Search result for

sinkt

(53 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sinkt-, *sinkt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sinkt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sinkt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The ship will sink now, and the pirates will see us then.Gleich sinkt das Schiff und Piraten werden uns sehen. Pirates of the 20th Century (1980)
Vital signs are deteriorating.Sein Puls sinkt immer weiter. The Super Scouts: Part 1 (1980)
The birthrate goes down, alcoholism's up!Die Geburtenrate sinkt, die Zahl der Alkoholiker wächst. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
Still going down.Sinkt weiter. Airplane! (1980)
Barometer's falling, temperature's dropping.Das Barometer fällt, die Temperatur sinktThe Fog (1980)
If that plane sinks because of the weight of those animals, - then I'm gonna cut my throat.Wenn das Flugzeug wegen der Tiere sinkt, bring ich mich um. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
- Yes, unless he's come to lead a chorus of "God save the Queen" as "Jennifer" sinks in 40 fathoms of the North Sea.Es sei denn, er will "God save the Queen" anstimmen wenn Jennifer in der Nordsee versinktffolkes (1980)
- She's still going down.- Boot sinkt immer noch. Das Boot (1981)
Hey, I think we're sinking!Hey. Ich glaube der Jeep sinkt ein! Cannibal Ferox (1981)
Then the ship sinks.Dann versinkt das Schiff. Blade Runner (1982)
We're drowning.- Das Schiff sinkt, wir sind am Ersaufen! The Troops & Troop-ettes (1982)
The demand for her paintings had been slipping off the last couple of years.Die Nachfrage nach ihren Bildern sinkt seit Jahren. Steele Among the Living (1983)
Can you feel the air?Das Wasser sinktJaws 3-D (1983)
It's sinking!Sie versinktKrull (1983)
I think 10's the maximum you can get before it sinks.Ich glaube, mehr als zehn geht nicht, dann sinkt er. Local Hero (1983)
Get the capsule. He can float in that suit.Mit dem Anzug versinkt er nicht. The Right Stuff (1983)
Tell me why you think the price of pork bellies is going down.Sagen Sie mir, warum Sie denken, dass der Schweinebauch-Preis sinktTrading Places (1983)
Germany is a country deep in the throes of the Depression.Deutschland versinkt in der Wirtschaftskrise. Zelig (1983)
Your body temperature's dropping.Ihre Körpertemperatur sinktPart Two (1984)
Sinking.Es sinktFirestarter (1984)
We've got to get this thing unloaded before it sinks.Wir müssen den Kahn hier abladen, bevor er sinktThe Karate Kid (1984)
Temperature decreasing rapidly.Die Temperatur sinkt rapide. Star Trek III: The Search for Spock (1984)
Until suddenly the world is reduced to a state of anarchy and panic. Ready to accept a strong, new leader who can restore order and take command.Bis die Welt in Anarchie und Panik versinkt und bereit ist, einen neuen, starken Anführer zu akzeptieren, der die Ordnung wiederherstellen und das Kommando übernehmen soll. The Holcroft Covenant (1985)
Tonight the sun sets forever.Heute Abend sinkt die Sonne für immer. Legend (1985)
And your own throne, Gedren. Unless the talisman goes into the dark, your whole kingdom will...Wenn der Talisman nicht in der Dunkelheit versinkt, wird dein ganzes Königreich... Red Sonja (1985)
The water level's dropping.Der Wasserspiegel sinktA View to a Kill (1985)
Seaweed slowly sinking.Der Seetang sinkt langsam in die Suppe hinab. Tampopo (1985)
He keeps returning to the same fantasy.Er versinkt immer wieder in seiner Fantasie. From Beyond (1986)
It sends him down the hill through this guardrail, into the air, where he did a full gainer he lands in the bay and sank like a stone.Dadurch rollt er den Hügel runter bricht durch die Absperrung, hängt in der Luft, macht einen Salto und landet in der Bucht, wo er wie ein Stein sinktThe Big Three-O (1987)
Do you know what a car would look like if it sank to the bottom of the bay?Weißt du, wie ein Auto aussehen würde, wenn es auf den Grund der Bucht sinktThe Big Three-O (1987)
Why not?- Sir, Warpgeschwindigkeit sinktLonely Among Us (1987)
What if i write it down ? You don't get it, do you. Get what ?Schau mal, wir stellen Regeln auf und befolgen sie, damit unser Leben nicht im Chaos versinktWorking My Way Back to You (1987)
Don't build him up. You'll let them down.Sag so was nicht, dann sinkt er umso tiefer. Good Morning, Vietnam (1987)
You are wonderful, I am sick, the boy is sick and around us the world goes down the drain and you wanna forbid him to watch the news.Du bist wunderbar, ich bin krank und der Junge ist krank und um uns versinkt die ganze Welt und du willst ihm verbieten die Tagesschau anzuschauen. Leere Welt (1987)
- My blood sugar's dropping.- Mein Blutzuckerspiegel sinktThe Secret of My Success (1987)
Decelerating.Geschwindigkeit sinktEncounter at Farpoint (1987)
He sure has taken a bath on that.Sein Ansehen sinktWall Street (1987)
A bath?Es sinktWall Street (1987)
Buy it lightly on the way down.Kauf wenig, solang es sinktWall Street (1987)
The bid is 16 1/2 and going down.Das Angebot ist 16 1/2 und sinkt weiter. Wall Street (1987)
Ryan: And the ship sank, And lewis got a hold of it, and the devil cursed it,Das Schiff sinkt, Lewis kriegt die Wiege, sie wird verflucht. What a Mother Wouldn't Do (1988)
Oil pressure's dropping.Der Öldruckmesser sinktOn a Wing and a Prayer (1988)
A gash like that'll make it sink like a rock.Mit so einem Riss sinkt es wie ein Stein. - Ich weiß, Jack. On a Wing and a Prayer (1988)
They're quick and reliable.Unsere derzeitigen Boote sind zu alt, ihr Wert sinkt, sie sind totes Kapital. Hostile Takeover (1988)
His old horse who's carried the prince a 1,000 miles and more... sinks slowly to his knees and rolls over on his side... and dies.Sein altes Pferd, das den Prinzen 1600 km und mehr getragen hat, sinkt langsam auf die Knie und rollt auf die Seite und stirbt. The Heartless Giant (1988)
For it is not us that are lost in contemplation of the world. It is the world that is lost in our contemplation.Denn nicht wir sind in der Kontemplation der Welt verloren, sondern sie versinkt in unserer ... On the Silver Globe (1988)
Very slowly, he's sinking to his knees and bending toward the ground.Er sinkt auf die Knie und beugt sich vor. On the Silver Globe (1988)
Come on!Es sinkt. Wie sollen wir je zurückkommen? The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
My ship is going down, and I'm going down with it.Mein Schiff sinkt und ich sinke mit ihm. - Warum? Cocktail (1988)
Instead of reaching up to new heights, we're gonna see how far down we can go.Aber anstatt in neue Höhen aufzusteigen, wollen wir sehen, wie tief man sinktTalk Radio (1988)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sinken; versinken; untergehen | sinkend; versinkend; untergehend | gesunken; versunken; untergegangen | er/sie/es sinkt | ich/er/sie/es sank | wir/sie sanken | er/sie/es ist/war gesunken | ich/er/sie sänketo sink {sank; sunk, sunken} | sinking | sunken; sunk | he/she/it sinks | I/he/she/it sank | we/they sank | he/she/it is/was sunken | I/he/she would sink [Add to Longdo]
versinktengulfs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  sinkt [ziŋkt]
     drops
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top