Search result for

soli

(160 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soli-, *soli*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solid[SL] เชื่อใจได้, See also: ไว้ใจได้
solid[ADJ] แข็ง, See also: มีลักษณะตัน, Syn. hard, substantial, compact
solid[ADJ] ซึ่งไว้ใจได้, Syn. trustworthy, steadfast
solid[ADJ] ต่อเนื่อง, See also: ซึ่งไม่หยุดพัก, Syn. uninterrupted, continued
solid[N] ของแข็ง, Syn. mass, fixed shape, solid body
solicit[VI] เรียกร้อง, Syn. beg, entreat, beseech, request
solicit[VT] เรียกร้อง, Syn. entreat, beseech, request
solidify[VI] กลายเป็นของแข็ง, Syn. become solid
solidify[VT] ทำให้เป็นของแข็ง, See also: ทำให้แข็งตัว, Syn. set, thicken, crystallize
solidify[VT] รวมกันเป็นปึกแผ่น, See also: ทำให้เป็นปึกแผ่น, Syn. consolidate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solicit(ซะลิส'ซิท) vt.,vi. เรียกร้อง,ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ, (โสเภณี) ดึงแขก,กระตุ้นใจ., See also: solicitant n. solicitation n.
solicitor(ซะลิส'ซิเทอะ) n. ผู้เรียกร้อง, (ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ,กระตุ้นใจ) , (ในอังกฤษ) ทนายความชั้นรองลงมาจากbarrister,อัยการ., See also: solictorship n.
solicitor generaln. (ในอังกฤษ) ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอัยการ,, See also: Solicitor General n. (ในอเมริกา) รองอธิบดีกรมอัยการ
solicitous(ซะลิส'ซิทัส) adj. เป็นห่วง,กังวล,ร้อนใจ,กระวนกระวาย,อยาก,ต้องการมาก,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน, See also: solicitously adv. solicitousness n., Syn. caring,concerned
solicitude(ซะลิส'ซิทูด) n. ความเป็นห่วง,ความกังวลใจ,ความร้อนใจ,ความกระวนกระวาย,ความ่อยาก,ความต้องการมาก,เรื่องที่เป็นห่วง
solid(ซอล'ลิด) adj. ของแข็ง,มีสามมิติ (ความยาว,ความกว้างและความหนา) ,เป็นรูปตัน,แข็ง,แน่น,อัดแน่น,ต่อเนื่อง,โดยสิ้นเชิง,ไม่มีการแบ่งแยก,สมบูรณ์,ทั้งหมด,พร้อมเพรียงกัน,เป็นแบบเดียวกัน,มีเหตุผล,ดี,มีจิตปกติ,มีฐานะการเงินมั่นคง,ลูกบาศก์,รุนแรง,เป็นเอกฉันท์,รวมกัน
solid-looking(ซอล'ลิด-) adj. ดูเป็นปึกแผ่น,ดูแน่นหนาดี,ดูเป็นปึกแผ่นกันดี,ดูมั่นคงดี
solidarity(ซอลลิแด'ริที) n. =solidarism (ดู) ,ความสัมพันธ์กัน, Syn. stability,reliability
solidify(ซะลิด'ดะไฟ) vt.,vi. ทำให้เป็นของแข็ง,กลายเป็นของแข็ง,, See also: solidifiable adj. solidification n. solidifier n., Syn. harden
solidity(ซะลิด'ดิที) n. ความเป็นของแข็ง,ความหนักแน่น,ความแข็งแรง,ความมั่นคง

English-Thai: Nontri Dictionary
solicit(vt) วิงวอน,ขอร้อง,เชื้อเชิญ,ชักชวน,จูงใจ
solicitation(n) การวิงวอน,การขอร้อง,การเชื้อเชิญ,การชักชวน,การจูงใจ
solicitor(n) ผู้ขอร้อง,ผู้เชื้อเชิญ,ผู้ชักชวน,ทนายความ
solicitous(adj) กระตือรือร้น,ร้อนใจ,กระวนกระวาย
solicitude(n) ความกังวลใจ,ความกระวนกระวาย,ความร้อนใจ
solid(adj) แน่น,แข็ง,ตัน,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ดีเลิศ,เป็นเอกฉันท์
solid(n) ของแข็ง
solidarity(n) ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ความสมัครสมาน
solidify(vi) เป็นปึกแผ่น,แข็ง,เป็นผลึก
solidify(vt) ทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ทำให้แข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solicitร้องขอ, ชักชวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solicitationการชักชวน, การร้องขอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solicitor๑. หัวหน้านิติกร (ก. อเมริกัน)๒. ทนายความที่ปรึกษา (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solidทรงตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solid angleมุมตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solid axleเพลาแข็ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
solid extractสารสกัดอย่างแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solid figureรูปทรงตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solid geometryเรขาคณิตทรงตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solid injectionการฉีดแบบลูกสูบอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solidของแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
solidของแข็ง, สถานะหนึ่งของสารซึ่งมีรูปทรงแน่นอนอันเป็นผลจากอะตอมของสารอยู่ใกล้ชิดกันและมีแรงดึงดูดระหว่างกันสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
solid aerosolละอองแข็งลอย, คอลลอย์ดชนิดหนึ่ง ที่อนุภาคของของแข็งหรือของเหลวกระจายอยู่ในตัวกลางของการกระจายที่เป็นแก๊ส เช่น สเปรย์ ควัน หมอก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Solid oxide fuel cellเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solid state chemistryเคมีของแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
solid state drive (SSD)เครื่องขับแบบโซลิดสเตต, อุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ล้วน มีหลักการทำงานเช่นเดียวกับหน่วยความจำแบบแฟลช ไม่ได้ใช้จานแม่เหล็กในการเก็บข้อมูล จึงไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องเคลื่อนไหวในขณะบันทึกหรืออ่านข้อมูลเหมือนกับฮาร์ดดิสก์ ทำให้ประหยัดไฟกว่า การอ่านหรือบันทึกทำได้รว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Solid state electronicsอิเล็กทรอนิกส์สถานะของแข็ง [TU Subject Heading]
Solid state physicsฟิสิกส์สถานะของแข็ง [TU Subject Heading]
Solid Waste Generation ปริมาณขยะมูลฝอย
ปริมาณของขยะที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ฤดูกาล ความถี่ของการเก็บ ลักษณะประชากร การใช้ประโยชน์จาก ของเหลือ กฎข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งความร่วมมือจากประชาชน [สิ่งแวดล้อม]
Solid Waste Management การจัดการกากของเสีย
การควบคุมกากของเสียอย่างเป็นระบบ ในด้านแหล่งกำเนิด การเก็บ การรวบรวม การขนย้าย การแยก การบำบัด การนำกลับมาใช้ การนำกลับคืน ตลอดจนการกำจัด [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's borderline solicitation, v., and--and, uh, creepy.มันเป็นอะไรที่น่าสงสังนะวี แล้วก็น่าขนลุกด้วย Chuck in Real Life (2008)
It's very fulfilling helping to solidify the bond between husband and wife.นี่ครับ Committed (2008)
Solidify the bond between husband and wife.ไม่รู้สิ. เขาพูดถึงความสำคัญของ Committed (2008)
Don't worry about Martine, she's solid.ไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับมาร์ทีน เธอเชื่อใจได้ The Bank Job (2008)
Supposedly, the Ugha tribe were chosen by the gods 7,000 years ago to build a giant city out of solid gold.ว่ากันว่าเผ่าอูคาได้รับเลือกจากพระเจ้าเมื่อ 7,000 ปีก่อน เพื่อสร้างเมืองขนาดยักษ์ที่ทำจากทอง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He can outrun speeding missiles, and burn through solid metal with his heat vision.เขาวิ่งเร็วราวกับสายลม และสาดแสงแผดเผา \ เหล็กให้หลอมละลายด้วยนัยตาคู่นั่น Bolt (2008)
And in the rear.. the 6 inch solid steel shield we call 'The Tombstone'และที่ด้านหลัง เกราะเหล็กกล้า6นิ้ว เราเรียกว่า หินหลุมศพ Death Race (2008)
The numbers are solid.ตัวเลข มีเท่านี้ครับ The Dark Knight (2008)
The science seemed so solid.วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องตายตัวพะย่ะค่ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I didn't exactly have a solid gold chess set in Finchley, did I?ข้าไม่มีหมากรุกทองคำในฟินช์ลีย์หรอก... หรือว่ามี The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- It's a really solid piece.-เป็นงานที่มีน้ำหนักแล้ว Marley & Me (2008)
It sounds so awkward now, like I just have this, like... very, you know, idiotic soliloquy that doesn't apply... and I'm really excited.มันฟังดูอึกอัก เหมือนกับว่ามัน.. มัน มันคือการพูดกับตัวเองแบบงี่เง่าๆน่ะ Marley & Me (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soliA house is built on top of a solid foundation of cement.
soliWhen water freezes and becomes solid, we call it ice.
soliThe common state of this matter is solid.
soliWater in a solid state is called ice.
soliThe misanthrope enjoys his solitude.
soliTwo solid hours of work.
soliThe bureaucrats maintain solid ties with the gigantic corporations.
soliWater becomes solid when it freezes.
soliThey brought solid fuel with them.
soliShe led a solitary life.
soliIf you are idle, be not solitary, if you are solitary, be not idle.
soliI'll let you know my decision after I have consulted my solicitor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่นคงแข็งแรง[V] strengthen, See also: solidify, firm, Example: บ้านโดยทั่วไปต้องฝังโครงสร้างส่วนหนึ่งลงใต้ดิน เพื่อให้มั่นคงแข็งแรง, Thai definition: แน่นและทนทาน
รูปธรรม[ADJ] concrete, See also: solid, factual, substantial, Ant. นามธรรม, Example: สติปัญญาพัฒนาการมาจากพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม มองเห็นได้ง่ายๆ, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
วาน[V] ask, See also: solicit, request, Syn. ใช้, Example: ใครคนหนึ่งเสนอขึ้นว่าน่าจะวานหัวหน้าเป็นตัวแทนไปเป็นเหมาะที่สุด, Thai definition: ขอให้ช่วยทำแทนตัว, ขอความช่วยเหลือ
สันโดษ[ADJ] solitary, See also: reclusive, isolated, Example: เป็นคนสันโดษอย่างเขาก็สบายดี ไม่ต้องดิ้นรนทะเยอทะยาน, Thai definition: เกี่ยวกับความยินดีหรือพอใจเท่าที่ตนมีอยู่หรือเป็นอยู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุจจาระ[N] stools, See also: solid waste from the body, feces, Syn. ขี้, อึ, มูล, ของเสีย, Example: ไส้ใหญ่ส่วนเก็บสะสมมีหน้าที่เก็บอุจจาระไว้เพื่อเตรียมถ่ายออกไปทางทวารหนัก
ความเหงา[N] loneliness, See also: solitude, desolation, isolation, seclusion, Syn. ความว้าเหว่, Example: คนในวัยผู้ใหญ่มักจะเกิดความเหงาและเหนื่อยหน่ายในช่วงบั้นปลายของชีวิต, Thai definition: ความรู้สึกเปลี่ยวใจหรือเปล่าเปลี่ยวไม่คึกคัก
แข็งๆ[ADJ] hard, See also: solid, stiff, Syn. แข็ง, Example: ปลวกมันอยู่ในจอมปลวกซึ่งเป็นกองดินแข็งๆ อย่างกับหิน, Thai definition: ที่มีลักษณะคงรูปอยู่ได้ไม่อ่อนนิ่มหรืออ่อนตัว
ความสันโดษ[N] solitude, See also: retirement, privacy, Syn. ความโดดเดี่ยว, Example: เขาอยู่ในความมืดเพียงลำพังมีความสุขอยู่กับความเหงาและความสันโดษ, Thai definition: การอยู่คนเดียวหรือห่างไกลจากชุมชน
แน่น[ADV] securely, See also: solidly, firmly, fast, Syn. มั่นคง, คงที่, กระชับ, Ant. คลอน, หลวม, Example: ผมจัดการปิดประตูลงกลอนแน่นก่อนเดินออกจากบ้าน, Thai definition: อยู่กับที่หรือทำให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงไม่ให้หลุดไม่ให้คลอน
เปลี่ยว[ADJ] desolate, See also: solitary, isolated, desert, out of the way, secluded, Syn. วังเวง, อ้างว้าง, วิเวกวังเวง, เปล่าเปลี่ยว, Ant. พลุกพล่าน, Example: เขามองลูกชายที่เดินไปตามถนนสายเปลี่ยวด้วยความรู้สึกหลายอย่าง, Thai definition: เงียบสงัดไม่มีคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
ใบบอกบุญ[n. exp.] (baibøk bun) EN: circular of solicit subscriptions   
เบนซิน[n.] (bensin) EN: gasoline ; petrol ; benzine   FR: essence [f]
บอกบุญ[v.] (bøkbun) EN: solicit contributions ; solicit for charity   
เชื้อเพลิงของแข็ง[n. exp.] (cheūaphloēng khøngkhaeng) FR: combustible solide [m]
ชี[n.] (chī) EN: ascetic   FR: ascète [m] ; solitaire [m]
เชิญ[X] (choēn) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore   FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !
ดำปลอด[adj.] (dam pløt) EN: solid black   
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds   
โดด[adj.] (dōt) EN: single ; singleton ; solo ; alone ; solitary   FR: seul

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLI    S OW1 L IY2
SOLIZ    S OW1 L IY0 Z
SOLIN    S OW1 L IH2 N
SOLIE    S OW1 L IY0
SOLIS    S OW1 L IH2 S
SOLID    S AA1 L AH0 D
SOLIDS    S AA1 L AH0 D Z
SOLITA    S OW0 L IY1 T AH0
SOLICIT    S AH0 L IH1 S AH0 T
SOLIMAN    S AA1 L AH0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solid    (n) (s o1 l i d)
solids    (n) (s o1 l i d z)
soling    (v) (s ou1 l i ng)
solicit    (v) (s @1 l i1 s i t)
solidly    (a) (s o1 l i d l ii)
Solihull    (n) (s ou2 l i h uh1 l)
Solingen    (n) (z oo1 l i ng @ n)
solicits    (v) (s @1 l i1 s i t s)
solidify    (v) (s @1 l i1 d i f ai)
solidity    (n) (s @1 l i1 d i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Solidität {f}sobriety [Add to Longdo]
Solidität {f}solidness; solidity [Add to Longdo]
Solicitor {m}; Anwalt {m} (vor niederen Gerichten)solicitor [Br.] [Add to Longdo]
Solidargemeinschaft {f}supportive society [Add to Longdo]
Solidarität {f}; Verbundenheit {f}solidarity [Add to Longdo]
Solidaritätsgefühl {n}feeling of solidarity [Add to Longdo]
Solidaritätszuschlag {m}solidarity surcharge on income tax [Add to Longdo]
Solidarpakt {m}solidarity pact; solidarity agreement [Add to Longdo]
Solidarschuld {f}joint obligation [Add to Longdo]
Solipsismus {m}solipsism [Add to Longdo]
Solist {m} | Solisten {pl}soloist | soloists [Add to Longdo]
Solitär {n} | Solitären {pl}solitaire | solitaries [Add to Longdo]
Soliton {n} [phys.]soliton [Add to Longdo]
Solidaritätsgefühl {n}; Zusammengehörigkeitsgefühl {n}feeling of solidarity [Add to Longdo]
solidarischsolidly united [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
がちがち[, gachigachi] (adj-na,adv,n) (on-mim) chattering (teeth); frozen solid; overly serious [Add to Longdo]
がっしり[, gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P) [Add to Longdo]
がっちり[, gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P) [Add to Longdo]
たった一つ[たったひとつ, tattahitotsu] (exp,adj-no) (See たった) single; solo; solitary just one; only one [Add to Longdo]
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
べた組み[べたぐみ, betagumi] (n) solid printing; solid typesetting [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] (n) {comp} solid interior style [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
カーボランダム[, ka-borandamu] (n) (See 炭化ケイ素) carborundum (hard silicon carbide solid, used as an abrasive) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
固体[gù tǐ, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] solid, #12,702 [Add to Longdo]
真才实学[zhēn cái shí xué, ㄓㄣ ㄘㄞˊ ㄕˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] solid learning; real ability and learning; genuine talent, #47,885 [Add to Longdo]
塌实[tā shi, ㄊㄚ ㄕ˙, / ] solid; on a firm footing; dependable; steady; calm; peace of mind, #57,606 [Add to Longdo]
坚如磐石[jiān rú pán shí, ㄐㄧㄢ ㄖㄨˊ ㄆㄢˊ ㄕˊ, / ] solid as a boulder (成语 saw); absolutely secure; rock-firm and unyielding, #67,661 [Add to Longdo]
颠扑不破[diān pū bù pò, ㄉㄧㄢ ㄆㄨ ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ, / ] solid; irrefutable; incontrovertible; indisputable; unbreakable, #69,744 [Add to Longdo]
孤胆英雄[gū dǎn yīng xióng, ㄍㄨ ㄉㄢˇ ㄒㄩㄥˊ, / ] solitary hero; maverick, #89,923 [Add to Longdo]
[luǒ, ㄌㄨㄛˇ, ] solitary wasp, #99,630 [Add to Longdo]
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, ] solid earth, #123,236 [Add to Longdo]
立体角[lì tǐ jiǎo, ㄌㄧˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] solid angle, #184,808 [Add to Longdo]
固形物[gù xíng wù, ㄍㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ˋ, ] solid particles in liquid [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
ソリッド[そりっど, soriddo] solid [Add to Longdo]
ソリッドモデル[そりっどもでる, soriddomoderu] solid model [Add to Longdo]
固体[こたい, kotai] solid-state (a-no), solid, solid matter [Add to Longdo]
半導体[はんどうたい, handoutai] semiconductor, solid-state (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
堅実[けんじつ, kenjitsu] solide, -fest, zuverlaessig [Add to Longdo]
手堅い[てがたい, tegatai] solide, -fest, zuverlaessig [Add to Longdo]
連帯[れんたい, rentai] Solidaritaet [Add to Longdo]
連帯感[れんたいかん, rentaikan] Solidaritaetsgefuehl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soli \So"li\, n.,
   pl. of {Solo}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solo \So"lo\ (s[=o]"l[-o]), n.; pl. E. {Solos} (s[=o]"l[=o]z),
   It. {Soli}. [It., from L. solus alone. See {Sole}, a.] (Mus.)
   A tune, air, strain, or a whole piece, played by a single
   person on an instrument, or sung by a single voice.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top