Search result for

sorgte

(57 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sorgte-, *sorgte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sorgte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sorgte*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But nobody here has any greater concern for the welfare of the people and the land, in this valley, than I do.Und niemand ist um das Wohl der Leute besorgter als ich es bin. Space Croppers (1980)
So much so that I went out and bought you a present.So sehr, dass ich losfuhr und ein Geschenk für dich besorgteThe Medal (1980)
Some die in well made beds.Aber man kann auch in gut versorgten Betten sterben. Solo Sunny (1980)
Propine, worried about the collection deteriorating, felt it imperative to find it a permanent home.Propine, die sich wegen des Verderbs der Sammlung sorgte, hielt es für notwendig, eine dauerhafte Bleibe zu finden. The Falls (1980)
Who brought you back here?Ich habe dich in mein Haus geholt. Ich sorgte für dich. The Young Master (1980)
I had two heart attacks before I got the bicycle.Ich hatte zwei Herzinfarkte, bevor ich mir das Fahrrad besorgteStardust Memories (1980)
Then she had to care of you, because you were sick.Dann versorgte sie eine ganze Nacht Sie, weil Sie krank waren. The Party (1980)
Naturally, the great Lia Rousseau can't be bothered listening to the complaints of a man who's upset about his boy.Die große Lia Rousseau versteht einfach nicht dass ein besorgter Vater emotionale Ausbrüche haben kann. Hell of the Living Dead (1980)
My family really worried about them.Meine Familie sorgte sich echt um sie. The Hot Rod (1981)
I used to watch my girls do you, fatso.Wenn meine Mädels es dir früher besorgten, True Confessions (1981)
Now, I got you a date, didn't I?Ich besorgte dir eine Verabredung, oder? Friday the 13th Part III (1982)
I stayed at Yetta Zimmerman's... and I helped fulfill Sophie's prophecy about the three of us.Ich blieb bei Yetta Zimmerman und sorgte somit dafür, dass sich Sophies Prophezeiung über uns drei bewahrheitete. Sophie's Choice (1982)
Till Nathan came and... he made me live for him.Bis Nathan kam und dafür sorgte, dass ich für ihn lebte. Sophie's Choice (1982)
an undemanding sinecure I got for him where he can do a lot of reading... without bothering anyone and he does a little research... for one the legitimate biologist on the staff.Einen leichten Ruheposten, den ich ihm besorgte, wo er lesen kann, so viel er möchte, ohne jemanden zu stören, und manchmal forscht er sogar etwas für die echten Biologen im Team. Sophie's Choice (1982)
hannibal: Think of me as a concerned historian.Sehen Sie in mir einen besorgten Historiker. Bad Time on the Border (1983)
HANNIBAL: Those are the two we got the food for this afternoon.Das sind die beiden, denen wir vorhin was zu essen besorgten. Labor Pains (1983)
Their credit's no good. Gaines has seen to that.Gaines sorgte dafür, dass ihre Bonität schlecht ist. Water, Water Everywhere (1983)
So, when she said she was onto something hot... I put up the money for her to bid on the Pitkin.Als sie eine heiße Spur hatte, besorgte ich das Geld für den "Pitkin". A Steele at Any Price (1983)
John used his influence to get him a hopeless prison sentence.John sorgte dafür, dass er eine saftige Haftstrafe verbüßen musste. Love Among the Steele (1983)
Your father was very concerned about your emotional well-being.Ihr Vater sorgte sich um Ihr emotionales Wohlergehen. My Fair Steele (1983)
And I don't need any of Ross's estate... because he took very good care of me before he died.Und Ross' Geld brauch ich nicht mehr, denn er sorgte vor seinem Tod für mich vor. My Fair Steele (1983)
I got back on my feet. I had the reading chart.Ich besorgte mir die Schilder und machte es nochmal. My Other Husband (1983)
Cynthia found me a job at Trouville's thalassotherapy.Cynthia besorgte mir eine Stelle bei der Thalassotherapie in Trouville. My Other Husband (1983)
I got you the audition, the rest is up to you.Ich besorgte dir das Vortanzen, der Rest liegt bei dir. Flashdance (1983)
You were a bit more concerned about me.Du warst ein bisschen besorgter um mich. Part One (1984)
Personally, I think he's more concerned about my plant than he's admitted.Ich denke, er ist besorgter um meine Pflanze, als er zugibt. Chopping Spree (1984)
Explain the meaning of the world to a troubled traveler.Erkläre einem besorgten Reisenden die Welt. Semi-Friendly Persuasion (1984)
Well, let's just say there was a time in my life when a particular appreciation... for that particular kind of craft put food on my plate.Na ja, sagen wir, es gab eine Zeit in meinem Leben, als diese Fertigkeit für meinen Lebensunterhalt sorgteA Pocketful of Steele (1984)
I'm told she was a kindly soul... who was concerned only for her friends and family.Sie sorgte sich nur um ihre Freunde und ihre Familie. Dreams of Steele (1984)
I was 1 9. Turk got me a job with the circus.Ich war 19. Turk besorgte mir einen Job beim Zirkus. High Flying Steele (1984)
It looks as if the young girl who created that disturbance... in the movie theater yesterday is the same as the one spotted in the park.Das junge Mädchen, das gestern im Kino für Unruhe sorgte, ist wohl dasselbe wie das, was man im Park gesehen hatte. The Sanction (1984)
- What about your mother?Sie sorgte dafür, dass ich den Namen Ralph bekam. The Initiation (1984)
The club, Wine, Women, and Song, had just reopened its doors after the first Coimbra scandal had closed it.Dies sorgte für einen Skandal. Noch ein Skandal. Non c'è due senza quattro (1984)
UH... 1925.Ich sorgte für Mutter. Das Gefängnis? The Little Drummer Girl (1984)
His only concern was how to be useful to people.Er sorgte sich nur darum, wie er den Menschen Nutzen bringen kann. Repentance (1984)
The Duke, his handmaidens, they so loved the Little Buck, that they saw to it... They saw to it that I should play upon the organ in Halle,Der Herzog, seine Dienstmädchen, hatten den kleinen Rammler so gerne, dass sie dafür sorgten, Sie sorgten dafür, dass ich die Orgel in Halle spielen durfte, God Rot Tunbridge Wells! (1985)
Well, remembering all those pretty nurses at the hospital who fussed and fretted and soothed your fevered brow for months on end and to what purpose?Wenn ich an all die hübschen Schwestern im Krankenhaus denke, wie sie sich sorgten, grämten, dir die fiebrige Stirn kühlten... und nun? Was haben sie davon?  ()
Over the years, Hollenbeck has been providing him with hi-Tech contraband... which he in turn sells to proscribed countries.Seit vielen Jahren versorgte Hollenbeck ihn mit technischen Geräten, welche er dann wieder an andere Staaten verkauft hat. Knight Sting (1985)
As of now, your overall safety record is rated as poor to uninsurable.Ich sorgte mich um den Laster. - Das zählt nicht mehr, wo wir verloren haben. Es läuft nicht mehr. Ten Wheel Trouble (1985)
Well, the map got me home, but a newspaper publisher made sure I didn't get to stay long.Die Karte brachte mich nach Hause, aber ein Verleger sorgte dafür, dass ich nicht lange blieb. The Gauntlet (1985)
I told you, I don't know nothing. What, are you telling me you don't know where your best buddy scored bad smack?- Sie wissen nicht, wo sich Ihr Freund mit Stoff versorgteBack in the World (1985)
I'm a concerned citizen.Ein besorgter Bürger. Steele in the Family (1985)
I think that you and your friend who helped you get the car decided to do a little moonlighting.Ich denke, dass Sie und Ihr Freund, der Ihnen das Auto besorgte, beschlossen, etwas Extrageld zu machen. Car Wars (1985)
Besides, the stainless-steel construction made the flux dispersal...Außerdem sorgte die rostfreie Stahlkonstruktion dafür, dass... Back to the Future (1985)
Hen Wen, from you, I do beseech... knowledge that lies beyond my reach, troubled thoughts beyond your heart.Hen Wen, ich flehe dich inständig an, sage mir, was ich nicht wissen kann. Besorgte Gedanken im Herzen trägst du. The Black Cauldron (1985)
Pray you now those thoughts impart.Besorgte Gedanken, raun sie mir zu. The Black Cauldron (1985)
Shug Avery done set the population of Hartwell County a new high.ALTER HERR: Sie sorgte im Hartwell-Bezirk für einen Bevölkerungsrekord. The Color Purple (1985)
It was only a month after your, excuse me, Phillips' cremation... that a truck blew Danaisser away.Nur einen Monat nach deiner, entschuldige, Phillips Einäscherung... sorgte ein Laster für Danaissers Ableben. Miami Supercops (1985)
All of a sudden he's more worried about some mutt.Da sorgte er sich um 'ne Promenadenmischung. Silverado (1985)
His younger brother married my sister.Sie sorgten dafür, dass ich rausflog. June 1861 - July 21, 1861 (1986)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blick {m} | ein banger Blick | ein besorgter Blicklook | a look of trepidation | a concerned look [Add to Longdo]
Eltern {pl} | besorgte Elternparents | concerned parents [Add to Longdo]
besorgt {adj} | besorgter | am besorgtestenworried | more worried | most worried [Add to Longdo]
sorgen für; umsorgen | sorgend; umsorgend | gesorgt; umsorgt | sorgt; umsorgt | sorgte; umsorgteto care for | caring | cared | cares | cared [Add to Longdo]
sorgteminded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  sorgte [zɔrktə]
     cared; minded
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top