Search result for

snobe

(51 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snobe-, *snobe*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา snobe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *snobe*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
MAN ON TV: Two demonstrators were apprehended trying to break into Peace Prize winner Donald Mortinson's laboratory today after beating up a security guard:Zwei Demonstranten wurden festgenommen als sie versuchten bei Friedensnobelpreisträger Donald Mortinson einzubrechen nachdem sie eine Wache niederschlugen. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
The local news tonight: Two demonstrators were apprehended trying to break into Peace Prize winnerZwei Demonstranten wurden festgenommen, die in das Büro des Friedensnobelpreisträgers Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
And you will be awarded the Nobel Peace Prize.Und Sie hier vergeben den Friedensnobelpreis. Teil 3 (1984)
CHARLIE. I'M TIRED OF MICHEL. GIVE HIM A BREAK.Dieser Mann ist stolzer Besitzer des Friedensnobelpreises, The Little Drummer Girl (1984)
- Snob eating? Exactly.- Snobernährung? Gourmet Steele (1985)
He could win the Nobel Peace Prize.Er könnte den Friedensnobelpreis gewinnen. Salvador (1986)
We might not have room for your cuckoo of the week award.Ich bin schon einer, hm? Hey, vielleicht sollte ich einen Friedensnobelpreis bekommen. Take a Look at Me Now (1987)
Winston Churchill was 77 when he became prime minister of England for the second time and 79 when he won the Noble Peace Prize.Winston Churchill ist mit 77 zum zweiten Mal zum Premierminister von England gewählt worden, und mit 79 hat er den Friedensnobelpreis bekommen. Goodbye, Mr. Zelinka (1989)
Impaled on my Nobel Peace Prize.Aufgespießt vom FriedensnobeIpreis. Bart Gets Famous (1994)
'Muammar Qçaddafi will be awarded the Nobel Peace Prize.Demnach soll Ghaddafi den Friedensnobelpreis erhalten. Strange Days (1995)
I'm taking my face to Sweden to win the Nobel Peace Prize.In geh nach Schweden und gewinne den Friedensnobelpreis für mein Gesicht. To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar (1995)
But he'll be just in time to take over the government, negotiate a truce and emerge as a world leader with the Nobel Peace Prize.Aber später übernimmt er die Regierung, verhandelt einen Waffenstillstand und wird Führer einer Weltmacht. Geehrt mit dem Friedensnobelpreis. Tomorrow Never Dies (1997)
Sergeant William Schumann, the "Old Shoe." Let's line up the president for the Peace Prize.Besorgen wir dem Präsidenten den Friedensnobelpreis? Wag the Dog (1997)
The Nobel Peace Prize?Den Friedensnobelpreis? Sliding Doors (1998)
I have a strong suspicion we should've been rocket scientists or Nobel Peace Prize winners or something.Ich vermute stark, wir hätten ... Raketenwissenschaftler werden sollen, oder Friedensnobelpreisträger. Friedensnobelpreis? Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)
He's just analysed the winners of the Nobel Prize for Economics.Er hat die Preisträger des Wirtschaftsnobelpreises analysiert. La sociologie est un sport de combat (2001)
That was Nobel Peace Prize material.Das war friedensnobelpreiswürdig. Lava's a Many Splendored Thing (2002)
Norway now gives out the Nobel Peace Prize.Norwegen den Friedensnobelpreis vergibt. Next Stop, Valhalla (2002)
Adrian, who was the first president to win the nobel peace prize?Wer hat als erster Präsident den Friedensnobelpreis bekommen? Mr. Monk and the Game Show (2004)
I was on the nobel peace prize committee in 1990.Ich war beim Friedensnobelpreis Komitee im Jahre 1990. The Lions (2007)
I accept this Nobel Peace Prize not just for myself, but for crime robots everywhere. Skoal!Ich nehme den Friedensnobelpreis nicht nur für mich, aber für alle kriminellen Roboter überall. Futurama: Bender's Big Score (2007)
In my own part of the world I keep telling people, "Let us not cut trees irresponsibly.In meinem Teil der Welt... Gründerin, Green Belt Movement, Friedensnobelpreisträgerin 2004 ...sage ich den Leuten: "Lasst uns nicht in unvernünftigem Maße Bäume fällen. The 11th Hour (2007)
- Something remarkable. Since my prospects for the Nobel prize in physics have disappeared thank you very much, I've decided to refocus my efforts and use my people skills to win the Nobel peace prize.Seit meine Perspektiven für den Nobelpreis in Physik verschwunden sind,... vielen Dank,... habe ich mich entschieden, meine Bemühungen neu zu konzentrieren... und meine soziale Kompetenz zu benutzen, um den Friedensnobelpreis zu gewinnen. The Jerusalem Duality (2008)
With a little bit of luck, you might even receive the Nobel Peace Prize.Mit ein wenig Glück bekommen Sie dann sogar den Friedensnobelpreis. The Heir Apparent: Largo Winch (2008)
Nobel Peace Prize!Friedensnobelpreis. Fish Story (2009)
- Okay, who won the nobel peace prize in 1964?Okay, wer hat 1964 den Friedensnobelpreis gewonnen? Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
And the Nobel Prize for Peace goes to...Und der Friedensnobelpreis geht an... Elementary School Musical (2010)
I'm gonna need you in the audience when I accept the Peace Prize in Oslo.Ich brauch dich im Publikum, wenn ich den Friedensnobelpreis in Oslo annehme. Elementary School Musical (2010)
He is being awarded the Nobel Peace Prize for his work with women.Er erhielt den Friedensnobelpreis für seine Arbeit mit Frauen. VIP Treatment (2010)
Yeah, accusing the Nobel Peace Prize-winner of sexual assault,Ja, den Friedensnobelpreisträger der sexuellen Nötigung zu beschuldigen, würde ich auch sagen. VIP Treatment (2010)
The winner of the Nobel Peace Prize wants to play "Hedgehog"?Der Gewinner des Friedensnobelpreises will Hedgehog spielen? Es ist ein Hotelzimmer. VIP Treatment (2010)
L accept the Nobel Prize for Peace... at a moment when 22 million Negroes of the United States... are enga...Ich nehme den Friedensnobelpreis an, zu einem Zeitpunkt, da 22 Millionen Neger in den Vereinigten Staaten dafür kämpf... J. Edgar (2011)
He wants the Nobel Peace Prize!Er will den Friedensnobelpreis! When Pigs Have Wings (2011)
I'm sorry to trouble you, but I believe you have some influence with the Nobel Peace Prize Committee.Verzeihen Sie, aber ich glaube, Sie pflegen Beziehungen zum Komitee des Friedensnobelpreises. The Lady (2011)
We're going to put together an application to the Nobel committee on Suu's behalf.Wir werden Suu für den Friedensnobelpreis vorschlagen. The Lady (2011)
I am not sure if the Nobel Peace Prize has ever been given to someone in a situation of such extreme isolation before.Ich weiß nicht, ob der Friedensnobelpreis je an eine Person verliehen wurde, die sich zu dem Zeitpunkt in solch extremer Isolation befand. The Lady (2011)
Live from Oslo, the BBC World Sen/ice brings you the Nobel Peace...Nun präsentiert Ihnen live aus Oslo BBC World Service den Friedensnobel... The Lady (2011)
I now call upon Michael, Alexander and Kim Aris, to come forward to receive the gold medal and the diploma, on behalf of their wife and mother.Ich bitte nun Michael, Alexander und Kim Aris, nach vorne zu treten, um die Goldmedaille und die Urkunde für ihre Frau und Mutter entgegenzunehmen, die Friedensnobelpreisträgerin 1991: The Lady (2011)
I stand before you here today, to accept on behalf of my mother, Aung San Suu Kyi, this greatest of prizes, the Nobel Prize for Peace.Ich nehme heute hier in Ihrer Anwesenheit im Namen meiner Mutter, Aung San Suu Kyi, diesen größten aller Preise, den Friedensnobelpreis, entgegen. The Lady (2011)
The husband of Nobel Peace Prize winner Aung San Suu Kyi has died of cancer on his 53rd birthday.Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyis Ehemann erlag an seinem 53. Geburtstag einem Krebsleiden. The Lady (2011)
Nobel Peace Prizes.- Friedensnobelpreise? Dirty Little Secrets (2011)
He deserves a Nobel Peace Prize.Der Mann verdient den Friedensnobelpreis. A Happy Event (2011)
Peace Prize material.Friedensnobelpreis-Material. Blue Ribbon Panel (2012)
If it could save small Somali children from starving, it would and should, and it'll have a Nobel fucking Peace Prize for it, the first such prize ever given to a cock.Wenn er kleine somalische Kinder vor dem Hungertod retten könnte... würde und sollte er es tun und dafür den Friedensnobelpreis kriegen... die erste Auszeichnung dieser Art für einen Schwanz. Dom Hemingway (2013)
it means that I, as Pope, and dear Lech Walesa, Nobel Prize winner, are hurting them a lot.Panik verraten, bedeutet es, dass ich als Papst, sowie der liebe Lech Walesa, Friedensnobelpreissieger, ihnen gehörig zusetzen. The Jewish Cardinal (2013)
To this undeterred hero for justice, the Nobel Committee of Oslo, Norway, awards our 1964 Peace Prize.Diesem unverzagten Helden der Gerechtigkeit verleiht das Nobel-Komitee in Oslo, Norwegen, den Friedensnobelpreis des Jahres 1964. Selma (2014)
This man declined the Nobel Peace Prize.Er hat den Friedensnobelpreis abgelehnt. Captain America: The Winter Soldier (2014)
When a man like Raymond Tusk gets involved in state diplomacy, you can be sure he's not after the Nobel Peace Prize.Wenn jemand wie Raymond Tusk sich in die staatliche Diplomatie einschaltet, kann man sich sicher sein, dass er es nicht auf den Friedensnobelpreis abgesehen hat. Chapter 18 (2014)
They give Nobel Peace Prizes for this now?Dafür gibt's heute den Friedensnobelpreis? Good Kill (2014)
Not that they're gonna give a switchboard girl a Nobel Peace Prize, but...Nicht, dass man als Telefonistin einen Friedensnobelpreis bekommt. A New Approach to Nuclear Cosmology (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Friedensnobelpreis {m}Nobel Peace Prize [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top