Search result for

smogs

(129 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smogs-, *smogs*, smog
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา smogs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *smogs*)
English-Thai: Longdo Dictionary
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, S. transform,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smog[N] หมอกควัน, See also: ควัน, ควันพิษ, Syn. atmosphere pollution, fog
smoggy[ADJ] เต็มไปด้วยหมอกควัน, Syn. hazy, vaporous
cosmogony[N] การศึกษาเกี่ยวกับกำเนิดของจักรวาล
seismogram[N] การบันทึกของเครื่อง seismograph, See also: การบันทึกการเกิดแผ่นดินไหว, บันทึกจากเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
seismograph[N] เครื่องมือตรวจจับ วัด และบันทึกวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
seismography[N] การวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิดแผ่นดินไหว
seismographer[N] เครื่องมือตรวจจับ วัด และบันทึกวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
seismographic[ADJ] เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
seismographical[ADJ] เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cosmogony(คอซมอก'กะนี) n. ทฤษฎีการกำเนิดของจักรวาล., See also: cosmogonic adj. ดูcosmogony cosmogonist n. ดูcosmogony
seismogram(ไซซ'มะแกรม) n. บันทึกของ seismograph
seismograph(ไซซ'มะกราฟ) n. เครื่องมือวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิด จากแผ่นดินไหว., See also: seismographic adj. seismographical) adj.
seismography(ไซซมอก'กระฟี) n. การวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหว,=seismology (ดู), See also: seismographer n.
smog(สมอค) n. ควันหมอก,หมอกผสมควัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
cosmogony(n) ทฤษฎีการกำเนิดจักรวาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
photochemical smogหมอกปนควันแบบโฟโตเคมี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
photochemical smogหมอกควันแบบโฟโตเคมี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
seismographเครื่องวัดความไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
smogหมอกควัน, หมอกปนควัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndesmographyการพรรณนาเอ็น, พันธนพรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antismog deviceอุปกรณ์ลดหมอกควัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chasmogamous-ถ่ายเรณูข้ามเมื่อดอกบาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chasmogamyการถ่ายเรณูข้ามเมื่อดอกบาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cosmogenic radionuclidesนิวไคลด์กัมมันตรังสีเกิดจากรังสีคอสมิก, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเมื่อรังสีคอสมิกชนกับโมเลกุลของแก๊สในชั้นบรรยากาศของโลก เช่น ทริเทียม (3H) คาร์บอน-14 (C-14) โซเดียม-22 (Na-22) และ เบริลเลียม-7 (Be-7) [นิวเคลียร์]
Smogหมอกควัน [TU Subject Heading]
seismographseismograph, เครื่องวัดความไหวสะเทือน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, smog in the noggin, so she goes down there to find him, only he'd already been kidnapped.คุณก็รู้ แม่เลยไปตามหาเขา แล้วเขาก็ถูกลักพาตัวไป Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The seismographเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนนี่ The Man from the Other Side (2010)
Seismograph is ready.เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนพร้อม The Man from the Other Side (2010)
I do my part by revving my truck's engine every day and never getting a smog check.ผมทำส่วนของผมโดยเร่งเครื่องรถนี้ ทุกๆวันและไม่เคยหันไปดูควันนั้นหรอก Pot O' Gold (2011)
It's called smog.-มันเรียกว่าหมอก Pilot (2011)
"The smog rose hot off the grates,หมอกควันร้อนฟุ้งออกมาจากเตาผิง It's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
I'm just used to, like, this dense, dense smog, you know?ผมชินกับควันพิษหนา ๆ ที่บ้าน The Grand Seduction (2013)
You laugh it up from your smog-filled city office.หัวเราะอยู่กับเมืองที่มีแต่หมอกควันไป The Fact in the Fiction (2013)
Are you familiar with the Instantel seismograph?คุณคุ้นเคยกับการประดิษฐ์เครื่องวัดเเรงสั่นสะเทือนเเผ่นดินไหวเเบบทันใจไหม ? Proteus (2013)
This after her eyes somehow transmogrified into sand-filled orbs of the purest white.เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ดวงตาของเธอ ได้เกิดเปลี่ยนสภาพ กลายเป็นทรายลูกกลมๆสีขาวบริสุทธิ์ For the Triumph of Evil (2013)
We have to descend through a couple hundred kilometers of smog before we can even see the surface.เราต้องลงมา ผ่านสองร้อยกิโลเมตรของหมอกควัน ก่อนที่เราจะสามารถมองเห็นพื้นผิว Some of the Things That Molecules Do (2014)
We've also run several computer models on the neurotoxin itself, making certain assumptions based on prevailing wind speed, humidity, smog -- as many factors as the model allows.เรายังได้รันรูปแบบ คอมพิวเตอร์หลายๆ แบบ เรื่องความเป็นพิษ ต่อระบบประสาท ตั้งสมมติฐานที่แน่นอน บนพื้นฐาน Cain and Gabriel (2014)
Molecular transmography.การเปลี่ยนสภาพในระดับโมเลกุล Crazy for You (2015)
No noise pollution. No smog.ไม่มีมลภาวะทางเสียง ไม่มีควัน We All Fall Down (2016)
It looked faraway because you barely see it through the smog.ก็เพราะว่าแทบมองไม่เห็นอะไรนอกจากหมอก A Cinderella Story (2004)
Keep your eye on the seismometer.Haltet das Seismografen im Auge. When Time Ran Out... (1980)
And examining the seismographs, we can see that activity... has increased in recent weeks.Und der Seismograf zeigt in den letzten Wochen eine erhöhte Aktivität. The Skin (1981)
Mount Vesuvius' sismograph has registered... a sudden rise in volcanic activity.Die Seismografen des Vesuv-Observatoriums haben eine heftige Zunahme vulkanischer Aktivität registriert. The Skin (1981)
I don't like smog.Ich mag keinen SmogThe Karate Kid (1984)
Never realized how much I missed the smog.Mir war nie klar, wie sehr ich den Smog vermisst habe. Forged Steele (1985)
I hear they're smog-free.Da soll es keinen Smog geben. The Conversion (1985)
Afternoon, Smog Patrol.Smogpatrouille. Fletch (1985)
A cosmogony.Eine Kosmogonie. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
We're looking to see Mr. T.R. Collins.Smogspeiender DJ. Trust Fund Pirates (1986)
"When smog killed 2,500 people in 1952, we got the Clean Air Act. "Als 2.500 Menschen 1952 durch Smog starben, bekamen wir das Gesetz gegen die Luftverschmutzung. The Smoke Screen (1986)
did you tell him that?Der Smog hier ist so stark. - Also dann kannst du es nicht? I've Got a New Attitude (1987)
Sun shining, no smog.Die Sonne scheint, kein SmogHeavy Date (1987)
MacGyver, just in case we don't get to breathe in the smog tomorrow, I'd just--MacGyver, falls uns morgen im Smog das Atmen schwerfällt... Birth Day (1987)
Hey. There's no forecast for smog tomorrow.Hey, für morgen ist überhaupt kein Smog angesagt. Birth Day (1987)
Even the smog smells good.Selbst der Smog riecht gut. Steele Hanging in There: Part 1 (1987)
Smogzilla.Smogzilla. Daffy Duck's Quackbusters (1988)
Smogzilla!Smogzilla! Daffy Duck's Quackbusters (1988)
So, Smog baby, leveled any major cities lately?Also, Smog-Baby, letztens mal wieder eine Stadt plattgemacht? Daffy Duck's Quackbusters (1988)
You know, folks, Smogzilla's just like any unemployed actor.Leute, Smogzilla ist wie jeder andere arbeitslose Schauspieler auch. Daffy Duck's Quackbusters (1988)
Smogzilla.Smogzilla. Daffy Duck's Quackbusters (1988)
The world is choking on smog, and they're gonna correct the situation by keeping my four cars off the road?Die Welt erstickt im Smog, und die denken, ohne meine vier Autos wäre der Planet gerettet. Rain Man (1988)
I was wondering, do you like smog?Magst du SmogFletch Lives (1989)
Smog.Ah, SmogThe Karate Kid Part III (1989)
How you gonna get around in all that smog?Sag mal, stehst du eigentlich auf SmogLionheart (1990)
Well, I'm supposed to monitor the seismographs.Ich soll die Seismographen überwachen. Tremors (1990)
You know, if you wanted, we could take a look at those seismographs for her if you want.Wenn du willst, könnten wir uns diese Seismographen mal ansehen, wenn du willst. Tremors (1990)
What the hell do we know about seismographs?Was wissen wir denn über Seismographen? Tremors (1990)
This must be the old boy had your seismos working overtime.Dieser Junge hat deine Seismographen durcheinander gebracht. Tremors (1990)
I've got seismographs all over this valley.Habe im ganzen Tal Seismographen. Tremors (1990)
It has some smog and it's a little noisy, but our house has all the major conveniences.Da gibt es zwar Smog, und es ist recht laut, aber unser Haus hat allen Komfort. Troll 2 (1990)
Hey, if you sense something in the air, it's not the smog!Hey, was heute in der Luft liegt, ist nicht der SmogL.A. Story (1991)
Now, chairman of the Society for More Coal Energy, or SMoCE,Dann den Präsidenten der Gesellschaft für Kohle und Gas, abgekürzt SMOGThe Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991)
I never thought smog could smell so good.Ich hätte nicht gedacht, dass Smog so gut riechen kann. The People Under the Stairs (1991)
"How can you say you're environmentally correct and yet have an employee who would disconnect her car's smog device?""Wie können Sie behaupten, Sie verhalten sich umweltbewusst... obwohl eine Ihrer Angestellten... einen Wagen mit abgeklemmter Smogsonde fährt?" Ride Scare (1994)
- Marcie I disconnected your smog device.- Marcie... ich habe deine Smogsonde abgeklemmt. Ride Scare (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smogOur city was covered with smog.
smogThey suffered from smog.
smogThe very air we breathe is polluted with smog from the factory chimneys.
smogThe accident was due to the smog.
smogSmog is the enemy of healthy lungs.
smogSmog hung over Tokyo.
smogSmog causes plants to die.
smogIn large cities, in London for instance, there is heavy smog.
smogThe air was infected with photochemical smog.

CMU English Pronouncing Dictionary
SMOG    S M AA1 G
SMOGGY    S M AO1 G IY0
SMOGGIEST    S M AA1 G IY0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smog    (n) (s m o1 g)
smogs    (n) (s m o1 g z)
cosmogony    (n) (k o1 z m o1 g @ n ii)
cosmogonies    (n) (k o1 z m o1 g @ n i z)
seismograph    (n) (s ai1 z m @ g r aa f)
seismographs    (n) (s ai1 z m @ g r aa f s)
transmogrify    (v) (t r a1 n z m o1 g r i f ai)
transmogrified    (v) (t r a1 n z m o1 g r i f ai d)
transmogrifies    (v) (t r a1 n z m o1 g r i f ai z)
transmogrifying    (v) (t r a1 n z m o1 g r i f ai i ng)
transmogrificati    (n) (t r a2 n z m o g r i f i k ei1 sh @ n)
transmogrificati    (n) (t r a2 n z m o g r i f i k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Industriedunst {m}; Smog {m}smog [Add to Longdo]
Kosmographie {f}cosmography [Add to Longdo]
Seismiker {m}seismographer [Add to Longdo]
Seismograf {m}; Seismograph {m} [alt]; Erdbebenmessgerät {n} [geol.]seismograph [Add to Longdo]
Seismografie {f}seismography [Add to Longdo]
Seismogramm {n} | Seismogramme {pl}seismogram | seismograms [Add to Longdo]
Smogalarm {m}smog alert [Add to Longdo]
Smog {m}smog [Add to Longdo]
Verwandlung {f}; wunderbare Wandlung {f}transmogrification [Add to Longdo]
Weltbeschreibung {f}cosmography [Add to Longdo]
Weltentstehung {f}cosmogony [Add to Longdo]
kosmographischcosmographic [Add to Longdo]
seismographischseismographic [Add to Longdo]
ummodelnto transmogrify [Add to Longdo]
weltbeschreibendcosmographical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スモッグ[, sumoggu] (n,adj-no) smog; (P) [Add to Longdo]
宇宙進化論[うちゅうしんかろん, uchuushinkaron] (n) cosmogony [Add to Longdo]
宇宙発生論[うちゅうはっせいろん, uchuuhasseiron] (n) cosmogony [Add to Longdo]
煙霧[えんむ, enmu] (n) haze; mist; fog; smog [Add to Longdo]
光化学スモッグ[こうかがくスモッグ, koukagaku sumoggu] (n) photochemical smog [Add to Longdo]
光化学スモッグ注意報[こうかがくスモッグちゅういほう, koukagaku sumoggu chuuihou] (n) smog alert [Add to Longdo]
地震記象[じしんきしょう, jishinkishou] (n) seismogram [Add to Longdo]
地震計[じしんけい, jishinkei] (n) seismograph; seismometer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
候风地动仪[hòu fēng dì dòng yí, ㄏㄡˋ ㄈㄥ ㄉㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˊ, / ] the world's first seismograph invented by Zhang Heng 张衡 in 132 [Add to Longdo]
地动仪[dì dòng yí, ㄉㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˊ, / ] the world's first seismograph invented by Zhang Heng 张衡 in 132; abbr. for 候風地動儀|候风地动仪 [Add to Longdo]
尘雾[chén wù, ㄔㄣˊ ˋ, / ] cloud of dust; smog [Add to Longdo]
烟雾[yān wù, ㄧㄢ ˋ, / ] smoke; mist; vapor; smog; fumes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top