Search result for

skate

(79 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skate-, *skate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skate[N] รองเท้าสเก็ต, See also: การเล่นสเก็ต
skate[VI] เล่นเสก็ต, See also: เคลื่อนที่ไปด้วยรองเท้าสเก็ต, Syn. glide, slip, ice skate, roller skate, slide
skater[N] คนเล่นสเก็ต
skate on[PHRV] เล่นสเก็ตบน
skate over[PHRV] ใส่รองเท้าสเก็ตวิ่งข้าม, See also: สเก็ตข้าม
skateboard[N] กระดานเล่นสเก็ตซึ่งมีล้อเล็กๆ ช่วยให้เคลื่อนที่
skate round[PHRV] เล่นสเก็ตไปรอบๆ, Syn. skate around
skate around[PHRV] เล่นสเก็ตไปรอบๆ, Syn. skate round
skate on thin ice[IDM] เสี่ยงในการพูด (บางสิ่ง), Syn. skate over thin ice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skate(สเคท) n. รองเท้าน้ำแข็ง,รองเท้าสเก๊ต,ปลากระเบน,บุคคล,คน,ม้าแก่,คนที่น่าดูถูก vi. วิ่งด้วยรองเท้าดังกล่าว,เล่นสเก๊ต,เล่นสเก๊ตน้ำแข็ง,แฉลบไป,เลื่อนผ่านไป,ร่อนผ่านไป, See also: skateable,adj.
skater(สเค'เทอะ) n. ผู้เล่นสเก็ต,ผู้เล่น สเก๊ตน้ำแข็ง

English-Thai: Nontri Dictionary
skate(n) การเล่นสเก็ต,รองเท้าสเก็ต
skate(vi) เล่นสเก็ต,วิ่งบนน้ำแข็ง
skater(n) คนเล่นสเก็ต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skatesสเกต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Do I look like a skater?- ผมดูเหมือนคนเล่นสเก็ตงั้นเหรอ Pilot (2008)
So you've never been skateboarding?อะไร แปลว่าพวกเธอไม่เคยเล่นสเก็ตบอร์ด? ไม่เคยเล่นวีดีโอเกมยังงั้นหรอ? Bedtime Stories (2008)
This guy just skates away.หมอนี่ ลอยนวลไปเฉยๆ Na Triobloidi (2009)
Mom, Kim Yuna's a figure skater, though.แม่ คิมยูนาเค้าเป็นนักสเก็ตต่างหาก Episode #1.1 (2009)
Kim Yuna's not a swimmer, but a figure skater!คิมยูนาไม่ใช่นักว่ายน้ำ แต่เป็นนักสเก็ต Episode #1.1 (2009)
(Sam Hab: 3 combination of Fermented Skate, Kimchi, Pork - Eat 3 together with chopstick)- Eat 3 together with chopstick) Episode #1.13 (2009)
- and I'll talk to skater dad. - Okay.เดี๋ยวฉันจะไปคุยกับ พ่อสเก็ตน้ำแข็งเอง The Gift (2009)
Dispatch just got a report of two giant hamsters riding a skateboard on Pacific.โอเค .มาเลยเจ้าคนชั่ว .. เรามี เกม A ดีๆ ให้เล่น G-Force (2009)
So Dre, you gotta leave your backpack and skateboard here.เดร์ เธอต้องฝากกระเป๋าและก็สเก็ตบอร์ดไว้ที่นี่ The Karate Kid (2010)
She said someone got killded on the pond where we skate.เธอบอกว่ามีคนโดนฆ่า ในบึงน้ำที่เราไปเล่น สเก็ตน้ำแข็งกัน In This Home on Ice (2010)
He taught me... how to ride a skateboard when I was a kid, how to hook a marlin, he taught me how to catch a baseball.เขาสอนผม เล่นสเก็ตบอร์ดตอนเด็ก สอนให้ผมตกปลามาร์ลีน Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
'Cause it's a couples skate!เพราะนี่คือ สเก็ตคู่รัก! Home (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skateCan you skate?
skateDon't forget your ice skates.
skateHow well he can skate.
skateIf you want to skate well, you should take it up seriously.
skateI got the roller skates for nothing.
skateI sometimes skate.
skateIt is difficult for me skate.
skateIt is safe to skate on this lake.
skateIt seems like yesterday that we skated together.
skateIt's so cold that we can skate.
skateI will teach you how skate next Sunday.
skateI will teach you how to skate next Sunday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สเกตบอร์ด[N] skateboard, Example: เด็กๆ มักไปเล่นสเกตบอร์ดบริเวณลานกว้างของห้างสรรพสินค้า, Thai definition: กระดานสเกตที่มีลูกล้ออยู่ข้างล่าง
สเกต[N] skate, Syn. รองเท้าสเกต, Example: ร้านอาหารแถวนี้พนักงานเสิร์ฟใส่สเกตเสิร์ฟอาหารกันทุกคน, Count unit: คู่, ข้าง, Thai definition: ที่สวมเท้าทำด้วยโลหะ มีล้อเล็กๆ สำหรับสวมเวลาเล่นสเกต, Notes: (อังกฤษ)
สเกต[N] skate, Example: อายุปูนนี้แล้วยังจะมาหัดเล่นสเกตให้อายเด็กๆ, Thai definition: การเล่นอย่างหนึ่ง ผู้เล่นสวมสเกตวิ่งไปมาบนพื้นเรียบๆ, Notes: (อังกฤษ)
กระเบน[N] ray, See also: skate, Syn. ปลากระเบน, Example: กระเบนเป็นปลาที่มีรูปร่างแปลกกว่าปลาชนิดอื่นๆ, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเบน[n.] (krabēn) EN: skate ; ray   FR: raie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SKATE    S K EY1 T
SKATED    S K EY1 T AH0 D
SKATER    S K EY1 T ER0
SKATES    S K EY1 T S
SKATERS    S K EY1 T ER0 Z
SKATEBOARD    S K EY1 T B AO2 R D
SKATEBOARDING    S K EY1 T B AO2 R D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skate    (v) (s k ei1 t)
skated    (v) (s k ei1 t i d)
skater    (n) (s k ei1 t @ r)
skates    (v) (s k ei1 t s)
skaters    (n) (s k ei1 t @ z)
skateboard    (n) (s k ei1 t b oo d)
skateboards    (n) (s k ei1 t b oo d z)
skateboarder    (n) (s k ei1 t b oo d @ r)
skateboarders    (n) (s k ei1 t b oo d @ z)
skateboarding    (n) (s k ei1 t b oo d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Skateboard {n}; Rollbrett {n}skateboard [Add to Longdo]
Skater {m}; Skaterin {f} [sport]skater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
けちん坊;吝嗇ん坊[けちんぼう;けちんぼ, kechinbou ; kechinbo] (n,adj-na) miser; cheapskate; skinflint [Add to Longdo]
どけち[, dokechi] (n,adj-na) (uk) cheapskate; very miserly [Add to Longdo]
イナバウアー[, inabaua-] (n) Ina Bauer (figure skating technique first performed in 1957 by West German skater Ina Bauer); (P) [Add to Longdo]
インラインスケート;インライン・スケート[, inrainsuke-to ; inrain . suke-to] (n) inline skates [Add to Longdo]
スケーター[, suke-ta-] (n) skater; (P) [Add to Longdo]
スケート[, suke-to] (n,vs) skate; skates; skating; (P) [Add to Longdo]
スケートボーディング[, suke-tobo-deingu] (n) skateboarding [Add to Longdo]
スケートボード[, suke-tobo-do] (n) skateboard [Add to Longdo]
スケート靴[スケートぐつ, suke-to gutsu] (n) skates [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滑板[huá bǎn, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄢˇ, ] skateboard, #24,704 [Add to Longdo]
溜冰鞋[liù bīng xié, ㄌㄧㄡˋ ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ, ] skate, #81,031 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skate \Skate\ (sk[=a]t), n. [D. schaats. Cf. {Scatches}.]
   A metallic runner with a frame shaped to fit the sole of a
   shoe, -- made to be fastened under the foot, and used for
   moving rapidly on ice.
   [1913 Webster]
 
      Batavia rushes forth; and as they sweep,
      On sounding skates, a thousand different ways,
      In circling poise, swift as the winds, along,
      The then gay land is maddened all to joy. --Thomson.
   [1913 Webster]
 
   {Roller skate}. See under {Roller}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skate \Skate\, v. i. [imp. & p. p. {Skated}; p. pr. & vb. n.
   {Skating}.]
   To move on skates.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skate \Skate\, n. [Icel. skata; cf. Prov. G. schatten,
   meer-schatten, L. squatus, squatina, and E. shad.] (Zool.)
   Any one of numerous species of large, flat elasmobranch
   fishes of the genus {Raia}, having a long, slender tail,
   terminated by a small caudal fin. The pectoral fins, which
   are large and broad and united to the sides of the body and
   head, give a somewhat rhombic form to these fishes. The skin
   is more or less spinose.
   [1913 Webster]
 
   Note: Some of the species are used for food, as the European
      blue or gray skate ({Raia batis}), which sometimes
      weighs nearly 200 pounds. The American smooth, or
      barn-door, skate ({Raia laevis}) is also a large
      species, often becoming three or four feet across. The
      common spiny skate ({Raia erinacea}) is much smaller.
      [1913 Webster]
 
   {Skate's egg}. See {Sea purse}.
 
   {Skate sucker}, any marine leech of the genus {Pontobdella},
    parasitic on skates.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skate
   n 1: sports equipment that is worn on the feet to enable the
      wearer to glide along and to be propelled by the alternate
      actions of the legs
   2: large edible rays having a long snout and thick tail with
     pectoral fins continuous with the head; swim by undulating
     the edges of the pectoral fins
   v 1: move along on skates; "The Dutch often skate along the
      canals in winter"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top