Search result for

sima

(48 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sima-, *sima*
Possible hiragana form: しま
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
millesimal(มิเลส'ซะเมิล) adj. หนึ่งในพัน n. ที่พัน, See also: millesimally,adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
infinitesimal(adj) เล็ก,กระจิริด,เท่าขี้ผง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
simaไซมา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tell Ivan Simanov that Frank Moses is...บอกอีวาน ซิมานอฟว่าแฟรงค์ โมเซสมา... RED (2010)
And then I'll show you the northern lights in the springtime, the simatai gorge from atop the great wall of China, every inch of the Louvre.และหลังจากนั้นฉันจะพาเธอไปดูแสงสว่างทางเหนือ ในช่วงใบไม้ร่วง ขึ้นเขา Simatai ไปดูกำแพงเมืองจีน ทุกตารางนิ้วของลูฟ Graduation (2013)
Simatiga He actually reads this stuff?ซิมากิตะ เขาอ่านอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย Art of Seduction (2005)
Continue tried, Simas. Right, it is your time now.จอร์จ ตานายแล้ว Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จังหวัดนครราชสีมา[n. prop.] (Jangwat Nakhøn Rātchasīmā) EN: Nakhon Ratchasima province   FR: province de Nakhon Ratchasima [f]
กะจิริด[adj.] (kajirit) FR: infime ; infinitésimal ; minime ; minuscule ; négligeable
ลิปดา[n.] (lipdā) EN: minute   FR: minute (sexagésimale) [f]
มารยา[n.] (mānyā) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles   FR: simagrée [f] ; comédie [f] ; caprice [m] ; dissimulation [f] ; facticité [f] ; simulacre [m] ; simulation [f]
นครราชสีมา[n. prop.] (Nakhøn Rātchasīmā) EN: Nakhon Ratchasima (Northeast)   FR: Nakhon Ratchasima (Nord-Est)

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMA    S IY1 M AH0
SIMAS    S AY1 M AH0 Z
SIMARD    S IH1 M ER0 D

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
します[します, shimasu, shimasu , shimasu] (vt ) ทำ, ดำเนินการ, กระทำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Simalureule {f} [ornith.]Simular Scops Owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポッテッドシャープノーズパファー[, supotteddosha-puno-zupafa-] (n) spotted sharpnosed puffer (Canthigaster punctatissima) [Add to Longdo]
岡虎の尾;岡虎尾[おかとらのお;オカトラノオ, okatoranoo ; okatoranoo] (n) (uk) gooseneck loosestrife (Lysimachia clethroides) [Add to Longdo]
機械最小値[きかいさいしょうち, kikaisaishouchi] (n) {comp} machine infinitesimal [Add to Longdo]
極微[きょくび;ごくび, kyokubi ; gokubi] (adj-na,n,adj-no) microscopic; infinitesimal [Add to Longdo]
玉虫;吉丁虫[たまむし, tamamushi] (n) jewel beetle; Chrysochroa fulgidissima; insect with iridescent wings [Add to Longdo]
虎の尾[とらのお, toranoo] (n) (1) tiger's tail; (2) (uk) (See 岡虎の尾) gooseneck loosestrife (species of flowering plant, Lysimachia clethroides); (3) (uk) (See 虎の尾羊歯) Asplenium incisum (species of spleenwort) [Add to Longdo]
小茄子[こなすび, konasubi] (n) (1) (See 茄子) small eggplant; (2) (uk) Japanese yellow loosestrife (Lysimachia japonica) [Add to Longdo]
沼虎の尾[ぬまとらのお;ヌマトラノオ, numatoranoo ; numatoranoo] (n) (uk) Lysimachia fortunei (species of loosestrife) [Add to Longdo]
沼萩[ぬまはぎ, numahagi] (n) (obsc) (See 沼虎の尾) Lysimachia fortunei (species of loosestrife) [Add to Longdo]
辛夷[こぶし, kobushi] (n) kobus magnolia; Magnolia praecocissima; Magnolia kobus [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
司马光[Sī mǎ Guāng, ㄙ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄤ, / ] Sima Guang (1019-1086), politician and historian of Northern Song, author of Comprehensive Mirror for aid in Government 資治通鑒|资治通鉴 [Add to Longdo]
司马懿[Sī mǎ Yì, ㄙ ㄇㄚˇ ㄧˋ, / ] Sima Yi (179-251), warlord under Cao Cao and subsequently founder of the Jin dynasty [Add to Longdo]
司马承帧[Sī mǎ Chéng zhèng, ㄙ ㄇㄚˇ ㄔㄥˊ ㄓㄥˋ, / ] Sima Chengzheng (655-735), Daoist priest in Tang dynasty [Add to Longdo]
司马昭之心路人所知[Sī mǎ Zhāo zhī xīn lù rén suǒ zhī, ㄙ ㄇㄚˇ ㄓㄠ ㄓ ㄒㄧㄣ ㄌㄨˋ ㄖㄣˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓ, / ] Sima Zhao's stratagem is obvious to everyone; fig. an open secret [Add to Longdo]
司马炎[Sī mǎ Yán, ㄙ ㄇㄚˇ ㄧㄢˊ, / ] Sima Yan (236-290), founding emperor of Jin dynasty 晋 after the Three Kingdoms period, reigned 265-290 as Emperor Wu of Jin 晉武帝 [Add to Longdo]
司马穰苴[Sī mǎ Ráng jū, ㄙ ㄇㄚˇ ㄖㄤˊ ㄐㄩ, / ] Sīmǎ Rángjū, strategist of Qí 齊國|齐国, dates unknown (c. 800 BC), author of Sīmǎ's Art of war 司馬法|司马法 [Add to Longdo]
司马谈[Sī mǎ tán, ㄙ ㄇㄚˇ ㄊㄢˊ, / ] Sima Tan (-110 BC), Han dynasty scholar and historian, and father of Sima Qian 司馬遷|司马迁 [Add to Longdo]
司马迁[Sī mǎ Qiān, ㄙ ㄇㄚˇ ㄑㄧㄢ, / ] Sima Qian (145-c. 86 BC), historian, author of Records of the Grand Historian 史記|史记, known as the father of Chinese historiography [Add to Longdo]
思茅[Sī máo, ㄙ ㄇㄠˊ, ] Simao city in Yunnan, renamed Pu'er city 普洱市 in 2007 [Add to Longdo]
思茅市[Sī máo shì, ㄙ ㄇㄠˊ ㄕˋ, ] Simao city in Yunnan, renamed Pu'er city 普洱市 in 2007 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機械最小値[きかいさいしょうち, kikaisaishouchi] machine infinitesimal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sima \Si"ma\, n. (Arch.)
   A cyma.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sima
   n 1: rock that form the continuous lower layer of the earth's
      crust; rich in silicon and magnesium

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 complexion
 
 1. cilt, ten
 2. sima, görünüş, veçhe. complexioned belirli bir ten rengi olan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 countenance
 
 1. çehre, yüz, sima, görünüş
 2. teveccüh, tasvip, teşvik, destek olma
 3. teveccüh göstermek, yüz vermek
 4. desteklemek. out of countenance mahcup.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 face
 
 1. yüz, çehre, surat, sima
 2. küstahlık, cüret
 3. (ticari evrakta yazılı olan) asıl değer
 4. on taraf
 5. (sikke) resimli yüzey
 6. (matb.) yazı
 7. görünüş, üst, düzey, satıh
 8. (mat.) düzey, yüz
 9. (mad.) üzerinde çalışılan tünel duvarı veya sonu. face card resimli iskambil kağıdı. facedown yüz üstü, yüzü koyun .face lifting (tıb.) yüze uygulanan estetik ameliyatı. face to face karşı karşıya, yüz yüze. in the face of karşısında, dikkate alarak, rağmen. fly in the face of karşı gelmek. have the face yüzü tutmak, cüret etmek.Iose face itibarını kaybetmek. make a face yüzünü gözünü buruşturmak. make faces alay ederek yüzünü gözünü tuhaf şekillere sokmak. onthe face of it dış görünüşe göre. pull along face suratını asmak. put a bold face on (zor bir durum) karşısında cesaret göstermek. put a new face on the matter işin şeklini değiştirmek, işe baska cephe kazandırmak. save one' face kabahatini örtbas etmek.show one' face meydana çıkmak, kendini göstermek. to my face yüzüme karşı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 favor
 
 1. yararlı bir yardım
 2. teveccüh, güleryüz gösterme, lütuf, kerem
 3. iltimas, kayırma, himmet
 4. taraf tutma, himaye
 5. iltifat
 6. sima, çehre, yüz
 7. ufak hediye, armağan
 8. (çoğ.) cinsi münasebet için müsaade etme. (ask.) a favor ricada bulunmak. bestow favors on ayrıcalık tanımak, iltifat etmek. curry favor yaltaklanarak kendini sevdirmeye çalışmak. do a favor ufak bir yardımda bulunmak. favorless sevimsiz, tutulmayan. in favor of lehinde, taraftarı
 9. (tic.) emrine (çek) out of favor gözden düşmüş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 figure
 
 1. rakam, numara, adet
 2. değer, fiyat
 3. vücut yapısı, endam, boybos
 4. yüz, çehre, sima, gösteriş, görünüş
 5. hal, tavır
 6. şahsiyet, şahıs, resim, suret
 7. (geom.) şekil
 8. (edeb.) mecaz, istiare
 9. dansta figür. figure dancer figür yapan dansör veya dansöz. figurehead sözde mevki sahibi, gerçek yetki sahibi olmayan kimse
 10. (den.) gemi aslanı gibi oyma süs. figure of speech mecaz, istiare, kinaye. figure skating figür yaparak paten kayma. at a low figure ucuz fiyata. income in five figures beş rakamlı gelir. keep one' figure şişmanlamamak, kilo almamak, vucudunu iyi muhafaza etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 personal
 
 1. şahsa ait, şahsi, zati, özel, hususi, zata mahsus
 2. (huk.) şahsi eşyaya ait, menkul eşya ile ilgili
 3. (gram.) uç şahıstan birine ait
 4. gazetede belirli bir sahıs hakkında çıkmış olan yazı
 5. (huk.) şahsi eşya. personal appearance bir filim artistinin sinema veya tiyatroya şahsen gelmesi
 6. kıyafet, sima, dış görünüş. personal effacts özel eşya. personal identity (fels.) şahsiyetin istikrarı. personal pronoun (gram.) şahıs zamiri. personal property şahsi menkul eşya .personal remarks başkası hakkında kötü şahsi sözler.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 visage
 
 1. yüz, surat, çehre, sima
 2. görünüş. visaged yüzlü, çehreli
 3. görünüşlü.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 aspect
 
 1. görünüş, gösteriş, veçhe, suret
 2. yüz, çehre, sima
 3. bakış, görüş, nazar
 4. safha, hal, durum, vaziyet
 5. (astrol.) gezegenlerin birbirine oranla durumları.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top