Search result for

smelts

(96 entries)
(2.1257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smelts-, *smelts*, smelt
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา smelts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *smelts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smelt[VT] หลอม
smelter[N] ผู้หลอม
smeltery[N] โรงหลอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smelt(สเมลทฺ) vt. หลอม,หลอมเหลว,ถลุงแร่
smelter(สเมล'เทอะ) n. ผู้หลอม,ผู้ถลุงแร่,เครื่องหลอม,เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม,โรงหลอม,โรงถลุงแร่,คนงานโรงหลอม
smeltery(สเมล'เทอรี) n. โรงหลอม,โรงถลุงแร่

English-Thai: Nontri Dictionary
smelt(vt) ถลุง,หลอม
smelter(n) เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Smeltingการถลุงแร่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And they suddenly smelt something bad.แล้วอยู่ดีๆเขาก็ได้กลิ่นแปลกๆ Christmas in August (1998)
Yesterday in class I smelt a "malagueta." I nearly chopped my finger off.เมื่อวานแค่สูดกลิ่นพริกก็ทำมีดบาดมือ Woman on Top (2000)
Do you know, I haven't smelt home cooking like that since I was a child.- รู้มั้ยไม่ได้กลิ่นหอมแบบนี้มานานตั้งแต่เด็ก Bringing Down the House (2003)
She grew Scarlet Carsons for me in our window box and our place always smelt of roses.เธอปลูก สกาเล็ต คาร์สัน ให้ฉัน ในกระถางริมหน้าต่าง... ...ในรังรักของเรา มีแต่กลิ่นกุหลาบ V for Vendetta (2005)
Hey! Whoever smelt it dealt it, buddy.เฮ่ย ใครได้กลิ่นก็คนนั้นแหละ เพื่อน Snow Buddies (2008)
My dad smelted steel for 37 years.พ่อผมหลอมเหล็กมา 37 ปี You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
I smelt cordite on his coat.ชั้นได้กลิ่นดินปืนจากโค้ทเค้า Harry Brown (2009)
Mm-hmm. What's smelt? dakota:สเมลต์ คืออะไรคะ? Acafellas (2009)
Never smelt anything so disgusting in my life.ไม่เคยเหม็นอะไรเท่านั้นมาก่อน Perfect Sense (2011)
My first weekend home from boarding school, my dad smelt cigarette smoke on my clothes before I even walked in the door.สัปดาห์แรกที่ฉันกลับมาบ้าน พ่อก็สำรวจกลิ่นบุหรี่บนเสื้อผ้าฉัน ก่อนที่ฉันจะก้าวเข้าบ้านด้วยซ้ำ The Rager (2012)
the steel used in the traditional Japanese smelting process used to make swords.เหล็กที่ใช้ใน ในกระบวนการดั้งเดิมของญี่ปุ่น ที่ใช้ในการทำดาบ The Future in the Past (2012)
Boy, that kid smelt.โถ่ ไอเด็กเวร Hotel Transylvania (2012)
I thought I smelt a human. "Human-free"? What a rip.ฉันคิดว่าฉันได้กลิ่นมนุษย์ โอ้ เขามาแล้ว ท่านเคาท์แดร็กคิวล่า Hotel Transylvania (2012)
Well, have you smelt them?ใช่ข้ากำลังจะบอก เคล็ดลับคือ... The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Fucking one who smelt it dealt it, dawg. True that, dude.มีคนได้กลิ่นมัน เริ่มต้นมัน มันคือความจริง This Is the End (2013)
In fact, I believe it belongs to a multinational smelting company... based in Shanghai.ฉันเชื่อว่ามันเป็นของบริษัทสกัดโลหะข้ามชาติ ที่มีฐานอยู่ในเซี่ยงไฮ้ Logan (2017)
It was so bad that even a sofa that smelt of Walshy's arse-crack felt like an upgrade.มันแย่มากถึงขนาดที่ว่า กลิ่นจากร่องก้นวอลชี่ ยังน่ายินดีกว่าเลย Smell the Weakness (2017)
- Smeltzer.- Smeltzer. Drowning by Numbers (1988)
Eugene Smelt.Eugene SmeltYou Can't Miss (1993)
Mm-hmm.Mm-hmm Was ist "Smelt"? Acafellas (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smeltThe instant he opened the door, he smelt something burning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอม[V] melt, See also: smelt, fuse, Syn. หลอมละลาย, ละลาย, Example: เขาหลอมตะกั่วทำลูกปืน, Thai definition: ทำให้ละลายด้วยความร้อน
ถลุง[V] smelt, Syn. หลอม, Thai definition: แยกโลหะออกจากสินแร่โดยใช้ความร้อน
การหล่อ[N] casting, See also: founding, smelting, Syn. การหลอม, Example: วัดทองศาลางามเชิญชวนประชาชนที่สนใจการหล่อพระมาร่วมงานเททองหล่อพระที่จะมีขึ้นในเดือนหน้านี้, Thai definition: การเทลงในแม่พิมพ์ให้เป็นรูปขึ้น
การหลอม[N] melt, See also: fusion, smelting, Syn. การรวม, Thai definition: การทำให้ละลายด้วยความร้อน
หลอมเหลว[V] melt, See also: smelt, Syn. หลอมละลาย, Ant. แข็งตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอม[v.] (løm) EN: smelt ; melt   FR: fondre (du métal) ; couler
หลอมเหลว[v.] (lømlēo) EN: melt ; smelt   FR: fondre
ถลุง[v.] (thalung) EN: smelt   FR: fondre ; affiner ; purger
ถลุงเหล็ก[v. exp.] (thalung lek) EN: smelt iron   

CMU English Pronouncing Dictionary
SMELT    S M EH1 L T
SMELTZ    S M EH1 L T S
SMELTER    S M EH1 L T ER0
SMELTERS    S M EH1 L T ER0 Z
SMELTING    S M EH1 L T IH0 NG
SMELTZER    S M EH1 L T Z ER0
SMELTER'S    S M EH1 L T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smelt    (v) (s m e1 l t)
smelts    (v) (s m e1 l t s)
smelted    (v) (s m e1 l t i d)
smelting    (v) (s m e1 l t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschmelzung {f}smelting [Add to Longdo]
Reduktionszone {f}reduction zone; smelting section [Add to Longdo]
Schmelze {f}smelting [Add to Longdo]
Schmelzer {m} | Schmelzer {pl}smelter | smelters [Add to Longdo]
Schmelzhütte {f} | Schmelzhütten {pl}smeltery | smelteries [Add to Longdo]
Schmelzpunkt {m}melting point; smelting point [Add to Longdo]
Stint {m}smelt [Add to Longdo]
Verhüttung {f}smelting [Add to Longdo]
duften; riechen (nach) | duftend | geduftet | er/sie/es duftet | ich/er/sie/es duftete | er/sie hat/hatte geduftetto smell {smelled, smelt; smelled, smelt} (of) | smelling | smelt | he/she/it smells | I/he/she/it smelt (smelled) | he/she has/had smelt (smelled) [Add to Longdo]
riechen (nach) | er/sie/es riecht | ich/er/sie/es roch | er/sie/es hat/hatte gerochen | ich/er/sie röche | riechend | riechtto smell {smelled, smelt; smelled, smelt} (of) | he/she/it smells | I/he/she/it smelt (smelled) | he/she/it has/had smelt (smelled) | I/he/she would smell | smelling | ells [Add to Longdo]
(Erz) schmelzen; verhütten | schmelzend; verhüttend | geschmolzen; verhüttet | schmilzt | es schmolzto smelt (ore) | smelting | smelted | it smelts | it smelted [Add to Longdo]
Ährenfisch {m}; Streifenfisch {m} [zool.]Silverside; Sand smelt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胡瓜魚[きゅうりうお;キュウリウオ, kyuuriuo ; kyuuriuo] (n) (uk) rainbow smelt (Osmerus mordax dentex) [Add to Longdo]
虎鱚[とらぎす;トラギス, toragisu ; toragisu] (n) (uk) harlequin sandsmelt (Parapercis pulchella) [Add to Longdo]
公魚;若鷺;鰙[わかさぎ;ワカサギ, wakasagi ; wakasagi] (n) (uk) Japanese pond smelt (Hypomesus nipponensis) [Add to Longdo]
似鱚;似義須[にぎす;ニギス, nigisu ; nigisu] (n) (uk) deepsea smelt (Glossanodon semifasciatus) [Add to Longdo]
吹き分ける[ふきわける, fukiwakeru] (v1,vt) to blow apart; to winnow; to smelt [Add to Longdo]
精煉[せいれん, seiren] (n,vs) refining (metals); smelting (copper); temper [Add to Longdo]
精練[せいれん, seiren] (n,vs) (1) scouring; degumming; (2) training; (3) (incorrect kanji for 精錬, 製錬) (See 精錬・1,製錬) refining; smelting [Add to Longdo]
精錬[せいれん, seiren] (n,vs) (1) (See 製錬) refining; smelting; tempering; (2) (See 精練・1) scouring; degumming [Add to Longdo]
精錬所[せいれんしょ;せいれんじょ, seirensho ; seirenjo] (n) refinery; smelting works [Add to Longdo]
製錬[せいれん, seiren] (n,vs) smelting [Add to Longdo]
鋳片[ちゅうへん, chuuhen] (n) slab (e.g. in metal casting, smelting, etc.) [Add to Longdo]
柳葉魚[ししゃも;シシャモ, shishamo ; shishamo] (n) shishamo smelt (Spirinchus lanceolatus) (ain [Add to Longdo]
溶化[ようか, youka] (n,vs) melting; smelting [Add to Longdo]
溶鉱炉(P);熔鉱炉;鎔鉱炉[ようこうろ, youkouro] (n) smelting furnace; blast furnace; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yě, ㄧㄝˇ, ] smelt [Add to Longdo]
冶炼[yě liàn, ㄧㄝˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] to smelt metal [Add to Longdo]
冶炼炉[yě liàn lú, ㄧㄝˇ ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˊ, / ] a furnace for smelting metal [Add to Longdo]
均热[jūn rè, ㄐㄩㄣ ㄖㄜˋ, / ] to heat evenly (e.g. in smelting metal) [Add to Longdo]
水力鼓风[shuǐ lì gǔ fēng, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ ㄍㄨˇ ㄈㄥ, / ] hydraulic bellows; water-driven ventilation (for metal smelting furnace) [Add to Longdo]
[zhā, ㄓㄚ, ] slag (in mining or smelting); dregs [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, ] molten; smelt [Add to Longdo]
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, / ] refine; smelt [Add to Longdo]
炼铁[liàn tiě, ㄌㄧㄢˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] smelting iron [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, / ] molten; smelt [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, ] to smelt; fuse [Add to Longdo]
熔渣[róng zhā, ㄖㄨㄥˊ ㄓㄚ, ] slag (smelting) [Add to Longdo]
融炉[róng lú, ㄖㄨㄥˊ ㄌㄨˊ, / ] a smelting furnace; fig. a melting pot [Add to Longdo]
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, ] Japanese variant of 煉|炼; to smelt; to refine [Add to Longdo]
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, ] variant of 鏈|链; a chain; variant of 煉|炼; to smelt; to refine [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, / ] to smelt; to fuse; variant of 熔 [Add to Longdo]
陶冶[táo yě, ㄊㄠˊ ㄧㄝˇ, ] lit. to fire pots and smelt metal; fig. to educate [Add to Longdo]
鼓风[gǔ fēng, ㄍㄨˇ ㄈㄥ, / ] a forced draft (of wind, for smelting metal); blast (in blast furnace); bellows; to draw air using bellows [Add to Longdo]
鼓风炉[gǔ fēng lú, ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄌㄨˊ, / ] a blast furnace (in modern times); a draft assisted furnace for smelting metals [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top