Search result for

sere

(103 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sere-, *sere*
Possible hiragana form: せれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sere[ADJ] แห้ง, See also: เหี่ยวย่น
serene[ADJ] สงบนิ่ง, See also: เยือกเย็น, Syn. calm, impassive, peaceful, Ant. agitated, disturbed
serene[ADJ] ปลอดโปร่ง, See also: ซึ่งไม่มีเมฆ, Syn. calm, quiet, Ant. sleep
serenade[N] เพลงรักในยามราตรี, See also: การรบรรเลงดนตรีขับกล่อมยามค่ำให้คนรักฟัง, Syn. melody, music, song
serenade[VI] บรรเลงดนตรีกล่อม, See also: กล่อมหอ
serenade[VT] บรรเลงดนตรีกล่อม, See also: กล่อมหอ
serenity[N] ความสงบเงียบ, See also: ความสงบ, ความเยือกเย็น, Syn. composure, calmness, equinimity, tranquility
serenity[N] ความปลอดโปร่ง, See also: ความแจ่มใส
serendipity[N] การมีโชคในการค้นพบสิ่งต้องการโดยบังเอิญ
serendipitous[ADJ] ซึ่งมีโชคดีในการพบสิ่งต้องการโดยบังเอิญ, Syn. accidental, helpful, lucky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sere(เซียร์) adj. แห้ง,เหี่ยว,ย่น,โรยรา,เฉา
serenade(เซอระเนด') n. เพลงมโหรีในยามราตรี,เพลงรักในยามราตรี,เพลงเกี้ยวของหนุ่มชาวสเปน,ดนตรีประกอบเพลงดังกล่าว. vt.,vi. ร้องเพลงดังกล่าว,บรรเลงเพลงดังกล่าว,บรรเลง ดนตรีประกอบเพลงดังกล่าว., See also: serenader n.
serene(สะรีน') adj.,n. (ความ) สงบ,เงียบสงบ,ในสงบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,เยือกเย็น,ไม่มีเมฆ,ปลอดโปร่ง,สง่า, See also: sereneness n., Syn. clear,calm,tranquil
serenity(ซิเรน'นิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น,ความเยือก เย็น,ความปลอดโปร่ง,ความแจ่มใส, Syn. tranquility

English-Thai: Nontri Dictionary
sere(adj) เหี่ยว,แห้งเหี่ยว,ร่วงโรย,ย่น,เฉา
sere(vt) แห้ง,ไหม้เกรียม,เหี่ยวแห้ง,ย่น,เฉา
serenade(n) เพลงเกี้ยวสาว,เพลงมโหรียามค่ำ
serene(adj) ราบเรียบ,สงบเงียบ,เยือกเย็น,ใจเย็น,ปลอดโปร่ง
serenity(n) ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความเงียบ,ความเยือกเย็น,ความปลอดโปร่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
serenadeเพลงเกี้ยวยามค่ำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Serena?เซรีน่า? Father and the Bride (2012)
Serena.เซรีน่า High Infidelity (2012)
This is an absolute disaster. Serena is in "women's wear daily.นี่ต้องเป็นหายนะแน่ๆ // เซรีน่าถูกถ่ายรูปลง \"Women New Haven Can Wait (2008)
The, uh, invitation is handwritten, Serena, in cursive.อ่า บัตรเชิญนี้เขียนด้วยมือเชียวนะเซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
Miss Serena and you are still not speaking?คุณหนูไม่ได้คุยกับคุณเซรีน่าเลยหรอคะ New Haven Can Wait (2008)
Manhattan has turned into Serenaville.แมนฮัตตันก็กลายเป็นอณาจักรเซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
It's okay, Serena. You don't have to hide the photo.ไม่เป็นไรหรอก เซรีน่า หนูไม่จำเป็นต้องซ่อนรูปนั้นหรอก New Haven Can Wait (2008)
What are you doing, Serena?ทำอะไรน่ะ? เซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
But whoever said that never met the new Serena.แต่คนที่พูดนั้น.. คงยังไม่เคยเห็นเซรีน่าคนใหม่ New Haven Can Wait (2008)
No wonder Serena dumped you.ฉันไม่สงสัยเล้ย ทำไมเซรีน่าถึงทิ้งนาย New Haven Can Wait (2008)
I get what I want, Serena, just like I'm gonna win tonight.ฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้ เซรีน่า. แล้วคืนนี้ฉันก็จะเป็นผู้ชนะ New Haven Can Wait (2008)
Your name everywhere? Face it, Serena.ชื่อเธออยู่ในทุกที่ ดูซะ เซรีน่า New Haven Can Wait (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sereThe view of Mars through earthly telescopes suggested that all was serene.
sereThe autumn sky is clear and serene.
sereI was enjoying the serenity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิ่ง[V] calm, See also: serene, tranquil, Syn. สงบ, Ant. กระดุกกระดิก, เคลื่อนไหว, Example: น้ำในคลองนิ่งมาก ดูแล้วน่ากลัว, Thai definition: ไม่เคลื่อนไหว, ไม่เคลื่อนที่
ความเยือกเย็น[N] calmness, See also: serenity, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความสุขุม, Example: คนที่เกิดราศีกรกฎเป็นคนที่มีความเยือกเย็นภายนอกแต่ภายในจิตใจเป็นคนใจร้อน, Thai definition: จิตใจหนักแน่นสุขุมไม่ฉุนเฉียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
บันไดลิง[n. exp.] (bandai ling) EN: fixed ladder   FR: passerelle [f]
ฌาน[X] (chān) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation   FR: contemplation [f], extase [f] ; méditation [f]
ฝัง[v.] (fang) EN: insert ; implant   FR: insérer ; implanter ; incruster
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady   FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
คั่น[v.] (khan) EN: separate ; divide ; interpose ; partition ; intervene   FR: intercaler ; insérer ; séparer
ความขัดสน[n.] (khwām khat son) FR: misère [f]
ม.จ.[abv.] (mø.jø.) EN: HSH (His/Her Serene Highness)   
เหน็บ[v.] (nep) EN: insert ; attach ; stick ; tuck   FR: insérer ; introduire
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static   FR: calme ; tranquille ; immobile

CMU English Pronouncing Dictionary
SERE    S IH1 R
SERES    S IY1 R Z
SEREX    S EH1 R AH0 K S
SERENO    S EH0 R EY1 N OW0
SERENE    S ER0 IY1 N
SERENADE    S EH2 R AH0 N EY1 D
SERENELY    S ER0 IY1 N AH0 L IY0
SERENELY    S ER0 IY1 N L IY0
SERENITY    S ER0 EH1 N AH0 T IY0
SERENADED    S EH2 R AH0 N EY1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sere    (j) (s i@1 r)
serene    (j) (s i1 r ii1 n)
serenade    (v) (s e2 r @ n ei1 d)
serenely    (a) (s i1 r ii1 n l ii)
serenity    (n) (s i1 r e1 n i t ii)
serenaded    (v) (s e2 r @ n ei1 d i d)
serenades    (v) (s e2 r @ n ei1 d z)
serenading    (v) (s e2 r @ n ei1 d i ng)
serendipity    (n) (s e2 r @ n d i1 p i t ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
unsereของเรา
unserer, See also: unsere
unsere1) ของพวกเรา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์รูป Nominativ และ Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น unsere alte Schule
unsere2) ของพวกเรา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์รูป Nominativ และ Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น unsere alten Tische, unsere alten Häuser, unsere alten Schulen
unseren1) ของพวกเรา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์รูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายเอกพจน์| เช่น unseren alten Tisch
unseremของพวกเรา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์รูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและเพศกลางเอกพจน์| เช่น unserem alten Haus, unserem alten Tisch
unserer1) ของพวกเรา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์รูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น unserer alten Schule
unseren2) ของพวกเรา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์รูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น unseren alten Tischen, unseren alten Häusern, unseren alten Schulen
unseresของพวกเรา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์รูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและเพศกลางเอกพจน์| เช่น unseres alten Hauses, unseres alten Tisches (สังเกต s หรือ es ท้ายคำนาม)
unserer2) ของพวกเรา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์รูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น unserer alten Schule

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Serenade {f}; Ständchen {n} [mus.] | Serenaden {pl}; Ständchen {pl}serenade | serenades [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセラレータ;アクセレレーター;アクセラレーター;アクセルレータ[, akuserare-ta ; akuserere-ta-; akuserare-ta-; akuserure-ta] (n) (See アクセル・1) accelerator [Add to Longdo]
エクセレント[, ekuserento] (adj-na) excellent [Add to Longdo]
エンカプセレーション[, enkapusere-shon] (n) encapsulation [Add to Longdo]
クラスセレクタ[, kurasuserekuta] (n) {comp} class selector [Add to Longdo]
ケーブルセレクト[, ke-buruserekuto] (n) {comp} cable select [Add to Longdo]
ケレス;セレス[, keresu ; seresu] (n) (1) (See 準惑星) Ceres (dwarf planet); (2) Ceres (Roman goddess of agriculture) [Add to Longdo]
セッションセレクタ[, sesshonserekuta] (n) {comp} session selector [Add to Longdo]
セレーション[, sere-shon] (n) serration [Add to Longdo]
セレキノン[, serekinon] (n) Cerekinon (trimebutine maleate), used to treat irritable bowel syndrome [Add to Longdo]
セレギリン[, seregirin] (n) selegiline (reversible monoamine oxidase inhibitor) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安祥[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, ] serene; composed; unruffled [Add to Longdo]
安详[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, / ] serene [Add to Longdo]
小夜曲[xiǎo yè qǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄝˋ ㄑㄩˇ, ] serenade [Add to Longdo]
幽深[yōu shēn, ㄧㄡ ㄕㄣ, ] serene and hidden in depth or distance [Add to Longdo]
幽雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, ] serene and elegant; (of music) ethereal [Add to Longdo]
详和[xiáng hé, ㄒㄧㄤˊ ㄏㄜˊ, / ] serene; calm [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セレクタチャネル[せれくたちゃねる, serekutachaneru] selector channel [Add to Longdo]
セレクティング[せれくていんぐ, serekuteingu] selecting [Add to Longdo]
セレクト[せれくと, serekuto] select (vs) [Add to Longdo]
ファストセレクト[ふぁすとせれくと, fasutoserekuto] fast select [Add to Longdo]
高速セレクト[こうそくせれくと, kousokuserekuto] fast select [Add to Longdo]
セレロン[せれろん, sereron] Celeron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sear \Sear\, Sere \Sere\ (s[=e]r), a. [OE. seer, AS. se['a]r
   (assumed) fr. se['a]rian to wither; akin to D. zoor dry, LG.
   soor, OHG. sor[=e]n to wither, Gr. a"y`ein to parch, to dry,
   Skr. [,c]ush (for sush) to dry, to wither, Zend hush to dry.
   [root]152. Cf. {Austere}, {Sorrel}, a.]
   Dry; withered; no longer green; -- applied to leaves.
   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      I have lived long enough; my way of life
      Is fall'n into the sear, the yellow leaf. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sere \Sere\, a.
   Dry; withered. Same as {Sear}.
   [1913 Webster]
 
      But with its sound it shook the sails
      That were so thin and sere.       --Coleridge.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sere \Sere\, n. [F. serre.]
   Claw; talon. [Obs.] --Chapman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sere
   adj 1: (used especially of vegetation) having lost all moisture;
       "dried-up grass"; "the desert was edged with sere
       vegetation"; "shriveled leaves on the unwatered
       seedlings"; "withered vines" [syn: {dried-up}, {sere},
       {sear}, {shriveled}, {shrivelled}, {withered}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top