Search result for

sorgend

(59 entries)
(2.6153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sorgend-, *sorgend*, sorgen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sorgend มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sorgend*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anxiously I then pondered how to wrest the ring from my enemy.Sorgend sann ich nun selbst, den Ring dem Feind zu entreißen Die Walküre (1980)
Mrs. Olsen will be buried in the grave next to her husband in the north village church yard...Eine treusorgende Ehefrau und eine liebevolle Mutter. In tiefer Trauer nehmen Abschied ihr Mann, ihre Schwester, ihre Kinder und Enkelkinder. Len Brennernäste, Kreis Borhus. The Children of Noisy Village (1986)
We owe that to loyal Luohan!Das verdanken wir dem treusorgenden Luohan. Red Sorghum (1987)
As a caring husband.Als treusorgender Gatte. Attention, Papa Arrives! (1991)
They were loving, caring parents.Sie waren liebevolle, treusorgende Eltern. Episode #2.14 (1991)
I'm not sequenced to respond to the requests or demands of waste material.Ich erfülle keine Wünsche des zu entsorgenden Abfallstoffes. Critters 4 (1992)
What a caring brother.- Welch treusorgender Bruder. Ashes of Time (1994)
"Tantris", which with studied guile he called himself, Isolde soon recognized as Tristan, for into the sick man's sword, in which there was a notch, there fitted exactly a splinter which her skilled hand had first found in the head of the Irish knight, sent home to her in scorn.Der "Tantris" mit sorgender List sich nannte, als Tristan Isold' ihn bald erkannte, da in des Müß'gen Schwerte eine Scharte sie gewahrte, darin genau sich fügt' ein Splitter, den einst im Haupt des lrenritter, Tristan und Isolde (1995)
Anxious fear deceives your ear.Sorgende Furcht beirrt dein Ohr. Tristan und Isolde (1995)
with solicitous haste he put to sea to reach you, to release you and to bestow you on his friend.Mit sorgender Eil' stach er in See, dich zu erreichen, dir zu entsagen, dir zuzuführen den Freund. Tristan und Isolde (1995)
"my friend and I think you are also a real babe. "If you'll send us a picture of yourself in a bathing suit, "we'll send you a six-pack of batteriesWenn Sie uns ein handsigniertes Foto von sich in einer Badehose zukommen lassen, schicken wir Ihnen einen Karton gut zu entsorgender 1,5 Volt Batterien und eine Familienpackung handgerollter Käsehäppchen. The Replacements (1995)
That you want me as much as I do you, as a lifelong mate,... ..and that you are ready to link up your life with mine for ever and ever... ..and be a father to my little girl.Dass du in mir einen Partner fürs Leben siehst und bereit bist, dein Leben für immer mit meinem zu verbinden und für meine Tochter ein treu sorgender Vater sein willst." Lolita (1997)
He came over because he's a caring, loving human being who recognizes the importance of family unity.Er kam her, weil er ein sorgender liebender Mensch ist, der die Bedeutung der Einheit der Familie erkennt. Communication Breakdown (1997)
"How to fake like you are nice and caring. "Dann folgt mir mal. "So tun, als sei man nett und fürsorgend." Magnolia (1999)
"How to fake like you are a nice and caring person. ""So tun, als sei man nett und fürsorgend." Magnolia (1999)
John Quincy Archibald-- vigilante or heroic father?John Quincy Archibald... Wahnsinniger oder treusorgender Vater? John Q (2002)
Loving, caring...Liebende, sorgende, Gigli (2003)
I've been talking to Miss Iris Crowe, devoted sister of Brother Justin.Ich habe mit Miss Iris Crowe gesprochen, der treusorgenden Schwester des Bruder Justin. The River (2003)
A self-sustaining, never-ending source of magical power.Eine sich selbst versorgende, unendliche Quelle magischer Kraft. Baby's First Demon (2003)
She's terribly bright, sensitive, caring.Sie ist sehr klug, gefühlvoll, umsorgendThe Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)
"worrying will get you nowhere""Sorgend erhalten Sie nirgendwo" Des Hoyaa Pardes (2004)
That doesn't mean she's not a wonderful,caring milf.Das bedeutet aber nicht, dass sie keine fürsorgende MILF wäre. SeinfeldVision (2007)
11 weeks,1 day,7 hours,and 41 minutes ago,young Ned was living that happy childhood, complete with a lovely home,caring mother,and boyhood sweetheart -- a girl he called chuck.Vor 11 Wochen, 1 Tag, 7 Stunden und 41 Minuten lebte, der junge Ned, diese unbeschwerte Kindheit. Zusammen mit einem großartigem Heim, einer umsorgenden Mutter und einer Jugendliebe -- ein Mädchen names Chuck. Bitches (2007)
He's saturated with coffee by his caring mother, so his circulation's a little off, but he's healthy and best pushed out of bed with a shove.ein wenig schlecht durchblutet, von der sorgenden Mutter mit Kaffee durchtränkt, aber gesund und am besten mit einem Stoß aus dem Bett zu treiben. Kafuka: Inaka isha (2007)
This is a self- sustaining society, built on optimism and humanis ideals.Das ist eine sich selbst versorgende Gemeinschaft, gegründet auf Optimismus und humanistischen Idealen. Episode #1.3 (2007)
It's a sort of self-sustaining group...Es ist eine Art sich selbst versorgende Gruppe... Episode #1.3 (2007)
–Calling yourself a community that cares.- "Treusorgende Gemeinde", dass ich lache! Hot Fuzz (2007)
Nurse Michael, the secret hero, the keeper of the hidden sins.Treusorgender Michael. Der heimliche Held. Der verschwiegene Wächter. Michael Clayton (2007)
after his father. Who will be joined in a bond of matrimony with our dearly beloved woman, Yasmin.Wie seinen Vater, dem wir heute in seine treu sorgenden Hände unsere teure und überaus entzückende Yasmina legen. Frontier(s) (2007)
You're sweet, caring and you even created an egg dish and named it after me.Du bist süß, sorgend und entwarfst sogar eine Eierspeise, und nanntest sie nach mir. Something Borrowed (2007)
Imagine what our life would be like today if that group of scientists, instead of working on a way of killing people, worked on a way to create a self-sustaining abundant world.Stellt euch vor, wie unser Leben aussehen würde, wenn diese Gruppe von Wissenschaftlern, anstatt an einem Weg, um Menschen zu töten, an einen Weg gearbeitet hätten, eine sich selbst versorgende Welt in Hülle und Fülle zu schaffen. Zeitgeist: Addendum (2008)
Investigate every means of making your home self-sustainable with clean energy.Erkundige dich über alle Möglichkeiten, dein Zuhause mit sauberer Energie selbstversorgend zu machen. Zeitgeist: Addendum (2008)
Look. Every time he takes another woman, and every time a kid loses the mother they once had... and gets back a- an empty shell, I think to myself, "This is the last one.Hören Sie, jedes Mal wenn er sich eine neue Frau geschnappt hat, jedes Mal, wenn aus der treusorgenden Mutter eines Kindes ... eine leere Hülle wird, denke ich mir, das ist die letzte Frau. Blinded (2009)
The caring, sharing doctor, With the big beautiful eyes and the nice, girly smile.Die sich sorgende fürsorgliche Ärztin, mit den großen schönen Augen und dem netten mädchenhaften Lächeln. Episode 1: Arrival (2009)
I give you the world's first completely self-sustaining solar tower.Ich präsentiere Ihnen das erste sich selbst versorgende Solarhochhaus der Welt. Crossfire (2009)
Whoever takes God's helping hand and accepts his nourishing love his salvation will be great and his rewards abundant.Wer Gottes helfende Hand annimmt, seine sorgende Liebe empfängt, den wird großes Heil empfangen und der wird reichliche Belohnung erfahren. Del 3 (2009)
But maybe this is the perfect opportunity for you to become a better boyfriend, a more compassionate, caring individual.Aber vielleicht ist das die perfekte Möglichkeit für dich ein besserer Freund zu werden, ein mehr mitfühlendes, sich sorgendes Individuum. Captain Terry's Spray-On Hair (2009)
Ladies and gentlemen. A cybertronic, self-sustaining heart.Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier sehen Sie ein sich selbst versorgendes Robotronik-Herz. Upgrade (2010)
I'm just a devoted family man, like yourself.Ich bin nur ein sich sorgender Familienmensch, ganz wie Sie. Guilty as Charged (2010)
You're more of a nurturing, behind-the-scenes type of person.Du bist eher der treusorgende, hinter den Kulissen agierende Typ. Blue-Eyed Iris (2010)
And now, in order to demonstrate that I'm a loving and caring wife, I have two options.Und um dir zu beweisen, dass ich eine liebende, sorgende Ehefrau bin, gibt es zwei Möglichkeiten. You Must Meet My Wife (2010)
Kenny, you can't be running around worrying about every goddamn bridge you burn.Kenny, du kannst nicht herumrennen, dich über jede Brücke sorgend, die du abbrennst. Chapter 11 (2010)
There's the disciplinarian, the smotherer,Es gibt die Strengen, die Umsorgenden Searching (2011)
I may not mother the way you mothers mother but I am a caring and responsible parent.Mag sein, ich mache meinen Mutter-Job anders als ihr Vollzeit-Mütter. Aber ich bin ein sorgender, verantwortungsvoller Alleinerziehender. The Chatterer (2011)
Put a temporary clip on the feeding artery.Klemme die versorgende Arterie vorübergehend ab. Take the Lead (2011)
That's a pretty low bar for caring.Das ist eine ziemlich niedrige Messlatte für sorgendMarthas and Caitlins (2011)
Yeah, so, I mean, it's pretty much self-sustaining, you know?Das Ganze ist im Prinzip selbstversorgendThanks for Sharing (2012)
You mean the way you felt about your alternately warm and loving, yet cold and hypercritical father?Du meinst so wie du über deinen wechselweise lieben und sorgenden Vater, jedoch auch manchmal gefühlskalten und über-kritischen, fühlst? Charlie Goes Back to Therapy (2012)
Another caring parent with a child safety tether.Ein anderes sorgendes Elternteil mit einem Kindersicherheitsband. Disneyland (2012)
It's powered by an arc reactor, a self-sustaining energy source.Angetrieben von einem Arc-Reaktor, einer selbstversorgenden Energiequelle. The Avengers (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eingeben; beschaffen; speisen; versorgen | eingebend; beschaffend; speisend; versorgendto supply | supplying [Add to Longdo]
liefern; beliefern; mitliefern; versorgen (mit) | liefernd; beliefernd; mitliefernd; versorgend | geliefert; beliefert; mitgeliefert; versorgt | liefert | lieferteto supply (with) | supplying | supplied | supplies | supplied [Add to Longdo]
sorgen für; umsorgen | sorgend; umsorgend | gesorgt; umsorgt | sorgt; umsorgt | sorgte; umsorgteto care for | caring | cared | cares | cared [Add to Longdo]
sorgendminding [Add to Longdo]
treu sorgend; treusorgend [alt] {adj}devoted [Add to Longdo]
versorgendaccommodative [Add to Longdo]
versorgend {adv}accommodatively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  sorgend [zɔrgənt]
     caring; minding
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top