Search result for

sinful

(39 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sinful-, *sinful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sinful[ADJ] ชั่วร้าย, See also: ร้าย, มีบาป, มีความผิด, Syn. bad, corrupt, immoral, Ant. pure, moral, pious

English-Thai: Nontri Dictionary
sinful(adj) ชั่วร้าย,บาปหนา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The sinful things people do...บาปที่พวกเขาได้ก่อไว้ Nice Is Different Than Good (2009)
Is that sinful?นั่นมันบาปหรือ Dae Mul (2010)
Isn't it enough that you are so sinful?นี่ยังไม่พออีกหรือ สำหรับบาปใหญ่หลวงครั้งนี้ Will (2011)
The dead lamb represents sacrifice the naked chick represents sinfulness, blah blah blah.ศพแกะ สื่อถึงการเสียสละ... หญิงสาวนอนเปลือยกาย สื่อถึงคนบาปหนา Just Let Go (2011)
How can people live so sinfully...ทำอย่างนี้ให้คนที่มีชีวิตอยู่อย่างชั่วร้าย... The Duo (2011)
Man is brought into trouble not as man, but as sinful man, who was in transgression.มนุษย์ประสบปัญหา ไม่ใช่ฐานะปุถุชน แต่ในฐานะคนบาป Prisoners (2013)
- And then I would pray to the good Lord to wipe all my sinful thoughts about you right out of my head.- จากนั้นฉันก็สวดมนต์ขอพรจากพระเจ้า ให้ลบความบาปเกี่ยวกับคุณ ออกไปให้หมด Fuck the Pain Away (2013)
She's sullen and stubborn and sinful.แต่แท้จริงนางบูดบึ้ง ดื้อดึง และเปี่ยมไปด้วยบาป The Lion and the Rose (2014)
He ended up fasting himself into an early grave because food was of this world and this world was sinful.ชีวิตเขาลงเอยด้วยการอดอาหารจนตาย เพราะว่าอาหารเป็นของทางโลก และโลกเปี่ยมไปด้วยบาป Breaker of Chains (2014)
Business will create jobs, which will reduce the sinfulness that comes with poverty and idle hands.ธุรกิจจะสร้างงาน ซึ่งจะลดความผิดบาป ที่มาพร้อมกับความยากจนและมือว่างเปล่า Live by Night (2016)
You know it's sinful.เธอก็รู้ว่ามันผิด A Short Film About Love (1988)
Jamie, your behavior's sinful.เจมี่ลูกทำบาปนะ A Walk to Remember (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sinfulWhen I was on the verge of losing you, I saw how sinful my soul was.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาธรรม[ADJ] iniquitous, See also: sinful, ungodly, wicked, Syn. เลว, อธรรม, Ant. ธรรมะ, Thai definition: ชั่ว, ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่ยุติธรรม
บาปหนา[N] sinfulness, See also: heavy sin, Syn. บาปหนัก, Ant. บุญหนัก, Example: การกระทำของเขาถือเป็นบาปหนาที่ต้องชดใช้ในเร็ววันแน่, Thai definition: บาปหรือกรรมที่มีมาก, บาปที่สั่งสมไว้มาก
บาปหนา[ADJ] sinful, See also: wicked, Syn. บาปหนัก, Example: ดิฉันไม่อยากจะพูดกับคนบาปหนาเช่นคุณ, Thai definition: ที่มีบาปหรือกรรมมาก, มีบาปสั่งสมไว้มาก
อกุศลเจตนา[N] malice, See also: sinful intention, evil intention, ill intent, vicious intent, Example: เพราะเขามีอกุศลเจตนาตลอดเวลา เขาจึงไม่มีความสุข, Count unit: กุศลเจตนา, Thai definition: ความตั้งใจเป็นบาป, ความคิดชั่ว, เจตนาชั่ว, เจตนาไม่ดี, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
บาป[v.] (bāp) EN: sin ; be sinful   FR: pécher
บาปหนา[adj.] (bāpnā) EN: sinful ; godless ; wicked   FR: impie ; mauvais
ชั่วร้าย[adj.] (chūarāi) EN: wicked ; bad ; low ; evil ; sinful   FR: méchant ; malveillant
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful   FR: taré
เลว[v.] (lēo) EN: be bad ; be sinful ; be wicked   FR: être méchant
มีบาป[adj.] (mī bāp) EN: sinful   

CMU English Pronouncing Dictionary
SINFUL    S IH1 N F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sinful    (j) (s i1 n f @ l)
sinfulness    (n) (s i1 n f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) [Add to Longdo]
悪業[あくごう;あくぎょう, akugou ; akugyou] (n) (あくごう is used esp. in Buddhism) evil or sinful deed; bad karma [Add to Longdo]
業が深い[ごうがふかい, gougafukai] (exp,adj-i) (See 業の深い) past redemption; sinful [Add to Longdo]
業の深い[ぎょうのふかい, gyounofukai] (adj-i) (See 業が深い) sinful [Add to Longdo]
罪作り[つみつくり, tsumitsukuri] (adj-na,n) sinfulness; cruelty [Add to Longdo]
罪深い[つみぶかい, tsumibukai] (adj-i) sinful [Add to Longdo]
破戒僧[はかいそう, hakaisou] (n) depraved monk; sinful priest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罪性[zuì xìng, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, ] sinfull nature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sinful \Sin"ful\, a. [AAS. synfull.]
   Tainted with, or full of, sin; wicked; iniquitous; criminal;
   unholy; as, sinful men; sinful thoughts. --Piers Plowman.
   [1913 Webster]
 
      Ah sinful nation, a people laden with iniquity. --Isa.
                          i. 4.
   [1913 Webster] -- {Sin"ful*ly}, adv. -- {Sin"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sinful
   adj 1: characterized by iniquity; wicked because it is believed
       to be a sin; "iniquitous deeds"; "he said it was sinful
       to wear lipstick"; "ungodly acts" [syn: {iniquitous},
       {sinful}, {ungodly}]
   2: having committed unrighteous acts; "a sinful person" [syn:
     {sinful}, {unholy}, {wicked}]
   3: far more than usual or expected; "an extraordinary desire for
     approval"; "it was an over-the-top experience" [syn:
     {extraordinary}, {over-the-top}, {sinful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top