Search result for

sonnas

(89 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sonnas-, *sonnas*, sonna
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sonnas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sonnas*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Personnal propertyทรัพย์สินส่วนบุคคล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anakin and I have a full scale war on our hands since chairman Cho refuses to be reasonnable.อนาคินกับข้าตกอยู่ในสงครามเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ประมุขโชปฏิเสธที่จะใช้เหตุผล Defenders of Peace (2009)
Judging by your own standards, his personnality or his interestsตัดสินใจจากมาตรฐานของเรา บุคคลิก และทัศนคติของเขา Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Sonna kurikaeshi no youde sonotabi atarashikuteSonna kurikaeshi no youde sonotabi atarashikute Koizora (2007)
Sonna fuu ni hibi wo kizande ikouSonna fuu ni hibi wo kizande ikou Koizora (2007)
- But today is Saturday!Nach Brüssel. Aber heute ist schon Sonnabend. The Taming of the Scoundrel (1980)
I see her on Saturdays.Ich bin meist Sonnabend Abend bei ihr. Loulou (1980)
But Saturday was yesterday and Tuesday is the day after tomorrow.Aber Sonnabend war gestern und Dienstag ist erst übermorgen. Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
It was November, 1955.Es war im November 1955, eines Sonnabends. One Deadly Summer (1983)
They made me put those things up on every telephone pole and tree for years,Ich hab diese Dinger an jeder Telefonzelle und an jedem Baumstamm anbringen müssen. Jahrelang. Jeden Sonnabend. Flight of the Navigator (1986)
Peggy Sue, I mean, don't be silly.Heute ist Sonnabend. Peggy Sue Got Married (1986)
The usual problem in Los Angeles on a lazy Saturday is what to do.Es ist immer wieder dasselbe. Es ist Sonnabend, man hat nichts zu tun. Partners (1987)
Yes, but, er, tomorrow is Saturday, Sir Anthony we don't expect him back until Monday we will pick him up then.Morgen haben wir Sonnabend, Sir Anthony, ich denke das er frühestens Montag zurückkehrt, dann schnappen wir ihn uns. The Fourth Protocol (1987)
Are you busy on Saturday?- Und Sonnabend? Say Anything... (1989)
You know, I should hang out with more guys. I should be like one of those guys... who hangs out at the am/pm or the Gas 'N Sip on a Saturday.Ich sollte zu den Jungs fahren... die sonnabends immer an der Tankstelle rumlungern. Say Anything... (1989)
If you guys know so much about women, how come you're here at, like, a Gas 'N Sip on a Saturday night... completely alone, drinkin' beers and no women anywhere?Ihr wisst doch so viel über Frauen. Wieso sitzt ihr dann am Sonnabend vor einer Tankstelle ohne eine Frau? Say Anything... (1989)
Friday, Saturday and Tuesday are there.Freitag, Sonnabend und Dienstag sind da. Attention, Papa Arrives! (1991)
Saturday night.Sonnabend Abend. Third Time Lucky? (1991)
- What day is tomorrow? - Saturday.Morgen ist Sonnabend, oder? A Few Good Men (1992)
And there's my youngest with her white husband who plays electric guitar in the garage all weekend.Die jüngere wird es auch noch tun. Früher oder später. Ihr Westler-Mann spielt jeden Sonnabend seine E-Gitarre. Eat Drink Man Woman (1994)
And, Miss Woodhouse, I hope it is not too soon, to secure you for the first two dances of the evening.Ich habe unseren Ball arrangiert, am nächsten Sonnabend in der Krone. Emma (1996)
Saturday, Donny, is shabbos, the Jewish day of rest.Sonnabend ist Sabbat, der jüdische Ruhetag. The Big Lebowski (1998)
Would Saturday work?Würde es Sonnabend gehen? Cro-Magnon (1998)
It's happening next Saturday at the Waldorf.Nächsten Sonnabend im Waldorf. Analyze This (1999)
And with no disrespect, detective, in Harlem last night your people, the coloureds, how many of each other did they kill?Acht, neun, mindestens. Und am Sonnabend zwanzig, wenn wir Glück haben. - Das reicht, ich gehe. Summer of Sam (1999)
La Vestale, La Sonnambula... and the unforgettable La Traviata and Anne Boleyn.so bei "La VestaIe", "La sonnambula", "La Traviata" und "Anna BoIena". Luchino Visconti (1999)
On Saturday?Am Sonnabend? 28 Days (2000)
Saturday.Sonnabend. 28 Days (2000)
Oh, God. Oh, God, it's Saturday.Mein Gott, es ist Sonnabend. 28 Days (2000)
Yeah, any interest in going Saturday night?Habt ihr Lust, Sonnabend mit uns hinzugehen? The Shmenkmans (2000)
Oh, all right, well, hold on a sec. Deacon and Kelly want to go out Saturday night, they got a sitter.Deacon und Kelly hätten am Sonnabend Zeit. The Shmenkmans (2000)
It works. All right. So, what about Saturday night?Was machen wir jetzt mit Sonnabend? The Shmenkmans (2000)
Anyway, about Saturday night, we're 35 percent sure we can make it.Was Sonnabend betrifft, da kann ich zu 35% sagen, dass wir können. The Shmenkmans (2000)
Oh, you can't make Saturday? That's too bad.Es geht Sonnabend nicht, das ist schade. The Shmenkmans (2000)
We gotta call Deac and Kelly and try to get Saturday night back.Dann rufen wir Deacon und Kelly an... und sagen, es geht Sonnabend. The Shmenkmans (2000)
- Yup, dinner, this Saturday night.Zum Essen diesen Sonnabend. The Shmenkmans (2000)
Wasn't the uniform a tip-off for you at all, or...- Heute ist mein Arbeitssonnabend. Twisted Sitters (2000)
The school tours are on Saturday, young lady.Führungen für Schüler nur am Sonnabend. The Princess Diaries (2001)
Well look, Daniel, it'd be a great opportunity and we'd see each other on Saturdays.Na ja, guck doch mal, Daniel, das wär' doch 'ne echte Aufgabe und wir würden uns sehen. Sonnabends. No Regrets (2001)
You should remember that visitor's days are Saturday and Sunday.Erst mal zurück! Und bedenken Sie bitte: Unsere Besuchstage sind jeweils der Sonnabend und der Sonntag, wobei der Insasse auch hier Ihren Besuch beantragen muss. Talk to Her (2002)
Then from time to time you should put your Sunday clothes on to wash theseAlso, ab und zu zieht ihr mal eure Sonnatgskleidung an und steckt die Sachen hier in die Waschmaschine Half-Price (2003)
- She's gonna be 12 next week. We're gonna throw her a big party on Saturday.Am Sonnabend wird groß gefeiert. The Woodsman (2004)
Brother Justin's Saturday morning "Church of the Air"!Bruder Justins Sonnabend-Morgen "Kirche des Äthers" präsentieren! Ingram, TX (2005)
We're planning a special candlelight service for next sunday evening, a sermon on the mount for a New America.Wir planen einen besonderen Gottesdienst bei Kerzenlicht am nächsten Sonnabend, eine Bergpredigt für ein neues Amerika. Outskirts, Damascus, NE (2005)
And now, ladies and gentlemen, lend a kind ear... as we bring you Brother Justin's Saturday evening Church of the Air."Und nun, Ladies und Gentlemen, hören Sie zu "während wir Ihnen Bruder Justins Sonnabendabend Kirche der Lüfte präsentieren! The Road to Damascus (2005)
OH, AND BY THE WAY, BEFORE I FORGET,Hast du Sonnabendnachmittag Zeit? Verflucht, sag doch einfach ja. Pole Lox (2005)
Spending my saturday nights alone at home tying knots?Und meine Sonnabend Abende allein beim Binden von Knoten verbringe? ...In Translation (2005)
Maybe we should get some rope, spend a saturday night alone together, and see what happens.Vielleicht sollten wir uns ein Seil besorgen, den Sonnabend Abend zusammen verbringen, und sehen was passiert. ...In Translation (2005)
I could probably go saturday.Ich könnte wahrscheinlich am Sonnabend? Everybody Hates Hugo (2005)
It's saturday night.Es ist Sonnabend Abend. Numbers (2005)
See you next Saturday.Wir sehen uns nächsten Sonnabend. The Bogie Man (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอ[adj.] (bø) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly   FR: insensé ; déraisonnable
บุคลิก[n.] (bukkhalik) EN: personality ; individuality ; character   FR: personnalité [f] ; caractère [m]
บุคลิกภาพ[n.] (bukkhalikkaphāp) EN: individuality ; personality   FR: personnalité [f]
บุคลิกแข็ง[n. exp.] (bukkhalik khaeng) EN: strong character ; strong personality   FR: forte personnalité [f] ; caractère bien trempé [m]
บุคคล[n.] (bukkhon) EN: person ; individual ; man ; people ; pesonage ; figure   FR: personne [f] ; individu [m] ; personnalité [f] ; personnage [m]
บุคคลสำคัญ[n. exp.] (bukkhon samkhan) EN: important person   FR: personne importante [f] ; personnage important [m]
บุคคลสำคัญมาก[X] (bukkhon samkhan māk) EN: v.i.p. ; very important person   FR: notabilité [f] ; VIP = V.I.P. [m] ; personnalité de marque [f]
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong   FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
เดียงสา[adj.] (dīengsā) EN: worldly wisdom ; sensible   FR: sensé ; avisé ; raisonnable
เอกบุรุษ[n. exp.] (ēkkaburut) EN: great man ; great personnage   FR: personnage important [m] ; grand homme [m]
หัวหงอก[adj.] (hūa-ngøk) EN: grey-headed ; hoary ; white-haired   FR: grisonnant ; aux cheveux gris ; aux cheveux blancs
จิตวิทยาบุคลิกภาพ[n. exp.] (jittawitthayā bukkhalikkaphāp) EN: psychology of personality   FR: psychologie de la personnalité [f]
กังวาน[adj.] (kangwān) EN: resonant ; loud and clear ; resounding ; sonorous   FR: sonore ; résonant = résonnant ; retentissant
การพัฒนาบุคลิกภาพ[n. exp.] (kān phatthanā bukkhalikkaphāp) EN: personality development   FR: développement de la personnalité [m]
ก้อง[adv.] (kǿng) EN: resoundingly ; resonantly   FR: retentissant ; résonnant
ลิบลิ่ว[adj.] (lipliū) EN: exorbitant ; excessive ; unreasonable ; immoderate   FR: exorbitant ; excessif ; immodéré ; déraisonnable
ไม่สมเหตุสมผล[adj.] (mai somhētsomphon) EN: unreasonable   FR: déraisonnable ; irrationnel
มีเหตุผล[adj.] (mī hētphon) EN: reasonable ; rational ; logical ; practical ; plausible   FR: raisonnable ; rationnel ; pratique ; logique
หงอก[adj.] (ngøk) EN: silver grey ; white ; grey ; silver   FR: cendré ; gris ; grisonnant
พอควร[adj.] (phøkhūan) EN: reasonable   FR: modéré ; raisonnable
พฤติกรรมไม่สมเหตุสมผล[n. exp.] (phreuttikam mai somhētsomphon) EN: unreasonable behavior   FR: conduite déraisonnable [f] ; conduite irrationnelle [f]
ผู้มีอิทธิพล[n. exp.] (phū mī ittiphon) EN: influential person   FR: personnage influent [m]
ผู้ใหญ่[n.] (phūyai) EN: dignatary ; big man ; bigwig (inf.)   FR: personnage important [m] ; gros bonnet [m] (fam.)
ผู้ยิ่งใหญ่[n. exp.] (phū yingyai) EN: big man ; powerful person ; person of consequence ; great man ; hero   FR: personnage illustre [m] ; célébrité [f] ; sommité [f] ; personne éminente [f]
เสด็จ[n.] (sadet) EN: royal personage   FR: personnalité royale [f]
สมเหตุสมผล[adj.] (somhētsomphon) EN: reasonable   FR: raisonnable ; rationnel
ตุ๊กตาส่งเสริมการขาย[n. exp.] (tukkatā song soēm kān khāi) EN: promotional character   FR: personnage promotionnel [m] ; personnage publicitaire [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonnabend {m}; Samstag {m}Saturday [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そんな[, sonna] (adj-pn) (See あんな,こんな,どんな・1) such (about the actions of the listener, or about ideas expressed or understood by the listener); like that; that sort of; (P) [Add to Longdo]
そんなこんな[, sonnakonna] (exp) this and that; various things; (P) [Add to Longdo]
そんなに[, sonnani] (exp) so much; so; like that; (P) [Add to Longdo]
そんな具合に[そんなぐあいに, sonnaguaini] (exp) in that manner [Add to Longdo]
そんな風に[そんなふうに, sonnafuuni] (exp) (uk) in that manner; like that [Add to Longdo]
善くもそんなことを[よくもそんなことを, yokumosonnakotowo] (exp) (uk) How dare you!; How can you have the nerve? [Add to Longdo]
損な条件[そんなじょうけん, sonnajouken] (n) unfavorable conditions; unfavourable conditions [Add to Longdo]
村内[そんない, sonnai] (n,adj-no) interior of a village [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
土曜[どよう, doyou] Samstag, Sonnabend [Add to Longdo]
土曜日[どようび, doyoubi] Samstag, Sonnabend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top