
专区[zhuān qū, ㄓㄨㄢ ㄑㄩ, / ] special district; prefecture [Add to Longdo]
专司[zhuān sī, ㄓㄨㄢ ㄙ, / ] specialist (responsible some task) [Add to Longdo]
专案组[zhuān àn zǔ, ㄓㄨㄢ ㄢˋ ㄗㄨˇ, / ] special investigating team (legal or judicial) [Add to Longdo]
专业[zhuān yè, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ, / ] specialized field; main field of study (at university); major [Add to Longdo]
专业化[zhuān yè huà, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] specialization [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブロック型特殊ファイル[ブロックがたとくしゅファイル, burokku gatatokushu fairu] block special file [Add to Longdo]
専門シソーラス[せんもんシソーラス, senmon shiso-rasu] specialized thesaurus [Add to Longdo]
専門図書館[せんもんとしょかん, senmontoshokan] special library [Add to Longdo]
専門分類体系[せんもんぶんるいたいけい, senmonbunruitaikei] specialized classification system [Add to Longdo]
専用レジスタ[せんようレジスタ, senyou rejisuta] special-purpose register [Add to Longdo]
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no) [Add to Longdo]
特殊アクセス[とくしゅアクセス, tokushu akusesu] specialized access [Add to Longdo]
特殊レジスタ[とくしゅレジスタ, tokushu rejisuta] special register [Add to Longdo]
特殊配達[とくしゅはいたつ, tokushuhaitatsu] special delivery, PD PR [Add to Longdo]
特殊文字[とくしゅもじ, tokushumoji] special character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  spécial [spesjal]
     particular; special
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top