Search result for

sinking

(52 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sinking-, *sinking*, sink
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sinking fund[N] เงินทุนชำระหนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countersinking(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า,เจาะรู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sinking fundเงินสำรองเพื่อชำระหนี้สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinking fundเงินทุนสำรองเพื่อชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sinking fundกองทุนจม [การบัญชี]
Sinking fund methodวิธีกองทุนจม [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, the way you're sinking your teeth into those wubble-u's,จากวิธีการออกเสียงของคุณ/ดับเบิ้ลยูของคุณ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- No, it's a dry sand pit. - I'm sinking, but I'm calm.ไม่ มันเป็นบ่อทรายแห้ง ฉันกำลังจม แต่ฉัน นิ่งแล้วนะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
# I'm sinking down into the fear ## This is my 011 # Superhero Movie (2008)
This motel is sinking in red ink... and I'm offering you the last lifeboat.ผมไม่รู้ Bedtime Stories (2008)
- She's abandoning a sinking ship.เธอจะสละเรือทิ้ง Confessions of a Shopaholic (2009)
So the captain doesn't want to abandon his sinking ship.กัปตันไม่ต้องการที่จะสละเรือ ของเขาที่กำลังจมสินะ 2012 (2009)
(normal voice) give it. No. No, I-I am not sinking to their level.เอามันไปคืน ไม่มีทาง ฉันจะไม่ไปอยู่ระดับเดียวกับพวกนั้น Invasion (2009)
She had A.R.D.S. B.P. Was dropping.We started fluids.She was sinking fast.ค่าบีพีกำลังตก พวกเราเริ่ม\ของเหลว อาการเธอแย่เร็วมาก I Saw What I Saw (2009)
# Oh, are you sinking?# Oh, are you sinkingPlaying Cards with Coyote (2009)
Got me sinking deep into your intense eyes Let the incense rising cause an effect blood rushing[การแสดงเพลง Gee สำหรับ Family] Our Family Wedding (2010)
Are you sinking another mine, Mr Rawson?คุณกำลังทำให้ฉันจมดินลงอีกแล้วนะคุณรอว์สัน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Ship's sinking...เรือกำลังล่ม... Hammer of the Gods (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sinkingI escaped from the sinking boat with difficulty.
sinkingI was watching the red sun sinking in the west.
sinkingJust like rats leaving a sinking ship.
sinkingRats desert a sinking ship.
sinkingRats leave a sinking ship.
sinkingThe captain was the last person to leave the sinking ship.
sinkingThe crew had to abandon the sinking ship.
sinkingThe leisure industry is sinking more money into new resorts.
sinkingThe passengers were taken off the sinking ship.
sinkingThe ship is sinking.
sinkingThe sun is sinking below the horizon.
sinkingThe sun is sinking in the west.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยวบยาบ[ADV] sinking and rebounding, See also: waving, yielding, swaying, fluctuating, waving, Example: ช้างเดินยวบยาบ, Thai definition: อาการเดินหนักๆ ช้าๆ ทำให้พื้นไหวเยือกๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยวบยาบ[adv.] (yūapyāp) EN: sinking and rebounding ; waving ; yielding ; swaying ; fluctuating ; waving   

CMU English Pronouncing Dictionary
SINKING    S IH1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sinking    (v) (s i1 ng k i ng)
sinkings    (n) (s i1 ng k i ng z)
sinking-fund    (n) - (s i1 ng k i ng - f uh n d)
sinking-funds    (n) - (s i1 ng k i ng - f uh n d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versenkung {f} | Versenkungen {pl}sinking | sinkings [Add to Longdo]
verelendendsinking into poverty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶくり[, bukuri] (adv) sound of something floating or sinking in water [Add to Longdo]
シンキング[, shinkingu] (n,vs) (1) thinking; (2) sinking [Add to Longdo]
陥没[かんぼつ, kanbotsu] (n,vs) cave-in; collapse; sinking; depression (e.g. of the skull); subsidence; (P) [Add to Longdo]
陥落[かんらく, kanraku] (n,vs) fall; sinking; surrender; capitulation; (P) [Add to Longdo]
掘っ立て;掘っ建て;掘立て;掘建て[ほったて, hottate] (n) erection of a pillar by sinking it directly into the ground [Add to Longdo]
撃沈[げきちん, gekichin] (n) (1) sending a ship to the bottom; sinking (a ship); (vs) (2) to sink a ship; (P) [Add to Longdo]
減債基金[げんさいききん, gensaikikin] (n) amortization fund; amortisation fund; sinking fund [Add to Longdo]
轟沈[ごうちん, gouchin] (n,vs) sinking a ship instantly [Add to Longdo]
失墜[しっつい, shittsui] (n,vs) abasement; fall; forfeiture; sinking (in people's estimation); (P) [Add to Longdo]
堕罪[だざい, dazai] (n,vs) sinking into sin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sink \Sink\ (s[i^][ng]k), v. i. [imp. {Sunk} (s[u^][ng]k), or
   ({Sank} (s[a^][ng]k)); p. p. {Sunk} (obs. {Sunken}, -- now
   used as adj.); p. pr. & vb. n. {Sinking}.] [OE. sinken, AS.
   sincan; akin to D. zinken, OS. sincan, G. sinken, Icel.
   s["o]kkva, Dan. synke, Sw. sjunka, Goth. siggan, and probably
   to E. silt. Cf. {Silt}.]
   1. To fall by, or as by, the force of gravity; to descend
    lower and lower; to decline gradually; to subside; as, a
    stone sinks in water; waves rise and sink; the sun sinks
    in the west.
    [1913 Webster]
 
       I sink in deep mire.         --Ps. lxix. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter deeply; to fall or retire beneath or below the
    surface; to penetrate.
    [1913 Webster]
 
       The stone sunk into his forehead.   --1 San. xvii.
                          49.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to enter so as to make an abiding impression; to
    enter completely.
    [1913 Webster]
 
       Let these sayings sink down into your ears. --Luke
                          ix. 44.
    [1913 Webster]
 
   4. To be overwhelmed or depressed; to fall slowly, as so the
    ground, from weakness or from an overburden; to fail in
    strength; to decline; to decay; to decrease.
    [1913 Webster]
 
       I think our country sinks beneath the yoke. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He sunk down in his chariot.     --2 Kings ix.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       Let not the fire sink or slacken.   --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   5. To decrease in volume, as a river; to subside; to become
    diminished in volume or in apparent height.
    [1913 Webster]
 
       The Alps and Pyreneans sink before him. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To fall; subside; drop; droop; lower; decline; decay;
     decrease; lessen.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sinking \Sink"ing\,
   a. & n. from {Sink}.
   [1913 Webster]
 
   {Sinking fund}. See under {Fund}.
 
   {Sinking head} (Founding), a riser from which the mold is fed
    as the casting shrinks. See {Riser}, n., 4.
 
   {Sinking pump}, a pump which can be lowered in a well or a
    mine shaft as the level of the water sinks.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sinking
   n 1: a descent as through liquid (especially through water);
      "they still talk about the sinking of the Titanic"
   2: a slow fall or decline (as for lack of strength); "after
     several hours of sinking an unexpected rally rescued the
     market"; "he could not control the sinking of his legs"
   3: a feeling caused by uneasiness or apprehension; "with a
     sinking heart"; "a sinking feeling in the pit of my stomach"
     [syn: {sinking}, {sinking feeling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top