Search result for

site

(109 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -site-, *site*
Possible hiragana form: して
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
site[N] สถานที่ตั้ง, See also: ไซต์งาน, สถานที่เกิดเหตุการณ์, Syn. section, situation
site[VT] จัดตั้งขึ้นในสถานที่, Syn. locate, place, situate, set, Ant. displace

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
site(ไซทฺ) n. ตำแหน่ง,สถานที่,จุด,ที่ตั้ง,แหล่งที่ตั้ง,แปลงที่ดิน,ที่ทำเล,สถานที่เกิดเหตุ vt. ตั้งอยู่,ประจำอยู่,ติดตั้ง,เอาไปตั้งไว้., Syn. perch
site licenseใบอนุญาตเฉพาะหน่วยงานหมายถึง ใบอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำสัญญาขาย เพื่อนำไปใช้เฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น (โดยที่จะทำการติดตั้งลงกี่เครื่องก็ได้ แต่ต้องเป็นเฉพาะหน่วยงานนั้น)
andalusite(แอนดะล' ไซทฺ) n. aluminum silicate รูปหนึ่ง
andesite(แอน' ดิไซทฺ) n. หินภูเขาไฟที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย plagioclase, feldspar. -andesitic adj.
apposite(แอพ'พะซิท,อะพอซ'ซิท) adj. เหมาะ,เหมาะสม,เกิดควบคู่หรือขนานกัน
campsiten. สถานที่ตั้งค่าย
cassiteriten. แร่ดีบุก,หินดีบุก
cataclasite(แคททะแคลส'ไซทฺ) n. หินที่แตกละเอียด
composite(คอม'พะซิท,คัมพอส'ซิท) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ,ประกอบขึ้น,ผสมเป็น,เกี่ยวกับพืชตระกูล Compositae (เช่น ต้นเบญจมาศ) n. ของที่รวมตัวกัน,สารประกอบ,รูปผสม,พืชตระกูลเบญจมาศ., See also: compositeness n. ดูcomposite, Syn. manifol
composite videoสัญญาณวีดิทัศน์คอมโพสิตหมายถึง สัญญาณวีดิทัศน์ที่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ โดยปกติแล้ว ใช้สายไฟสายเดียว ตรงข้ามกับสัญญาณอื่น เช่น สัญญาณ RGB (Red Green Blue) ซึ่งจะใช้แต่ละสาย สำหรับแต่ละสี คือมีสายสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน เป็นต้น ฉะนั้น หากเราต้องการภาพ เลือน ๆ ให้ปรากฏบนจอภาพ เครื่องรับโทรทัศน์ของเรา ก็ทำได้โดยส่งสัญญาณนี้แทน

English-Thai: Nontri Dictionary
site(n) แหล่ง,ที่ตั้ง,ตำแหน่ง,จุด,ทำเล,ที่เกิดเหตุ
apposite(adj) เหมาะ,เหมาะเจาะ
composite(adj) ประกอบขึ้น,ประกอบด้วย
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม,สวยมาก,วิจิตรบรรจง,งดงาม,ประณีต
opposite(adj) ตรงข้าม,เป็นศัตรู,สวนกัน,อยู่คนละข้าง
parasite(n) ปรสิต,กาฝาก,พยาธิ
perquisite(n) ของตอบแทน,รางวัล,กำไร,เศษเลย
prerequisite(adj) ที่จำเป็นต้องมี,ที่จำเป็นต้องทำก่อน
prerequisite(n) สิ่งที่ต้องทำก่อน,สิ่งที่ต้องมีก่อน
requisite(adj) เป็นที่ต้องการ,จำเป็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
site licenseใบอนุญาตเฉพาะแห่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
site planผังเขต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
site weld; field weldงานเชื่อมหน้างาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Site-directed mutagenesisการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่
วิศวกรรมโปรตีนเป็นการศึกษาโปรตีนที่สนใจโดยการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่ตำแหน่งที่ต้องการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป เพื่อศึกษาหน้าที่และความสำคัญของกรดอะมิโน ดังนั้นการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่จึงมีความสำคัญต่องานวิศวกรรมโปรตีน โดยเริ่มจากดีเอ็นเอสายเดี่ยวซึ่งเป็นดีเอ็นเอต้นแบบ แล้วสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอต้นแบบโดยใช้ primer ที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ผลก็คือจะได้ดีเอ็นเอที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้เมื่อมีการแปลรหัสของดีเอ็นเอจะได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในตำแหน่งที่ต้องการ และเมื่อนำโปรตีนกลายพันธุ์ไปศึกษาหน้าที่จะทำให้รู้ว่ากรดอะมิโนในตำแหน่งนั้นมีความสำคัญต่อหน้าที่ของโปรตีนอย่างไร

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “เวกเตอร์” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 77-105. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This site is off limits.ที่นี่ห้ามคนนอกเข้า Odyssey (2008)
This was retrieved from the excavation site in the Montana facility... completely dismantled.นี้เป็นสิ่งที่ได้กลับมาจากการขุดค้น ในโรงงานที่มอนตานา รื้อถอนเรียบร้อยแล้ว และแขกของเราก็ได้ปรับตัวอีกครั้ง Odyssey (2008)
Artifact removed from discovery site. Strange interference generated.สิ่งประดิษฐ์ถูกขนออกจากที่นั้นแล้ว\ เกิดเรื่องแปลกปลาดขึ้น Dead Space: Downfall (2008)
Jen is a geologist and a site surveyor, not an anthropologist, archeologist, or Unitologist.เจน เป็นนักธรณีวิทยา นักสำรวจ ไม่ใช่นักมนุษย์วิทายา นักโบราณคดี หรือ ยูนิสโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
We've got a construction site.เราจะไปที่ก่อสร้าง Birthmarks (2008)
- I also said "construction site."ผมบอกที่กำลังก่อสร้างด้วย Birthmarks (2008)
The agency web site is filled with prospective parents.เวปไซด์ของตัวแทนใส่รูป ของครอบครัวที่จะมาอุปถัมภ์ Joy (2008)
The Chief left work at the job site yesterday, and he'll be out all day today.หัวหน้าออกไปทำงานข้างนอกตั้งแต่เมื่อวาน, และวันนี้ก็อยู่ข้างนอกตลอดวันแหละ Beethoven Virus (2008)
Investigate all the suppliers to the construction site!สอบสวนผู้จัดหาทุกรายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
They are headed towards the execution site.พวกเขาต่างก็มุ่งหน้าไปที่ลานประหาร Hong Gil Dong, the Hero (2008)
They plan on killing all the workers from the construction site!พวกเขาวางแผนที่จะฆ่าพวกคนงาน ที่อยู่ในที่ก่อสร้างทั้งหมด! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
We'd already dissected two others from similar crash sites in Soviet Union.เราพบอีกสองตัวที่โซเวียต Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
siteAre there any knacks, or good sites, for downloading Japanese software?
siteThe site of the castle is now a park.
site60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
siteThis is the site of a castle.
siteYour site appeals to people who are interested in cats.
siteThis site is ideal for our house.
siteThe site of the condominium is enclosed with stakes.
siteOur Web site, http://www.jpgarden.com will tell you all you need to know.
siteYou can get further details of our products from our internet site, http://www.jpgarden.com.
siteCleared, the site will be valuable.
siteInternet sites that publish information on education related businesses are given below.
siteThe site for the new factory has not been decided.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานที่[N] place, See also: site, location, spot, venue, whereabouts, point, position, Example: นักประท้วงถูกนำตัวไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งอย่างรวดเร็ว, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ทำเล[N] site, See also: location, place, Syn. สถานที่, ที่ตั้ง, พื้นที่, ทำเลที่ตั้ง, ภูมิประเทศ, Example: ถนนสุรวงศ์เป็นทำเลที่เหมาะสำหรับขายรถยนต์, Count unit: ทำเล, Thai definition: ถิ่นที่ (โดยมากมักใช้แก่ถิ่นที่ที่มีสิ่งอย่างเดียวกันมากๆ)
ปมประสาท[N] site of nerve cells, Thai definition: ตำแหน่งที่อยู่ของเซลล์ประสาท
แห่งหน[N] place, See also: site, spot, Syn. แห่ง, ที่, สถานที่, Example: เขาหาทิศทางโดยจดจำตำแหน่งแห่งหนของภูมิประเทศที่เขาคุ้น
แห่งหน[N] place, See also: site, spot, Syn. แห่ง, ที่, สถานที่, Example: เขาหาทิศทางโดยจดจำตำแหน่งแห่งหนของภูมิประเทศที่เขาคุ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อารมณ์บึ้งบูด[n. exp.] (ārom beungbūt) FR: morosité [f]
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasathān) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site   FR: ruine [f] ; site historique [m]
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay   FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve   FR: se maintenir ; rester ; subsiter
เอกสิทธิ์[n.] (ēkkasit) EN: privilege ; prerogative ; perquisite ; perk ; monopoly   FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; avantage [m]
ฝืดเคือง[adj.] (feūtkheūang) EN: impecunious ; poor ; short of money ; hard-up   FR: indigent ; nécessiteux ; pauvre
หา[v.] (hā) EN: call ; visit ; see ; meet; call on ; visit ; drop in   FR: visiter ; rendre visite ; voir

CMU English Pronouncing Dictionary
SITE    S AY1 T
SITED    S AY1 T AH0 D
SITEK    S IH1 T EH0 K
SITES    S AY1 T S
SITE'S    S AY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
site    (v) (s ai1 t)
sited    (v) (s ai1 t i d)
sites    (v) (s ai1 t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
子弟[してい, shitei] (n) เด็กกว่า,คนที่เด็กกว่า,
指摘[してき, shiteki] (n) การบ่งชี้
支店[してん, shiten] สาขา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
サイト[さいと, saito] Thai: เว็บไซต์ English: site

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufmaß {n}site measuring; measurement (of quantities) [Add to Longdo]
Baubüro {n}; Baustellenbüro {n}site office [Add to Longdo]
Bauleiter {m}site manager; construction manager; construction supervisor [Add to Longdo]
Bauunterkunft {f}site accommodation [Add to Longdo]
Bruchstelle {f} | Bruchstellen {pl}site of fracture | sites of fracture [Add to Longdo]
Einzugsgebietsanalyse {f}site catchment analysis [Add to Longdo]
Grabungstagebuch {n}site notebook [Add to Longdo]
Lage {f} | Lagen {pl}site | sites [Add to Longdo]
Lageplan {m} | Lagepläne {pl}site plan; key plan | site plans [Add to Longdo]
Tatort {m} | Tatorte {pl}site of crime; scene of a crime | sites of crime [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website) [Add to Longdo]
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
あべこべ[, abekobe] (adj-na,n) (on-mim) contrary; opposite; inverse; (P) [Add to Longdo]
いみじくも[, imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
おん[, on] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred site; sacred grove [Add to Longdo]
の向かいに[のむかいに, nomukaini] (adv) opposite of; across from [Add to Longdo]
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポルノサイト[ぽるのさいと, porunosaito] porno site (WWW) [Add to Longdo]
遠隔サイト[えんかくサイト, enkaku saito] remote site [Add to Longdo]
合成モデリング変換[ごうせうモデリングへんかん, gouseu moderingu henkan] composite modelling transformation [Add to Longdo]
前提条件[ぜんていじょうけん, zenteijouken] prerequisite, precondition [Add to Longdo]
複合割付け対象体[ふくごうわりつけたいしょうたい, fukugouwaritsuketaishoutai] composite layout object [Add to Longdo]
複合構成部品[ふくごうこうせいぶひん, fukugoukouseibuhin] composite component [Add to Longdo]
複合法[ふくごうほう, fukugouhou] composite algorithm [Add to Longdo]
複合命令セットコンピューター[ふくごうめいれいセットコンピューター, fukugoumeirei settokonpyu-ta-] CISC, Composite Instruction Set Computer [Add to Longdo]
複合論理対象体[ふくごうろんりたいしょうたい, fukugouronritaishoutai] composite logical object [Add to Longdo]
サイト[さいと, saito] site [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Site \Site\, n. [L. situs, fr. sinere, situm, to let, p. p.
   situs placed, lying, situate: cf. F. site. Cf. {Position}.]
   1. The place where anything is fixed; situation; local
    position; as, the site of a city or of a house. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A place fitted or chosen for any certain permanent use or
    occupation; as, a site for a church.
    [1913 Webster]
 
   3. The posture or position of a thing. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The semblance of a lover fixed
       In melancholy site.          --Thomson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 site
   n 1: the piece of land on which something is located (or is to
      be located); "a good site for the school" [syn: {site},
      {land site}]
   2: physical position in relation to the surroundings; "the sites
     are determined by highly specific sequences of nucleotides"
     [syn: {site}, {situation}]
   3: a computer connected to the internet that maintains a series
     of web pages on the World Wide Web; "the Israeli web site was
     damaged by hostile hackers" [syn: {web site}, {website},
     {internet site}, {site}]
   v 1: assign a location to; "The company located some of their
      agents in Los Angeles" [syn: {locate}, {place}, {site}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top