Search result for

shopping

(81 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shopping-, *shopping*, shopp
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shopping bag[N] ถุงใส่สินค้าที่ซื้อขาย
shopping mall[N] ศูนย์การค้า, See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง
shopping arcade[N] ศูนย์การค้า, See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง
shopping center[N] ศูนย์การค้า, See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง, Syn. mall
shopping centre[N] ศูนย์การค้า, See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง, Syn. mall

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shopping(ชอพ'พิง) n. การเดินดูและซื้อของตามร้าน,สรรพสินค้าในร้าน,ของทั้งหมดที่ซื้อ,การซ่อมเครื่องครั้งใหญ่. adj. เกี่ยวกับการดูและซื้อสินค้า
shopping centern. ศูนย์การค้า
shopping centren. ศูนย์การค้า
shopping malln. ร้านสรรพสินค้าที่เข้าได้เฉพาะคน (ไม่มีบริเวณจอดรถ)

English-Thai: Nontri Dictionary
shopping(n) การชอปปิ้ง,การเดินซื้อของ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shoppingการซื้อของ [TU Subject Heading]
Shopping centersศูนย์การค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, we are finally out ring shopping.มีอะไรให้ช่วยครับ? Committed (2008)
I was just shopping for wedding gifts for Chloe and Jimmy.ฉันจะไปหาซื้อของขวัญแต่งงานให้จิมมี่กับโคลอี้ Committed (2008)
All of the shopping, none of the stretch marks.ของทั้งหมดที่ซื้อมา ไม่มีรอยขีดข่วน Joy (2008)
We've been taking to a place where humans go animal shopping, alright?ที่พวกมนุษย์จะเข้ามาเลือกรับเลี้ยงสัตว์ เข้าใจมะ? Bolt (2008)
A woman in Paris was on her way to go shopping.หญิงสาวคนหนึ่งอยู่ระหว่างทางไปซี้อของ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And this cab driver who had dropped off the earlier fare, and had stopped to get the cup of coffee, had picked up the lady who was going shopping, who had missed getting the earlier cab.และนี่คนขับรถรับจ้างผู้ซึ่ง -หยุดพักก่อนกำหนด จอดรถเพื่อหากาแฟสักถ้วย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He builds mosques and shopping malls.สร้างมัสยิดและศูนย์การค้า Body of Lies (2008)
You've been shopping.เพิ่งไปช้อปมาล่ะสิ New York, I Love You (2008)
Went shopping at the mall. Bought a Sharper Image pillow.ไปช็อปปิ้งที่ห้าง ซื้อหมอนชาร์เปอร์ อิมเมจ Marley & Me (2008)
Shopping for Hannah's true self...โอเค ต้องไปช้อบ ธาตุแท้ของฮานน่า ด้วย Made of Honor (2008)
So, word around the Kgale Shopping Centre is that you no longer need my encouragement.แล้วไปเดินรอบห้างการ์เล่ย์เซ็นเตอร์ เธอไม่จำเป็นต้องการกำลังใจจากฉัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I think you are going to that City Shopping Mall and eating that fast food.ฉันคิดว่าคุณควร ไปเดินห้าง และกินอาหารฟาสต์ฟู๊ดนั่นซะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shoppingAlso, "armchair shopping" gets rid of the frustrations of crowds and traffic.
shoppingA new shopping mall opened on the edge of town.
shoppingAs I didn't have time to go shopping today, I had to do with a sandwich for dinner.
shoppingAs we entered the shopping district Haruna's gaze darted about, just like she was a rustic from the hills, as she looked over the area.
shoppingAt the car wash next to the shopping mall.
shoppingA woman lost her driver's license while she was shopping the other day at a department store.
shoppingCan you do some shopping for me?
shoppingCome to that, I'd like to do some shopping too.
shoppingCould you put it in a shopping bag for me?
shoppingDid you check all the items on the shopping list?
shoppingDo you go shopping everyday?
shoppingEvery now and then they went shopping together.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศูนย์การค้า[N] mall, See also: shopping mall, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ศูนย์การค้าเกือบทุกแห่งจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คน, Count unit: แห่ง, Thai definition: อาคารที่รวมร้านค้าต่างๆ ไว้
ศูนย์การค้า[N] mall, See also: shopping mall, Thai definition: อาคารที่รวมร้านค้าต่างๆ ไว้
ห้างสรรพสินค้า[N] department store, See also: shopping mall, Syn. ห้าง, Example: คนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการจับจ่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่จำหน่ายสินค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช็อปปิ้ง[n.] (chǿpping) EN: shopping   FR: shopping [m] (anglic.)
ห้างสรรพสินค้า[n. exp.] (hāngsapphasinkhā) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall   FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
จ่ายกับข้าว[v. exp.] (jāi kapkhāo) EN: shop for food ; buy food ; do the shopping ; do the marketing   FR: acheter de la nourriture ; faire son/le marché
จ่ายของ[v. exp.] (jāi khøng) EN: go shopping   FR: faire ses courses ; faire des/ses emplettes
จ่ายตลาด[v. exp.] (jāi talāt) EN: go marketing ; do marketing ; do shopping   FR: faire des/ses emplettes ; faire son/le marché ; aller acheter des/ses provisions ; faire des/ses courses
กระเป๋า[n.] (krapao) EN: bag ; pouch ; purse ; shopping bag ; sack ; satchel   FR: sac [m] ; bagage [m] ; sacoche [f] ; bourse [f]
มอลล์[n.] (møl) EN: mall ; shopping mall   FR: centre commercial [m] ; galeries commerciales [fpl]
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: trolley ; shopping cart ; pushcart ; cart   FR: caddie [m] (anglic.) ; chariot [m] ; table roulante [f]
ซื้อของ[v. exp.] (seū khøng) EN: buy things ; shop for sth ; go shopping   FR: faire des achats ; faire des emplettes
ศูนย์การค้า[n. exp.] (sūnkānkhā) EN: shopping center ; trade center ; shopping mall ; mall   FR: centre commercial [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHOPPING    SH AA1 P IH0 NG
SHOPPING'S    SH AA1 P IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shopping    (v) (sh o1 p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einkaufsbummel {m} | einen Einkaufsbummel machenshopping spree | to go on a shopping spree [Add to Longdo]
Einkaufskorb {m}shopping basket [Add to Longdo]
Einkaufsmöglichkeiten {pl}shopping facilities [Add to Longdo]
Einkaufstasche {f} | Einkaufstaschen {pl}shopping bag | shopping bags [Add to Longdo]
Einkaufsviertel {n}shopping area [Add to Longdo]
Einkaufswagen {m}shopping cart; shopping trolley [Add to Longdo]
Einkaufszentrum {n} | Einkaufszentren {pl}shopping centre; shopping center | shopping centres; shopping centers [Add to Longdo]
Großeinkauf {m}shopping spree; spending spree [Add to Longdo]
Kaufstraße {f} | Kaufstraßen {pl}shopping street | shopping streets [Add to Longdo]
Reihe {f} Geschäfte; Reihe Lädenshopping parade [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーケード街[アーケードがい, a-ke-do gai] (n) shopping arcade [Add to Longdo]
インターネットショッピング[, inta-nettoshoppingu] (n) {comp} Internet shopping [Add to Longdo]
ウィンドウショッピング;ウインドーショッピング;ウィンドーショッピング[, uindoushoppingu ; uindo-shoppingu ; uindo-shoppingu] (n,vs) window-gazing; window-shopping [Add to Longdo]
オンラインショッピング[, onrainshoppingu] (n) online shopping [Add to Longdo]
オンラインショッピングカート[, onrainshoppinguka-to] (n) {comp} online shopping carts [Add to Longdo]
オンラインショッピングサイト[, onrainshoppingusaito] (n) online shopping site [Add to Longdo]
カタログショッピング[, katarogushoppingu] (n) catalog shopping; catalogue shopping [Add to Longdo]
ショッピング(P);ショッピッング(ik)[, shoppingu (P); shoppitsungu (ik)] (n,vs) shopping; (P) [Add to Longdo]
ショッピングカート[, shoppinguka-to] (n) shopping cart [Add to Longdo]
ショッピングセンター[, shoppingusenta-] (n) shopping centre; shopping center; mall [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
血拼[xué pīn, ㄒㄩㄝˊ ㄆㄧㄣ, ] shopping (loan) [Add to Longdo]
购物[gòu wù, ㄍㄡˋ ˋ, / ] shopping [Add to Longdo]
购物中心[gòu wù zhōng xīn, ㄍㄡˋ ˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] shopping center [Add to Longdo]
购物大厦[gòu wù dà shà, ㄍㄡˋ ˋ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, / ] shopping mall [Add to Longdo]
购物袋[gòu wù dài, ㄍㄡˋ ˋ ㄉㄞˋ, / ] shopping bag [Add to Longdo]
购物车[gòu wù chē, ㄍㄡˋ ˋ ㄔㄜ, / ] shopping cart [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインショッピング[おんらいんしょっぴんぐ, onrainshoppingu] online shopping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shop \Shop\, v. i. [imp. & p. p. {Shopped}; p. pr. & vb. n.
   {Shopping}.]
   To visit shops for the purpose of purchasing goods.
   [1913 Webster]
 
      He was engaged with his mother and some ladies to go
      shopping.                --Byron.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shopping
   n 1: searching for or buying goods or services; "went shopping
      for a reliable plumber"; "does her shopping at the mall
      rather than down town"
   2: the commodities purchased from stores; "she loaded her
     shopping into the car"women carrying home shopping didn't
     give me a second glance"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top