Search result for

sentes

(793 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sentes-, *sentes*, sente
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sentes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sentes*)
English-Thai: Longdo Dictionary
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sent[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ send
sent[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ send
absent[ADJ] ขาด, See also: ไม่มา, Syn. away, missing, gone, out, Ant. here, present
absent[ADJ] ซึ่งไม่ให้ความสนใจ
absent[VT] ทำให้ขาด, See also: ไม่เข้าร่วม
absent[PREP] ปราศจาก
assent[N] การตกลง, See also: การยินยอม, การยอมรับ, Syn. concent, agreement
assent[VI] เห็นด้วย, See also: ยอมรับ, ยินยอม, Syn. agree, concur
resent[VT] โกรธเคือง, See also: โกรธ, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, Syn. be offended at, dislike, Ant. like, welcome
sentry[N] ยาม, See also: ทหารยาม, ทหารคุ้มกัน, ทหารรักษาความปลอดภัย, Syn. protector, sentinel, watchdog
consent[N] การอนุญาต, Syn. approval, permission
consent[VI] ยอมรับ, See also: เห็นด้วย
consent[VI] ยอมให้ทำ, See also: อนุญาต
dissent[VI] ขัดแย้ง, See also: ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นพ้อง, Syn. disagree, discord, Ant. agree
dissent[N] ความขัดแย้ง, See also: การไม่เห็นด้วย, Syn. conflict, discord, Ant. agreement, harmony, accord
present[VT] ขายก่อน
present[VT] เสนอให้, See also: นำเสนอ, มอบให, ให้สิ่งของ, ให้รางวัล, ให้, Syn. grant, coner
present[VT] แสดงให้เห็น, Syn. show, display
present[VT] แนะนำให้รู้จัก (เป็นทางการ), Syn. make known, acquaint with
present[VT] ปรากฏตัว
present[VT] เกิดขึ้น
present[N] ของขวัญ, See also: ของกำนัล, Syn. gift, donation
present[N] ปัจจุบันนี้, Syn. instant, this time
present[ADJ] ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน, See also: เดี๋ยวนี้, ขณะนี้, Syn. now, existing, current, Ant. old, date, dated
present[ADJ] ณ ที่นี้, See also: ตรงนี้, ที่นี้, Ant. absent
absentee[N] ผู้ที่ไม่มา, See also: ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม, ผู้ขาดการประชุม
presents[N] เอกสารทางกฎหมาย
sentence[N] ประโยค
sentence[N] การตัดสิน, See also: การพิพากษา, การชี้ขาด, Syn. decree, decision, edict, judgement
sentence[VT] พิพากษา, See also: ตัดสิน, ตัดสินความ, ชี้ขาด, ลงความเห็น, Syn. doom, fine, penalize, punish
sentient[ADJ] ซึ่งมีความรู้สึก, See also: ซึ่งรับความรู้สึก, Syn. aware, alert, conscious, perceptive
sentinel[N] ผู้เฝ้ายาม, See also: ทหารยาม, ยาม, Syn. guard, sentry, watchman
sentinel[VT] เฝ้ายาม, See also: ยืนยาม, พิทักษ์, จัดหายามมาเฝ้า
assent to[PHRV] เห็นด้วยกับ (มักใช้รูป simple tenses), See also: เห็นพ้องกับ, Syn. agree to
dissenter[N] ผู้คัดค้าน, See also: คนที่ไม่เห็นด้วย
dysentery[N] โรคบิด
essential[ADJ] จำเป็น, See also: ซึ่งสำคัญ, ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด, ซึ่งเป็นส่วนจำเป็นที่สุด, Syn. crucial, necessary
essential[N] องค์ประกอบสำคัญ, See also: เนื้อแท้, ปัจจัยพื้นฐาน, สิ่งจำเป็น
presented[ADJ] ซึ่งนำเสนอให้, Syn. bestowed, granted
presentee[N] ผู้ถูกนำเสนอ, See also: ผู้ได้รับเลือก, ผู้รับของที่ให้
presenter[N] ผู้นำเสนอ
presently[ADV] อย่างปัจจุบัน, See also: ในขณะนี้, Syn. now, nowadays, at present
presently[ADV] ในไม่ช้า, See also: เร็วๆ นี้, Syn. soon
presently[ADV] ในช่วงเวลานี้
represent[VT] ทำหน้าที่แทน, See also: ทำแทน, เป็นตัวแทน, Syn. act for, stand for
represent[VT] เป็นสัญลักษณ์ของ, See also: เป็นเครื่องหมายของ, Syn. symbolize, typify
represent[VT] อธิบาย, Syn. explain, express
represent[VT] แสดงให้เห็น, See also: แสดง, Syn. illustrate, show
resentful[ADJ] ซึ่งไม่พอใจ, See also: เคืองใจ, Syn. angry, bitter, complaining
sentience[N] ความรู้สึก, See also: ความสามารถในการรู้สึก, Syn. conciousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
absent-minded(แอบ' เซนไม' เดด) adj. สติลอย -absent-mindedness n.
absente reo(แอบ' เซนทีรี' โอ) ภาวะที่จำเลยไม่มาศาล (in the absence of the defendant)
absentee(แอบ' เซนที) n. ผู้ที่ไม่มา, ผู้ละเว้นหน้าที่, ผู้สละทรัพย์สมบัติ.
absentee landlordเจ้าของที่ดินที่ไปอยู่ที่อื่น
absentee voteการลงคะแนนของผู้ไม่อยู่ (ทางไปรษณีย์) -absentee voter., n.
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
amoebic dysenteryn. โรคบิดมีตัว เนื่องจากมีเชื้อบิดจำพวก Endamoeba histolytica ซึ่งทำให้ลำไส้เป็นแผลเปื่อยได้
assent(อะเซนทฺ') vi. ตกลง, ยินยอม,ยอมรับ. -n. การตกลง,การยินยอม. -assentation n. -assentive adj., Syn. concur, agree, allow ###A. dissent, disagree, denial)
assenter(อะเซน'เทอะ) n. ผู้ตกลง,ผู้ยินยอม
assentor(อะเซน'เทอะ) n. ผู้ตกลง,ผู้ยินยอม
consent(คันเซนทฺ') {consented,consenting,consents} n. การอนุญาต,ความเห็นชอบ,การยินยอม. vt. อนุญาต,เห็นชอบ,ยินยอม -Id. (Silence gives consent การนิ่งเฉยคือการเห็นด้วย), Syn. compliance ###A. dissent
consentaneous(คอยเซนเท'เนียส) adj. ซึ่งเห็นพ้อง,เป็นเอกฉันท์., See also: consentaneousness n. ดูconsentaneous consentaneity n. ดูconsentaneous
consentient(คันเซน'เชินทฺ) adj. ซึ่งเห็นพ้อง,ซึ่งเห็นด้วย,
death sentencen. การลงโทษประหารชีวิต
disentail(ดิสเอนเทล') vt. ทำให้อิสระ,ทำให้หลุดพ้น,เพิกถอนสิทธิ์., See also: disentailment n.
disentanglevt.,vi. ปลด,เปลื้อง, ทำให้หายยุ่ง,ชำระสะสาง
disenthral(ดิสเอนธรอล') vt. ทำให้อิสระ,ปล่อยทาส -enthralment,enthrallment n., Syn. liberate
disenthrall(ดิสเอนธรอล') vt. ทำให้อิสระ,ปล่อยทาส -enthralment,enthrallment n., Syn. liberate
disentomb(ดิสเฮ็นทูม') vt. ขุดออกจากหลุมฝังศพ
dissent(ดิเซนทฺ') vi. ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ไม่ลงรอยกัน,ทะเลาะ,ขัดแย้ง,คัดค้าน n. ความแตกต่างของความคิด,การแยกจากโบสถ์,ความแตกแยก., Syn. differ,disagree,except,disagreement ###A. assent
dissenter(ดิเซน'เทอะ) n. ผู้ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ผู้แยกตัวออกจากโบสถ์,ผู้คัดค้าน
dissentient(ดิเซน'เชินทฺ) adj.,n. (ผู้) ซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกัน,ซึ่งคัดค้าน,แตกแยก, See also: dissentience n. ดูdissentient dissentiency n. ดูdissentient
dissentiousadj. ชอบทะเลาะ,ชอบคัดค้าน, Syn. contentious
dysentery(ดิส'ซันเทอรี) n. โรคบิด,โรคท้องร่วง., See also: dysenteric adj. ดูdysentery, Syn. diarrhea
essential(อะเซน'เชิล) adj. จำเป็นที่สุด,ซึ่งขาดเสียมิได้,เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ,เป็นปัจจัย,เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ,เกี่ยวกับหัวน้ำมัน,เกี่ยวกับหัวน้ำหอม,เป็นธรรมชาติ,ซึ่งเกิดขึ้นเอง., See also: essentialness n. ดูessential, Syn. funda
heaven-sentadj. ได้เวลา,เหมาะกับเวลา,เหมาะเจาะ- S. timely,opportune
house of representativesสภาผู้แทนราษฎร
in absentia(อิน แอบ' เซน' เชีย) Latin ไม่มา, ขาดไป, ไม่อยู่, Syn. in absence)
kernel sentence() ประโยคง่าย ๆ
life sentencen. การลงโทษจำคุกตลอดชีวิต,โทษจำคุกตลอดชีวิต
mesenteryเป็น membrane ซึ่งช่วยยึดลำไส้เล็กให้ติดกับผนังช่องท้องและเป็นเส้นทางที่เลือด ท่อน้ำเหลือง และเส้นประสาทผ่านเข้าออกจากลำไส้เล็ก
misrepresent(มิสเรพริเซนทฺ') vt. แทนผิด,เป็นตัวอย่างที่ผิด., See also: misrepresentation n.
omnipresent(ออมนิเพรส'เซินทฺ) adj. มีอยู่ทั่วทุกแห่งในขณะเดียวกัน, Syn. pervasive
present(เพรส'เซินทฺ) adj. มีอยู่,ปรากฎอยู่,ปัจจุบัน,เดี๋ยวนี้,ต่อหน้า,เข้าร่วม n. เวลาปัจจุบัน,ขณะนี้,กริยาปัจจุบัน vt. เสนอ,ให้,ยื่น,มอบ,แนะนำ,นำเข้าพบ,บรรยาย,แสดงให้เห็น,เล็ง (ปืน) ,ฟ้องร้อง n. ของขวัญ, See also: presents n. เอกสารปัจจุบัน -Phr. (at pres
present participlen. ปัจจุบันกาลที่สมบูรณ์
presentable(พรีเซน'ทะเบิล) adj. เสนอได้,มอบให้ได้,แสดงตัวได้,พอจะอวดได้,ให้เป็นของขวัญได้, See also: presentability n.
presentation(พรีเซนเท'เชิน) n. การเสนอ,การแสดงตัว,การแนะนำตัว,การมอบของขวัญ,ของขวัญ
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
presentiment(พรีเซน'ทะเมินทฺ) n. ความรู้สึกที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้น,ความรู้สึกที่รู้ล่วงหน้า,ความสังหรณ์ใจ., Syn. foreboding
presently(เพรส'เซินทฺลี) adv. ไม่ช้า,ประเดี๋ยว,อีกสักครู่,ปัจจุบัน, Syn. soon
presentment(พรีเซนทฺ'เมินทฺ) n. การแสดงออก,การแสดงตัว,การเสนอ,การมอบ,การยื่น,ภาพ,ภาพวาด,ภาพที่ปรากฎ,รายงานของคณะลูกขุน
represent(เรพริเซนทฺ') vt. แทน,พูดแทน,แสดง,แสดงให้เห็น,เป็นตัวอย่าง,เป็นเครื่องหมาย,หมายถึง,เท่ากับ,บรรยาย,พรรณนา, See also: representability n. representable adj. typicfy,impersonate
representation(เรพพริเซนเท'เชิน) n. การแทน,การเป็นผู้แทน,เครื่องหมายแสดงออก,ตัวอย่าง,ตัวแทน,ผู้แทน,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,การแสดงออก,รูป,ภาพ,รูปปั้น,การแสดงละคร,ข้อเท็จจริง,เครื่องแสดง,การบรรยาย, See also: representational adj., Syn. indic
representative(เรพริเซน'ทะทิฟว) n.,adj. (เป็น) ผู้แทน,ตัวแทน,ผู้แทนราษฎร,ตัวอย่าง, See also: representativeness n., Syn. typical ###A. atypical
resent(รีเซนทฺ') vt. ขุ่นเคือง,ไม่พอใจ,แค้นใจ, See also: resentingly adv. resentive adj.
resentful(รีเซนทฺ'ฟูล) adj. ขุ่นเคืองใจ,ไม่พอใจ,แค้นใจ, See also: resentfulness n., Syn. indignant,hurt
resentment(รีเซนทฺ'เมินทฺ) n. ความขุ่นเคืองใจ,ความไม่พอใจ,ความแค้นใจ, Syn. dudgeon
sent(เซนทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ send
sentence(เซน'เทินซฺ) n. ประโยค,การตัดสิน,การตัดสินลงโทษ,การพิพากษา,การลงโทษ,คติพจน์,คำคม,สุภาษิต. vt. ตัดสิน,พิพากษา., See also: sentencer n., Syn. judgment,opinion,verdict

English-Thai: Nontri Dictionary
absent(adj) ไม่มา,ไม่อยู่,ขาดประชุม,ไม่มี
absent(vt) ทำให้ไม่มา,ทำให้ไม่อยู่
ABSENT-absent-minded(adj) เหม่อ,เหม่อลอย,ใจลอย
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป,ผู้ที่ไม่อยู่
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
assent(vi) เห็นด้วย,ตกลง,ยอมรับ,ยินยอม
consent(n) ความเห็นชอบ,การอนุมัติ,ความยินยอม
consent(vi) เห็นชอบ,อนุมัติ,ยินยอม
disentangle(vt) คลาย,คลี่คลาย,ชำระสะสาง
dissent(n) ความขัดแย้ง,ความแตกแยก,ความไม่เห็นด้วย,ความแตกร้าว
dissent(vi) ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ขัดแย้ง,แตกร้าว,ทะเลาะ,ไม่ลงรอยกัน
dissenter(n) ผู้คัดค้าน,ผู้ขัดแย้ง,ผู้ไม่เห็นด้วย
dysentery(n) โรคท้องร่วง,โรคบิด
essential(adj) จำเป็น,สำคัญ,เป็นหัวใจ,เป็นปัจจัย,เป็นเนื้อแท้,เป็นธรรมชาติ
misrepresent(vt) แสดงผิด,ใส่ความ,บิดเบือน,หลอกลวง
misrepresentation(n) การแสดงผิด,การใส่ความ,การบิดเบือนความจริง
nonessential(adj) ไม่สำคัญ,ไม่จำเป็น
omnipresent(adj) อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง
present(adj) ปัจจุบัน,บัดนี้,เวลานี้,เดี๋ยวนี้,ขณะนี้
present(n) ของขวัญ,ของกำนัล
presentable(adj) เสนอได้,เรียบร้อย,แสดงตัวได้
presentation(n) การเสนอ,การให้,การแสดง,การแนะนำให้รู้จัก,การยื่น
presentiment(n) ความสังหรณ์ใจ
presently(adv) ในเวลานี้,เดี๋ยวนี้,ในไม่ช้า,อีกสักครู่,ประเดี๋ยว,ปัจจุบัน
represent(vt) แสดง,แทนตัว,เป็นตัวอย่าง,หมายถึง,เท่ากับ,บรรยาย
representation(n) ตัวอย่าง,การแสดง,ผู้แทน,การบรรยาย,ข้อคิดเห็น
representative(adj) เป็นตัวอย่าง,เป็นตัวแทน,เหมือนกับ,คล้ายกับ
representative(n) ตัวแทน,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
resent(vt) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ
resentful(adj) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ
resentment(n) ความขุ่นเคือง,ความโกรธ,ความแค้นใจ
sent(vt) pt และ pp ของ send
sentence(n) คำตัดสิน,ประโยค,การพิพากษา,การลงโทษ,คติพจน์
sentence(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ลงโทษ
sententious(adj) เล่นสำนวน,เชิงสั่งสอน,เต็มไปด้วยคติพจน์
sentient(adj) ตื่นเต้น,มีความรู้สึก,เกรียวกราว,อื้อฉาว
sentiment(n) อารมณ์,ความรู้สึกทางใจ,ความคิดเห็น
sentimental(adj) ซาบซึ้ง,เห็นใจ,มีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentalist(n) ผู้มีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentality(n) ความซาบซึ้ง,ความเห็นอกเห็นใจ
sentinel(n) ทหารองครักษ์,ทหารยาม,คนเฝ้ายาม
sentry(n) ทหารยาม,ยาม,ทหารองครักษ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presentation, torso; lie, transverse; presentation, trunkท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, trunk; lie, transverse; presentation, torsoท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, vertexกระหม่อมนำ, ส่วนยอดกะโหลกนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presenting symptomอาการสำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentmentคำตัดสิน (ของลูกขุน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parliamentary absenteeismการขาดประชุมรัฐสภาเป็นอาจิณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
present๑. ของขวัญ, ของกำนัล๒. ปัจจุบัน, เฉพาะหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
present reignรัชกาลปัจจุบัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
present valueมูลค่าปัจจุบัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
present valueมูลค่าปัจจุบัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
presentationการนำเสนอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pelvic presentation; presentation, breech; presentation, frank breech๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parietal presentationด้านข้างขม่อมนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta praevia; placenta previa; presentation, placental๑. รกเกาะต่ำ๒. รกขวางปากมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta previa; placenta praevia; presentation, placental๑. รกเกาะต่ำ๒. รกขวางปากมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placental presentation; placenta praevia; placenta previa๑. รกเกาะต่ำ๒. รกขวางปากมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proportional representationการมีผู้แทนตามสัดส่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pre-sentence hearingการนั่งพิจารณาก่อนพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-sentence investigationการสืบเสาะก่อนพิพากษา (ของพนักงานคุมประพฤติ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-sentence reportรายงานการสืบเสาะก่อนพิพากษา (ของพนักงานคุมประพฤติ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presentation, foot; presentation, footlingเท้านำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, footling; presentation, footเท้านำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, frank breech; presentation, breech; presentation, pelvic๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, funis; presentation, cordสายสะดือนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, head; presentation, cephalicหัวนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, incomplete breechเท้าหรือเข่านำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, parietalด้านข้างขม่อมนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, pelvic; presentation, breech; presentation, frank breech๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, placental; placenta praevia; placenta previa๑. รกเกาะต่ำ๒. รกขวางปากมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, shoulderไหล่นำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation๑. ส่วนนำ (ขณะคลอด)๒. ท่าทารก (ขณะคลอด) [มีความหมายเหมือนกับ lie และ position ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentationการนำเสนอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presentation layerชั้นนำเสนอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presentation, armแขนนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, breastหน้าอกนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, breech; presentation, frank breech; presentation, pelvic๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, browหน้าผากนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, cephalic; presentation, headหัวนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, cord; presentation, funisสายสะดือนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, faceใบหน้านำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lawful representativeผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal representativeผู้แทนโดยชอบธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lie, transverse; presentation, torso; presentation, trunkท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberal theory of representationทฤษฎีผู้แทนแนวเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Representatives, House of; Representatives, Assembly of the People'sสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
radical theory of representationทฤษฎีผู้แทนแนวมูลวิวัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reactionary theory of representationทฤษฎีผู้แทนแนวพวกปฏิกิริยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
right of representationสิทธิที่จะรับมรดกแทนที่กัน (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reo absente (L.)การพิจารณาลับหลังจำเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
representation, virtualการเป็นผู้แทนโดยปริยาย (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dysentery, Amebicบิดอะมีบา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Essential fatty acidกรดไขมันจำเป็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Company Representativeพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะ ตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Essential oilน้ำมันหอมระเหย [เศรษฐศาสตร์]
Workers representationการเป็นตัวแทนคนทำงาน [เศรษฐศาสตร์]
Presentation graphics กราฟสำหรับนำเสนอ [คอมพิวเตอร์]
Essences and essential oilน้ำมันหอมระเหย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Absenteeism (Labor)การขาดงาน (แรงงาน) [TU Subject Heading]
Breech presentationการคลอดท่าก้น [TU Subject Heading]
Business presentationsการเสนองานธุรกิจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Consent (Law)ความยินยอม (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Essences and essential oilsสารที่มีกลิ่นหอมและน้ำมันหอมระเหย [TU Subject Heading]
Essences and essential oils industryอุตสาหกรรมสารที่มีกลิ่นหอมและน้ำมันหอมระเหย [TU Subject Heading]
Informed consent (Medical law)ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว (กฎหมายการแพทย์) [TU Subject Heading]
Pre-sentence investigation reportsรายงานการสืบเสาะและพินิจ [TU Subject Heading]
Presentation graphics softwareส่วนชุดคำสั่งการเสนองานรูปกราฟิก [TU Subject Heading]
Prison sentencesคำพิพากษาจำคุก [TU Subject Heading]
Pro se representationการตั้งทนาย [TU Subject Heading]
Proportional representationการมีผู้แทนตามอัตราส่วน [TU Subject Heading]
Representation (Psychoanalysis)ตัวแทน (จิตวิเคราะห์) [TU Subject Heading]
Representative government and representationการปกครองระบบผู้แทนราษฏร [TU Subject Heading]
Sales presentationsการเสนองานขาย [TU Subject Heading]
Self-presentationการนำเสนอตัวตน [TU Subject Heading]
Sentence particlesคำช่วยประโยค [TU Subject Heading]
Sentencesประโยค [TU Subject Heading]
Sentences (Criminal procedure)กระบวนการกำหนดโทษคดีอาญา [TU Subject Heading]
Sentinel lymph node biopsyการตัดเนื้อตรวจจากต่อมน้ำเหลืองเซนติเนล [TU Subject Heading]
Thailand. National Assembly. House of Representativesไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร [TU Subject Heading]
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Permanent Representative of Thailand to the United Nationsเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติ (ณ นครนิวยอร์ก/นครเจนีวา) [การทูต]
Committee of Permanent Representativesคณะกรรมการในกรอบสหภาพยุโรป ประกอบด้วยผู้แทนถาวรประจำสหภาพยุโรปของประเทศสมาชิก [การทูต]
Committee of Permanent Representatives to ASEANคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ประกอบด้วยผู้แทนถาวร (ระดับเอกอัครราชทูต) ประจำอาเซียนของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับสำนัก เลขาธิการอาเซียนสนับสนุนการทำงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนรวมทั้งองค์กร ระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาต่าง ๆ [การทูต]
Goodwill Representativeผู้แทนสันถวไมตรี " หมายถึง การแต่งตั้งบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความประพฤติ และ บุคลิกที่เหมาะสมในการเป็นผู้แทนของประเทศ ให้ไปเยือนต่างประเทศ เพื่ออัธยาศัยไมตรี หรือผูกมิตรกับอีกประเทศหนึ่ง โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ " [การทูต]
letter of consentหนังสือแสดงความยินยอม [การทูต]
Multiple Representationคือการเป็นตัวแทนประจำประเทศต่าง ๆ มากกว่าหนึ่งแห่ง ตามหลักทั่วไป รัฐหนึ่งจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งให้ไปประจำเพียงรัฐเดียวในตำแหน่งเอกอัคร ราชทูต แต่มาในทุกวันนี้ เนื่องจากงบประมาณของประเทศมีจำกัด จึงเป็นธรรมเนียมแพร่หลายที่จะตั้งให้เอกอัครราชทูตคนเดียวไปประจำปลาย ประเทศได้ในเวลาเดียวกัน ยกเว้นแต่ว่ารัฐผู้รับหนึ่งใดจะแสดงการคัดค้านอย่างแจ้งชัดเอกอัครราชทูตคน เดียวกัน ซึ่งไปประจำอยู่หลายประเทศนั้น จะมีถิ่นพำนักถาวร (Permanent Residence) อยู่ในนครหลวงของเพียงประเทศหนึ่ง ส่วนในประเทศที่เหลือที่เขาเป็นเอกอัครราชทูตประจำอยู่ด้วยนั้น เขาไปพำนักอยู่เพียงระยะเวลาจำกัดเป็นพัก ๆ รัฐผู้ส่งจะมีคณะผู้แทนทางการทูตของตนไปประจำ ณ นครหลวงของแต่ละประเทศเหล่านั้น ตัวหัวหน้าคณะแต่ละแห่งจะมีตำแหน่งเรียกว่า อุปทูตชั่วคราว (Charge d? Affaires ad interim)เกี่ยวกับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในข้อ 5 ดังนี้ ?1. หลังจากที่ได้บอกกล่าวแก่รัฐผู้รับที่เกี่ยวข้องตามสมควรแล้ว นอกจากจะมีการคัดค้านอย่างชัดแจ้งโดยรัฐผู้รับรัฐใดรัฐหนึ่ง รัฐผู้ส่งอาจแต่งตั้งหัวหน้าคณะผู้แทน หรือแต่งตั้งบุคคลใดในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตแล้วแต่กรณี ไปยังมากกว่ารัฐหนึ่งก็ได้ 2. ถ้ารัฐผู้ส่งแต่งตั้งหัวหน้าคณะผู้แทนไปยังรัฐอื่นหนึ่งรัฐหรือมากกว่านั้น รัฐผู้ส่งอาจสถาปนาคณะผู้แทนทางการทูตโดยมีอุปทูตชั่วคราวเป็นหัวหน้าในแต่ ละรัฐที่หัวหน้าคณะผู้แทนไม่มีที่นั่งทำงานของตนเป็นประจำก็ได้ 3. หัวหน้าคณะผู้แทน หรือบุคคลใดในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตของคณะผู้แทน อาจกระทำการในฐานะเป็นผู้แทนของรัฐผู้ส่งในองค์การระหว่างประเทศใดก็ได้" [การทูต]
mutual consentยินยอมร่วมกัน [การทูต]
Plural Representationหมายถึง การที่รัฐหนึ่งแต่งตั้งผู้แทนทางการทูตถาวรของตนมากกว่าหนึ่งคนไปประจำรัฐ อีกแห่งหนึ่งนอกประเทศ ในกรณีเช่นนั้น ผู้แทนทางการทูตคนหนึ่งจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต ส่วนผู้แทนทางการทูตที่เหลือจะเป็นตัวรองอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขา เช่น ในสหประชาชาติมีคณะทูตถาวรประจำสหประชาชาติหลายแห่ง นิยมตั้งเอกอัครราชทูตของตนเป็นจำนวนมากถึง 3 หรือ 4 คนไปประจำอยู่ในคณะ ตัวหัวหน้าคณะทูตถาวรเช่นนั้น จะมีตำแหน่งเรียกว่า เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศของตนประจำสหประชาชาติ ส่วนเอกอัครราชทูตคนที่สองในคณะทูตถาวร มีตำแหน่งเรียกว่า รองผู้แทนถาวรการส่งเอกอัครราชทูตหลายคนไปประจำเป็นตัวแทนเช่นนี้ ไม่เป็นที่นิยมกระทำกันแพร่หลายเหมือนกับการส่งหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตคน เดียวไปประจำในหลายประเทศในเวลาเดียวกัน ดังที่กล่าวมาข้างต้น [การทูต]
Presentation of Credentialsหมายถึง การยื่นสารตราตั้ง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตว่า ผู้ใดได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศใดประเทศหนึ่ง ก่อนที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ จะต้องนำสารตราตั้ง (Credentials) ไปยื่นต่อประมุขของรัฐนั้น ๆ พิธียื่นสารตราตั้งจะกระทำไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ แล้วแต่จะพิจารณาเห็นความเหมาะสม และความเคร่งต่อธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นสำคัญ เช่น อังกฤษเป็นประเทศหนึ่งที่พิธียื่นสารตราตั้งของเอกอัครราชทูตต่อองค์ประมุข ของประเทศค่อนข้างวิจิตรพิสดารมาก ส่วนบางประเทศมีพิธียื่นสารอย่างง่าย ๆ แทบจะไม่มีพิธีรีตองอย่างใดในสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตันดีซี พิธียื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดีของสหรัฐฯ กระทำอย่างเรียบง่าย กล่าวคือ พอถึงเวลาที่กำหนดในวันยื่นสารตราตั้ง อธิบดีกรมพิธีการทูตหรือผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะนำรถยนต์ลีมูซีนสีดำไปยังทำเนียบของเอกอัครราชทูต เพื่อรับเอกอัครราชทูตและครอบครัวไปยื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดี ณ ตึกทำเนียบขาว ( White House)มีข้อน่าสนใจอันหนึ่งคือ ทางฝ่ายสหรัฐฯ จะสนับสนุนให้เอกอัครราชทูตพาภรรยาและบุตรทั้งชายหญิงไปร่วมในการยื่นสารตรา ตั้งนั้นด้วย การแต่งกายของเอกอัครราชทูตก็สวมชุดสากลผูกเน็คไทตามธรรมดา ระหว่างที่ยื่นสารมีการปฏิสันถารกันพอสมควรระหว่างเอกอัครราชทูตกับ ประธานาธิบดีสหรัฐฯมีช่างภาพของทางราชการถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และมอบภาพถ่ายให้แก่เอกอัครราชทูตในวันหลัง (ต่างกับพิธีของอังกฤษมาก) เอกอัครราชทูตไม่ต้องพาคณะเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตติดตามไปด้วย หลังจากพบกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ แล้ว อธิบดีกรมพิธีการทูตจะนำเอกอัครราชทูตและครอบครัวกลับไปยังทำเนียบที่พักโดย รถยนต์คันเดิม เป็นอันเสร็จพิธียื่นสารตราตั้ง โดยที่ประเทศต่าง ๆ ในโลกต่างมีสถานเอกอัครราชทูตของตนตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี ดังนั้น ในวันไหนที่มีการยื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดี ทางการทำเนียบขาวมักจะกำหนดให้เอกอัครราชทูตใหม่จากประเทศต่าง ๆ เข้ายื่นสารในวันนั้นราว 4-5 ประเทศติดต่อกัน มิใช่วันละคนอย่างที่ปฏิบัติในบางประเทศทันทีที่เอกอัครราชทูตยื่นสารตรา ตั้งต่อประธานาธิบดีเรียบร้อยแล้ว เอกอัครราชทูตจะมีหนังสือเวียนไปยังหัวหน้าคณะทูตทุกแห่งในกรุงวอชิงตันดีซี แจ้งให้ทราบว่าในวันนั้น ๆ เขาได้ยื่นสารตราตั้งต่อประมุขของรัฐ ในฐานะเอกอัครราชทูตเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแสดงความหวังในหนังสือว่าความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ระหว่างคณะผู้ แทนทางการทูตทั้งสอง ทั้งในทางราชการและทางส่วนตัว จะมั่นคงเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นอีก จากนั้น เอกอัครราชทูตใหม่ก็จะหาเวลาไปเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีทีละราย กว่าจะเยี่ยมหมดทุกคนก็กินเวลานานอยู่หลายเดือนทีเดียว [การทูต]
presentation of the letter of credenceการยื่นสาส์นตราตั้ง เป็นการกำหนดให้เอกอัครราชทูตยื่นสาส์นตราตั้งต่อประมุขของประเทศที่เข้าไป พำนักอยู่ ซึ่งรูปแบบพิธีการก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ [การทูต]
Net present valueมูลค่าปัจจุบันสุทธิ [การบัญชี]
Present valueมูลค่าราคาปัจจุบัน [การบัญชี]
Present valueมูลค่าปัจจุบัน [การบัญชี]
Absentหายไป, ไม่มี [การแพทย์]
Amino Acids, Essentialกรดอะมิโนที่จำเป็น, กรดอะมิโนชนิดเอสเซนเชียล, กรดอะมิโนจำเป็น, อมิโนแอซิดที่จำเป็นสำหรับความเจริญเติบโตของร่าง, กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อสุขภาพ, กรดอะมิโนที่จำเป็นแก่ร่างกาย [การแพทย์]
Amino Acids, Non Essentialกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น [การแพทย์]
Amino Acids, Non-Essentialกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น, อมิโนแอซิดชนิดไม่ค่อยจำเป็นนัก [การแพทย์]
Amino Acids, Nonessentialกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นต่อร่างกาย [การแพทย์]
Antigen Presentationการส่งแอนติเจน [การแพทย์]
Arterial Response, Absent Overshootไม่พบการตอบสนองแบบการพุ่งขึ้นสูงของเลือดแดง [การแพทย์]
Babcock Sentences, Modifiedการทดสอบประโยคแบบแบบคอคดัดแปลง [การแพทย์]
Breech Presentationการคลอดท่าก้น,ทารกในครรภ์ท่าก้น,เด็กคลอดท่าก้น,ส่วนนำทารกเป็นก้น,เด็กที่คลอดในท่าเอาเท้าออก,ท่าก้น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
absenteeismความจริงของการขาดงานหรือขาดเรียนโดยปราศจากเหตุผลที่ดี (Oxford advanced learner)
consent letter (n law ) หนังสือแสดงความยินยอม
essential oil (n) นำมันหอมที่สกัดมาจากพืช ใช้เป็นหัวเชื้อเพื่อผสม หรือใช้แบบเข้มข้น ขึ้นกับชนิดและการนำไปใช้
See also: S. volatile oil, R. essence
For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumich (n vt adv prep pron. phrase ) For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumichi Murase, Director of the Rechargeable Battery Business Division (AIS Company). We look forward to hearing your thoughts on the article!
presentation (n) สื่อนำเสนอ
real representative (n) ผู้จัดการมรดก
representationการรับรอง
representativeผู้แทน
transcended the boundaries of modern Southeast Asian nations, representing larger patranscended the boundaries of modern Southeast Asian nations, representing larger patterns of influence. Scholars often resort to Indian terms to describe these influences, suggesting they existed as overlapping “mandalas.”

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sent.ส่งแล้ว Valhalla (2011)
Who sent you?แกเป็นใคร? Are You...? (2012)
Sentenza?Von Sentenza? Left for Dead (2007)
Spain?Cherubin de Senteius. 1492 (2011)
2x72TV4User präsentiert: Charlie Gets Trashed (2014)
♪ ♪PRÄSENTIERT Nashville (2015)
Eleanor sent them over. I don't know why there's two.เอลานอร์ส่งมาให้ แต่แม่ไม่รู้ว่าทำไมมันมี 2 ชุด New Haven Can Wait (2008)
We urge you to present yourselvesครูขอให้พวกเธอแสดงออกถึงความเป็นตัวเอง New Haven Can Wait (2008)
You sent us after the wrong guy. He may have been the wrong guy for you,นายส่งคนมาให้ฉันผิด/อาจจะผิดสำหรับนาย New Haven Can Wait (2008)
You represent constance royalty. So it should come as no surpriseเธอแสดงความซื่อสัตย์ ดังนั้นมันควรจะมาโดยไม่มีเรื่องให้แปลกใจ Chuck in Real Life (2008)
I am so glad they sent you. come. you are going to love it.ฉันดีใจมากที่พวกเขาส่งคุณมา คุณจะรักมันแน่นอน Pret-a-Poor-J (2008)
well, I would have sent her to my place, but I thoughtความจริงฉันอยากจะให้เธอไปที่บ้านฉัน แต่ฉันคิดว่า Pret-a-Poor-J (2008)
So she sent a text.- เธอก็เลยส่งข้อความมา There Might be Blood (2008)
Presenting this award is my favorite duty.การพรีเซนต์รางวัลนี้เป็นหน้าที่ที่ฉันชอบที่สุด There Might be Blood (2008)
Chloe is barely legal, and she is getting herself hitched to the first guy who's shown her any attention, present company excepted.แต่ก็ยังพยายามที่จะทำให้มันราบรื่นที่สุดเพื่อผู้ชา ѧзѹҺ蹷شͼ áʹ㹵, ˹Фա Committed (2008)
I sent you to Earth for a purpose, Kal-El.พ่อมีเหตุผลที่ส่งลูำกมาโลก คาลเอล Odyssey (2008)
One alarm-clock malfunction, and suddenly you're demoted and sent to deliverance territory.ถ้ามีสัญญาเตือนเกิดขึ้น พวกคุณจะถูกลดขั้นทันที Odyssey (2008)
You were sent here by the church, specifically, to retrieve the Marker.ในโบสถ์ทุกคนเน้นว่าให้ส่งแก่ มารับสัญลัษณ์นี่ไป Dead Space: Downfall (2008)
Did you get the consent? No.ได้เอกสารให้ความยินยอมมารึปล่าว ยัง Not Cancer (2008)
Don't need consent for an autopsy.ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารให้ความยินยอมกับการชันสูตร Not Cancer (2008)
Consent to chemotherapy.ยอมให้ทำคีโมซะ Not Cancer (2008)
Yes, you did. I was in the middle of a sentence.ใช่นายทำ เราอยู่ตรงการระหว่างบรรทัด Not Cancer (2008)
He'll never consent to petrosal vein sampling.เค้าไม่เคยตรวจpetrosal vein sampling Adverse Events (2008)
This sent a signal through the nerves to the blood vessels in her small intestines, which caused the symptoms in China and in the giant magnet we call an MRI.สิ่งนี้ได้ส่งสัญญานผ่านเส้นประสาท\ ไปยังเส้นเลือดในลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการในประเทศจีน\ แล้วก็แม่เหล็กยักษ์ที่เรียกว่า.. Birthmarks (2008)
Yes, because you represent one out of every eight people living in this country.ใช่เพราะนายทำตัวแปลกกว่าทุกคน อยู่ในย่านนี้ Lucky Thirteen (2008)
Go get her consent.ให้เธอเซ็นต์ยินยอม Lucky Thirteen (2008)
Everyone's happy until they unwrap that pretty present and find they got a wall clock in the shape of Africa.มันยังไม่จบ ทุกคนมีความสุขจนกระทั่งพบว่า ตัวเองอยู่กับปัจจุบัน และพบว่ามีนาฬิการูปแอฟริกา แขวนอยู่บนผนัง Joy (2008)
He didn't consent.เขาไม่ยินยอม The Itch (2008)
He consented to the surgery.เขายินยอมให้ผ่าตัด The Itch (2008)
I treated her based on the symptoms she presented.ผมรักษาเธอโดยมีพื้นฐาน จากอาการเธอในปัจจุบัน Emancipation (2008)
Even if we had a donor, we'd still need your parents' consent to treat you.ถึงแม้ถ้าเรามีผู้บริจาค เราก็ยังคงต้องใช้พ่อแม่คุณ เซ็นต์อนุญาตให้รักษาคุณ Emancipation (2008)
Even without consent.โดยไม่ต้องเซ็นต์ยินยอม Emancipation (2008)
I think that covers the parental consent issue.ผมคิดว่านั่นครอบคลุมถึง เรื่องที่พ่อแม่ต้องอนุญาตนะ Last Resort (2008)
- You didn't think a death sentence... - People die!คุณไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องความตาย คนทุกคนต้องตาย Dying Changes Everything (2008)
A little "Get well'"present for your guy, Darby.ของขวัญปลอบใจเล็กๆน้อยๆ สำหรับลูกน้องของนาย ดาร์บี้ Pilot (2008)
And next time, I'm not gonna use a.357 as a "get well" present.และครั้งต่อไป ฉันคงจะไม่ต้อง ใช้.357แม๊กนั่มเป็นของขวัญปลอบใจหรอกนะ Pilot (2008)
The other day I sent Atsushi an amulet and a charm.วันหลังจะฝากเครื่องรางไปให้อัตสึชิ Akai ito (2008)
Clankers sent reenforcements.ไอ้พวกกระป๋องมันส่งกองหนุนมา Ambush (2008)
I sent men down to the underground reservoir.ข้าส่งคนลงไปที่อ่างเก็บน้ำใต้ดิน The Labyrinth of Gedref (2008)
I was sent on a special mission. The senate was told the banking clanข้าถูกส่งมาปฏิบัติภารกิจพิเศษ วุฒิสภาได้ข่าวว่าสมาพันธ์ธนาคาร Destroy Malevolence (2008)
Master Anakin sent you to find me?เจ้านายอนาคินส่งเจ้ามาหาข้าเหรอ? Destroy Malevolence (2008)
- Sentry, do you copy?-เซนทรี่ ได้ยินมั๊ย? Rookies (2008)
Now if you would like me to call your probation officer,I can have you sent back to prison.ถ้าคุณอยากให้ผมโทรไปหาเจ้าหน้าที่ภาคทัณฑ์ล่ะก็ ผมให้คุณกลับไปอยู่ในคุกได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
Knight Valiant, I present the Lady Morgana, my ward.อัศวินวาเลียนท์, ข้าขอแนะนำ ท่านหญิงมอกาน่า ลูกเลี้ยงของข้า Valiant (2008)
Under the circumstances, I have no choice but to sentence you to death.ภายใต้สถานการณ์นี้ ข้าไม่มีทางเลือก นอกจากจะสั่งประหารเจ้าเท่านั้น The Mark of Nimueh (2008)
You're sentencing the wrong person.ฝ่าบาทกำลังลงโทษผิดคนอยู่ The Mark of Nimueh (2008)
Post sentries at all the outlying villages.จัดเวรยามไว้ให้รอบหมู่บ้าน Lancelot (2008)
Matthew, I want you to organise sentry duty to keep an eye out for Kanen and his men.ข้าไม่อยากให้เจ้าสู้ด้วยตัวเอง ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าที่นะ -พวกเขาต้องดีขึ้น The Moment of Truth (2008)
Soon Arthur will be slain. You will have sent him to his death.อีกไม่นานอาเธอร์ก็จะถูกฆ่า เป็นเจ้าเองที่จะส่งเขาไปตาย Excalibur (2008)
They sent a child to destroy my station?พวกเขาส่งเด็ก มาทำลายสถานีของข้าเหรอ ? Duel of the Droids (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sentWith so many people absent this week, we weren't able to complete the project.
sentHe presented me with a bouquet of flowers.
sentThose who send in jumble will, without exception, receive a present.
sentI sent him a book along with a card.
sentI represented my university at the conference.
sentShe was absent from the club activities.
sentI visited him only to find him absent.
sentThe ambassador will be recalled from his present post soon.
sentInstead of going himself, he sent his son to the political meeting.
sentThe resentment runs deep.
sentAre you content with your present salary?
sentThe present state of the city's finances is not good.
sentIn the religious-cult trial, the ambitious lawyer will represent the cult leader.
sentHe was present at the ceremony.
sentI say "should", because theses written in the present tense are still seen around and about.
sentI don't need money at present.
sentIf we do not have an essential knowledge of their cultures, various problems will occur too easily.
sentThe committee are all present.
sentBeside the mayor, many other distinguished guests were present.
sentHaving been convicted of murder, he was sentenced to life imprisonment.
sentThe different character typologies are represented schematically in figure one.
sentIt is very kind of you to send me such a nice present.
sentThe youngster resented being treated as a coward.
sentI was absent-minded momentarily.
sentThank you very much for your present.
sentShe has an absent look on her face.
sentWho has been absent (from school) for three weeks?
sentHis present assistant is Miss Nokami.
sentShe was absent from school owing to sickness.
sentI was very glad to get a present from her.
sentShe wrapped the present in paper.
sentThe boy has been absent from school for eight days.
sentPatience is essential to a teacher.
sentRepresentative democracy is one form of government.
sentWhy were you absent yesterday?
sentI left out two sentences.
sentThose present were, for the most part, students.
sentHe was sent into combat.
sentHe sent word that he'd be delayed.
sentHe sent me a letter to the effect that his poultry farm would go bankrupt sooner or later.
sentI make a point of arranging sentences in my mind before writing them down.
sentThere is no telling who will be sent in his place.
sentYour presentation was so smooth and fluent - what can I say?
sentThis letter has to be sent right away.
sentI have to be absent from school for the moment.
sentThe very idea of being sent abroad delighted them.
sentBut this did not stop him from using his mind and presenting his ideas at physics meetings around the world.
sentA doctor was sent for at once.
sentThe woman sitting over there is his present wife.
sentI am looking for a present for my mother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานนิทรรศการ[N] exhibition, See also: exhibit, presentation, Syn. นิทรรศการ, Example: มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติขึ้นที่วิทยาเขตวังท่าพระ, Thai definition: การแสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรม ให้คนทั่วไปชม
ผู้แทนพระองค์[N] royal representative, See also: royal envoy, Syn. ตัวแทน, Example: นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ฯพณฯองคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 56, Count unit: ท่าน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทน, Notes: (ราชา)
รับโทษ[V] be punished, See also: be penalized, be chastised, be sentenced, Syn. ต้องโทษ, Ant. ทำโทษ, Example: ผู้กระทำทารุณต่อบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องพึ่งพิง ต้องได้รับโทษ, Thai definition: ยอมให้ลงโทษ
ห่อของขวัญ[V] wrap a present, Example: ห้างสรรพสินค้าห่อของขวัญของลูกค้าฟรีในช่วงเทศกาลปีใหม่
ขึ้นแป้น[V] be sent to press, See also: put in print, Syn. ขึ้นแท่น, Thai definition: ยกตัวพิมพ์ขึ้นแท่นพิมพ์เพื่อทำการพิมพ์
เคืองแค้น[V] be offended, See also: harbor malice against, habour/bear/feel resentment, be angry, flare up, rage, be indignant, Syn. แค้นเคือง, อาฆาต, โกรธแค้น, Example: คุณจุ๋มต้องตกระกำลำบากทั้งยามแต่งยามร้าง จะไม่ให้เธอเคืองแค้นกระไรได้, Thai definition: ไม่พอใจเพราะทำไม่ดีต่อตนหรือผู้ใกล้ชิด
ส.ส.[N] member of the House of Representatives, Syn. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สผ[N] The Secretariat of the House of Representatives, Syn. สำนักราชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ให้โอกาส[V] give a chance, See also: give an opportunity, present an opportunity, Syn. มอบโอกาส, เปิดโอกาส, Example: อาจารย์ให้โอกาสนักเรียนกลุ่มนี้สอบแก้ตัวอีกครั้ง
ขาดสอบ[V] absent from examination, Example: นักศึกษาขาดสอบกันมากเพราะเป็นไข้หวัดใหญ่ไปตามๆ กัน, Thai definition: ไม่มาสอบตามวันเวลาที่กำหนด
คำยินยอม[N] consent, Example: เจ้าของบัญชีจะต้องให้คำยินยอมเป็นหลักฐานต่อธนาคาร, Thai definition: ถ้อยคำยอมตามอย่างไม่ขัด
แทนค่า[V] represent, See also: stand for, substitute, Example: X เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวแปรในทางคณิตศาสตร์
แผนปัจจุบัน[ADJ] modern, See also: novel, present-day, new, Ant. แผนโบราณ, Example: ยาสมุนไพรสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้เช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบัน, Thai definition: วิธีการบำบัดแบบใหม่
รับ[V] accept, See also: agree to, admit, approve, consent to, concur with, Syn. เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นด้วย, Example: คุณจะรับมาตราการแก้ไขปัญหาตามนี้หรือไม่, Thai definition: มีความเห็นพ้องหรือเห็นชอบด้วย
เป็นเอกฉันท์[ADV] by common consent, See also: unanimously, with unanimity, Syn. อย่างเป็นเอกฉันท์, ซึ่งเป็นเอกฉันท์, Example: ผลการประชุมคณะที่ปรึกษาทั้งคณะคือ มีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะยกเลิก พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์, Thai definition: มีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันหมด
ไม่ขัดข้อง[V] consent to, See also: agree, allow, acquiesce, assent, concur, Syn. ยินยอม, ตกลง, Example: ข้าพเจ้าไม่ขัดข้องที่จะเป็นคนนำทางพาเขาไปเที่ยว
หมู่นี้[ADV] recently, See also: at the present time, for the past few days, Syn. พักนี้, เดี๋ยวนี้, Example: หมู่นี้ใจคอผมไม่ค่อยอยู่กับตัว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[N] Member of the House of Representative, Syn. ผู้แทนราษฎร, ส.ส., Example: สมาชิกผู้แทนราษฎรลงมติผ่านกฎหมายให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้ทำหน้าที่แทนประชาชนในสภานิติบัญญัติ
ผู้จัดรายการ[N] radio presenter, See also: DJ, disc jockey, disk jockey, Example: สถานีนี้มีแต่ผู้จัดรายการสูงอายุทั้งนั้น ไม่ดึงดูดวัยรุ่นอย่างพวกเราเลย, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่วางระเบียบหรือเรียงเรื่องราวตามลำดับให้ผู้ชมหรือผู้ฟังรับทราบ เป็นต้น
ทูนหัว[V] give, See also: bestow, grant, present, Example: ถ้าท่านต้องประสงค์บุตรีของเกล้ากระผม เกล้ากระผมก็จะทูนหัวให้, Thai definition: ยกให้หรือมอบให้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งยวด
บิดผัน[V] distort, See also: misrepresent, twist, Syn. บิดเบือน, Example: ทรัพยากรท้องถิ่นถูกบิดผันไปใช้ เพื่อประโยชน์ของผู้มีอำนาจ, Thai definition: ทำให้ผิดแผกไปจากข้อเท็จจริง, ทำให้ผิดแผกแปลกไปจากเดิมหรือจากข้อเท็จจริง
ผู้แทนราษฎร[N] representative, See also: assemblyman, member of parliament, congressman, Syn. ส.ส., ผู้แทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, Example: มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งธนบุรีสิบคน, Count unit: ท่าน, คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ทําหน้าที่นิติบัญญัติในสภา
เยื่อใย[N] relationship, See also: bond, tie, attachment, lingering sentiment, Syn. สายสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: แม้ทั้งสองฝ่ายจะได้แต่งงานไปแล้วแต่เขาก็ยังมีเยื่อใยกันอยู่, Thai definition: ความเกี่ยวพันแม้จะขาดกันไปแล้ว แต่ก็ยังมีอาลัยเหลืออยู่
สภาผู้แทนราษฎร[N] House of Representatives, See also: Assembly of the People's Representatives, House of Parliaments, Lower House, Example: คณะกรรมการรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตัวแทนรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการตุลาการ ฝ่ายละ 2 คน, Thai definition: รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
สมยอม[V] mutually consent, See also: connive, make a secret settlement, Ant. บังคับ, บีบบังคับ, Example: คณะกรรมการกำลังปรับปรุงแก้ไขระเบียบ และเพิ่มโทษเอกชนผู้ฮั้วประมูลหรือสมยอมราคา, Thai definition: ยอมตกลงด้วย
สมัยนี้[N] the present, See also: present time, present moment, now, Syn. ปัจจุบัน, ปัจจุบันนี้, สมัยปัจจุบัน, Example: ยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคของการทำการตลาดแบบสายฟ้าแลบ
สมัยปัจจุบัน[N] the present, See also: present time, present moment, now, Syn. ปัจจุบัน, ปัจจุบันนี้, Example: มีการถกเถียงกันมาตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยปัจจุบันว่า มนุษย์นั้นถูกกำหนดขึ้นมาจากพันธุกรรม หรือสิ่งแวดล้อมกันแน่
สมาชิกสภา[N] Member of Parliament, See also: MP, Representative, Example: ประมาณ 25% ของสมาชิกสภา ที่สังกัดพรรคเดโมแครต, Count unit: คน, ท่าน
สาง[V] clear up, See also: solve, disentangle, unravel, Syn. สะสาง, Example: ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สางปมธุรกิจร้อยล้าน, Thai definition: ทำให้แจ้งกระจ่าง
หยิบยก[V] bring up (e.g. a topic), See also: raise, put forward (e.g. a suggestion), advance, present, Syn. เสนอ, แสดง, กล่าวถึง, Example: ที่ประชุมได้หยิบยกปัญหายาเสพติดขึ้นมาเป็นหัวข้อใหญ่ เพราะการลักลอบค้ายากำลังเป็นปัญหาใหญ่สุดในช่วงนั้น, Thai definition: ยกขึ้นอ้าง
เห็นใจ[V] be present at a deathbed, Syn. ดูใจ, Thai definition: มาทันพบก่อนตาย
เห็นชอบ[V] approve of, See also: agree to, consent to, assent to, endorse, Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นด้วย, เห็นดีเห็นงาม, Example: คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร
เห็นดีเห็นงาม[V] agree, See also: consent, assent, be of the same opinion, comply, concur, Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นชอบ, เห็นด้วย, Example: ซาอุดีอาระเบียและอียิปต์ต่างเห็นดีเห็นงามกับแผนยุทธวิธีการประชุมที่สหรัฐเป็นผู้เสนอ
เหม่อ[V] be absent-minded, See also: be distracted, be unaware, be inattentive, be preoccupied, be unmindful, Syn. เหม่อลอย, ใจลอย, เบลอ, Example: เด็กเหม่อขณะที่ครูกำลังพูด, Thai definition: ไม่ตั้งใจระวัง, ไม่ตั้งใจดู, เผลอใจลอย
ให้[V] give, See also: offer, hand in, present, award, Syn. มอบ, ส่งให้, Example: แม่ให้เงินติดตัว 1,000 บาทเป็นค่ารถและค่ากินอยู่ในกรุงเทพ, Thai definition: หยิบยื่นให้
ให้[V] permit, See also: allow, consent to, Syn. อนุญาต, ยอม, ยินยอม, Example: หมอให้เธอลุกจากเตียงได้หลังจากอาการป่วยดีขึ้น, Thai definition: ยอมให้ทำ, ปล่อยให้ทำ
อนุญาต[V] allow, See also: permit, consent, give agreement or permission, Syn. ยินยอม, ยอมให้, ยอม, Ant. ห้าม, Example: สารกันเสียที่จะใช้ใส่อาหารได้นั้นจะต้องเป็นชนิดที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตและจะต้องใช้ในปริมาณที่วางมาตรฐานกำหนดไว้, Thai definition: ยอมให้ตามที่ขอ
เท่ากับ[V] mean, See also: indicate, signify, imply, denote, convey, represent, Syn. หมายความว่า, เท่ากับว่า, Example: การจ้างงานชาวชนบทให้มีงานทำถึงปีละ 70,000-300,000 คนก็เท่ากับป้องกันมิให้ประชาชนหลั่งไหลไปหางานทำในเมืองหลวง
เดือดแค้น[V] be furious, See also: boil with anger, be resentful, be enraged, Syn. โกรธแค้น, แค้น, Example: เขารู้สึกเดือดแค้นแทนเจ้านายที่มาใส่ร้ายกันอย่างไม่มีมูลความจริง, Thai definition: โกรธหรือเจ็บใจอยู่ไม่หาย
ตอบรับ[V] accept, See also: acknowledge, admit, recognize, consent, Example: มหาวิทยาลัยชื่อดังตอบรับเขาให้เป็นนักเรียนของที่นั่นแล้ว, Thai definition: แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่ายินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
ขี้ลืม[ADJ] forgetful, See also: absent-minded, Syn. ขี้หลงขี้ลืม, Example: คนที่ย่างเข้าสู่วัยกลางคนขึ้นไปมักจะเป็นคนขี้ลืม
ไม่เห็นด้วย[V] disagree, See also: not agree, dissent, Syn. ไม่เห็นพ้อง, Example: อาจารย์ไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดในเรื่องการจัดกิจกรรมวันฮาโลวีน, Thai definition: มีความคิดเห็นขัดแย้งเพราะไม่เห็นสมควรตามนั้น
ยินยอม[V] consent, See also: agree, assent, approval, allow, Syn. ยอม, ตาม, Ant. ขัดขวาง, ขัด, ขัดขืน, ปฏิเสธ, Example: การหย่าร้างจะมีขึ้นได้เมื่อคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายยินยอม, Thai definition: คล้อยตามและยอมให้เป็นเช่นนั้น
ยื่นเสนอ[V] submit, See also: offer, propose, present, Example: กองทุนต่างๆ ที่เขารวมเสนอมานั้น ไม่ยื่นเสนอว่าจะลงทุนอย่างไร
เผลอ[V] be careless, See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded, Syn. ประมาท, เลินเล่อ, Example: หากพวกเราเผลอเข้าไปใกล้สัตว์พวกนี้เมื่อไหร่ก็จะมีอันตรายทันที, Thai definition: ไม่ระมัดระวัง
เผลอสติ[V] be absent-minded, Syn. เผอเรอ, เผลอไผล, Example: ผมเผลอสติเอื้อมไปจับมือเธอ เพราะคิดว่าเรายังรักกันอยู่, Thai definition: หลงลืมเพราะขาดสติไปชั่วขณะหนึ่ง
เผอเรอ[V] be careless, See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded, Syn. เผลอไผล, เผลอ, เลินเล่อ, Example: เขาเผอเรอในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนั้น, Thai definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทํา
ผู้มอบอำนาจ[N] proxy, See also: substitute, representative, Syn. ผู้มอบฉันทะ, Example: การถอนเงินจะต้องมีลายเซ็นของผู้มอบอำนาจมา จึงจะถือว่าสมบูรณ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมีอำนาจจัดการหรือทำการแทนตนเอง
ผู้เฝ้าประตู[N] guard, See also: security guard, sentry, lookout, sentinel, Example: อาคารส่วนนี้จะมีผู้เฝ้าประตูอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่คอยมุ่งเอาใจใส่หรือดูแลการเข้า-ออกของผู้คนอยู่ที่ประตู
ขึ้นแท่น[V] sent to press, See also: put in print, Example: เขาขึ้นแท่นเตรียมไว้เพื่อจะพิมพ์ลายชุดใหม่เพิ่ม, Thai definition: ยกแท่นพิมพ์ขึ้นเพื่อทำการพิมพ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
เอาให้ดู[v. exp.] (ao hai dū) FR: montrer ; présenter
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty   FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)   
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บรรณาการ[n.] (bannākān) EN: tribute ; present ; gift   FR: cadeau [m] ; présent [m]
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
บิด[n.] (bit) EN: dysentery   FR: dysenterie [f]
บิดผัน[v.] (bitphan) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist   FR: déformer
ชำร่วย[n.] (chamrūay) EN: gift ; present   FR: présent [m] ; cadeau [m]
ชำร่วย[v.] (chamrūay) EN: gift presents to   
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney   FR: procuration [f] ; mandat [m]
เช็คอิน[v.] (chek-in) EN: check in = check-in   FR: se présenter à l'enregistrement
ช่วงนี้[n. exp.] (chūang nī) EN: during this time ; at this moment ; at this period ; lately at this time ; presently ; this moment   FR: en ce moment ; actuellement
ช่วงปัจจุบัน[n. exp.] (chūang patjuban) EN: present age   
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
ได้กลิ่น[v.] (dāiklin) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff   FR: sentir ; flairer
ได้กลิ่นเหม็น[v. exp.] (dāiklin men) FR: sentir mauvais ; puer ; exhaler une odeur fétide
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; right now ; immediately   FR: maintenant ; à présent ; tout de suite ; immédiatement
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent   FR: sentir ; inhaler ; renifler
ดมกลิ่น[v.] (dom klin) EN: smell ; scent ; sniff   FR: sentir ; renifler
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
เฝ้ายาม[v.] (faoyām) EN: be on sentry ; keep watch ; keep vigil over   FR: garder ; surveiller
ฟุตปาท[n.] (futpāt) EN: pavement ; sidewalk (am.) ; footpath   FR: trottoir [m] ; sentier [m]
ให้[v.] (hai = hāi) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award   FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer
ให้[v.] (hai = hāi) EN: permit ; allow ; let ; consent to   FR: permettre ; autoriser ; laisser ; consentir
ให้ดู[v. exp.] (hai dū) FR: montrer ; présenter
ให้โอกาส[v. exp.] (hai ōkāt) EN: give a chance ; give an opportunity ; present an opportunity ; offer an opportunity   
เห็นชอบ[v. exp.] (henchøp) EN: be in vavour of ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse   FR: approuver ; être en faveur de
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: be present at a deathbed   FR: garder un mort ; veiller (un mort)
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng tǿng kan) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably   
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting   FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
ห่อเหี่ยว[v.] (høhīo) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable   FR: se sentir découragé ; être abattu
ห่อของขวัญ[v. exp.] (hø khøngkhwan) EN: wrap a present   FR: emballer un cadeau
หอม[v.] (høm) EN: be fragrant ; smell good   FR: sentir bon ; être parfumé
หอมดี[v. exp.] (høm dī) EN: have a nice smell   FR: sentir bon ; dégager une odeur agréable
หัวใจ[n.] (hūajai) EN: heart (fig.) ; gist ; core ; nucleus   FR: coeur [m] ; essentiel [m]
หัวน้ำมัน[n.] (hūanāmman) EN: essential oil   FR: huile essentielle
หัวน้ำมันระเหย[n. exp.] (hūanāmman rahoēi) EN: essential oil   FR: huile essentielle
แจ้งย้ายสำมะโนครัวออก[v. exp.] (jaēng yāi sammanōkhrūa øk) EN: give notice of departure from present address   
ใจลอย[adj.] (jailøi) EN: absent-minded   FR: distrait ; absent ; rêveur
จำเป็น[adj.] (jampen) EN: essential ; indispensable ; necessary   FR: indispensable ; essentiel ; nécessaire
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts   FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
จนกระทั่งบัดนี้[conj.] (jonkrathang batnī) EN: up to now ; until now ; heretofore   FR: jusqu'à présent ; jusqu'à maintenant ; jusqu'ici ; jusqu'à cet instant

CMU English Pronouncing Dictionary
SENT    S EH1 N T
SENTZ    S EH1 N T S
ABSENT    AE1 B S AH0 N T
SENTER    S EH1 N T ER0
SENTRY    S EH1 N T R IY0
RESENT    R AH0 Z EH1 N T
RESENT    R IY0 Z EH1 N T
ASSENT    AH0 S EH1 N T
SENTRA    S EH1 N T R AH0
SENTRAS    S EH1 N T R AH0 S
PRESENT    P R EH1 Z AH0 N T
RESENTS    R AH0 Z EH1 N T S
PRESENT    P ER0 Z EH1 N T
SENTMAN    S EH1 N T M AH0 N
PRESENT    P R IY0 Z EH1 N T
SENTERS    S EH1 N T ER0 Z
DISSENT    D IH2 S EH1 N T
BESSENT    B EH1 S AH0 N T
DESSENT    D IH2 S EH1 N T
SENTELL    S EH1 N T AH0 L
CONSENT    K AH0 N S EH1 N T
RESENTED    R IY0 Z EH1 N AH0 D
SENTENCE    S EH1 N T AH0 N S
MELISENT    M EH1 L AH0 S AH0 N T
PRESENTS    P R EH1 Z AH0 N T S
RESENTED    R IY0 Z EH1 N T AH0 D
PRESENTS    P R IY0 Z EH1 N T S
SENTRIES    S EH1 N T R IY0 Z
SENTINEL    S EH1 N T AH0 N AH0 L
SENTELLE    S EH0 N T EH1 L
DISSENTS    D IH2 S EH1 N T S
ABSENTIA    AE0 B S EH1 N SH AH0
CONSENTS    K AH0 N S EH1 N T S
ABSENTEE    AE2 B S AH0 N T IY1
RESENTING    R IY0 Z EH1 N IH0 NG
ABSENTEES    AE2 B S AH0 N T IY1 Z
MILISSENT    M IH1 L AH0 S AH0 N T
RESENTING    R AH0 Z EH1 N IH0 NG
MILLISENT    M IH1 L AH0 S AH0 N T
DISSENTER    D IH2 S EH1 N T ER0
RESENTFUL    R AH0 Z EH1 N T F AH0 L
RESENTING    R IY0 Z EH1 N T IH0 NG
RESENTING    R AH0 Z EH1 N T IH0 NG
DYSENTERY    D IH1 S AH0 N T EH2 R IY0
ESSENTIAL    AH0 S EH1 N SH AH0 L
ESSENTIAL    IY0 S EH1 N SH AH0 L
ESSENTIAL    AH0 S EH1 N CH AH0 L
ROSENTHAL    R OW1 Z AH0 N TH AO2 L
PRESENTED    P ER0 Z EH1 N AH0 D
CONSENTED    K AH0 N S EH1 N AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sent    (v) (s e1 n t)
absent    (j) (a1 b s @ n t)
absent    (v) (@1 b s e1 n t)
assent    (v) (@1 s e1 n t)
resent    (v) (r i1 z e1 n t)
sentry    (n) (s e1 n t r ii)
absents    (v) (@1 b s e1 n t s)
assents    (v) (@1 s e1 n t s)
consent    (v) (k @1 n s e1 n t)
dissent    (v) (d i1 s e1 n t)
present    (n) (p r e1 z n t)
present    (v) (p r i1 z e1 n t)
resents    (v) (r i1 z e1 n t s)
absented    (v) (@1 b s e1 n t i d)
absentee    (n) (a2 b s @ n t ii1)
absently    (a) (a1 b s @ n t l ii)
assented    (v) (@1 s e1 n t i d)
consents    (v) (k @1 n s e1 n t s)
dissents    (v) (d i1 s e1 n t s)
presents    (n) (p r e1 z n t s)
presents    (v) (p r i1 z e1 n t s)
resented    (v) (r i1 z e1 n t i d)
sentence    (v) (s e1 n t @ n s)
sentient    (j) (s e1 n sh @ n t)
sentinel    (n) (s e1 n t i n l)
sentries    (n) (s e1 n t r i z)
Rosenthal    (n) (r ou1 s @ n t a l)
absentees    (n) (a2 b s @ n t ii1 z)
absenting    (v) (@1 b s e1 n t i ng)
assenting    (v) (@1 s e1 n t i ng)
consented    (v) (k @1 n s e1 n t i d)
dissented    (v) (d i1 s e1 n t i d)
dissenter    (n) (d i1 s e1 n t @ r)
dysentery    (n) (d i1 s @ n t r ii)
essential    (n) (i1 s e1 n sh l)
presented    (v) (p r i1 z e1 n t i d)
presently    (a) (p r e1 z n t l ii)
represent    (v) (r e2 p r i z e1 n t)
represent    (v) (r ii2 p r i z e1 n t)
resentful    (j) (r i1 z e1 n t f @ l)
resenting    (v) (r i1 z e1 n t i ng)
sentenced    (v) (s e1 n t @ n s t)
sentences    (v) (s e1 n t @ n s i z)
sentiment    (n) (s e1 n t i m @ n t)
sentinels    (n) (s e1 n t i n l z)
sentry-go    (n) - (s e1 n t r i - g ou)
consenting    (v) (k @1 n s e1 n t i ng)
dissenters    (n) (d i1 s e1 n t @ z)
dissenting    (v) (d i1 s e1 n t i ng)
essentials    (n) (i1 s e1 n sh l z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
合意[ごうい, goui] Thai: เห็นพ้องด้วย English: consent
選択[せんたく, sentaku] Thai: การคัดเลือก English: selection (vs)
選択[せんたく, sentaku] Thai: ข้อเลือก
センター[せんたー, senta-] Thai: ศูนย์(ที่เป็นสถาบันหรืออาคารที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง)
与える[あたえる, ataeru] Thai: เสนอ English: to present
現在[げんざい, genzai] Thai: ปัจจุบัน English: present
代表[だいひょう, daihyou] Thai: ตัวแทน English: representative
要旨[ようし, youshi] Thai: ประเด็นสำคัญ English: essentials

German-Thai: Longdo Dictionary
präsentieren(vt) |präsentierte, hat präsentiert| นำเสนอ เช่น Die Galerie präsentiert diese Woche eine Ausstellung von Manet. อาทิตย์นี้แกลเลอรี่นี่นำเสนองานแสดงภาพของมาเนท์
Massenträgheit(n) |die, nur Sg.| ความเฉื่อยของมวล (ฟิสิกส์)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgeordnete {m,f}; Abgeordneterrepresentative [Add to Longdo]
Abgeordnetenhaus {n}; Abgeordnetenkammer {f} [pol.]House of Representatives [Add to Longdo]
Abschiedsgeschenk {n}leaving present [Add to Longdo]
Abtasten; Repräsentativbefragung {f}sampling [Add to Longdo]
anhaltende Abwärtsentwicklung {f}downward slide [Add to Longdo]
Abwesende {m,f}; Abwesender | Abwesenden {pl}absentee | absentees [Add to Longdo]
häufige, längere (unentschuldigte) Abwesenheit {f}; Schwänzen {n}absenteeism [Add to Longdo]
Adressentausch (im Arbeitsspeicher) {m} [comp.]bank-switching [Add to Longdo]
Adressentschlüsselung {f}address decoding [Add to Longdo]
Adressteil {m}; Adressenteil {m}; Anschriftsteil {m}address part [Add to Longdo]
Änderungsgenehmigungsentwurf {m}change authorisation draft [Add to Longdo]
Ärger {m}resentment [Add to Longdo]
Agenturvertreter {m}agency representative [Add to Longdo]
Alleinvertreter {m}; Generalvertreter {m}sole agent; sole representative [Add to Longdo]
Amtsenthebung {f}; Entlassung {f}dismissal [Add to Longdo]
Amtsenthebung {f}; Absetzung {f}; Entthronung {f} | Amtsenthebungen {pl}deposition | depositions [Add to Longdo]
Amtsenthebung {f} (eines Priesters)defrocking [Add to Longdo]
Amtsenthebungsverfahren {n}impeachment proceedings; impeachment [Add to Longdo]
Amtsenthebungsverfahren {n}procedure for divestiture; suspension proceedings [Add to Longdo]
Analogdarstellung {f}analog representation [Add to Longdo]
Andersdenkende {m,f}; Andersdenkenderdissenter; dissident [Add to Longdo]
Angebotsentwicklung {f}proposal preparation [Add to Longdo]
Angebotsentwurf {m}proposal write-up [Add to Longdo]
Annoncenexpedition {f}advertisement representative [Add to Longdo]
Anredetext {m}; Adressentext {m}address text [Add to Longdo]
Anwendungsentwicklung {f}application management [Add to Longdo]
alle Anwesendenall those present [Add to Longdo]
die Anwesenden eingeschlossencounting those present [Add to Longdo]
Anwesende ausgenommenpresent company excepted [Add to Longdo]
Anzeigenvertreter {m}; Anzeigenagentur {f}advertising representative [Add to Longdo]
Aphorismus {m}; Sentenz {f}aphorism [Add to Longdo]
Arbeitslosenunterstützung {f}; Arbeitslosentgeld {n} | Arbeitslosenunterstützungen {pl}unemployment benefit | unemployment benefits [Add to Longdo]
Aufhebung {f} der Rassentrennungdesegregation [Add to Longdo]
Aufwandsentschädigung {f}expense allowance [Add to Longdo]
Aufwandsentschädigung {f}compensation for expenses [Add to Longdo]
Aufwärtsentwicklung {f}upward trend [Add to Longdo]
Augenblick {m} | Augenblicke {pl} | im Augenblick; vorerst | im Augenblick | im letzten Augenblick | im ersten Augenblick; im ersten Moment | den günstigen Augenblick wahrnehmenmoment | moments | at the moment | at present; right now | in the nick of time; in the (very) last moment | for a moment | to seize the moment [Add to Longdo]
Außendienst {m}sales representatives [Add to Longdo]
Außendienstmitarbeiter {m}; Außendienstmitarbeiterin {f} | Außendienstmitarbeiter seinfield representative; outdoor staff | to work in the field [Add to Longdo]
Autor {m}; Autorin {f}; Verfasser {m}; Verfasserin {f} | Autoren {pl}; Autorinnen {pl}; Verfasser {pl}; Verfasserinnen {pl} | der Autor des hier vorliegenden Werkes {adj}author; writer | authors; writers | the present author [Add to Longdo]
Bauvorlageberechtigung {f}authorization to present building documents [Add to Longdo]
Bearbeitungsgebühr {f}; Bearbeitungsentgelt {n}arrangement fee; processing fee [Add to Longdo]
Beauftragte {m,f}; Beauftragter | Beauftragten {pl}; Beauftragterepresentative; official representative; commissary | representatives; commissaries [Add to Longdo]
von aktueller Bedeutungof relevance to the present situation [Add to Longdo]
Beförderungsentgelt {n}delivery fee [Add to Longdo]
Beipflichtende {m,f}; Beipflichtender | Beipflichtenden {pl}assenter | assenters [Add to Longdo]
Bescherung {f}; Weihnachtsbescherung {f}distribution of (Christmas) presents [Add to Longdo]
Bestandteil {m}integral part; essential part [Add to Longdo]
die wesentlichen Bestimmungenthe essential provisions [Add to Longdo]
Blickwinkel {m} | aus heutigem Blcikwinkel; aus heutiger Sichtvantage point | from the vantage point of the present [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ , See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กิริยา regarder|
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
sentir(vt) รู้สึก, เช่น รูป รส กลิ่น เสียง และ ความรู้สึก

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
いいから[, iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis) [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
おセンチ;おせんち[, o senchi ; osenchi] (n,adj-na) (uk) (col) (abbr) (See センチメンタル) sentimental; sentimentality [Add to Longdo]
お土産(P);御土産[おみやげ, omiyage] (n) (pol) (See 土産・みやげ) present; souvenir; (P) [Add to Longdo]
[, ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
かね[, kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P) [Add to Longdo]
かよ[, kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt [Add to Longdo]
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
がね[, gane] (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [Add to Longdo]
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
こっくりとうなずく;こっくりうなずく[, kokkuritounazuku ; kokkuriunazuku] (v5k) to nod in agreement; to nod in assent [Add to Longdo]
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
この頃(P);此の頃[このごろ(P);このころ, konogoro (P); konokoro] (n-adv,n-t) recently; nowadays; these days; now; at present; (P) [Add to Longdo]
この世[このよ, konoyo] (n,adj-no) this world; the present life [Add to Longdo]
この分では[このぶんでは, konobundeha] (exp) as affairs stand; judging from the present situation; as things are now [Add to Longdo]
こます[, komasu] (v5s,vi) (1) to do; to have sexual intercourse; (2) to give; to present; to award [Add to Longdo]
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n,vs) (hum) (See つまらない物ですが,笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present [Add to Longdo]
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
ずしずし[, zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy) [Add to Longdo]
せんとする[, sentosuru] (exp,vs-i) (arch) (See しようとする) to attempt to do something [Add to Longdo]
ぜ(P);ぞ(P)[, ze (P); zo (P)] (prt) (male) (sentence end) adds force; indicates command; (P) [Add to Longdo]
そよそよ[, soyosoyo] (adv) (on-mim) breeze (sound representing a soft wind) [Add to Longdo]
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
ぞい;ぞえ;ぜえ[, zoi ; zoe ; zee] (prt) (arch) (at sentence-end) indicates mild emphasis [Add to Longdo]
ただ今(P);唯今(oK);只今[ただいま, tadaima] (int,exp) (1) (uk) (abbr) (See ただいま帰りました) Here I am; I'm home!; (n-t,adv) (2) presently; right away; right now; just now; (P) [Add to Longdo]
ただ者;只者;徒者[ただもの, tadamono] (n) ordinary person (usu. in neg. sentences) [Add to Longdo]
たの[, tano] (exp) (abbr of ...ていたの) (See 乃・の・5,わ) (usu. sentence end) indicates emotion, admiration, emphasis, etc. [Add to Longdo]
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
だ体[だたい, datai] (n) (See である体) literary form imparting the nuance of speech (with sentences ending in "da") [Add to Longdo]
ちりんちりん[, chirinchirin] (adv) jingle; ding (sound representing the ringing of small bells) [Add to Longdo]
っ子[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ子) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place) [Add to Longdo]
っ切り;っ限り[っきり, kkiri] (prt) (1) (uk) (See 切り・きり・1) only; just; (2) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (3) (uk) remaining (in a particular state) [Add to Longdo]
つくねんと[, tsukunento] (adv) (1) absentmindedly; vacantly; blankly; (2) by oneself; all alone [Add to Longdo]
ていうか[, teiuka] (exp) I mean (used at the beginning of a sentence) [Add to Longdo]
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
である体[であるたい, dearutai] (n) (See だ体) literary form imparting a formal written nuance (with sentences ending in "de aru") [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
一句[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, ] a line of verse; a sentence [Add to Longdo]
七魄[qī pò, ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] seven mortal forms in Daoism, representing carnal life and desires; contrasted with 三魂 three immortal souls [Add to Longdo]
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people [Add to Longdo]
三魂[sān hún, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ, ] three immortal souls in Daoism, representing spirit and intellect; contrasted with 三魂 七魄 seven mortal forms [Add to Longdo]
上书[shàng shū, ㄕㄤˋ ㄕㄨ, / ] to write a letter (to the authorities); to present a petition [Add to Longdo]
不像样[bù xiàng yàng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄤˋ, / ] in no shape to be seen; unpresentable; beyond recognition [Add to Longdo]
不平[bù píng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] injustice; unfairness; wrong; grievance; indignant; resentful [Add to Longdo]
不满[bù mǎn, ㄅㄨˋ ㄇㄢˇ, / 滿] resentful; discontented; dissatisfied [Add to Longdo]
不登大雅之堂[bù dēng dà yǎ zhī táng, ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄉㄚˋ ㄧㄚˇ ㄓ ㄊㄤˊ, ] lit. not fit for elegant hall (of artwork); not presentable; coarse; unrefined [Add to Longdo]
主持人[zhǔ chí rén, ㄓㄨˇ ㄔˊ ㄖㄣˊ, ] tv or radio presenter; host; anchor [Add to Longdo]
主流[zhǔ liú, ㄓㄨˇ ㄌㄧㄡˊ, ] main stream (of a river); fig. the essential point; main viewpoint of a matter [Add to Longdo]
主谓句[zhǔ wèi jù, ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩˋ, / ] subject-predicate sentence; subject-predicate clause [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] surname Qian; strong; one of the Eight Trigrams 八卦 representing sky; male principle [Add to Longdo]
亮氨酸[liàng ān suān, ㄌㄧㄤˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] leucine (Leu), an essential amino acid [Add to Longdo]
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, ] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] today; modern; present; current; this; now [Add to Longdo]
今天[jīn tiān, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄢ, ] today; at the present; now [Add to Longdo]
今昔[jīn xī, ㄐㄧㄣ ㄒㄧ, ] past and present; yesterday and today [Add to Longdo]
今朝[jīn zhāo, ㄐㄧㄣ ㄓㄠ, ] at the present; now [Add to Longdo]
今非昔比[jīn fēi xī bǐ, ㄐㄧㄣ ㄈㄟ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, ] You can't compare the present with the past.; Nothing is as good as in former times.; Things ain't what they used to be. [Add to Longdo]
介绍[jiè shào, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ, / ] to present; introduction; to introduce [Add to Longdo]
付诸[fù zhū, ㄈㄨˋ ㄓㄨ, / ] present to; put into effect [Add to Longdo]
代表[dài biǎo, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, ] representative; delegate; to represent; to stand for [Add to Longdo]
代表作[dài biǎo zuò, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄗㄨㄛˋ, ] representative work (of an author or artist) [Add to Longdo]
代表性[dài biǎo xìng, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, ] representative; typical [Add to Longdo]
代课[dài kè, ㄉㄞˋ ㄎㄜˋ, / ] to teach as substitute for absent teacher [Add to Longdo]
代办[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ, / ] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires [Add to Longdo]
佩洛西[Pèi luò xī, ㄆㄟˋ ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧ, 西] Nancy Pelosi (1940-), US Democrat politician from California, speaker of US House of Representatives from 2007 [Add to Longdo]
例句[lì jù, ㄌㄧˋ ㄐㄩˋ, ] example sentence [Add to Longdo]
例语[lì yǔ, ㄌㄧˋ ㄩˇ, / ] example sentence [Add to Longdo]
便函[biàn hán, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄢˊ, 便] an informal letter sent by an organization [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] OK (Emperor's interjection); to accede; to assent [Add to Longdo]
信件[xìn jiàn, ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄢˋ, ] a letter (i.e. sent in the mail) [Add to Longdo]
借古喻今[jiè gǔ yù jīn, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄩˋ ㄐㄧㄣ, ] to borrow the past as a model for the present [Add to Longdo]
借古讽今[jiè gǔ fěng jīn, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄈㄥˇ ㄐㄧㄣ, / ] to use the past to disparage the present (成语 saw) [Add to Longdo]
借花献佛[jiè huā xiàn Fó, ㄐㄧㄝˋ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄈㄛˊ, / ] lit. presenting the Buddha with borrowed flowers (成语 saw); fig. to win favor or influence using sb else's property; plagiarism [Add to Longdo]
健忘[jiàn wàng, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄤˋ, ] absent-minded [Add to Longdo]
像样[xiàng yàng, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄤˋ, / ] presentable; decent; up to par [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, / ] apparatus; rites; appearance; present; ceremony [Add to Longdo]
允诺[yǔn nuò, ㄩㄣˇ ㄋㄨㄛˋ, / ] to promise; to consent (to do sth) [Add to Longdo]
入狱[rù yù, ㄖㄨˋ ㄩˋ, / ] go to jail; get sent to prison [Add to Longdo]
内涵[nèi hán, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ, / ] meaning; content; essential properties implied or reflected by a notion; intention; connotation; self-possessed [Add to Longdo]
全场[quán chǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, / ] everyone present; the whole audience; across-the-board; unanimously; whole duration (of a competition or match) [Add to Longdo]
全权代表[quán quán dài biǎo, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] a plenipotentiary (representative) [Add to Longdo]
两厢情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] both sides are willing; by mutual consent [Add to Longdo]
两情两愿[liǎng qíng liǎng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˇ ㄩㄢˋ, / ] by mutual consent (north China dialect) [Add to Longdo]
两相情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] both sides are willing; by mutual consent [Add to Longdo]
出使[chū shǐ, ㄔㄨ ㄕˇ, 使] to go abroad as ambassador; to be sent on a diplomatic mission [Add to Longdo]
出席[chū xí, ㄔㄨ ㄒㄧˊ, ] to attend; to participate; present [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]
アト[あと, ato] atto represents 10^-18 [Add to Longdo]
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation [Add to Longdo]
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]
グリフ表現[ぐりふひょうげん, gurifuhyougen] glyph representation [Add to Longdo]
ゲームセンター[げーむせんたー, ge-musenta-] game arcade [Add to Longdo]
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コンセントレータ[こんせんとれーた, konsentore-ta] concentrator [Add to Longdo]
サービスコンセント[さーびすこんせんと, sa-bisukonsento] service outlet [Add to Longdo]
サービスセンター[さーびすせんたー, sa-bisusenta-] service center [Add to Longdo]
サブセンター[さぶせんたー, sabusenta-] subcenter [Add to Longdo]
ジャンパ選択可能[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] jumper selectable [Add to Longdo]
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] switch-selectable (an) [Add to Longdo]
センタノード[せんたのーど, sentano-do] center node [Add to Longdo]
センタライン[せんたらいん, sentarain] center line [Add to Longdo]
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data [Add to Longdo]
データセンタ[でーたせんた, de-tasenta] data centre [Add to Longdo]
データセンター[でーたせんたー, de-tasenta-] data center [Add to Longdo]
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency [Add to Longdo]
データ処理センター[データしょりセンター, de-ta shori senta-] Data Processing Center, DPC [Add to Longdo]
データ表示[データひょうじ, de-ta hyouji] data representation [Add to Longdo]
ディジタル表現[ディジタルひょうげん, deijitaru hyougen] digital representation [Add to Longdo]
デザインセンター[でざいんせんたー, dezainsenta-] design center [Add to Longdo]
ドキュメンテーションセンタ[どきゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
パーセンタイル[ぱーせんたいる, pa-sentairu] percentile [Add to Longdo]
パーセント記号[パーセントきごう, pa-sento kigou] percent sign [Add to Longdo]
ビュー表現[ビューひょうげん, byu-hyougen] view representation [Add to Longdo]
プレゼンテーションコンテキスト[ぷれぜんてーしょんこんてきすと, purezente-shonkontekisuto] presentation context [Add to Longdo]
プレゼンテーションコンテキスト識別[プレゼンテーションコンテキストしきべつ, purezente-shonkontekisuto shikibetsu] presentation context identification [Add to Longdo]
プレゼンテーションコンテキスト識別子[プレゼンテーションコンテキストしきべつし, purezente-shonkontekisuto shikibetsushi] presentation context identifier [Add to Longdo]
プレゼンテーションデータ値[プレゼンテーションデータち, purezente-shonde-ta chi] presentation data value [Add to Longdo]
プレゼンテーション層[プレゼンテーションそう, purezente-shon sou] presentation layer [Add to Longdo]
モジュラー式コンセント[モジュラーしきコンセント, mojura-shiki konsento] (modular) telephone wall jack [Add to Longdo]
レフェラルセンタ[れふぇらるせんた, referarusenta] referral centre [Add to Longdo]
ワイヤフレーム表現[わいやフレームひょうげん, waiya fure-mu hyougen] wire frame representation [Add to Longdo]
位取り表記法[くらいどりひょうきほう, kuraidorihyoukihou] positional (representation) system, positional notation [Add to Longdo]
位取り表現[くらいどりひょうげん, kuraidorihyougen] positional representation [Add to Longdo]
位取り表現法[くらいどりひょうげんほう, kuraidorihyougenhou] positional (representation) system, positional notation [Add to Longdo]
可変小数点表示法[かへんしょうすうてんひょうじほう, kahenshousuutenhyoujihou] variable-point representation system [Add to Longdo]
回線帯域[かいせんたいいき, kaisentaiiki] line bandwidth [Add to Longdo]
回線追跡[かいせんついせき, kaisentsuiseki] line trace [Add to Longdo]
完結文[かんけつぶん, kanketsubun] sentence [Add to Longdo]
完全表記[かんぜんひょうき, kanzenhyouki] complete representation [Add to Longdo]
記数法[きすうほう, kisuuhou] numeration system, number representation system [Add to Longdo]
教材センタ[きょうざいせんた, kyouzaisenta] media resource centre, resource centre [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
主要[しゅよう, shuyou] Haupt-, wesentlich [Add to Longdo]
代表的[だいひょうてき, daihyouteki] repraesentativ [Add to Longdo]
先哲[せんてつ, sentetsu] alter_Philosoph, alter_Weiser [Add to Longdo]
先頭[せんとう, sentou] Spitze, Front [Add to Longdo]
免職[めんしょく, menshoku] Amtsentlassung [Add to Longdo]
厘毛[りんもう, rinmou] Kleinigkeit, unbedeutend, unwesentlich [Add to Longdo]
大体[だいたい, daitai] Hauptpunkt, das_Wesentliche, -etwa [Add to Longdo]
実践的[じっせんてき, jissenteki] praktisch [Add to Longdo]
感情[かんじょう, kanjou] Gefuehl, Empfindung, Sentiment [Add to Longdo]
戦闘[せんとう, sentou] -Kampf, -Schlacht [Add to Longdo]
[てい, tei] PRAESENTIEREN, VORLEGEN [Add to Longdo]
洗濯[せんたく, sentaku] das_Waschen, Waesche [Add to Longdo]
洗濯機[せんたくき, sentakuki] Waschmaschine [Add to Longdo]
洗濯物[せんたくもの, sentakumono] Waesche [Add to Longdo]
理科[りか, rika] Naturwissenschaft, naturwissentschaftliche_Abteilung [Add to Longdo]
肝心[かんじん, kanjin] wesentlich, -wichtig [Add to Longdo]
肝要[かんよう, kanyou] -wichtig, wesentlich [Add to Longdo]
船灯[せんとう, sentou] Schiffslaterne [Add to Longdo]
要因[よういん, youin] (wesentlicher) Faktor [Add to Longdo]
要旨[ようし, youshi] das_Wesentliche, Hauptpunkt, Hauptinhalt [Add to Longdo]
要項[ようこう, youkou] Hauptpunkt, das_Wesentliche [Add to Longdo]
誤報[ごほう, gohou] Falschmeldung, Zeitungsente [Add to Longdo]
赤痢[せきり, sekiri] rote_Ruhr, Dysenterie [Add to Longdo]
選択[せんたく, sentaku] Auswahl, Auslese [Add to Longdo]
選択科目[せんたくかもく, sentakukamoku] Wahlfach [Add to Longdo]
銑鉄[せんてつ, sentetsu] Roheisen [Add to Longdo]
銭湯[せんとう, sentou] Badehaus, Badeanstalt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top