Search result for

sift

(60 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sift-, *sift*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sift[VI] กรอง, See also: ร่อนด้วยตะแกรง, Syn. screen, winnow
sift[VT] กรอง, See also: ร่อน, Syn. screen, winnow
sift[VT] วินิจฉัย, See also: ตรวจอย่างละเอียด, กลั่นกรอง, คัดเลือก, Syn. investigate, scrutinize, Ant. disregard
sift out[PHRV] ร่อนแยก (ออกจากกลุ่ม), See also: แยกจากกลุ่ม, Syn. separate out, sort out
siftings[N] สิ่งที่ได้จากการร่อนออกมา, See also: สิ่งที่กรองได้
sift through[PHRV] ค้นหา, See also: มองหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sift(ซิฟทฺ) vt. ร่อน,ตรวจอย่างละเอียด,สอบถามอย่างละเอียด,เลือกพันธุ์,คัดเลือก. vi. ร่อน., See also: sifter n., Syn. sieve,analyze
siftings(ซิฟ'ทิงซฺ) n.สิ่งที่ผ่านการร่อน,การร่อน,สิ่งที่ถูกแบ่งแยกออกโดยการร่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
sift(vt) กลั่นกรอง,ร่อน,ลอด,โรย,เลือกเฟ้น,คัดเลือก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sifting committeeคณะกรรมาธิการจัดลำดับร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hodgins is going to have to sift through their excrement for evidence.ฮอดจินส์จะต้องเอาอุจาระของมัน ไปร่อนเพื่อหาหลักฐาน The Bond in the Boot (2009)
We're sifting through blackout intel from Interpol and such.ใช่ เรากำลังคัดกรองข้อมูลสำคัญ จากเหตุการณ์หมดสติ จากตำรวจสากล และเรื่องอื่น 137 Sekunden (2009)
We're gonna be cashing in our pensions before we finish sifting through all of this intel.เราจะรับเงินบำนาญ ก่อนเราจบ ภารกิจทั้งหมดเสียก่อน 137 Sekunden (2009)
Well, I assume somewhere in the six tons of crap Hodgins hasn't sifted through yet.ฉันสันนิษฐานว่ามันคงอยู่ที่ไหนสักแห่ง ในขยะ 6 ตันที่ฮอดจิ้นส์ยังร่อนไม่หมด The Dwarf in the Dirt (2009)
I have a sieve of sifted thistles and a sieve of unsifted thistles.เรื่องนั้นน่ะ ลืมมันไปเถอะ! The King's Speech (2010)
I sifted seven thick-stalked thistles through a strong, thick sieve.สวัสดีเดวิด พี่กำลังให้แต่งสวนใหม่อยู่หรือ The King's Speech (2010)
- I sifted seven thick-stalked... - That's enough now, darling.ใช่ ยังไม่เสร็จดีเลย The King's Speech (2010)
Listen, I have to keep doing this, it's awful. I sifted seven...อย่ามาบอกว่าฉันทำเสียมารยาทนะคะ คุณเชอร์ชิล The King's Speech (2010)
- I sifted seven... - Shut up.สักครู่นะ ที่รัก ขอตัวก่อนนะ The King's Speech (2010)
...thick sieves... I sifted seven...- เดวิด ฉันอยากจะคุยกับพี่... The King's Speech (2010)
I've a sieve of sifted thistles and a sieve of unsifted thistles.ขอบพระทัย ฝ่าบาท The King's Speech (2010)
A sieve of sifted thistles and a sieve of unsifted thistles.ฉันรู้ว่าคุณต้องทำได้ดี The King's Speech (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลั่น[V] sift, See also: select, Example: คำพูดของเขาเป็นคำพูดที่กลั่นออกมาจากชายชาติตำรวจอย่างแท้จริง
ระแนง[V] sift, Syn. ร่อน
การร่อน[N] panning, See also: sifting, brandish, winnowing, Syn. การกรอง, การแยก, Example: เขาไปดูการร่อนทรายของคนงานก่อสร้าง, Thai definition: การแยกเอาของละเอียดออกจากของหยาบ โดยใช้เครื่องแยกมีแร่งเป็นต้นแกว่งยักไปย้ายมาให้ของที่ละเอียดหลุดลงไป เช่น ร่อนข้าว
การกลั่นกรอง[N] sifting, See also: selecting out, Example: เราต้องมีวุฒิสภาเพื่อช่วยในการกลั่นกรองกฎหมาย
ร่อน[V] winnow, See also: sift, separate large and small solid bits, Example: เขาร่อนเอาปลายข้าวออกจากเมล็ดข้าว, Thai definition: แยกเอาของละเอียดออกจากของหยาบโดยใช้เครื่องแยกแกว่งยักไปย้ายมา ให้ของที่ละเอียดหลุดลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift   FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกแยกแยะ[v. exp.] (jamnaēk yaēkyae) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift   FR: séparer ; trier
คัดออก[v. exp.] (khat øk) EN: sort out ; separate ; weed out ; sift out   FR: exclure ; éliminer
กลั่นกรอง[v.] (klankrøng) EN: sift   FR: passer au crible ; tamiser
กรอง[v.] (krøng) EN: filter ; strain ; sift ; percolate   FR: filtrer ; tamiser
ร่อน[v.] (rǿn) EN: winnow ; sift ; sieve ; pan ; separate   FR: passer au crible ; tamiser ; cribler
ร่อนแป้ง[v. exp.] (rǿn paēng) EN: sieve flour ; sift flour   FR: tamiser de la farine
สืบสวน[v.] (seūpsūan) EN: investigate ; inquire ; look into ; sift ; probe   FR: enquêter ; investiguer
ตะแกรง[n.] (takraēng) EN: sieve ; grate ; screen ; sifter   FR: passoire [f] ; tamis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SIFT    S IH1 F T
SIFTS    S IH1 F T S
SIFTED    S IH1 F T AH0 D
SIFTING    S IH1 F T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sift    (v) (s i1 f t)
sifts    (v) (s i1 f t s)
sifted    (v) (s i1 f t i d)
sifter    (n) (s i1 f t @ r)
sifters    (n) (s i1 f t @ z)
sifting    (v) (s i1 f t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふるい落とす;篩い落とす;ふるい落す;篩い落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to sift out; to screen or eliminate (candidates) [Add to Longdo]
芽茶[めちゃ, mecha] (n) coarse broken tea leaves and buds generated during the sifting process [Add to Longdo]
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] (n,vs,adj-no) selection; making a choice; sifting; decision to adopt or reject [Add to Longdo]
鋤簾[じょれん, joren] (n) (long-handled) bamboo winnow used to sift earth or sand [Add to Longdo]
選り分ける(P);より分ける;えり分ける[よりわける(選り分ける;より分ける)(P);えりわける(選り分ける;えり分ける), yoriwakeru ( yori wake ru ; yori wake ru )(P); eriwakeru ( yori wake ru ; eri wake ] (v1,vt) to classify; to sort out; to sift through; (P) [Add to Longdo]
淘汰作用[とうたさよう, toutasayou] (n) sifting out; weeding out; selection; sorting [Add to Longdo]
葉洩れ日;葉洩日(io)[はもれび, hamorebi] (n) (obsc) sunlight sifting through the tree leaves [Add to Longdo]
篩い分ける[ふるいわける, furuiwakeru] (v1,vt) to sift; to screen [Add to Longdo]
篩に掛ける;ふるいに掛ける;篩にかける[ふるいにかける, furuinikakeru] (v1) (uk) to sieve; to sift [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice [Add to Longdo]
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sift \Sift\, v. t. [imp. & p. p. {Sifted}; p. pr. & vb. n.
   {Sifting}.] [AS. siftan, from sife sieve. [root]151a. See
   {Sieve}.]
   1. To separate with a sieve, as the fine part of a substance
    from the coarse; as, to sift meal or flour; to sift
    powder; to sift sand or lime.
    [1913 Webster]
 
   2. To separate or part as if with a sieve.
    [1913 Webster]
 
       When yellow sands are sifted from below,
       The glittering billows give a golden show. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To examine critically or minutely; to scrutinize.
    [1913 Webster]
 
       Sifting the very utmost sentence and syllable.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Opportunity I here have had
       To try thee, sift thee.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Let him but narrowly sift his ideas. --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   {To sift out}, to search out with care, as if by sifting.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sift
   v 1: move as if through a sieve; "The soldiers sifted through
      the woods"
   2: separate by passing through a sieve or other straining device
     to separate out coarser elements; "sift the flour" [syn:
     {sift}, {sieve}, {strain}]
   3: check and sort carefully; "sift the information" [syn:
     {sieve}, {sift}]
   4: distinguish and separate out; "sift through the job
     candidates" [syn: {sieve}, {sift}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SIFT
     Software Implemented Fault Tolerance (HIFT)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top