Search result for

selles

(574 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -selles-, *selles*, selle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา selles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *selles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sell[VT] ขาย, See also: จำหน่าย, Syn. market, merchandise, trade, vend, Ant. get, buy, obtain
sell[VT] โฆษณาให้ซื้อ, See also: ชักชวนให้ซื้อ, เสนอขาย, ประกาศขาย, ชวนให้เลือก, Syn. market, advertise
sell[VI] เป็นที่ต้องการ, See also: ขายได้ปริมาณมาก
sell[VT] แลกกับเงิน, See also: ยอมทำเพื่อเงิน
sell[N] การขาย, See also: วิธีการขาย, การจำหน่าย, Syn. trade
resell[VT] ขายใหม่
seller[N] ผู้ขาย, See also: ผู้ค้า, คนขายของ, คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, พ่อค้า, พนักงานขายของ, Syn. vendor, shopkeeper, store owner, dealer, salesman, merchant
seller[N] สินค้า, See also: สินค้าด้อยคุณภาพ, Syn. vendor, shopkeeper, store owner, dealer, salesman, merchant
outsell[VT] ขายเกิน
sell at[PHRV] ขายในราคา, Syn. sell for
sell on[PHRV] ชักจูงให้เห็นด้วยทุกอย่างกับ, See also: โน้มน้าวให้เห็นคุณค่าทุกอย่างของ, ทำให้จงรักภักดี, ทำให้ซื่อสัตย์ต่อ
sell to[PHRV] เสนอขาย, See also: ขายให้กับ
sell up[PHRV] ขายหมด, Syn. sell out
sellout[SL] คนทรยศ, See also: ผู้ทรยศ, คนหักหลัง
sellout[N] การขายหมดแล้ว, See also: การขายหมดเกลี้ยง, การแสดงที่ตั๋วนั่งถูกจำหน่ายหมด, Syn. smash hit, triumphant success
sellout[N] คนทรยศ (คำสแลง), See also: การทรยศหักหลัง, Syn. betrayal
oversell[VT] ขายเกินกว่าที่ผลิตได้
oversell[VT] ขายเกินกว่าที่ผลิตได้
oversell[VT] ยกย่องมากเกินไป, See also: ชื่นชมมากเกินไป
oversell[VT] นำเสนอขายมากเกินไป, See also: พยายามใช้วิธีต่างๆ เพื่อขายได้มากเกินไป, Syn. overpromote
sell for[PHRV] ขายในราคา, Syn. sell at
sell off[PHRV] ขายในราคาถูก, See also: ขายถูก, กำจัด
sell out[PHRV] ขายสินค้าไปหมด, See also: ขายหมด
sellable[ADJ] ซึ่งขายได้หมด
weaselly[ADV] อย่างหลีกเลี่ยง
hard sell[N] การขายของแบบยัดเยียด (คำไม่เป็นทางการ), Ant. soft sell
hard sell[SL] การพยายามขายหรือโฆษณาสินค้า
soft sell[SL] การเกลี้ยกล่อมเพื่อขายของ, See also: การชักชวนอย่างสุภาพ
undersell[VT] ขายต่ำกว่าราคาปกติ, See also: ลดราคา
undersell[VT] ขายตัดราคาคู่แข่ง
bookseller[N] คนขายหนังสือ
counsellor[N] ทนายความ, Syn. attorney, counselor
counsellor[N] ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. counselor
sell short[PHRV] ขาย
best-seller[N] หนังสือหรือสิ่งที่ขายดี
underseller[N] ผู้ขายตัดราคา
mademoiselle[N] คำเรียกผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานอย่างสุภาพ (คำย่อคือ Mlle, Mdlle), Syn. Miss
sell oneself[PHRV] โน้มน้าวให้เห็นความสามารถหรือคุณค่าของ
selling price[N] ราคาขาย, See also: ราคาสินค้า, ราคา, Syn. price, market price
mesdemoiselles[N] คำนามพหูพจน์ของ mademoiselle, See also: คำเรียกผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานอย่างสุภาพ, Syn. Miss
get the hard sell[IDM] ได้รับความกดดันให้ยอมรับ / ซื้อบางสิ่งอย่างมาก
sell someone a pup[IDM] ขายของไม่ดีให้
sell like hot cakes[IDM] ขายดีเทน้ำเทท่า
sell someone something[IDM] ชักจูง (บางคน) ให้เชื่อใน (บางสิ่ง)
sell someone down the river[IDM] ทรยศ (บางคน), See also: เปิดโปง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
best sellern. หนังสือหรือสินค้าที่ขายดีที่สุดในระยะหนึ่ง, See also: bestselling n.
counsellor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,อุปทูต,ตำแหน่งอุปทูต,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel
demoiselle(เดมวาเซล') n. หญิงที่ยังไม่แต่งงาน
hard sellการขายแบบยัดเยียด,การพยายามขายให้ได้
outsell(เอาทฺเซล') vt. ขายเกิน,ขายมากกว่า,ขายดีกว่า
rosellan. กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเปรี้ยว
sell(เซล) (sold,sold,selling,sells} vt. ขาย,ขายออก,จำหน่าย,เสนอขาย,ชักชวนให้ซื้อ,ชักนำให้ซื้อ,ทำให้ยอมรับ,ทำให้เชื่อมั่น,แลกชีวิต. vi. ขาย,เสนอขาย,เป็นที่ต้องการ -Phr. (sell out ขายหมด) -Phr. (sell up ขายหมด,ขายทอดตลาด) . n. การขาย,วิธีการขาย
seller(เซล'เลอะ) n. ผู้ขาย,ผู้จำหน่าย,สินค้าที่ขาย., Syn. retailer,vendor,tradesman
undersell(-เซลล์) vt.ขายถูกกว่าปกติ,ขายตัดราคา,โฆษณาไม่ได้เต็มที่. -seller n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bookseller(n) คนขายหนังสือ
counsellor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
sell(vt) จำหน่าย,ขาย
seller(n) ผู้จำหน่าย,ผู้ขาย,พนักงานขาย
undersell(vt) ขายตัดราคา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psellismอาการติดอ่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradox, Russell'sปฏิทรรศน์ของรัสเซลล์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
resale; resellingการขายซ้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Russell indexดัชนีรัสเซลล์ [มีความหมายเหมือนกับ P.I. index] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Russell's paradoxปฏิทรรศน์ของรัสเซลล์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Russell's paradoxปฏิทรรศน์รัสเซลล์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reselling; resaleการขายซ้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sell by auction; sale by auctionขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sellerผู้ขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seller's interestส่วนได้เสียของผู้ขาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
selling outการขายตัว (ทางการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sale by auction; sell by auctionขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreement to sellข้อตกลงว่าจะขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Munsell systemระบบมันเซลล์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minister counsellorอัครราชทูตที่ปรึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsellor of embassyที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsellor of legationที่ปรึกษาสถานอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsellor, ministerอัครราชทูตที่ปรึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
embassy, counsellor ofที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
index, Russellดัชนีรัสเซลล์ [มีความหมายเหมือนกับ index, P.I.] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
VAR (value added reseller)วาร์ (ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VAR (value added reseller)วาร์ (ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
value added reseller (VAR)ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม (วาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
value added reseller (VAR)ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม (วาร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tessellateคล้ายตาตาราง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tessellated-ตาหมากรุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tessellationเทสเซลเลชัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unpaid seller's rightsสิทธิของผู้ขายที่ไม่ได้รับชำระราคาของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Best sellersหนังสือขายดี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookseller and booksellingผู้ขายและการขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Short sellingการขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง, การขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง
การขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง เนื่องจากคาดว่าราคาหลักทรัพย์จะลดลง จึงขายไปก่อนที่ราคาปัจจุบัน และจะไปซื้อคืนในภายหลัง โดยผู้ขายชอร์ตต้องยืมหลักทรัพย์จากบุคคลอื่นเพื่อส่งมอบไปก่อน และไปซื้อคืนในภายหลัง เพื่อเอาหลักทรัพย์ไปคืนแก่เจ้าของเดิม สำหรับกำไรหรือขาดทุนจะเกิดตอนซื้อคืน ขึ้นอยู่กับว่าซื้อคืนในราคาสูงหรือต่ำกว่าราคาตอนที่ขายหลังจากหักค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม [ตลาดทุน]
Forced sellการบังคับขาย
การที่บริษัทหลักทรัพย์นำหุ้นของลูกค้าที่วางเป็นประกันเงินกู้ยืมซื้อหลักทรัพย์ (margin account) ออกขายเพื่อนำเงินค่าขายมาชำระหนี้เงินกู้ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับขายหุ้นของลูกค้า ต่อเมื่อหุ้นที่เป็นประกันของ ลูกค้ามีมูลค่าลดลง จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced sell ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced sell เท่ากับ 25% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 35% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่วางเป็นประกันมีมูลค่าลดลงไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
Booksellers and booksellingผู้ขายหนังสือและการขายหนังสือ [TU Subject Heading]
Direct sellingการขายโดยตรง [TU Subject Heading]
House sellingการขายบ้าน [TU Subject Heading]
Roselle ; Hibiscus sabdariffaกระเจี๊ยบแดง [TU Subject Heading]
Sellingการขาย [TU Subject Heading]
Telephone sellingการขายทางโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
Sellขาย [การบัญชี]
Sellerพ่อค้า [การบัญชี]
Selling expenseค่าใช้จ่ายในการขาย [การบัญชี]
Cysts, Intrasellarถุงที่เกิดในเซลลา [การแพทย์]
Empty Sella Syndromeกลุ่มอาการเอ็มตีเซลลา,กลุ่มอาการเซลลาว่างเปล่า [การแพทย์]
Intrasellar Tumorsเนื้องอกภายในเซลลา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brisk selling and buying ซื้อมาขายไป
Minister Counsellorอัครราชทูตที่ปรึกษา
Minister Counsellorอัครราชทูตที่ปรึกษา
resellerตัวแทนจำหน่าย
Sell oneself short (Idiom ) ประมาณว่ามีความสามารถเพียงแค่นั้น ปรามาสว่าก็เพียงแค่นั้น
selling of behalfขายฝาก
selling with right of redemptionขายฝาก
Sellotape (n ) เทปติดกระดาษ
sozial; gesellschaftlich; gesellig {adj} (n) วิธีประชา
tessellation (vt) การปูกระเบื้องโมเสค, การทำให้เป็นลายคล้ายกับกระเบื้องโมเสค
up-selling (n ) เป็นภาษาการตลาด หมายถึง การแนะนำเพื่อขายสินค้า หรือ บริการ ที่มีราคาสูงกว่าให้แก่ลูกค้าที่กำลังตัดสินใจซื้อสินค้า (หรือ บริการ) ส่วนมากจะเป็นสินค้า (หรือ บริการ) ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่า หรือ ดีกว่า สินค้า (หรือ บริการ) ที่ลูกค้ากำลังตัดสินใจเลือก
See also: R. up-sales

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Miss.Mademoiselle? Les espions (1957)
Rossella?Rossella? 8½ (1963)
Oh!Giselle! Enchanted (2007)
Blair Waldorf. Enchant? Mademoiselle.ฉัน Blair Waldorfค่ะ น่าประทับใจนะ สาวน้อย New Haven Can Wait (2008)
I was 9 years old, selling papers out front.ตอนนั้นฉันแค่ 9 ขวบ กำลังขายกระดาษอยู่หน้าร้าน Chuck in Real Life (2008)
Selling art to the rich and tasteful.ขายงานศิลปให้คนรวยๆที่มีรสนิยม Adverse Events (2008)
Where are the ones you didn't sell?คุณเก็บพวกมันไว้ที่ไหน Adverse Events (2008)
You invoked your dead girlfriend's name to sell me.นายร้องขอความตาย เอาชื่อแฟนมาหลอกฉัน Lucky Thirteen (2008)
# Hard row to hoe all by yourself# # I'm just another walking dead # - They sell birdseed, ese.# Hard row to hoe all by yourself# # I'm just another walking dead # Pilot (2008)
Watch his back. Sell crank to my pregnant ex-wife? - Easy, boys.คอยระวังหลังให้เขา ขายโคเคนให้เมียเก่าที่กำลังตั้งครรภ์ของกูงั้นเหรอ Pilot (2008)
Selling mostly to truckers, some of the Mexi gangs.ขายให้พวกขับรถบรรทุกเป็นส่วนมาก บ้างก็ขายให้แก๊งแม็คซี่ Pilot (2008)
- They thinking fine... when they sell crank to my pregnant ex?-พวกเขามีหัวคิด... ตอนที่พวกเขาขายโคเคน ให้กับเมียเก่าของฉันที่กำลังตั้งครรภ์งั้นเหรอ Pilot (2008)
You selling'?เจ้ามีขายมั้ย? Downfall of a Droid (2008)
Well,this kid's also in the system for possession with intent to sell.เด็กคนนี้มีเอี่ยวมรดกทั้งหมด ที่อาจจะถูกขายทอดตลาด And How Does That Make You Kill? (2008)
No license, no selling here!ไม่มีใบอนุญาตก็ขายไม่ได้โว้ย Portrait of a Beauty (2008)
Selling your kid out to make money?เอาลูกไปขาย ทำเงินได้เยอะนะเนี่ย Baby and I (2008)
All llife I've caused us a few problems with all these cars aren't sellingในชีวิตผม ผมสร้างปัญหาให้เรา จากการที่รถพวกนั้นขายไม่ได้ The Bank Job (2008)
The guy selling junk in the park has a present for you.คนขายขยะในสวนสาธารณะมีของขวัญจะให้คุณ Heartbreak Library (2008)
D- 20 TO GRAND OPENING I'LL BE WAITING The guy selling junk in the park has a present for you.D-20 GRAND OPENING ฉันจะรอ ชายขายขยะมีของขวัญจะมอบให้คุณ Heartbreak Library (2008)
Don't fuck with me... or I'll leave you standing in the middle of nowhere... with nothing but your ass to sell to get back here.อย่ามาจุ้นจ้านกับผม ไม่งั้นผมจะทิ้งคุณไว้กลางทาง ไม่เหลืออะไรจนคุณต้องขายตัว เพื่อจะได้กลับมาที่... Babylon A.D. (2008)
There isn't a museum in the world that wouldn't sell its soul for this lot.ไม่มีพิพิธภัณฑ์ไหนในโลกที่ไม่อยากซื้อ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Sell all shares of a small company called Google.ลูกควรจะขายหุ้นของบริษัทเล็กๆ ที่ชื่อกรูเกิ้ลทิ้งซะ Superhero Movie (2008)
The whole valley will be there, and you'll sell noodles to all of them.ที่นั่นคนคงเยอะ ลูกน่าจะขายบะหมี่ได้มาก Kung Fu Panda (2008)
Selling noodles?ขายบะหมี่ ? Kung Fu Panda (2008)
- I was thinking maybe I could also sell the bean buns.่อะไร / อ่อ .. Kung Fu Panda (2008)
-You sent him out there. -We need someone to sell the double.-คุณให้เขาไปที่นั่น เราต้องทำดูให้น่าเชื่อมากขึ้น Vantage Point (2008)
Sell?เอาชีวิตเขาแลก? Vantage Point (2008)
I can make money selling homes.ฉันทำเงินจากการขายบ้านได้ The Lazarus Project (2008)
I'm Lisa Madison, and I've been selling homes here in the Marietta, Powder Springs area for over a year now.ในมารีเอ็ตต้า พาวเดอร์สปริงส์ พื้นที่ที่สร้างมากว่าหนึ่งปี The Lazarus Project (2008)
Hi, I'm Lisa Madison, and I've been selling homes in the Marietta, Powder Springs area for over a year now.หวัดดีค่ะ ฉันลิซ่า เมดิซ่า ฉันกำลังขายบ้าน... ในมารีเอ็ตต้า พาวเดอร์สปริงส์ พื้นที่ที่สร้างมากว่าหนึ่งปี The Lazarus Project (2008)
Oh, you don't have to sell me, Dent.ไม่ต้องกล่อมผมหรอก เดนท์ The Dark Knight (2008)
Why can't we go to one that sells hot chocolate and books that are actually new?ทำไมเราถึงไม่ไปร้าน... ที่มีช็อคโกแลตร้อน กับหนังสือใหม่ๆ ขายล่ะคะ Inkheart (2008)
The money came from selling those pigs.เงินนี่ มาจากการขายหมูนั่น Episode #1.7 (2008)
Do you want to sell your daughter, just like Shim Cheong*?พ่อจะขายลูกตัวเอง, เหมือนกับ ซิมซอง*หรือ? Episode #1.9 (2008)
There's one more selling radios.คนขายวิทยุนั่นก็ใช่ Body of Lies (2008)
I've known him since he was a teenager selling boom boxes from the back of a stolen truck.ขายประทัดตามท้ายรถที่ขโมยมา Body of Lies (2008)
Let me know when you're ready to sell.จะขายเมื่อไหร่ก็บอกนะ The Ramen Girl (2008)
Excusez-moi, mademoiselle.ขอโทษทีครับ, คุณผู้หญิง. New York, I Love You (2008)
Now, that is a hard sell.มันเป็นการลงทุนที่หนักเกินไป 24: Redemption (2008)
... thatwearewillingtosellout a democratic ally to a war criminal.ว่าเรากำลังขายพันธมิตรประชาธิปไตยของเรา ให้กับอาชญากรสงคราม 24: Redemption (2008)
He called me and offered to sell me information.เค้าเป็นฝ่ายโทรมาเสนอข้อมูลให้ฉันต่างหาก Quantum of Solace (2008)
You'll be back on the street selling in no time.แค่คุณกลับไปยืนข้างถนน แล้วขายในช่วงที่เหมาะ The House Bunny (2008)
Everyone will see the new you, and selling the calendars will help us raise money for our phil-an-coppopopy.ทุกๆคนจะได้เห็นพวกเธอในแบบใหม่ และก็ขายปฏิทินจะช่วยพวกเราได้ด้วย หาเงินสำหรับมูล-นิ-ธิของเราไง The House Bunny (2008)
Oh, yeah. Sexy. Sell it, Shelley.โอ้ ใช่เลย เซ็กซี่ ขายเลย เชลลี่ โอ้ พระเจ้า The House Bunny (2008)
Either they want to sell me a Bible or I've just won $1,000,000.ถ้าไม่มาขายไบเบิล ก็คงเอารางวัลเงินล้านมาให้ WarGames: The Dead Code (2008)
It's all right. So, mademoiselle, let me show you the computer over there.ไม่เป็นไรครับ คุณผู้หญิง ผมจะให้คุณดูคอมพิวเตอร์ด้านนี้ WarGames: The Dead Code (2008)
Okay. Mademoiselle. You have a really nice accent.ค่ะ คุณผู้หญิง สำเนียงน่ารักมาก WarGames: The Dead Code (2008)
He sells fake Cartier watches out of the souks in Damascus.เขาขายนาฬิกาคาร์เทียร์ปลอม นอกตลาดนัดในดามัสกัส WarGames: The Dead Code (2008)
Then we fill a toilet with salt... and we sell your kisses for change.จริง หรือ เราจะใส่ ห้องน้ำด้วยเกลือ และ เรา ขายจูบ คุณ เป็นการแลกเปลี่ยน Made of Honor (2008)
- Sell your kisses? - Yep.ขายจูบหรือ ใช่ Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sellDon't sell yourself short.
sellThat store sells a lot of imported goods.
sellThey buy these goods cheaply overseas and then mark them up to resell at home.
sellThese products are selling like hot cakes.
sellTom suggested that Ann should sell the house.
sellHow can you make a living from selling newspapers?
sellDo you sell mini disks?
sellHer books sell pretty well.
sellHis failure in business compelled him to sell his house.
sellThis shop sells articles of all kinds.
sellThey sell fruit, bread, cakes, and many other things.
sellIt is said that the book is a best seller in Britain.
sellSell the patent to a company.
sellWe had to sell the building because for years we operated it in the red.
sellThat store sells men's wear.
sellWhen Mr Hilton wanted to sell his house he advertised it in the newspaper.
sellWhen he saw the salesgirl selling dachshund sausages, he got an idea for a cartoon.
sellWhat kinds of goods do you sell in your shop?
sellBooks for young people sell well these days.
sellYou are selling him short.
sellHis new record sells well.
sellThe anxiety of sellers to avail of prices which look very high.
sellThe owner of this bar never sells liquor on credit.
sellOur neighbors were compelled to sell their houses.
sellThis article is for sell.
sellThis book sells well.
sellSelling motorcars is my business.
sellHe's selling hot dogs to beat the band.
sellWhy on earth did you sell your newly-built house?
sellThey sell sugar at the store.
sellDo you sell advance tickets here?
sellStrawberries sell at high price in winter.
sellWe have the exclusive right to sell them.
sellThey sell imports at that store.
sellDo they sell bread at that store?
sellI wouldn't sell that at any price.
sellMoney is used for buying or selling goods, measuring value and storing wealth.
sellThis house will not sell as it stands.
sellA retail merchant buys wholesale and sells retail.
sellWe'd better try to sell or give away all these white elephants we've collected.
sellWe decided to branch out into selling some foodstuffs.
sellJapanese cars sell well overseas.
sellCan you sell the book to me for 500 yen?
sellThat store no longer sells cosmetics.
sellThe novel, the author of which is a famous singer, is selling well.
sellHe that marries for wealth sells his liberty.
sellDon't get taken in by their advertising; I don't see how they can sell something like that for that price.
sellIs it possible to acquire the bestseller in the bookstore in Akita?
sellI will sell the boat in accordance with your orders.
sellThey sell land by the acre.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดจำหน่าย[V] distribute, See also: sell, dispense, Syn. จำหน่าย, ขาย, Example: ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: จัดการเรื่องจำหน่าย
ขายคล่อง[V] outsell, Syn. ขายดี, Ant. ขายไม่ออก, Example: โทรศัพท์รุ่นนี้ขายคล่องมากเพราะมีคุณสมบัติถูกใจผู้ซื้อ, Thai definition: ขายได้มากหรือขายได้ราคาดี
ขายเชื่อ[V] sell on credit, Syn. ขายผ่อน, ขายเงินผ่อน, ขายเงินเชื่อ, Ant. ขายเงินสด, Example: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเขาขายเชื่อกันแล้วเพราะกลัวลูกค้าจะหนี, Thai definition: ขายโดยยอมให้เก็บเงินอันเป็นราคาของได้ในวันหลัง
เซ้ง[V] sell out, Example: เขาเซ้งร้านอาหารในเขตกรุงเทพฯ ที่มีอยู่ทั้งหมด เพราะต้องการเงินไปเมืองนอก, Thai definition: โอนสิทธิหรือกิจการไปให้อีกคนหนึ่งโดยได้ค่าตอบแทน, Notes: (ปาก)
ผู้จัดจำหน่าย[N] distributor, See also: dealer, seller, Syn. ผู้แทนจำหน่าย, Example: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ระบุให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดจำหน่ายยาเวียกราแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: ตัวแทนขายสินค้า
อาจารย์ที่ปรึกษา[N] adviser, See also: counsellor, Example: นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาได้ทุกประเภท, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับศิษย์ที่อยู่ในความปกครอง
ทอดตลาด[V] sell by auction, Syn. ขายทอดตลาด, Example: บริษัทไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะยึดมาทอดตลาดได้อีก, Thai definition: ขายโดยการประมูลราคา
ขายของ[V] sell goods, See also: make a sale, Syn. ขายสินค้า, Example: ผู้คนนิยมไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเพราะขายของราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไป
การซื้อขาย[N] trading, See also: buy and sell, barter, dealing, transaction, Syn. การค้าขาย, Example: ตลาดหุ้นโตเกียวอยู่ในสภาวะที่การซื้อขายค่อนข้างเบาบางเนื่องจากนักลงทุนต่างก็ไม่มั่นใจในทิศทางเศรษฐกิจ
ผู้จำหน่าย[N] distributor, See also: dealer, seller, Syn. ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนจำหน่าย, Example: ข้อมูลนี้ได้มาจากการสอบถามผู้จำหน่ายหนึ่งพันรายทั่วประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เอาของหรือสินค้าขายแลกเงินตราจากผู้ซื้อ
ผู้ทำการค้า[N] trader, See also: dealer, merchant, seller, Syn. ผู้ซื้อขาย, Example: หลังจากที่เขาเปลี่ยนมาเป็นผู้ทำการค้าอย่างเต็มตัว ก็ดูจะมีฐานะมั่นคงขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคลที่หาของหรือสินค้ามาขายแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นอาชีพ
ขายตัว[V] trade one's body for money, See also: become a prostitute, sell oneself, Example: หล่อนเต็มใจขายตัวเพราะอยากได้เงินไปให้ครอบครัว, Thai definition: หากินโดยเป็นโสเภณี
ขายปลีก[V] retail, See also: sell by retail, Syn. ขายย่อย, Ant. ขายส่ง, ขายเหมา, Example: ร้านเราไม่ได้ขายปลีกขายเหมาอย่างเดียว, Thai definition: ขายเป็นส่วนย่อย, ขายตรงแก่ผู้บริโภคใช้สอย
ขายเหมา[V] wholesale, See also: sell in bulk, Example: ถ้าเราขายเหมาเข่งไปหมดแล้ว ต่อไปข้างหน้าจะเอาอะไรไปขาย, Thai definition: ขายของโดยผู้ซื้อต้องซื้อทั้งหมดในราคาที่ตกลงกัน โดยไม่เพิ่มหรือลด
ขายสด[V] sell on cash, See also: sell for cash, Syn. ขายเงินสด, Ant. ขายผ่อน, ขายเงินเชื่อ, Example: สินค้าร้านนี้ขายสดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อใดๆ ทั้งสิ้น, Thai definition: ซื้อขายกันด้วยเงินสดเท่านั้น
ขายตัว[V] sell oneself, See also: barter away one's honour for somebody's patronage, Example: เขาขายตัวให้กับบริษัทชื่อดัง เพื่อแลกกับเงินก้อนโต, Thai definition: เอาตัวแลกเงิน, เอาชื่อเสียงแลกเงิน
ขายดิบขายดี[V] sell well, See also: have good sales, Syn. ขายดี, ขายเป็นเทน้ำเทท่า, Example: ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์กีฬาขายดิบขายดีอย่างผิดหูผิดตา, Thai definition: ขายของได้มาก
ขายขาด[V] sell outright, Example: เขาขายขาดสินค้าของเขาทุกชิ้น, Thai definition: ขายออกไปโดยไม่รับซื้อคืน
ขาย[V] sell, See also: vend, Ant. ซื้อ, Example: เขาขายรถให้กับลูกค้าได้หลายคันในเดือนนี้
ขายฝาก[V] sell on consignment, See also: sell something with right of redemption, Example: เขาเอาบ้านไปขายฝากกับเถ้าแก่เส็ง, Thai definition: สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่คืนได้, Notes: (กฎหมาย)
ค้าขาย[V] trade, See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, vend, commerce, exchange, Syn. ค้า, ขาย, จำหน่าย, ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ทำการค้า, Example: คนจีนแล่นเรือสำเภาบรรทุกสินค้าจากกรุงเทพฯ มาจอดที่หมู่บ้านสมอเรียงเพื่อค้าขายและซื้อไม้มะค่าบรรทุกกลับกรุงเทพฯ, Thai definition: ทำมาหากินในทางซื้อขาย
ค้า[V] trade, See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, vend, commerce, exchange, traffic in, t, Syn. ขาย, จำหน่าย, ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ค้าขาย, ทำการค้า, Example: เมื่อฝรั่งชาติอื่นเห็นพ่อค้าชาวอังกฤษร่ำรวยเพราะการค้าฝิ่นก็หันมาค้าด้วย
ทำการค้า[V] trade, See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, vend, commerce, exchange, Syn. ค้าขาย, Example: สวนจตุจักรเปิดให้ประชาชนจับจองพื้นที่ของตลาดนัดเพื่อทำการค้าแล้ว, Thai definition: ดำเนินกิจการการค้าขาย
แลกเปลี่ยน[V] trade, See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, exchange, Syn. ค้าขาย, ซื้อขาย, Example: คนจีนในสมัยก่อนเป็นพวกพ่อค้าที่นำสินค้าจากเมืองไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าทางเกษตรกับสินค้าป่าจากชาวบ้านในถิ่นต่างๆ, Thai definition: เอาของต่อของแลกกัน
ซื้อขายแลกเปลี่ยน[V] trade, See also: buy and sell, merchandise, deal in, Syn. ซื้อขาย, ค้าขาย, Example: ตลาดแห่งนี้จะซื้อขายแลกเปลี่ยนกล้องถ่ายรูปต่างๆ ทั้งใหม่และมือสอง
ปล่อยของ[V] sell something, See also: dispose of something, Syn. ขายของ, Example: ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยของค้างสต๊อกพวกนี้ออกไปได้ยังไง, Thai definition: ขายของออกไป
ราคาขาย[N] sale price, See also: selling price, Example: เมื่อขายสินค้า พนักงานจะบันทึกรายการขาย ซึ่งจะมีระบบจะตรวจสอบว่า ราคาขายตรงกับราคาที่ได้กำหนดไว้หรือไม่
ซื้อขาย[V] trade, See also: buy and sell, merchandise, deal in, Syn. จำหน่าย, ค้าขาย, ซื้อขายแลกเปลี่ยน, Example: นายหน้าค้าที่ดินติดต่อซื้อขายที่ดินแถบชายทะเล
กดราคา[V] lower the price, See also: underprice, reduce price, force the price down, undersell, Example: พ่อค้าหน้าเลือดกดราคาข้าวที่รับซื้อให้ต่ำลงอย่างมาก, Thai definition: ตีราคาต่ำกว่าปกติ
กระเจี๊ยบ[N] Roselle, See also: Abelmoschus esculentus (Linn.), Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Abelmoschus esculentus (Linn.) Moench ในวงศ์ Malvaceae ผลสีเขียวยาวประมาณ 12 เซนติเมตร ใช้เป็นผัก, กระเจี๊ยบมอญ มะเขือทวาย หรือ มะเขือมอญ ก็เรียก
จุดขาย[N] selling point, Example: พรรคที่ได้รับความสนใจมากที่สุดย่อมไม่พ้นพรรคที่มีจุดขายทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน, Count unit: จุด, Thai definition: คุณสมบัติที่ทำให้คนต้องการซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ
ทุ่มตลาด[V] dumping, See also: import goods in order to sell at lower price, Syn. ตีตลาด, Thai definition: นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศในราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติของสินค้านั้น อันก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการอุตสาหกรรมภายในประเทศ
เทน้ำเทท่า[ADV] sold-out, See also: sell well, sell like hot cakes, Syn. (ขาย) คล่อง, (ขาย) รวดเร็ว, Example: สินค้าชนิดนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า, Notes: (ปาก)
เท่าทุน[ADV] (to sell) at cost, See also: at par, Syn. เสมอตัว, Thai definition: ไม่ได้ไม่เสีย, ไม่ได้กำไรไม่ขาดทุน
พนักงานขายตั๋ว[N] ticket seller, Syn. คนขายตั๋ว, Example: พนักงานขายตั๋วบางคนสุภาพเรียบร้อย แต่บางคนพูดจาเหมือนไม่เต็มใจ ไม่มีหางเสียง, Count unit: คน
หักราคา[V] undersell, Syn. ตัดราคา, Example: เขายอมหักราคารถลงไปจนถึงกับขาดทุน
หักราคา[V] undersell, See also: cut prices, lower the price, Syn. ตัดราคา, Example: ร้านที่หัวมุมหักราคาเสื้อแบบเดียวกันเหลือครึ่งราคา, Thai definition: ตัดราคาให้ต่ำลง, ลดราคาให้น้อยกว่าเขา
จำหน่าย[V] sell, See also: distribute, dispense, Syn. ขาย, จ่าย, Ant. ซื้อ, Example: เป็นไปได้ว่าในอนาคตดิสก์ชนิดนี้คงจะเลิกผลิตออกมาจำหน่าย
เร่ขาย[V] peddle, See also: hawk goods, walk (or travel) selling goods or food, Ant. ซื้อ, Example: พนักงานของบริษัทต่างๆ เร่ขายสินค้าไปตามบ้าน, Thai definition: เที่ยวขายสินค้าไปไม่ประจำเป็นตำแหน่งแห่งที่
ขายตัว[V] prostitute oneself, See also: barter away one's honour for someone's patronage, sell oneself, Example: หล่อนเต็มใจขายตัวเพราะอยากได้เงินไปให้ครอบครัว, Thai definition: หากินโดยเป็นโสเภณี
ขายเสียง[V] sell votes, Syn. ขายสิทธิ์ขายเสียง, Ant. ซื้อเสียง, Example: ประชาธิปไตยของไทยยังไม่พัฒนาหากประชาชนยังยอมขายเสียงให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองบางพรรคเพื่อเข้ามาตั้งหน้ากอบโกยหรือโกงกินบ้านเมือง, Thai definition: ขายเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อแลกกับเงินที่ผู้ซื้อเสียงจ่ายให้
คนขายหนังสือ[N] bookseller, Example: เรื่องหนังสือออกใหม่ต้องถามคนขายหนังสือถึงจะถูก
แบกะดิน[N] selling with goods spread out on the ground, See also: goods/ware spread out on the sidewalk, Syn. ร้านแบกะดิน, Example: ตำรวจชอบมารีดไถแบกะดินข้างทาง โดยไม่คิดว่าเป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน, Thai definition: ร้านที่วางของขายกับพื้นดินหรือริมทางเดิน, Notes: (ปาก)
หักหลัง[V] betray, See also: cheat, double-cross, trick, delude, deceive, sell-out, Syn. ทรยศ, เล่นตลก, เล่นไม่ซื่อ, Example: ความเป็นเพื่อนของเราสิ้นสุด เมื่อรู้ว่าผมถูกหักหลังมาตลอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อาน[n.] (ān) EN: saddle   FR: selle [f] ; siège [m]
อานม้า[n. exp.] (ān mā) EN: saddle   FR: selle de cheval [f]
อานรถ[n.] (ān rot) EN: seat ; saddle   FR: siège [m] ; selle [f]
ฝากขาย [v. exp.] (fāk-khāi) EN: sell on commission ; sell on consignment   FR: mettre en dépôt-vente
ฟองน้ำล้างจาน[n. exp.] (føngnām lāng jān) EN: kitchen sponge   FR: éponge à vaisselle [f]
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out   FR: trahir
หอมแดง[n. exp.] (høm daēng) EN: shallot ; French grey challot ; griselle   FR: échalote [f]
จักรราศี[n.] (jakka rāsī) EN: constellation   FR: consellation [f]
จำหน่าย[v.] (jamnāi) EN: dispense ; distribute ; sell   FR: distribuer ; vendre ; commercialiser
จัดจำหน่าย[v. exp.] (jat jamnāi) EN: distribute ; sell ; dispense   FR: distribuer
จุดขาย [n. exp.] (jut khāi) EN: selling point ; point of sale ; POS   FR: point de vente [m]
กำนัล[n.] (kamnan) EN: maid-of-honor ; lady in waiting on the queen   FR: demoiselle d'honneur [f]
การขาย[n.] (kān khāi) EN: sale ; selling   FR: vente [f] ; aliénation [f]
การขายชอร์ต[n. exp.] (kān khāi chøt) EN: short selling   
การขายตรง[n. exp.] (kān khāi trong) EN: direct sale ; direct selling ; direct marketing   FR: vente directe [f]
ค้า[v.] (khā) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in   FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
ขาย[v.] (khāi) EN: sell ; market   FR: vendre ; commercialiser
ขายชาฅิ[v. exp.] (khāi chāt) EN: sell the country   FR: vendre la nation ; vendre le pays
ขายเชื่อ [n. exp.] (khāi cheūa) EN: sell on credit   
ขายดี [v. exp.] (khāi dī) EN: have a good sale ; sell well   FR: bien vendre
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า[v. exp.] (khāi dī pen thēnāmthēthā) EN: be selling like hot cakes ; sell extremely well   FR: se vendre comme des petits pains
ขายดิบขายดี[v. exp.] (khāi dip khāi dī) EN: sell well   
ขายฝาก[v. exp.] (khāi fāk) EN: sell on consignment   
ขายขาด[v.] (khāikhāt) EN: sell outright ; sell unconditionally ; sell with no right of refund/exchange   
ขายของ[v.] (khāikhøng) EN: sell goods ; make a sale   FR: vendre
ขายของลดราคา[v. exp.] (khāikhøng lot rākhā) EN: sell goods at a lower price   
ขายเหมา[n. exp.] (khāi mao) EN: sell in bulk   
ขายเงินเชื่อ [v. exp.] (khāi ngoencheūa) EN: sell on credit ; give credit   FR: vendre à crédit
ขายเงินสด[v. exp.] (khāi ngoensot) EN: sell for cash ; sell against cash   
ขายเป็นเงินสด[v. exp.] (khāi pen ngoensot) EN: sell for cash ; sell against cash   
ขายเผื่อชอบ[v. exp.] (khāipheūachøp) EN: sell on approval   
ขายปลีก[v.] (khāiplīk) EN: retail ; sell in retail   FR: vendre au détail
ขายประมูล[v. exp.] (khāi pramūn) EN: sell to the highest bidder   
ขายส่ง[v.] (khāisong) EN: sell whosale   FR: vendre en gros
ขายสด[v. exp.] (khāi sot) EN: sell for cash ; sell against cash   
ขายต่ำกว่าราคาทุน[v. exp.] (khāi tam kwā rākhā thun) EN: sell below cost price   
ขายตามตัวอย่าง[v. exp.] (khāi tām tūayāng) EN: sell by sample ; sale by sample ;   
ขายตัดราคา[v. exp.] (khāi tat rākhā) EN: set at cut price ; undersell ; cute-rate sale   
ขายทอดตลาด[v.] (khāi thøttalāt) EN: auction ; auction off ; sell by auction ; put up for auction   
ขายต่อ[v. exp.] (khāi tø) EN: resell   
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange   FR: commercer ; faire des affaires
ขี้[n.] (khī) EN: fecal matter ; faeces = feces (Am.) ; excrement ; stool   FR: fèces [fpl] ; excréments [mpl] ; selles [fpl] ; merde (vulg.) [f] ; crotte [f]
ขี้[v.] (khī) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels   FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
ของขายอืด[n. exp.] (khøng khāi eūt) EN: non-seller   
ของขายไม่ออก[n. exp.] (khøng khāi mai øk) EN: non-seller   
คนขายอาหาร[n. exp.] (khonkhāi āhān) EN: food seller   
คนขายผัก[n.] (khonkhāi phak) EN: vegetable seller   FR: vendeur de légumes [m] ; marchand de légumes [m]
คนขายผลไม้[n.] (khonkhāi phonlamāi) EN: fruit seller   FR: vendeur de fruits [m] ; marchand de fruits [m]
คนขายปลา[n. exp.] (khonkhāi plā) EN: fish seller   FR: poissonnier [m] ; poissonnière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SELL    S EH1 L
SELLE    S EH1 L
SELLA    S EH1 L AH0
SELLS    S EH1 L Z
GSELL    G AH0 S EH1 L
ANSELL    AE1 N S EH2 L
SELLEY    S EH1 L IY0
HYSELL    HH AY1 S AH0 L
RESELL    R IY0 S EH1 L
GESELL    G EH1 S AH0 L
UNSELL    AH0 N S EH1 L
UNSELL    AO1 N S AH0 L
COSELL    K OW0 S EH1 L
SELLIN    S EH1 L IH2 N
SELLON    S EH1 L AH0 N
SELLEN    S EH1 L AH0 N
KASELL    K AE1 S AH0 L
APSELL    AE1 P S AH0 L
SELLER    S EH1 L ER0
ROSELL    R OW1 Z AH0 L
GUSELLA    G Y UW2 S EH1 L AH0
GISELLE    ZH IH2 S EH1 L
OUTSELL    AW0 T S EH1 L
ROSSELL    R AA1 S AH0 L
HANSELL    HH AE1 N S AH0 L
HALSELL    HH AE1 L S AH0 L
GODSELL    G AA1 D S AH0 L
KISSELL    K IH1 S AH0 L
PISELLO    P IH2 S EH1 L OW0
FUSSELL    F AH1 S AH0 L
HADSELL    HH AE1 D S AH0 L
GISELLA    JH IH2 S EH1 L AH0
CASELLA    K AH0 S EH1 L AH0
PURSELL    P ER1 S AH0 L
MANSELL    M AE1 N S AH0 L
KESSELL    K EH1 S AH0 L
HUTSELL    HH AH1 T S AH0 L
KINSELL    K IH1 N S AH0 L
SELLAND    S EH1 L AH0 N D
ROSELLI    R OW0 S EH1 L IY0
BISSELL    B IH1 S AH0 L
RESELLS    R IY0 S EH1 L Z
CASELLI    K AH0 S EH1 L IY0
CASSELL    K AE1 S AH0 L
ROSELLA    R OW0 Z EH1 L AH0
ROSELLO    R OW0 S EH1 L OW0
CISSELL    S IH1 S AH0 L
RUSSELL    R AH1 S AH0 L
MASELLI    M AH0 S EH1 L IY0
MASELLA    M AH0 S EH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sell    (v) (s e1 l)
sells    (v) (s e1 l z)
Gesell    (n) (g e1 s @ l)
resell    (v) (r ii1 s e1 l)
seller    (n) (s e1 l @ r)
Russell    (n) (r uh1 s @ l)
moselle    (n) (m ou1 z e1 l)
resells    (v) (r ii1 s e1 l z)
sellers    (n) (s e1 l @ z)
selling    (v) (s e1 l i ng)
sellout    (n) (s e1 l au t)
reseller    (n) (r ii1 s e l @ r)
moselles    (n) (m ou1 z e1 l z)
sellouts    (n) (s e1 l au t s)
tinselly    (j) (t i1 n s @ l ii)
chiselled    (v) (ch i1 z l d)
chiseller    (n) (ch i1 z @ l @ r)
reselling    (v) (r ii1 s e1 l i ng)
tasselled    (j) (t a1 s l d)
tinselled    (v) (t i1 n s l d)
undersell    (v) (uh2 n d @ s e1 l)
bookseller    (n) (b u1 k s e l @ r)
chisellers    (n) (ch i1 z @ l @ z)
chiselling    (v) (ch i1 z @ l i ng)
counselled    (v) (k au1 n s l d)
counsellor    (n) (k au1 n s @ l @ r)
tinselling    (v) (t i1 n s @ l i ng)
undersells    (v) (uh2 n d @ s e1 l z)
best-seller    (n) - (b e1 s t - s e1 l @ r)
booksellers    (n) (b u1 k s e l @ z)
counselling    (v) (k au1 n s @ l i ng)
counsellors    (n) (k au1 n s @ l @ z)
tessellated    (j) (t e1 s @ l ei t i d)
Mademoiselle    (n) (m a2 d m w @ z e1 l)
best-sellers    (n) - (b e1 s t - s e1 l @ z)
print-seller    (n) - (p r i1 n t - s e l @ r)
underselling    (v) (uh2 n d @ s e1 l i ng)
Mademoiselles    (n) (m a2 d m w @ z e1 l z)
print-sellers    (n) - (p r i1 n t - s e l @ z)
Mesdemoiselles    (n) (m ei2 d m w @ z e1 l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Gesellschaft(n) |die, pl. Gesellschaften| สังคม, ชุมชน
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Gesellschaften(n) |pl.|, See also: die Gesellschaft
Fluggesellschaft(n) |die, pl. Fluggesellschaften| สายการบิน เช่น Mit welche Fluggesellschaft fliegen Sie meistens? , See also: S. Fluglinie,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatz {m} [econ.] | reißenden Absatz findensales; turnover | to sell like hot cakes [Add to Longdo]
Abschreibungsgesellschaft {f}tax-loss company [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft {f} (AG) [econ.] | Aktiengesellschaften {pl}stock corporation; Corp. (stock) [Am.] | stock corporations [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft {f} (AG) [econ.]public limited company (PLC) [Br.] [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft {f}incorporated company [Add to Longdo]
Alleinstellungsmerkmal {n}unique selling point [Add to Longdo]
Anbieter {m}supplier; provider; tenderer; bidder; (potential) seller [Add to Longdo]
Antiquar {m}antique dealer; antiquarian bookseller [Add to Longdo]
Aufenthaltsraum {m}; Gesellschaftsraum {m}; Foyer {n}lounge; guest lounge [Add to Longdo]
Aufkauf {m} | Aufkauf einer Kapitalgesellschaft durch eigenes Management durch externe Finanzierung [econ.]buying up; byout | leveraged buyout [Add to Longdo]
Außenseiter der Gesellschaftsocial outcast [Add to Longdo]
Ausverkauf {m}selling off [Add to Longdo]
Ausverkauf {m}sellout; closeout [Add to Longdo]
Beratung {f} | Beratungen {pl}counsel; counselling | counsels; counsellings [Add to Longdo]
Bestseller {m}; Erfolgsautor {m}best seller [Add to Longdo]
Beteiligungsgesellschaft {f}associated company [Add to Longdo]
Botschaftsrat {m}counsellor; counselor [Add to Longdo]
Buchhändler {m} | Buchhändler {pl}bookseller | booksellers [Add to Longdo]
Buchhandel {m}bookselling [Add to Longdo]
Chartergesellschaft {f}charter party [Add to Longdo]
Dachgesellschaft {f}holding company [Add to Longdo]
Direktverkauf {m}; Direktvertrieb {m}direct selling; direct sales [Add to Longdo]
Eheberater {m}marriage-guidance-counsellor [Add to Longdo]
Einzelhandel betreiben; im Einzelhandel verkaufento retail; to sell by retail [Add to Longdo]
Ellbogengesellschaft {f}society where the weakest go to the wall [Add to Longdo]
Feuerversicherungsgesellschaft {f}fire insurance company [Add to Longdo]
Filmgesellschaft {f} | Filmgesellschaften {pl}film company | film companies [Add to Longdo]
Fluggesellschaft {f}; Luftverkehrsgesellschaft {f}; Fluglinie {f} | Fluggesellschaften {pl}; Luftverkehrsgesellschaften {pl}; Fluglinien {pl}airline; airline company | airlines [Add to Longdo]
Fräulein {n}mademoiselle; signorina [Add to Longdo]
Freundesgesellschaft {f}; Gesellschaft {f} der FreundeSociety of Friends [Add to Longdo]
Geselligkeit {f}folksiness [Add to Longdo]
Geselle {m} | Gesellen {pl}journeyman | journeymen [Add to Longdo]
Geselle {m}assistant [Add to Longdo]
Gesellenbrief {m}apprenticeship diploma [Add to Longdo]
Geselligkeit {f}chumminess [Add to Longdo]
Geselligkeit {f}companionability [Add to Longdo]
Geselligkeit {f}gregariousness [Add to Longdo]
Geselligkeit {f}sociability [Add to Longdo]
Gesellschaft {f} | Gesellschaften {pl} | die Gesellschaft verändern | jdn. in die Gesellschaft einführensociety | societies | to change society | to introduce sb. into society [Add to Longdo]
Gesellschaft {f} | jdm. Gesellschaft leisten | jdm. Gesellschaft leisten | Gesellschaft leistencompany | to keep company with someone | to keep someone's company | to bear company [Add to Longdo]
Gesellschaft {f}companion [Add to Longdo]
Gesellschaft {f} | Gesellschaften {pl}companionship | companionships [Add to Longdo]
Gesellschaft {f}; Gruppe {f} | geschlossene Gesellschaft {f}party | private party [Add to Longdo]
Gesellschaft {f}; Körperschaft {f}corporation [Add to Longdo]
Gesellschaft des bürgerlichen Rechtsprivate company; private corporation [Am.] [Add to Longdo]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [econ.]limited corporation; closed corporation; Corp.(closed) [Am.] [Add to Longdo]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [econ.]Limited (Ltd.); private limited company [Br.] [Add to Longdo]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [econ.]proprietary company (Pty.) [Austr.] [Add to Longdo]
Gesellschafter {m} | geschäftsführender Gesellschafter | stiller Gesellschafterpartner; associate; share holder | acting partner | sleeping partner; silent partner [Am.] [Add to Longdo]
Gesellschafterversammlung {f}corporate meeting; general meeting [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame

Japanese-English: EDICT Dictionary
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
つなぎ売り[つなぎうり, tsunagiuri] (n,vs) hedging; hedge selling [Add to Longdo]
アウトレット(P);アウトゥレット[, autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P) [Add to Longdo]
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
インベステメントカウンセラー[, inbesutementokaunsera-] (n) investment counselor; investment counsellor [Add to Longdo]
カウンセラー[, kaunsera-] (n) counselor; counsellor; (P) [Add to Longdo]
キスジアカボウ[, kisujiakabou] (n) Polylepion russelli (species of wrasse) [Add to Longdo]
キャラバン[, kyaraban] (n) (1) caravan; (2) group of people touring to sell, investigate, etc.; (P) [Add to Longdo]
クロスセリング[, kurosuseringu] (n) cross-selling [Add to Longdo]
クロスセル[, kurosuseru] (n) cross-selling (selling other products to a customer); cross sell [Add to Longdo]
コミケット[, komiketto] (n) (abbr) comic market; convention where amateur manga artists sell their work [Add to Longdo]
サンプルセリングシステム[, sanpuruseringushisutemu] (n) sample selling system [Add to Longdo]
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors) [Add to Longdo]
スクールカウンセラー[, suku-rukaunsera-] (n) school counsellor [Add to Longdo]
セラー[, sera-] (n) (1) seller; (2) cellar; (P) [Add to Longdo]
セロテープ[, serote-pu] (n) cellophane tape (Sellotape); (P) [Add to Longdo]
タッセルドウォビゴン;タッセルド・ウォビゴン[, tasserudouobigon ; tasserudo . uobigon] (n) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
デモイセル[, demoiseru] (n) demoiselle (Chromis dispilus) [Add to Longdo]
トップセラー[, toppusera-] (n) top seller [Add to Longdo]
トルコ鞍部腫瘍[トルコあんぶしゅよう, toruko anbushuyou] (n) sellar tumour [Add to Longdo]
ハードセル[, ha-doseru] (n) hard sell [Add to Longdo]
バイエル[, baieru] (n) Bayer; Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft [Add to Longdo]
パーソナルセリング[, pa-sonaruseringu] (n) personal selling [Add to Longdo]
パンパスグラス[, panpasugurasu] (n) pampas grass (Cortaderia selloana) [Add to Longdo]
ピラミッドセリング[, piramiddoseringu] (n) pyramid selling [Add to Longdo]
フェイジョア;ヘイジョア[, feijoa ; heijoa] (n) feijoa (Acca sellowiana) (lat [Add to Longdo]
フルーツパーラー[, furu-tsupa-ra-] (n) teahouse that sells fruit (or serves fruitcake, etc.) (wasei [Add to Longdo]
ブティック[, buteikku] (n) shop selling fashion clothes, accessories, etc. (fre [Add to Longdo]
ベストセラー[, besutosera-] (n) best-seller; (P) [Add to Longdo]
ホワイトスポットダムゼルフィッシュ[, howaitosupottodamuzerufisshu] (n) Hawaiian dascyllus (Dascyllus albisella); whitespot damselfish [Add to Longdo]
マドモアゼル[, madomoazeru] (n) mademoiselle (fre [Add to Longdo]
マリッジカウンセラー[, marijjikaunsera-] (n) marriage counselor; marriage counsellor [Add to Longdo]
マルチ商法[マルチしょうほう, maruchi shouhou] (n) (See 鼠講) multilevel marketing system; pyramid selling; chain referral [Add to Longdo]
マンセル表色系[マンセルひょうしょくけい, manseru hyoushokukei] (n) {comp} Munsell color system [Add to Longdo]
ミリオンセラー[, mirionsera-] (n) million seller; (P) [Add to Longdo]
モザイク状[モザイクじょう, mozaiku jou] (adj-no,n) tessellated; tessellar; mosaic [Add to Longdo]
ヤングラ市場[ヤングラいちば, yangura ichiba] (n) young underground market (the underground economy in goods and services, involving lots of barter and buying and selling of secondhand goods) [Add to Longdo]
ラッセル[, rasseru] (n) (1) (abbr) (See ラッセル車) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle; (2) carving a trail through deep snow (by foot when mountaineering); (P) [Add to Longdo]
ラッセルアインシュタイン宣言[ラッセルアインシュタインせんげん, rasseruainshutain sengen] (n) Russell-Einstein Manifesto [Add to Longdo]
ラッセル鎖蛇[ラッセルくさりへび;ラッセルクサリヘビ, rasseru kusarihebi ; rasserukusarihebi] (n) (uk) Russell's viper (Daboia russelii) [Add to Longdo]
ラッセル車[ラッセルしゃ, rasseru sha] (n) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle [Add to Longdo]
リセラー[, risera-] (n) reseller [Add to Longdo]
ローゼル[, ro-zeru] (n) roselle [Add to Longdo]
ロングセラー[, rongusera-] (n) long seller; (P) [Add to Longdo]
ワゴンセール[, wagonse-ru] (n) wagon sale (bargain corner to sell off stock cheaply) [Add to Longdo]
安く譲る[やすくゆずる, yasukuyuzuru] (v5r) to sell (a thing) cheap [Add to Longdo]
安売り[やすうり, yasuuri] (n,vs) discount; bargain sale; selling cheaply; (P) [Add to Longdo]
遺伝相談[いでんそうだん, idensoudan] (n) genetic counseling; genetic counselling [Add to Longdo]
一括売買[いっかつばいばい, ikkatsubaibai] (n) a bulk sale; buying and selling in bulk [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二道贩子[èr dào fàn zi, ㄦˋ ㄉㄠˋ ㄈㄢˋ ㄗ˙, / ] middleman; buyer and seller [Add to Longdo]
[dǎo, ㄉㄠˇ, ] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer [Add to Longdo]
倒弄[dǎo nòng, ㄉㄠˇ ㄋㄨㄥˋ, ] to move (things around); to buy and sell at a profit (derog.) [Add to Longdo]
倒爷[dǎo yé, ㄉㄠˇ ㄧㄝˊ, / ] profiteer; wheeler dealer; tradesman who buys low and sell high [Add to Longdo]
倒买倒卖[dǎo mǎi dǎo mài, ㄉㄠˇ ㄇㄞˇ ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ, / ] to buy and sell at a profit; to speculate [Add to Longdo]
倒卖[dǎo mài, ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ, / ] to resell at a profit; to speculate [Add to Longdo]
倒腾[dǎo teng, ㄉㄠˇ ㄊㄥ˙, / ] to move; to shift; to exchange; to buy and sell; peddling [Add to Longdo]
出售[chū shòu, ㄔㄨ ㄕㄡˋ, ] to sell; to offer for sale; to put on the market [Add to Longdo]
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, / ] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child) [Add to Longdo]
出卖[chū mài, ㄔㄨ ㄇㄞˋ, / ] to sell (off); fig. to betray [Add to Longdo]
包销[bāo xiāo, ㄅㄠ ㄒㄧㄠ, / ] have exclusive selling rights; be the sole agent for a production unit or firm [Add to Longdo]
[shòu, ㄕㄡˋ, ] to sell [Add to Longdo]
售价[shòu jià, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] to sell for; selling price [Add to Longdo]
售票员[shòu piào yuán, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] ticket seller [Add to Longdo]
售货[shòu huò, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] to sell goods [Add to Longdo]
售卖[shòu mài, ㄕㄡˋ ㄇㄞˋ, / ] to sell [Add to Longdo]
土拉弗氏菌[tǔ lā fú shì jūn, ㄊㄨˇ ㄌㄚ ㄈㄨˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, ] Francisella tularensis [Add to Longdo]
[mài, ㄇㄞˋ, ] Japanese variant of 賣|卖; to sell [Add to Longdo]
外销[wài xiāo, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄠ, / ] to export; to sell abroad [Add to Longdo]
大贱卖[dà jiàn mài, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄞˋ, / ] to sell at a big discount [Add to Longdo]
对折[duì zhé, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜˊ, / ] to sell at discount; to fold over [Add to Longdo]
展销[zhǎn xiāo, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄠ, / ] to display and sell (e.g. at a fair); sales exhibition [Add to Longdo]
投机倒把[tóu jī dǎo bǎ, ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄉㄠˇ ㄅㄚˇ, / ] speculation and profiteering (成语 saw); buying and selling on speculation [Add to Longdo]
投机买卖[tóu jī mǎi mài, ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄇㄞˇ ㄇㄞˋ, / ] buying and selling on speculation [Add to Longdo]
折变[zhé biàn, ㄓㄜˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] to sell off sth [Add to Longdo]
抛售[pāo shòu, ㄆㄠ ㄕㄡˋ, / ] to dump (selling abroad more cheaply than cost price at home) [Add to Longdo]
抛空[pāo kōng, ㄆㄠ ㄎㄨㄥ, / ] to sell short (i.e. to sell future assets) [Add to Longdo]
拍出[pāi chū, ㄆㄞ ㄔㄨ, ] to sell at auction; to reach a given price at auction [Add to Longdo]
拐卖[guǎi mài, ㄍㄨㄞˇ ㄇㄞˋ, / ] human trafficking; to abduct and sell [Add to Longdo]
排行榜[pái háng bǎng, ㄆㄞˊ ㄏㄤˊ ㄅㄤˇ, ] the charts (of best-sellers); table of ranking [Add to Longdo]
挂羊头,卖狗肉[guà yáng tóu, ㄍㄨㄚˋ ㄧㄤˊ ㄊㄡˊ, mai4 gou3 rou4, / ] to hang a sheep's head while selling dog meat (成语 saw); to cheat; dishonest advertising; wicked deeds carried out under banner of virtue [Add to Longdo]
掠卖[lu:è mài, ㄜˋ ㄇㄞˋ, / ] to press-gang sb and sell into slavery [Add to Longdo]
推销[tuī xiāo, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄠ, / ] to market; to sell [Add to Longdo]
捣卖[dǎo mài, ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ, / ] to resell at a profit [Add to Longdo]
捣腾[dǎo téng, ㄉㄠˇ ㄊㄥˊ, / ] to buy and sell; peddling [Add to Longdo]
抢手[qiǎng shǒu, ㄑㄧㄤˇ ㄕㄡˇ, / ] a best-seller; a rush to buy [Add to Longdo]
抢手货[qiǎng shǒu huò, ㄑㄧㄤˇ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] a best-seller; a hot property [Add to Longdo]
畅销[chàng xiāo, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ, / ] best seller; chart-topping [Add to Longdo]
畅销书[chàng xiāo shū, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ ㄕㄨ, / ] a best-seller; a best-selling book; a blockbuster [Add to Longdo]
有效期[yǒu xiào qī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ ㄑㄧ, ] period of validity; sell-by date [Add to Longdo]
标售[biāo shòu, ㄅㄧㄠ ㄕㄡˋ, / ] to sell at marked price [Add to Longdo]
标卖[biāo mài, ㄅㄧㄠ ㄇㄞˋ, / ] to sell at marked price; to sell by tender [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, ] buy; sell; abbr. for Tianjin 天津 (also 津沽) [Add to Longdo]
满堂[mǎn táng, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ, / 滿] whole audience; a sell-out (capacity audience); jam-packed [Add to Longdo]
无所不卖[wú suǒ bù mài, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄇㄞˋ, / ] to sell anything; to sell everything [Add to Longdo]
热炒热卖[rè chǎo rè mài, ㄖㄜˋ ㄔㄠˇ ㄖㄜˋ ㄇㄞˋ, / ] lit. to sell hot food freshly cooked; fig. to teach what one has just learned; enthusiasm of the new convert [Add to Longdo]
热卖品[rè mài pǐn, ㄖㄜˋ ㄇㄞˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] hot-selling property [Add to Longdo]
[tiào, ㄊㄧㄠˋ, ] sell (grain from granary) [Add to Longdo]
经销[jīng xiāo, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄠ, / ] to sell; to distribute [Add to Longdo]
罗素[Luó sù, ㄌㄨㄛˊ ㄙㄨˋ, / ] Russell (name); Bertrand Arthur William, 3rd Earl Russell (1872-1970), British logician, rationalist philosopher and pacifist [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
直販[ちょくはん, chokuhan] direct marketing, direct selling [Add to Longdo]
付加価値再販業者[ふかかちさいはんぎょうしゃ, fukakachisaihangyousha] Value-Added Reseller, VAR [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交際[こうさい, kousai] Verkehr, Umgang, Gesellschaft [Add to Longdo]
[かい, kai] ZUSAMMENKUNFT, GESELLSCHAFT [Add to Longdo]
[かい, kai] Zusammenkunft, Gesellschaft [Add to Longdo]
会社[かいしゃ, kaisha] Gesellschaft, Firma [Add to Longdo]
侍者[じしゃ, jisha] Diener, Gesellschafter, Begleiter [Add to Longdo]
協会[きょうかい, kyoukai] Verein, Gesellschaft [Add to Longdo]
学会[がっかい, gakkai] wissenschaftliche_Gesellschaft [Add to Longdo]
懇親会[こんしんかい, konshinkai] gesellige_Zusammenkunft [Add to Longdo]
日独協会[にちどくきょうかい, nichidokukyoukai] jap.-dt.Gesellschaft [Add to Longdo]
朴とつ[ぼくとつ, bokutotsu] einfach, schlicht, wortkarg, ungesellig [Add to Longdo]
株式会社[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Aktiengesellschaft [Add to Longdo]
独身寮[どくしんりょう, dokushinryou] Wohnheim_fuer_Junggesellen [Add to Longdo]
[やしろ, yashiro] Shinto-Schrein, Gesellschaft [Add to Longdo]
社会[しゃかい, shakai] Gesellschaft, sozial [Add to Longdo]
階層[かいそう, kaisou] Gesellschaftsschicht, soziale_Klasse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top