Search result for

silica

(49 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silica-, *silica*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silica[N] สารประกอบซิลิกา, See also: สารประกอบซิลิกอนไดออกไซด์, Syn. flint, opal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silica(ซิล'ละคะ) n. สารประกอบซิลิกอนไดออกไซด์ (เช่นที่เป็นทราย,หินควอร์ตซ
aluminosilicate(อะลูมิดนซิล' ลิเคท) n. aluminum silicate ที่มี alkali-metal, alaline-earth, metal ions เช่น feldspar, zeolite

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
silicaซิลิกา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
silica gelซิลิกาเจล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
silicateซิลิเกต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
silicationการแทนที่ด้วยซิลิเกต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Silicaซิลิกา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Silicaซิลิกา [TU Subject Heading]
Silicaซิลิกาเป็นสารตัวเติมเสริมแรงอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมากใน อุตสาหกรรมยางนอกเหนือจากเขม่าดำ มีสีขาวและมีขนาดอนุภาคเล็กมาก เมื่อเติมลงไปในยางจะทำให้ยางมีสมบัติเชิงกลต่าง ๆ ดีขึ้น แต่เนื่องจากซิลิกามีราคาแพงกว่าเขม่าดำ จึงมักใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มีสี เช่น พื้นรองเท้ากีฬา เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
silicaซิลิกา, สารประกอบชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ SiO2  จุดหลอมเหลว 1,700°C  จุดเดือด 2,230°C เป็นของแข็งไม่มีสี ในธรรมชาติอยู่ในรูปของทราย ควอตซ์ และหินบางชนิด ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องแก้ว เครื่องดินเผา และทำผงขัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Silica fumeซิลิกาฟูม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Silica gelซิลิกาเจล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Silicates ซิลิเกต
กลุ่มแร่กลุ่มหนึ่งประกอบด้วยซิลิคอน (Si) และออกซิเจน (O) เป็นหลัก มีสูตรเคมีง่าย SiO4 และอยู่ในรูปทรงสี่หน้า (tetrahedra) เกาะซึ่งกันและกัน โครงสร้างนี้อาจเกิดเป็นอิสระ เป็นกลุ่ม เป็นลูกโซ่ หรือเป็นแผ่น นอกจากนี้ยังมีธาตุอื่นเกาะเกี่ยวร่วมกำเนิดอยู่ด้วยอีกหลายธาตุ ทำให้เกิดเป็นแร่ซิลิเกตขึ้นมากมายในลักษณะผลึกต่าง ๆ กัน การจำแนกกลุ่มของซิลิเกตจึงใช้โครงสร้างผลึกเป็นหลัก ดังนี้ 1. Nesosilicates นีโอซิลิเกต 2. Sorosilicates โซโรซิลิเกต 3. Cyclosilicates ไซโคลซิลิเกต 4. Inosilicates ไอโนซิลิเกต 5. Phyllosilicates ฟิลโลซิลิเกต 6. Tectosilicates เทคโทซิลิเกต [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Silica, I guess.ซิลิกา ผมเดานะ Fracture (2009)
But I found a certain type of silicate on all their clothes and shoes.แต่ฉันพบสารซิลิเคตชนิดหนึ่ง บนเสื้อผ้าและรองเท้า Airiseu: Deo mubi (2010)
No. That's bora silicate glass.ไม่ มันเป็นแก้วบอโรซิลิเกต Fallen (2010)
Well, so will the iron lung you're going to call home when you get silicosis from all the silica dust.ปอดเหล็กที่คุณต้องใช้ประจำ เมื่อคุณเป็นโรคฝุ่นหินจับปอดก็เหมือนกัน Restless (2011)
Silica and lots of static.ซิลิก้ากับเอ่อ... - กระแสสถิต ท่าทางไม่ค่อยดี เห็นแล้วล่ะ Prometheus (2012)
I got 200-kilometer winds of airborne silica and enough static to fry your suit.เรากำลังเจอพายุความเร็ว 200 ก.ม. ลมแรง จนอาจจะฉีกชุดป้องกันขาดได้ Prometheus (2012)
This is an extremely flammable poison that contains both sodium silicate and glycolic acid, which is basically degraded ethylene glycol.สารพิษที่ติดไฟง่ายสุดๆ ที่มีทั้งโซเดียมซิลลิเกจ และกรดไกรโคลิค ซึ่งเท่ากับเอธิลีนไกรคอลที่เสื่อมแล้ว สารกันเยือกแข็ง The Don't in the Do (2012)
The diatomaceous silica in the litter could have clouded Dyson's senses.สารในกระบะทรายคงทำไดสันเขว Fae-de to Black (2013)
Not bad, and it's only silica gel.ไม่เลว, มันก็แค่ สารกันชื้น เอง. Visitor Q (2001)
H., the debris on the edge of the shovel is silica and quartz.สารที่พบที่ปลายพลั่ว คือซิลิก้าและควอทซ์ Wrecking Crew (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซิลิกา[N] silica, Thai definition: ชื่อผลึกสีขาวหรือใส เป็นสารประกอบชนิดหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซิลิกา[n.] (silikā) EN: silica   FR: silice [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SILICA    S IH1 L IH0 K AH0
SILICATE    S IH1 L AH0 K AH0 T
SILICATE    S IH1 L AH0 K EY2 T
SILICATES    S IH1 L AH0 K AH0 T S
SILICATES    S IH1 L AH0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silica    (n) (s i1 l i k @)
silicate    (n) (s i1 l i k ei t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kieselerde {f} | Kieselerden {pl}silica | silicas [Add to Longdo]
Kieselgel {n}; Silikagel {n} | mikrosphärisches Silikagelsilica gel | microsphere silica gel [Add to Longdo]
Quarzsand {m}silica sand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケイ酸ナトリウム;珪酸ナトリウム[ケイさんナトリウム(ケイ酸ナトリウム);けいさんナトリウム(珪酸ナトリウム), kei san natoriumu ( kei san natoriumu ); keisan natoriumu ( keisan natoriumu )] (n) sodium silicate (Na2SiO3) [Add to Longdo]
ケイ酸塩;珪酸塩;硅酸塩(oK)[ケイさんえん(ケイ酸塩);けいさんえん(珪酸塩;硅酸塩), kei san'en ( kei san shio ); keisan'en ( keisan shio ; kei san shio )] (n) silicate [Add to Longdo]
シリカ[, shirika] (n) silica [Add to Longdo]
シリカガラス[, shirikagarasu] (n) silica glass [Add to Longdo]
シリカゲル[, shirikageru] (n) silica gel [Add to Longdo]
シリカタイル[, shirikatairu] (n) silica tile [Add to Longdo]
ソーダ石灰ガラス[ソーダせっかいガラス, so-da sekkai garasu] (n) soda-lime-silica glass; soda-lime glass (most common type of glass) [Add to Longdo]
バシリカ[, bashirika] (n) basilica (church) [Add to Longdo]
バジリカ[, bajirika] (n) basilica [Add to Longdo]
珪砂;硅砂;ケイ砂[けいしゃ(珪砂;硅砂);ケイしゃ(ケイ砂), keisha ( kei suna ; kei suna ); kei sha ( kei suna )] (n) silica sand [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硅酸盐[guī suān yán, ㄍㄨㄟ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] silicate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silica \Sil"i*ca\, n. [NL., from L. silex, silics, a flint.]
   (Chem.)
   Silicon dioxide, SiO?. It constitutes ordinary quartz (also
   opal and tridymite), and is artifically prepared as a very
   fine, white, tasteless, inodorous powder.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 silica
   n 1: a white or colorless vitreous insoluble solid (SiO2);
      various forms occur widely in the earth's crust as quartz
      or cristobalite or tridymite or lechatelierite [syn:
      {silica}, {silicon oxide}, {silicon dioxide}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top