Search result for

siegle

(53 entries)
(2.9286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -siegle-, *siegle*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา siegle มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *siegle*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[He had called a notary to place official seals... ] [... on the doors of the larder, the wine-cellar and the fridge. ]Er ließ den Notar kommen, damit er Vorratsschrank, Keller und Kühlschrank versiegleDon Camillo in Moscow (1965)
As soon as the lab men get out of 634, seal it.Sobald die Labormänner gehen, versiegle Nummer 634 gut. Bullitt (1968)
My guardian has a hundred eyes ln the meantime I'll seal it I saw him conversing with Figaro for over an hourDer Vormund hat hundert Augen inzwischen versiegle ich den Brief Mit Figaro sah ich ihn über eine Stunde im Gespräch Der Barbier von Sevilla (1973)
Look, I better seal the ship just in case.Ich versiegle das Schiff lieber, damit ihr sicher seid. The Return of Starbuck (1980)
My dear friends, you have come together in this church... so that the Lord may seal and strengthen your love.Meine lieben Freunde, die ihr heute in diese Kirche gekommen seid, damit der Herr eure Liebe besiegle und stärke. Smokey and the Bandit II (1980)
Siegler and Dunne have requested not to work with him anymore.Siegler und Dunne haben darum gebeten, nicht mehr mit ihm arbeiten zu müssen. Burn Out (1985)
I'll seal off the room.Ich versiegle den Raum. It's in the Water (1986)
I'm just gonna go home, make a little macaroni and cheese, seal the window and turn on the gas.Ich gehe heim, mache Makkaroni mit Käse versiegle die Fenster und drehe das Gas auf. Das ist schon Ok. About Last Night... (1986)
Assign your prettiness to me I'll seal the deed and take no feeTreten Sie mir lhre Schönheit ab ich siegle die Urkunde und will kein Entgelt Peter Grimes (1995)
Assign your prettiness to me I'll seal the deed and take no feeTreten Sie mir lhre Schönheit ab ich siegle die Urkunde und will kein Entgelt Peter Grimes (1995)
- Put an el corko in it, senrita, all right?Versiegle das Thema mit einem el corko, señorita, ja? High School Confidential (1996)
I need a micro-sealer.Ich brauche einen Mikroversiegler. Lost in Space (1998)
Computer, seal Jefferies Tube Door J53.Computer, versiegle Tür zur Jefferies-Röhre J-53. Pathfinder (1999)
Seal off that deck.Versiegle das Deck. Course: Oblivion (1999)
Seal the chamber.Versiegle die Kammer. John Quixote (2002)
If I seal off the ventilation system... it should minimise the risk of exposing anyone.Wenn ich das Ventilationssystem versiegle, dann sollte das die Ansteckungsgefahr minimieren. Bounty (2003)
I congratulate your marriage with this sword. Let's reach our goal together.Ich besiegle eure Hochzeit mit diesem kostbaren Schwert, auf dass ihr beide ein glückliches Paar sein werdet. My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Chloe, seal it.Chloe, versiegle den Raum. Day 5: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2006)
Seal all the rooms.Versiegle alle Räume. Day 5: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2006)
That's Ziegler and that's DeWylde.Das ist Siegler. Und der andere ist De Veet. Fallet G (2006)
And I do make my mark.Und besiegle es. For England...! (2007)
And I do make my mark.Und besiegle es. For England...! (2007)
Pilot it!Feuerausbruch in Block D. Versiegle alle Passagen. Steig ein. Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone (2007)
Did you go to Sieglestein Schlutz? No, I...- Warst du bei Sieglestein/Schlutz? A Serious Man (2009)
Dave Sieglestein and Solomon Schlutz bill at 110. The associates, me, for instance, bill at...Dave Sieglestein und Solomon Schlutz nehmen 110, die Partner, ich zum Beispiel... A Serious Man (2009)
Use this to seal doors and windows.Versiegle hiermit Fenster und Türen. Phase 7 (2010)
I'm gonna hot-glue your lips together.- dann versiegle ich dir die Lippen. Parades & Pariahs (2011)
Rescue her and put your seal on the fiasco.Rette sie und besiegle das Fiasko. Anna Karenina (2012)
I'll seal the room.Ich versiegle den Raum. God Mode (2013)
Sealing the interrogation room door.Ich versiegle die Tür zum Befragungsraum. The Well (2013)
Once I seal this how long until you harvest the Earth?Wenn ich das jetzt besiegle, wann werden Sie die Erde abernten? Jupiter Ascending (2015)
Seal that sheave and you and your family will return home safely.Besiegle den Vertrag und du und deine Familie reist wieder wohlbehalten nach Hause. Jupiter Ascending (2015)
If I don't seal this you can't touch the Earth, even if you kill me.Wenn ich ihn nicht besiegle, können Sie die Erde nicht anfassen, selbst wenn Sie mich töten. Jupiter Ascending (2015)
You seal it now.Besiegle ihn jetzt! Jupiter Ascending (2015)
Seal it now!Besiegle ihn sofort! Jupiter Ascending (2015)
Don't seal up just yet.Versiegle dich noch nicht. Man Up (2015)
I open up the Magnum package, take out the condom, put in a regular size condom and reseal it.Ich öffne die XXL-Packung, nehme das Kondom raus, lege ein normales rein und versiegle es wieder. Staten Island Summer (2015)
My name is Lucy Siegle.Mein Name ist Lucy SiegleThe True Cost (2015)
The soles of his shoes are saturated in carratine, which is a highly toxic wood sealant that hasn't been manufactured since the '70s.Die Schuhsohlen sind in Carratin getränkt, was ein hochgiftiger Holzversiegler ist, welcher seit den 70ern nicht mehr hergestellt wurde. Hitler on the Half-Shell (2015)
Water, water, drawn from hell... by my words, seal this well!Wasser, Wasser, aus der Hölle, hör mein Wort, versiegle die Quelle! Book of Shadows (2015)
I'm sealing off this wing.Ich versiegle diesen Flügel. Legacy (2015)
I'll seal the door.Ich versiegle die Tür. Halo: The Fall of Reach (2015)
Use your heat vision to seal the cracks in the building.Versiegle die Risse im Gebäude mit deinem Hitzeblick. Lego DC Super Heroes: Justice League - Attack of the Legion of Doom! (2015)
- Zombie! Gideon, put the ship on lockdown!Gideon, versiegle das Schiff! Abominations (2016)
I'll seal the rift. But not because of you or the Shadowhunters.Ich versiegle den Riss, aber nicht für dich oder die Shadowhunter. Beside Still Water (2017)
After we put Lucifer back in his cage -- together -- I'll seal the gates of Hell.Nachdem wir Lucifer zurück in seinen Käfig gesteckt haben... zusammen... versiegle ich die Tore der Hölle. All Along the Watchtower (2017)
I want you to hold it tight while I jam it shut.Sie müssen es festhalten, während ich es versiegleSmile (2017)
He wanted me to unseal and copy all of their ledgers from 1963.Er wollte, dass ich all ihre Anlagebücher aus dem Jahr 1963 entsiegle und kopiere. The Art of Sleights and Deception (2017)
Seal up these fruits of my sorrow so that posterity may know how Nero grieved for his dearest friend and truest critic.Versiegle diese Frucht meines Kummers, damit die Nachwelt wisse, wie Nero um seinen liebsten Freund und ehrlichsten Kritiker trauerte. Quo Vadis (1951)

CMU English Pronouncing Dictionary
SIEGLE    S IY1 G AH0 L
SIEGLER    S IY1 G L ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top