Search result for

sigh

(125 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sigh-, *sigh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sigh[VI] ถอนหายใจ, See also: ถอนใจ
sigh[VI] โหยหา, See also: เรียกร้อง, คร่ำครวญ, Syn. groan, lament
sigh[VT] โหยหา, See also: เรียกร้อง, คร่ำครวญ, Syn. groan, lament
sigh[N] เสียงถอนหายใจ, See also: การถอนหายใจ, การถอนใจ
sight[N] การเห็น, See also: สายตา, กำลังสายตา, การมองเห็น, Syn. perception, eyesight
sight[N] ภาพ, See also: วิว, ทิวทัศน์, สิ่งที่มองเห็น, Syn. view
sight[VT] เห็น, See also: มองเห็น, สังเกตเห็น
sight[VI] เล็ง, See also: เล็งวัด, ส่อง
sight[VT] เล็ง, See also: เล็งวัด, ส่อง
sighted[ADJ] ซึ่งมองเห็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sigh(ไซ) vi.,vt.,n. (การ) ถอนหายใจ,ถอนใจ,ใฝ่ฝัน,ละ-ห้อยหา,เพรียกร้อง,เสียงถอนหายใจ, See also: sigher n., Syn. murmur
sigh board(ไซน'บอร์ด) n. แผ่นป้ายโฆษณา,แผ่นป้ายสัญญาณ
sighingly(ไซ'อิงลี) adv. อย่างละห้อยหา,อย่างถอนหายใจ,อย่างเพรียกร้องหา
sight(ไซทฺ) n. สายตา,การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ขอบข่ายในการเห็น,การพิจารณา,การสังเกต,สิ่งที่เห็น,สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,vt. เห็น,มองเห็น,สังเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เล็ง. vi. ส่อง,เล็ง,เล็งวัด
sight linen. แนวสายตา
sighted(ไซ'ทิด) adj. มีกำลังสายตา (ยาวหรือสั้น) ,มองการณ์ (ไกลหรือใกล้)
sightless(ไซทฺ'ลิส) adj. ไม่สามารถจะมองเห็นได้,ตาบอด,มองไม่เห็น, See also: sightlessness n., Syn. blind
sightly(ไซทฺ'ลี) adj. น่าชม,สวยงาม,มีเสน่ห์ให้ภาพที่สวยงาม., See also: sightliness n.
sightseeing(ไซทฺ'ซีอิง) n. การเยี่ยมชม,การท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์. adj. เยี่ยมชม,ท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์., Syn. sight-seeing, See also: sightseer,sight seer n.
sightseer(ไซทฺ'ซีเออะ) n. ผู้เยี่ยมชม,ผู้ท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์., Syn. sight-seer

English-Thai: Nontri Dictionary
sigh(vi) ถอนหายใจ,โหยหา,เรียกร้อง
sight(n) สายตา,การเห็น,ภาพ,สิ่งที่เห็น,การเล็ง,การสังเกต
sight(vt) ส่อง,เห็น,เล็ง,สังเกต,ทอดสายตา
sightless(adj) ตาบอด,มองไม่เห็น,ไม่มีตา
sightly(adj) น่าดู,งาม,น่าชม,สวยงาม
sightseeing(adj) เยี่ยมชม,เที่ยวชมสถานที่,ชมทิวทัศน์
sightseeing(n) การเยี่ยมชม,การเที่ยวชมสถานที่,การชมทิวทัศน์
sightseer(n) ผู้เยี่ยมชม,นักท่องเที่ยว
eyesight(n) สายตา,ความสามารถในการมองเห็น
foresight(n) ลางสังหรณ์,การเห็นการณ์ไกล,สายตาไกล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sighing-ถอนหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ suspirious ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sight๑. การรับรู้ภาพ [มีความหมายเหมือนกับ sense, visual ๑ และ vision ๑]๒. การเห็น [มีความหมายเหมือนกับ sense, visual ๒ และ vision ๒]๓. สายตา [มีความหมายเหมือนกับ acuity of vision ๒ และ acuity, visual และ vision ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sight draftตั๋วแลกเงินให้ใช้เงินเมื่อได้เห็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sight glassช่องตรวจใส [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sight, payable atใช้เงินเมื่อได้เห็น (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sight-singingการร้องโน้ต [TU Subject Heading]
Sightings and encountersการมองเห็นและการเผชิญหน้า [TU Subject Heading]
Sightseeing businessธุรกิจนำเที่ยว [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sighting (n ) โอกาสที่จะได้เห็น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[ sighs ]- ไซรัส Harold (2008)
( Sighs )The First Secret (2011)
( Sighs )เฮ้อ... Crash and Burn, Girl! (2013)
You're a sight for sore eyes.ตอนแย่ๆเห็นคุณแล้วดีจังเลย Dead Space: Downfall (2008)
We should've seen a grin, a twinkle, a sigh of relief, something.เราจะเห็นรอยยิ้ม ตาเป็นประกาย Joy (2008)
# # # you need # # someone to hear you when you sigh ## # # you need # # someone to hear you when you sighEmancipation (2008)
- Get the van out of sight. Lay low.-เอารถไปซ่อนก่อน ซ่อนตัว Pilot (2008)
We've got him in our sights.เราจับภาพมันได้แล้ว Ambush (2008)
R2-D2, my you are a sight for short circuits.อาร์ทู-ดีทู เจ้าจะทำข้าหัวใจลัดวงจรตาย Destroy Malevolence (2008)
Got me nowhere. Get out of my sight!ข้าเห็นแล้วล่ะ ไปให้พ้นหน้าข้า Valiant (2008)
I thought I told you to get out of my sight.ข้าว่าข้าบอกเจ้าแล้วนะว่าอย่ามาให้ข้าเห็นอีก Valiant (2008)
Get him out of my sight.พามันออกไปให้พ้นหน้าข้า Lancelot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sighA fine view burst upon our sight.
sighAge deprived him of his sight.
sighA glorious sight burst on our view.
sighAlthough we may intend to judge a person on the basis of his or her personal qualities, they are not visible at first sight.
sighA magnificent sight presented itself before us.
sighAn accident deprived him of sight.
sighAnd then I breathe a sigh from melancholy in being unable to do anything about it.
sighAn island came in sight.
sighA ship was out of sight soon.
sighA sigh fell from her lips.
sighAs soon as he caught sight of a policeman, he ran away.
sighA strange sight greeted her eyes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนใจ[V] sigh, Syn. ถอนหายใจ, Example: ทุกคนต่างถอนใจ และส่ายหน้าด้วยความเอือมระอาต่อระบบ และวิธีการทำงานของหน่วยราชการ, Thai definition: ระบายลมหายใจออกมาโดยแรง เนื่องจากกังวล หรือเบื่อหน่าย
อาโลก[N] sight, Thai definition: สิ่งที่เห็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สายตา[N] eyesight, See also: sight, Example: พออายุมากขึ้นก็จะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai definition: ระยะที่ตาจะมองเห็นได้
ถอนหายใจ[V] sigh, See also: sigh deeply, Syn. ถอนใจ, Example: แม่ถอนหายใจแล้วหันหน้าไปมองลูกสาว, Count unit: สูดหายใจ, Thai definition: หายใจแรงและยาวในขณะที่รู้สึกกลุ้มใจ หรือโล่งใจ
ทรรศนาการ[N] sightsee, See also: vision, eye-sight, inspection, examination, perception, looking, seeing, Syn. การดู, Thai definition:
ทอดถอนใจ[V] sigh, Syn. ถอนใจ, Example: พ่อทอดถอนใจเมื่อลูกประพฤติตัวไม่ดี, Thai definition: หายใจอย่างแรง
ทัศนาจร[V] tour, See also: sightseeing, go sightseeing, go touring, travel, journey, Syn. ท่องเที่ยว, ประพาส, Example: พ่อแม่ควรพาลูกไปทัศนาจรสถานที่ต่างๆ ร่วมงานสังคมตามโอกาส และวัยอันสมควร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทัวร์[N] tour, See also: sight-seeing tour, Syn. การท่องเที่ยว, การเดินทาง, Example: สุเทพจัดทัวร์ไปเกาะพีพี, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao øk) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind   FR: lire dans les pensées de qqn
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly   FR: affreux ; hideux
บอด[adj.] (bøt) EN: blind ; unseeing ; sightless   FR: aveugle
หายหัว[v.] (hāihūa) EN: disappear ; be out of sight ; be unseen   FR: se faire rare
เห็น[v.] (hen) EN: see ; catch sight of   FR: voir ; distinguer
ขวัญตา[n.] (khwantā) EN: lovely sight   
ไกลลิบ[adv.] (klailip) EN: out of sight of   FR: lointain ; distant ; hors de vue
แลเห็น[v.] (laēhen) EN: catch sight of ; see ; sight ; look ; behold ; notice ; observe ; spot   FR: apercevoir ; aviser
ลับสายตา[adv.] (lap sāitā) EN: out of sight   
ลับตา[adj.] (laptā) EN: out of sight   

CMU English Pronouncing Dictionary
SIGH    S AY1
SIGHS    S AY1 Z
SIGHT    S AY1 T
SIGHED    S AY1 D
SIGHTS    S AY1 T S
SIGHING    S AY1 IH0 NG
SIGHTED    S AY1 T AH0 D
SIGHTING    S AY1 T IH0 NG
SIGHTSEE    S AY1 T S IY1
SIGHTINGS    S AY1 T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sigh    (v) (s ai1)
sighs    (v) (s ai1 z)
sight    (v) (s ai1 t)
sighed    (v) (s ai1 d)
sights    (v) (s ai1 t s)
sighing    (v) (s ai1 i ng)
sighted    (v) (s ai1 t i d)
sighting    (v) (s ai1 t i ng)
sightings    (n) (s ai1 t i ng z)
sightless    (j) (s ai1 t l i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
お目;御目[おめ, ome] (n) (1) (hon) (See 目・め・1) eye; eyes; (2) (See 目・め・2) sight; vision; looking [Add to Longdo]
ため息(P);溜め息(P);溜息(io)[ためいき, tameiki] (n) sigh; (P) [Add to Longdo]
ため息をつく;溜息をつく;溜息を吐く;ため息を吐く;溜め息を吐く;溜め息をつく[ためいきをつく, tameikiwotsuku] (exp,v5k) to sigh; to breathe a sigh [Add to Longdo]
はあ;は[, haa ; ha] (int) (1) yes; indeed; well; (2) ha!; (3) what?; huh?; (4) sigh [Add to Longdo]
ほっと[, hotto] (adv,n,vs) (on-mim) feeling relieved; (sigh of) relief; (P) [Add to Longdo]
ぽつり;ぽつん;ぽっつり[, potsuri ; potsun ; pottsuri] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (ぽっつり is emphatic) isolated; standing alone; (2) falling in drops (e.g. rain); (3) sighing (when saying something) [Add to Longdo]
アイサイト[, aisaito] (n) eyesight [Add to Longdo]
インサイト[, insaito] (n) insight [Add to Longdo]
サイト[, saito] (n) (1) site (usu. website); (2) sight; (3) (abbr) payable on sight; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] sigh, groan; loud laughter [Add to Longdo]
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] sigh [Add to Longdo]
[juē, ㄐㄩㄝ, ] sigh [Add to Longdo]
[tàn, ㄊㄢˋ, / ] sigh; gasp; exclaim [Add to Longdo]
叹惜[tàn xī, ㄊㄢˋ ㄒㄧ, / ] sigh of regret [Add to Longdo]
悲叹[bēi tàn, ㄅㄟ ㄊㄢˋ, / ] sigh mournfully; lament [Add to Longdo]
感喟[gǎn kuì, ㄍㄢˇ ㄎㄨㄟˋ, ] sighing with emotion [Add to Longdo]
[tàn, ㄊㄢˋ, / ] sigh; gasp; exclaim [Add to Longdo]
目光[mù guāng, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ, ] sight; vision; view [Add to Longdo]
视觉[shì jué, ㄕˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] sight; visual [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sigh \Sigh\, v. i. [imp. & p. p. {Sighed}; p. pr. & vb. n.
   {Sighing}.] [OE. sighen, si?en; cf. also OE. siken, AS.
   s[imac]can, and OE. sighten, si?ten, sichten, AS. siccettan;
   all, perhaps, of imitative origin.]
   1. To inhale a larger quantity of air than usual, and
    immediately expel it; to make a deep single audible
    respiration, especially as the result or involuntary
    expression of fatigue, exhaustion, grief, sorrow, or the
    like.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to lament; to grieve.
    [1913 Webster]
 
       He sighed deeply in his spirit.    --Mark viii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   3. To make a sound like sighing.
    [1913 Webster]
 
       And the coming wind did roar more loud,
       And the sails did sigh like sedge.  --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       The winter winds are wearily sighing. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   Note: An extraordinary pronunciation of this word as
      s[imac]th is still heard in England and among the
      illiterate in the United States.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sigh \Sigh\, v. t.
   1. To exhale (the breath) in sighs.
    [1913 Webster]
 
       Never man sighed truer breath.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter sighs over; to lament or mourn over.
    [1913 Webster]
 
       Ages to come, and men unborn,
       Shall bless her name, and sigh her fate. --Pior.
    [1913 Webster]
 
   3. To express by sighs; to utter in or with sighs.
    [1913 Webster]
 
       They . . . sighed forth proverbs.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The gentle swain . . . sighs back her grief.
                          --Hoole.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sigh \Sigh\, n. [OE. sigh; cf. OE. sik. See {Sigh}, v. i.]
   1. A deep and prolonged audible inspiration or respiration of
    air, as when fatigued or grieved; the act of sighing.
    [1913 Webster]
 
       I could drive the boat with my sighs. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Figuratively, a manifestation of grief; a lan?ent.
    [1913 Webster]
 
       With their sighs the air
       Frequenting, sent from hearts contrite. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sigh
   n 1: an utterance made by exhaling audibly [syn: {sigh},
      {suspiration}]
   2: a sound like a person sighing; "she heard the sigh of the
     wind in the trees"
   v 1: heave or utter a sigh; breathe deeply and heavily; "She
      sighed sadly" [syn: {sigh}, {suspire}]
   2: utter with a sigh

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top