Search result for

shin

(179 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shin-, *shin*
Possible hiragana form: しん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shin[N] หน้าแข้ง, Syn. limb, tibia, shankbone
shine[VI] ส่องแสง, See also: โชติช่วง
shine[VT] ทำให้ส่องแสง, See also: ทำให้สุกใส
shiny[ADJ] ซึ่งเป็นมันเงา, See also: เป็นประกาย, สุกใส, Syn. polished, sparkling, Ant. dull, faded
Shinto[N] ศาสนาชินโตในประเทศญี่ปุ่น
shin up[PHRV] ปีนป่ายขึ้นไป, Syn. skin up, Ant. shin down
shindig[N] งานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่
shingle[N] แผ่นวัสดุมุงหลังคาหรือฝาผนังทำด้วยไม้หรือน้ำมันดิน
shingle[N] ทรงผมสั้นของผู้หญิง
shingle[VT] มุงหลังคาด้วยแผ่นวัสดุประเภทไม้หรือน้ำมันดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shin(ชิน) n. หน้าแข้ง,แข้ง,กระดูกหน้าแข้ง,ส่วนล่างของขาหน้าของวัวควาย,ขาหน้าส่วนล่างของแมลง. vt. ปีนด้วยการใช้มือทั้งสองและขาทั้งสองรวบรัดขึ้นไป
shinbone(ชิน'โบน) n. กระดูกหน้าแข้ง
shine(ไชนฺ) {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) ส่องแสง,ส่องสว่าง,ส่องแสงระยิบระยับ,เปล่งปลั่ง,สุกใส,โชติช่วง,ดีกว่า,เงาวาว,แสงอาทิตย์,ท้องฟ้าแจ่มใส,การขัดรองเท้าให้เป็นเงามัน, Syn. beam,excel brilliance
shingle(ชิง'เกิล) n. แผ่นมุงหลังคาหรือทำผนัง,ทรงผมตัดสั้น,ป้ายเล็ก ๆ ,หินกลมเล็ก ๆ หรือกรวดตามหาดทราย,หาดทรายที่มีหินหรือกรวดดังกล่าว vt. มุงหลังคา,ปิดด้วยแผ่นดังกล่าว,ตัดผมให้สั้นโดยไล่ขึ้นไปจากต้นคอ., See also: shingler n.
shingles(ชิง'เกิลซฺ) n. โรคงูสวัด,เริม,โรคผิวหนังเป็นเมล็ดพุพองที่เกิดจากเชื้อไวรัส, Syn. herpes zoster,zoster
shingly(ชิง'กลี) adj. เต็มไปด้วยหินกลมเล็กหรือกรวด
shining(ไช'นิง) adj. เปล่งปลั่ง,โชติช่วง,แวววาว,ระยิบระยับ,สุกใส,ส่องแสง,ส่องสว่าง,รุ่งโรจน์., See also: shiningly adv., Syn. outstanding
shinto(ชิน'โท) n. ศาสนาชินโตในญี่ปุ่นยึดหลักการเคารพบูชาบรรพบุรุษ,ศาสนาไหว้เจ้าในญี่ปุ่น
shiny(ไช'นี) adj. ส่องสว่าง,เปล่งแสง,เปล่งปลั่ง,สุกใส,ระยิบระยับ,สว่างไสว,เป็นมันวาว,ได้รับการขัดเงา., See also: shinily adv. shininess n.
blushing(บลัช'ชิง) adj. หน้าแดง,อาย,ขวยใจ,เขินขวย -n. หน้าแดง

English-Thai: Nontri Dictionary
shin(n) หน้าแข้ง
shine(n) ความสุกใส,แสงสว่าง,ความเปล่งปลั่ง,ความแวววาว
shine(vi) ส่องแสงระยิบระยับ,เป็นมันวาว,โชติช่วง,สุกใส
shingle(n) กรวด,ไม้บาง,ป้ายเล็กๆ
shingle(vt) มุงหลังคา,ปูด้วยไม้บางๆ
shining(adj) แวววาว,ส่องแสง,โชติช่วง,เปล่งเปลั่ง,ระยิบระยับ
shiny(adj) เป็นมันวาว,สุกใส,สว่างไสว,ระยิบระยับ
astonishing(adj) น่าอัศจรรย์,น่าพิศวง,น่าประหลาดใจ
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด,อย่างน่าอัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง
blushing(adj) อาย,หน้าแดง,ขวยเขิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shinหน้าแข้ง, แข้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shingle structure; imbricate structureโครงสร้างหินแบบซ้อนเกย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shin (Sect)ชิน (นิกาย) [TU Subject Heading]
Shin (Sect)ชิน (นิกาย) [TU Subject Heading]
Shingle Beach หาดหิน หรือหาดกรวด
เป็นหาดที่ประกอบด้วยหินหรือกรวดขนาดใหญ่ เกิดจากการทับถม ของเศษหินซึ่งถูกคลื่นซัดขัดสีกันและกันจนแบนเรียบและมน เช่น หาดที่เกาะหินงาม อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล [สิ่งแวดล้อม]
Shingles (Disease)งูสวัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Shintoลัทธิชินโต [TU Subject Heading]
Shinto and stateลัทธิชินโตกับรัฐ [TU Subject Heading]
Shinto shrinesที่สถิตวิญญาณทางลัทธิชินโต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shin.ชิน Princess Hours (2006)
Shin.ชิน Ready (2017)
Rise and shine, early birds.ตื่นได้แล้วนกน้อยทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
It wasn't everywhere--just on the smooth, shiny surfaces.ทุกที่จริงๆ ก็แค่ นุ่มนวล แค่ เปลือกนอก Chuck in Real Life (2008)
By nate, her knight in shining armani.โดยเนท อัศวินในชุดสูทอาร์มานี่ของเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
When the nothing shines uponยามไม่มีสิ่งใดส่องประกาย Dead Space: Downfall (2008)
When the nothing shines uponยามไม่มีสิ่งใดส่องประกาย Dead Space: Downfall (2008)
If you're coming back just because you're attracted to the shine of my neediness...ถ้านายจะกลับมา\ แค่นายจะสนใจความต้องการของฉัน Birthmarks (2008)
Looks like we got ourselves a batch of shinies, Commander.ดูท่าเราจะมาติดแหง็กอยู่กับพวกหน้าใส แล้วครับผู้การ Rookies (2008)
- Shinies, sir?-หน้าใส หรือครับท่าน? Rookies (2008)
Your armor, it's shiny and new, just like you.ก็ชุดเกราะของพวกนาย ยังใหม่ ใส กิ๊ก เหมือนหน้านายไงล่ะ Rookies (2008)
We'll take back our post, shiny or not.ถึงจะเป็นพวกหน้าใสก็เถอะ เราจะยึดฐานของเราคืน Rookies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shinThat actress is the shining star in the company.
shinThe moon does not shine as brightly as the sun.
shinThe sun was shining bright.
shinThe floor had a good shine.
shinThe sun is shining above our heads.
shinThis river is about one third as long as the Shinano.
shinShe's really persistent, Shinobu is. I think I might be out-stubborned.
shinIf the sun were to stop shining, all living things would die.
shinWe used to meet at a coffee shop in Shinjuku after work.
shinShinji found it very difficult to adjust himself to life in the new school. However, the fact that he was an EVA pilot made him popular.
shinThe moon and stars were shining above us.
shinThe sun doesn't shine at night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉายแวว[V] shine, See also: glitter, Example: ดวงตาของหญิงคนนั้นฉายแววปริวิตกเล็กน้อย
ระยับ[ADJ] shine, See also: glitter, twinkle, sparkle, brilliant, Syn. แพรวพราว, พราวแพรว, ระยิบ, ระยิบระยับ, Example: ตาของเขาเป็นประกายวับๆ ราวดวงดาวระยับในคืนเดือนมืด, Thai definition: ลักษณะที่มีประกายขึ้นมาแล้วหายไปสลับกัน
เรือง[ADJ] shining, See also: glowing, bright, glittering, brilliant, fluorescent, Syn. สุกสว่าง, สุกใส, เรืองรอง, Ant. มืด, Example: ท้องฟ้าแห่งความหวังก็ดูจะมีทางทอแสงเรืองได้
ศาสนาชินโต[N] Shintoism, Syn. ชินโต, Example: ญี่ปุ่นยังคงรักษาขนบประเพณีการดื่มน้ำชาแบบญี่ปุ่น ทะนุบำรุงศาสนาชินโตและวัดพุทธศาสนาเอาไว้, Thai definition: ชื่อศาสนาดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น ไม่มีศาสดาผู้ก่อตั้ง มีคำสอนให้เคารพบูชาธรรมชาติ
ลำแข้ง[N] shin, Syn. ปลีแข้ง, Example: ลำแข้งผมเขียวไปทั้งแถบเพราะโดนลูกบอลอัดใส่, Thai definition: ส่วนยาวของแข้ง
วาววับ[ADJ] glittering, See also: shinning, sparkling, glistening, twinkling, Syn. วาบวับ, แวววาว, แวววับ, Example: เจ้าหมาร้ายกาจตัวนั้นมีคมเขี้ยวที่วาววับ และยังมีแววตาดุร้าย, Thai definition: ที่มีประกายแวววาว
ส่อง[V] shine, See also: illuminate, shed, emit, throw, Example: ความรู้เปรียบเสมือนโคมไฟส่องทางไปสู่ที่หวัง, Thai definition: ฉายแสง
ส่องสว่าง[V] illuminate, See also: shine, light up, brighten, Ant. มืดมัว, Example: โคมไฟบนโต๊ะเขียนหนังสือยังคงส่องสว่างอยู่
สุกปลั่ง[V] shine, See also: be bright, be shinning, be lustrous, glow, gleam, be radiant, shimmer, Syn. อร่าม, แวววาว, Ant. หม่น, Example: ทองคำบริสุทธิ์นั้นสุกปลั่ง ไม่มีโลหะอื่นใดเปรียบ, Thai definition: มันเป็นเงาวาวคล้ายทองเหลืองที่ถูกขัดถู
อร่ามเรือง[ADJ] shiny, See also: glittering, Syn. อร่าม, แพรวพราว, Example: สายตาของหัวขโมยจับนิ่งอยู่ที่สร้อยคอสีทองอร่ามเรืองที่อยู่บนคอขอหญิงสาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
ฉาย[v.] (chāi) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up   FR: éclairer ; rayonner
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: refreshing ; cheering   FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
ชินคันเซ็น[TM] (Chinkansen) EN: Shinkansen   FR: Shinkansen
ชินโต[n. prop.] (Chintō) EN: Shinto   
ช่วง[adj.] (chūang) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining   FR: brillant ; lumineux
แดด[n.] (daēt) EN: sunlight ; sun ; sunshine   FR: soleil [m] ; lumière du soleil [f]
ดำขลับ[X] (dam khlap) EN: raven ; shining black ; glossy black   FR: noir brillant ; de jais

CMU English Pronouncing Dictionary
SHIN    SH IH1 N
SHINE    SH AY1 N
SHINY    SH AY1 N IY0
SHINN    SH IH1 N
SHING    SH IH1 NG
SHINKO    SH IH1 NG K OW0
SHINER    SH AY1 N ER0
SHINRI    SH IH1 N R IY0
SHINES    SH AY1 N Z
SHINTO    SH IH1 N T OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shin    (v) (sh i1 n)
shine    (v) (sh ai1 n)
shins    (v) (sh i1 n z)
shiny    (j) (sh ai1 n ii)
shindy    (n) (sh i1 n d ii)
shines    (v) (sh ai1 n z)
shindig    (n) (sh i1 n d i g)
shingle    (v) (sh i1 ng g l)
shingly    (j) (sh i1 ng g l ii)
shinier    (j) (sh ai1 n i@ r)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
震央[しんおう, shin'ou] (n) จุดศูนย์กลาง(ของแผ่นดินไหว) , See also: Related:震央
品書き[しながき, shinagaki] (n) รายการ, เมนู
市内[しない, shinai] (n) ภายในเมือง
新聞[しんぶん, shinbun] (n) หนังสือพิมพ์
進捗[しんちょく, shinchoku] (n) ความก้าวหน้า
伸長率[しんちょうりつ, shinchouritsu] (n) อัตราการยืดขยาย (extension rate)
診断[しんだん, shindan] ตรวจโรค, วินิจฉัยโรค, See also: S. 診察,
震度[しんど, shindo] (n) หน่วยบอกระดับความสั่นสะเทือน ซึ่งแยกวัดตามพื้นที่ แบ่งเป็น 10 ระดับ
進度[しんど, shindo] (n) ความคืบหน้า, ความก้าวหน้า
新型[しんがた, shingata] (n) แบบใหม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
進角装置[しんかくそうち, shinkakusouchi] (n ) ADVANCER
新幹線[しんかんせん, shinkansen] (n ) ชิงกังเซ็น รถไฟหัวกระสุนของญี่ปุ่น
新形[しんがた, shingata] (n) รุ่นใหม่, โฉมใหม่ , See also: S. 新型,
新学期[しんがっき, shingakki] (n ) ภาคการศึกษาใหม่, เทอมใหม่
新居[しんきょ, shinkyo] (n ) ที่อยู่อาศัยแห่งใหม่
心筋[しんきん, shinkin] (n ) กล้ามเนื้อหัวใจ , See also: R. cardiac muscle
心筋炎[しんきんえん, shinkin'en] (n ) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ , See also: R. myocarditis
親近感[しんきんかん, shinkinkan] ความรู้สึกชอบพอ
シンクロナイズド[しんくろないずど, shinkuronaizudo] (vi vt ) ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน, ที่ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน, ทำให้สอดคล้องกัน, ทำให้พร้อมกัน, ทำให้คล้องจองกัน , See also: S. happen together, be synchronous, coexist, adjust, harmonize,
神経系[しんけいけい, shinkeikei] (n ) ระบบประสาท , See also: R. nervous system

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
新米[しんまい, shinmai] Thai: ข้าวสารใหม่ English: new rice
神話[しんわ, shinwa] Thai: เทพนิยาย English: myth
神話[しんわ, shinwa] Thai: ตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้า English: legend
進学[しんがく, shingaku] Thai: เรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่นจากมัธยมปลายเป็นมหาวิทยาลัย English: going on to university (vs)
品薄[しなうす, shinausu] Thai: สินค้ามีน้อยจนดูท่าทางไม่พอกับความต้องการ
申告[しんこく, shinkoku] Thai: การยื่นความจำนงเพื่อกระทำการทางกฎหมายกับสถานที่ราชการ English: report
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แจ้งความ English: filing a return

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schienbein {n} [anat.] | Schienbeine {pl}shin bone; shinbone | shin bones; shinbones [Add to Longdo]
Schienbeinschutz {m}; Schienbeinschützer {m}; Schienbeinschoner {m}shin guard; shin pad [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix [Add to Longdo]
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
照射[zhào shè, ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, ] shine; irradiate, #8,370 [Add to Longdo]
发光[fā guāng, ㄈㄚ ㄍㄨㄤ, / ] shine, #11,958 [Add to Longdo]
照耀[zhào yào, ㄓㄠˋ ㄧㄠˋ, 耀] shine; illuminate, #16,266 [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, / ] shining metal, #25,739 [Add to Longdo]
白花花[bái huā huā, ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ, ] shining white, #34,913 [Add to Longdo]
神道[Shén dào, ㄕㄣˊ ㄉㄠˋ, ] Shinto (Japanese religion), #41,713 [Add to Longdo]
皎洁[jiǎo jié, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, ] shining clean; bright (moonlight), #43,916 [Add to Longdo]
丘成桐[Qiū Chéng tóng, ㄑㄧㄡ ㄔㄥˊ ㄊㄨㄥˊ, ] Shing-Tung Yau (1949-), Chinese-American mathematician, Fields medalist in 1982, #50,525 [Add to Longdo]
市南区[Shì nán qū, ㄕˋ ㄋㄢˊ ㄑㄩ, / ] Shinan district of Qingdao city 青島市|青岛市, Shandong, #55,406 [Add to Longdo]
城隍[Chéng Huáng, ㄔㄥˊ ㄏㄨㄤˊ, ] Shing Wong (deity in Chinese mythology), #57,521 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しん酌[しんしゃく, shinshaku] Ruecksicht, Ruecksichtnahme, Beruecksichtigung [Add to Longdo]
伸張[しんちょう, shinchou] Ausdehnung, Ausbreitung, Verbreitung [Add to Longdo]
伸縮[しんしゅく, shinshuku] das_Ausdehnen_und_das_Zusammenziehen, Elastizitaet [Add to Longdo]
侵入[しんにゅう, shinnyuu] Einfall, Invasion, Einbruch [Add to Longdo]
侵害[しんがい, shingai] Eingriff, Verletzung [Add to Longdo]
侵略[しんりゃく, shinryaku] Einfall, Eroberung, Invasion [Add to Longdo]
侵食[しんしょく, shinshoku] Erosion, Korrosion [Add to Longdo]
[しん, shin] GLAUBE, VERTRAUEN [Add to Longdo]
[しん, shin] Glaube, Vertrauen [Add to Longdo]
信仰[しんこう, shinkou] Glaube, religioese_Ueberzeugung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shin \Shin\, v. i. [imp. & p. p. {Shinned}; p. pr. & vb. n.
   {Shinning}.]
   1. To climb a mast, tree, rope, or the like, by embracing it
    alternately with the arms and legs, without help of steps,
    spurs, or the like; -- used with up; as, to shin up a
    mast. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   2. To run about borrowing money hastily and temporarily, as
    for the payment of one's notes at the bank. [Slang, U.S.]
    --Bartlett.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shin \Shin\, v. t.
   To climb (a pole, etc.) by shinning up. [Slang]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shin \Shin\, n. [OE. shine, schine, AS. scina; akin to D.
   scheen, OHG. scina, G. schiene, schienbein, Dan. skinnebeen,
   Sw. skenben. Cf. {Chine}.]
   1. The front part of the leg below the knee; the front edge
    of the shin bone; the lower part of the leg; the shank.
    "On his shin." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Railbroad) A fish plate for rails. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   {Shin bone} (Anat.), the tibia.
 
   {Shin leaf} (Bot.), a perennial ericaceous herb ({Pyrola
    elliptica}) with a cluster of radical leaves and a raceme
    of greenish white flowers.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shin
   n 1: the front part of the human leg between the knee and the
      ankle
   2: a cut of meat from the lower part of the leg [syn: {shin},
     {shin bone}]
   3: the 22nd letter of the Hebrew alphabet
   4: the inner and thicker of the two bones of the human leg
     between the knee and ankle [syn: {tibia}, {shinbone}, {shin
     bone}, {shin}]
   v 1: climb awkwardly, as if by scrambling [syn: {clamber},
      {scramble}, {shin}, {shinny}, {skin}, {struggle},
      {sputter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top