Search result for

serves

(47 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serves-, *serves*, serve
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, maybe it serves him right. You know what I mean?ดีอาจจะทำหน้าที่เขาขวา คุณรู้ว่าผมหมายถึงอะไร 12 Angry Men (1957)
Serves me right for lending a state bicycle.ให้สิทธิ์ฉันในการ- ให้ยืมจักรยานของรัฐ Idemo dalje (1982)
It's okay for a while to say he serves as a teaching aid.ก็โอเคในขณะที่จะบอกว่าเขา- ทำหน้าที่เป็นเครื่องช่วยสอน Idemo dalje (1982)
Well, if memory serves me correctly, this area, this province, was the center of activity for the Thuggee.ดีถ้าหน่วยความจำทำหน้าที่ฉันอย่างถูกต้อง บริเวณนี้จังหวัดนี้ เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมสำหรับทักกี Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It serves you right.สมควรแล้ว *batteries not included (1987)
One of them is going to have yours, because it serves no purpose to let someone like you become a practitioner of medicine.คนหนึ่งจะเข้ามาแทนคุณ... ...เพราะไม่มีประโยชน์ ที่จะปล่อยให้คุณเรียน Punchline (1988)
As is the Chinese cook's custom, my mother always insults her own cooking, but only with the dishes she serves with special pride.เหมือนกับเป็นลูกค้าในร้านอาหารจีน แม่ของฉันมักจะถล่มตัว เรื่องฝีมือทำอาหารของเธอเสมอ เฉพาะกับอาหารจานที่ เธอมีความภูมิใจเสนอเป็นพิเศษ The Joy Luck Club (1993)
He won't let her run the house. He's in the kitchen. He serves.เขาจะไม่ปล่อยให้เธอทำงานบ้าน เขาอยู่ในห้องครัว เขาทำหน้าที่ The Birdcage (1996)
Serves ya right. - What do we do now?สมน้ำหน้า James and the Giant Peach (1996)
It is said that he also serves who stands and waits.เชื่อว่า พระองค์ จะตอบแทน คนที่ยืนหยัดและรอ The Education of Little Tree (1997)
-If memory serves, you Iike red wine.- ถ้าจำไม่ผิดคุณชอบไวน์แดง The Story of Us (1999)
Whether you succeed or fail it serves no purpose it doesn't serve you your mother or Kusanoไม่ว่าเธอจะทำสำเร็จหรือไม่ มันก็ไม่สมควรจะเกิดขึ้น มันไ่ม่สมควรจะเกิดกับคุณแม่ของเธอ หรือกับคุซาโนะ GTO (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
servesAt Wimbledon there are now special electronic machines to judge the serves.
servesIs there a restaurant around here that serves local delicacies?
servesIt serves him right that he missed the last train.
servesIt serves our purpose.
servesIt serves you right.
servesMy father serves in the Foreign Ministry.
servesShe serves as the club treasurer.
servesSome people have very fast serves.
servesTechnology is in itself meaningless unless it serves mankind.
servesThat hotel serves very good food.
servesThat restaurant serves excellent food.
servesThat restaurant usually serves good food at lower prices.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กงเกวียนกำเกวียน[xp] (kong kwīen kam kwīen) EN: reap the consequences ; get what one deserves   
กองหนุน[n.] (køngnun) EN: reserves   
ลูกศิษย์วัด[n. exp.] (lūksit wat) EN: monk's attendant ; boy who serves a monk in the monastery   
เงินคงคลัง[n. exp.] (ngoen khongkhlang) EN: treasury reserves   
เงินนอน [n.] (ngoennøn) EN: savings ; reserves   FR: économies [fpl] ; réserves financières [fpl]
เสบียง[n.] (sabīeng) EN: provisions ; foodstuffs ; reserves   FR: provisions [fpl] ; vivres [mpl] ; réserves de nourriture [fpl]
เสบียงอาหาร[n. exp.] (sabīeng āhān) EN: provisions ; preserved foodstuff ; dried food   FR: provisions [fpl] ; réserves de nourriture [fpl]
สำรองตามกฎหมาย[n. exp.] (samrøng tām kotmāi) EN: legal reserves   
สังฆการี[n.] (sangkhakārī) EN: lay official from the royal palace who serves the priests   
สงวนลิขสิทธิ์[v. exp.] (sa-ngūan likkhasit) EN: all rights reserved   FR: tous droits réservés

CMU English Pronouncing Dictionary
SERVES    S ER1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serves    (v) (s @@1 v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschieht ihm recht!Serves him right! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気味;好い気味[いいきみ;いいきび, iikimi ; iikibi] (n,adj-na) (See 気味・きみ・1) it serves you (him) right; it's what you (he) deserves [Add to Longdo]
ざまを見ろ;様を見ろ[ざまをみろ, zamawomiro] (exp) (See 様見ろ) serves you right!; see what happens! [Add to Longdo]
フルーツパーラー[, furu-tsupa-ra-] (n) teahouse that sells fruit (or serves fruitcake, etc.) (wasei [Add to Longdo]
引当金[ひきあてきん, hikiatekin] (n) reserves; provisions [Add to Longdo]
外貨準備高[がいかじゅんびだか, gaikajunbidaka] (n) total amount of foreign currency reserves; foreign exchange reserves [Add to Longdo]
根石[ねいし, neishi] (n) base-stone; plinth stone; stone that serves as a pedestal for a pillar [Add to Longdo]
姿煮[すがたに, sugatani] (n) seafood cooked in a way that preserves its original shape [Add to Longdo]
充員[じゅういん, juuin] (n,vs) reserves; recruits; draftees; draughtees [Add to Longdo]
人は情け[ひとはなさけ, hitohanasake] (exp) (id) One good turn deserves another [Add to Longdo]
善因善果[ぜんいんぜんか, zen'inzenka] (n) good action lead to good rewards; one good turn deserves another [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top