Search result for

senti

(105 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -senti-, *senti*
English-Thai: Longdo Dictionary
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sentient[ADJ] ซึ่งมีความรู้สึก, See also: ซึ่งรับความรู้สึก, Syn. aware, alert, conscious, perceptive
sentinel[N] ผู้เฝ้ายาม, See also: ทหารยาม, ยาม, Syn. guard, sentry, watchman
sentinel[VT] เฝ้ายาม, See also: ยืนยาม, พิทักษ์, จัดหายามมาเฝ้า
sentience[N] ความรู้สึก, See also: ความสามารถในการรู้สึก, Syn. conciousness
sentiment[N] อารมณ์, See also: ความรู้สึก, สภาพอารมณ์, Syn. feeling, emotion, sensibility
sentiment[N] ความระลึกถึง
sentiment[N] ทัศนคติ, See also: แนวความคิด, ความคิดเห็น, Syn. attitude, opinion, view
sentimental[ADJ] ซึ่งรู้สึกมากกว่าปกติ, See also: ซึ่งรู้สึกเกินควร, ซึ่งสะเทือนอารมณ์, ซึ่งซาบซึ้ง, Syn. emotional, idealistic, susceptible
sentimentalist[N] คนมีอารมณ์อ่อนไหว, Syn. romanticist
sentimentality[N] ความมีอารมณ์อ่อนไหว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sentience(เซน'เชินซฺ) n. ความรู้สึก,ความสามารถในการรู้สึก., Syn. sentiency
sentiment(เซน'ทะเมินทฺ) n. ความรู้สึก (ต่อบางสิ่งบางอย่าง) ,ความรู้สึก,ความรู้สึกรำลึกถึง,ความคิดเห็น,ข้อคิดเห็น,อารมณ์., Syn. feeling
sentimental(เซนทะเมน'เทิล) n. รู้สึกมากกว่าปกติ,รู้สึกเกินควร,มีอารมณ์อ่อน ไหว,ซาบซึ้ง,สะเทือนอารมณ์ได้ง่าย,เห็นอกเห็นใจ, Syn. warm,sympathetic,loving
sentinel(เซน'ทิเนิล) n. ยาม,คนเฝ้ายาม,ทหารยาม,ทหารองครักษ์, (คอมพิวเตอร์) เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ที่แสดงการเริ่มต้นหรือยุติลง. vt. เฝ้ายาม,ยืนยาม, Syn. sentry,guard,watch
consentient(คันเซน'เชินทฺ) adj. ซึ่งเห็นพ้อง,ซึ่งเห็นด้วย,
dissentient(ดิเซน'เชินทฺ) adj.,n. (ผู้) ซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกัน,ซึ่งคัดค้าน,แตกแยก, See also: dissentience n. ดูdissentient dissentiency n. ดูdissentient
dissentiousadj. ชอบทะเลาะ,ชอบคัดค้าน, Syn. contentious
essential(อะเซน'เชิล) adj. จำเป็นที่สุด,ซึ่งขาดเสียมิได้,เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ,เป็นปัจจัย,เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ,เกี่ยวกับหัวน้ำมัน,เกี่ยวกับหัวน้ำหอม,เป็นธรรมชาติ,ซึ่งเกิดขึ้นเอง., See also: essentialness n. ดูessential, Syn. funda
in absentia(อิน แอบ' เซน' เชีย) Latin ไม่มา, ขาดไป, ไม่อยู่, Syn. in absence)
presentiment(พรีเซน'ทะเมินทฺ) n. ความรู้สึกที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้น,ความรู้สึกที่รู้ล่วงหน้า,ความสังหรณ์ใจ., Syn. foreboding

English-Thai: Nontri Dictionary
sentient(adj) ตื่นเต้น,มีความรู้สึก,เกรียวกราว,อื้อฉาว
sentiment(n) อารมณ์,ความรู้สึกทางใจ,ความคิดเห็น
sentimental(adj) ซาบซึ้ง,เห็นใจ,มีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentalist(n) ผู้มีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentality(n) ความซาบซึ้ง,ความเห็นอกเห็นใจ
sentinel(n) ทหารองครักษ์,ทหารยาม,คนเฝ้ายาม
essential(adj) จำเป็น,สำคัญ,เป็นหัวใจ,เป็นปัจจัย,เป็นเนื้อแท้,เป็นธรรมชาติ
nonessential(adj) ไม่สำคัญ,ไม่จำเป็น
presentiment(n) ความสังหรณ์ใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sentient๑. -รู้สึกได้ [มีความหมายเหมือนกับ sensitive ๑]๒. ไว [มีความหมายเหมือนกับ sensitive ๒]๓. สัญญี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sentimental comedyสุขนาฏกรรมเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sentimental lossความสูญเสียค่าทางใจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sentimental novelนวนิยายเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sentimentalityการเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sentinel lymph node biopsyการตัดเนื้อตรวจจากต่อมน้ำเหลืองเซนติเนล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because it consisted of a tragically sentimental story.เพราะมันเป็นเรื่องของโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้า Iljimae (2008)
You can call me sentimental if you want to, buddy...นายจะบอกว่าฉันอารมณ์อ่อนไหวก็ได้นะ Body of Lies (2008)
I appreciate the sentiment, but they've yet to find;ขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆ แต่พวกเขายังไม่สามารถหา... Changeling (2008)
I wouldn't have thought Vesper the sentimental typeไม่คิดว่าเวสเปอร์จะชอบคนสไตล์นั้น Quantum of Solace (2008)
Exactly the sentiments your mother expressed, which made her very unpopular with certain government agencies.แน่นอน อารมณ์ของแม่เธอตอนนั้น รุนแรงมาก ทำให้เธอไม่เป็นที่ชอบหน้าของสายลับรัฐบาล WarGames: The Dead Code (2008)
And by sending B-52s to carpet bomb a country, wiping out whole civilian areas, you end up radicalizing a once moderate people, uniting them in anti-American sentiment and creating a monster in the Khmer Rouge that would lead to civil war...แล้วโดยการส่ง... โดยการส่ง B-52s เข้าไป ระเบิดปูพรมในย่าน พักอาศัยของพลเรือน Frost/Nixon (2008)
- Sentimental things.- ของที่มีคุณค่าทางใจ The Reader (2008)
I appreciate your sentiments, Bill, but I'm going to have to think about this.ฉันเห็นใจในความรู้สึกของคุณ แต่ฉัีนต้องขอคิดก่อนนะบิล Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
- You're never sentimental. - Oh, I'm not. It's just for her.โอ้ว ไม่หรอก สำหรับเธอเท่านั้น Prison Break: The Final Break (2009)
The suspects are to be interrogated vigorously, grilled, no obsolete notions of sentimentality.ผู้ต้องหาจะถูกสอบสวนอย่างหนักหน่วง รุนแรง พอกันทีกับวิธีเมตตาธรรมแบบเดิมๆ Public Enemies (2009)
But I guess I'm sentimental.แต่... ฉันว่าฉันคงน่าเห็นใจ On the Head of a Pin (2009)
You don't strike me as the sentimental type.คุณไม่ทำให้ผมคิดว่าคุณเป็นแบบซาบซึ้งสะเทือนใจ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sentiAs the popping sound of the firework stopped it suddenly became quiet around me. The smell of gunpowder somehow put me in a sentimental mood.
sentiHe was excited by nationalistic sentiment.
sentiI appreciated her sentiments.
sentiIt is the border-line cases that are always in danger: the dignified buildings of the past which may possess no real artistic or historic value, but which people have become sentimentally attached to and have grown to love.
sentiMary is a girl full of sentiment.
sentiShe expressed her sentiments on the war.
sentiShe is a girl full of sentiment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทหารยาม[N] sentry, See also: sentinel, guard, Example: ปัญหาเรื่องเปรตทำให้ทหารยามเกิดความหวาดหวั่น, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ทหารที่มีหน้าที่ตรวจตรา
ความดื่มด่ำ[N] impression, See also: sentimentality, indulgence, Syn. ความซาบซึ้ง, Example: การเน้นการศึกษาตัวบทวรรณคดีก็น่าจะทำให้เกิดความดื่มด่ำในการเขียนได้ดีกว่าศึกษาทฤษฎีอย่างโดดๆ
แมวมอง[N] scout, See also: sentinel, Syn. แมวเซา, Example: ทหารกองนี้คงทำหน้าที่เป็นแมวมอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)   
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
ได้กลิ่น[v.] (dāiklin) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff   FR: sentir ; flairer
ได้กลิ่นเหม็น[v. exp.] (dāiklin men) FR: sentir mauvais ; puer ; exhaler une odeur fétide
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent   FR: sentir ; inhaler ; renifler
ดมกลิ่น[v.] (dom klin) EN: smell ; scent ; sniff   FR: sentir ; renifler

CMU English Pronouncing Dictionary
SENTINEL    S EH1 N T AH0 N AH0 L
SENTINELS    S EH1 N T AH0 N AH0 L Z
SENTIMENT    S EH1 N T AH0 M AH0 N T
SENTIMENT    S EH1 N AH0 M AH0 N T
SENTIMENTS    S EH1 N T AH0 M AH0 N T S
SENTIMENTS    S EH1 N AH0 M AH0 N T S
SENTIMENTAL    S EH2 N AH0 M EH1 N T AH0 L
SENTIMENTAL    S EH2 N T AH0 M EH1 N AH0 L
SENTIMENTAL    S EH2 N T AH0 M EH1 N T AH0 L
SENTIMENTAL    S EH2 N AH0 M EH1 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sentient    (j) (s e1 n sh @ n t)
sentinel    (n) (s e1 n t i n l)
sentiment    (n) (s e1 n t i m @ n t)
sentinels    (n) (s e1 n t i n l z)
sentiments    (n) (s e1 n t i m @ n t s)
sentimental    (j) (s e2 n t i m e1 n t l)
sentimentally    (a) (s e2 n t i m e1 n t @ l ii)
sentimentalist    (n) (s e2 n t i m e1 n t @ l i s t)
sentimentality    (n) (s e2 n t i m e n t a1 l i t ii)
sentimentalize    (v) (s e2 n t i m e1 n t @ l ai z)

German-Thai: Longdo Dictionary
präsentieren(vt) |präsentierte, hat präsentiert| นำเสนอ เช่น Die Galerie präsentiert diese Woche eine Ausstellung von Manet. อาทิตย์นี้แกลเลอรี่นี่นำเสนองานแสดงภาพของมาเนท์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sentimentalität {f}sentimentality [Add to Longdo]
Sentimentalität {f}; Rührseligkeit {f}sentiment [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
sentir(vt) รู้สึก, เช่น รูป รส กลิ่น เสียง และ ความรู้สึก

Japanese-English: EDICT Dictionary
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
おセンチ;おせんち[, o senchi ; osenchi] (n,adj-na) (uk) (col) (abbr) (See センチメンタル) sentimental; sentimentality [Add to Longdo]
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
ずしずし[, zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy) [Add to Longdo]
そよそよ[, soyosoyo] (adv) (on-mim) breeze (sound representing a soft wind) [Add to Longdo]
ちりんちりん[, chirinchirin] (adv) jingle; ding (sound representing the ringing of small bells) [Add to Longdo]
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
はたはた[, hatahata] (n) flutter; flap (sound representing something light such as cloth or feathers moving in the wind) [Add to Longdo]
ほろり[, horori] (adv-to) (on-mim) (also ほろりとする) being moved (to tears); being touched by; becoming sentimental [Add to Longdo]
エッセンシャル[, essensharu] (n) essential [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哨兵[shào bīng, ㄕㄠˋ ㄅㄧㄥ, ] sentinel [Add to Longdo]
情操[qíng cāo, ㄑㄧㄥˊ ㄘㄠ, ] sentiment towards sb; platonic affection [Add to Longdo]
情调[qíng diào, ㄑㄧㄥˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] sentiment; tone and mood; taste [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top