Search result for

sellés

(176 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sellés-, *sellés*, sellé
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sellés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sellés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seller[N] ผู้ขาย, See also: ผู้ค้า, คนขายของ, คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, พ่อค้า, พนักงานขายของ, Syn. vendor, shopkeeper, store owner, dealer, salesman, merchant
seller[N] สินค้า, See also: สินค้าด้อยคุณภาพ, Syn. vendor, shopkeeper, store owner, dealer, salesman, merchant
bookseller[N] คนขายหนังสือ
best-seller[N] หนังสือหรือสิ่งที่ขายดี
underseller[N] ผู้ขายตัดราคา
mademoiselle[N] คำเรียกผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานอย่างสุภาพ (คำย่อคือ Mlle, Mdlle), Syn. Miss
mesdemoiselles[N] คำนามพหูพจน์ของ mademoiselle, See also: คำเรียกผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานอย่างสุภาพ, Syn. Miss

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
best sellern. หนังสือหรือสินค้าที่ขายดีที่สุดในระยะหนึ่ง, See also: bestselling n.
demoiselle(เดมวาเซล') n. หญิงที่ยังไม่แต่งงาน
seller(เซล'เลอะ) n. ผู้ขาย,ผู้จำหน่าย,สินค้าที่ขาย., Syn. retailer,vendor,tradesman

English-Thai: Nontri Dictionary
bookseller(n) คนขายหนังสือ
seller(n) ผู้จำหน่าย,ผู้ขาย,พนักงานขาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sellerผู้ขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seller's interestส่วนได้เสียของผู้ขาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
VAR (value added reseller)วาร์ (ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VAR (value added reseller)วาร์ (ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
value added reseller (VAR)ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม (วาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
value added reseller (VAR)ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม (วาร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unpaid seller's rightsสิทธิของผู้ขายที่ไม่ได้รับชำระราคาของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Best sellersหนังสือขายดี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookseller and booksellingผู้ขายและการขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Booksellers and booksellingผู้ขายหนังสือและการขายหนังสือ [TU Subject Heading]
Roselle ; Hibiscus sabdariffaกระเจี๊ยบแดง [TU Subject Heading]
Sellerพ่อค้า [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
resellerตัวแทนจำหน่าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้จัดจำหน่าย[N] distributor, See also: dealer, seller, Syn. ผู้แทนจำหน่าย, Example: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ระบุให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดจำหน่ายยาเวียกราแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: ตัวแทนขายสินค้า
ผู้จำหน่าย[N] distributor, See also: dealer, seller, Syn. ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนจำหน่าย, Example: ข้อมูลนี้ได้มาจากการสอบถามผู้จำหน่ายหนึ่งพันรายทั่วประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เอาของหรือสินค้าขายแลกเงินตราจากผู้ซื้อ
ผู้ทำการค้า[N] trader, See also: dealer, merchant, seller, Syn. ผู้ซื้อขาย, Example: หลังจากที่เขาเปลี่ยนมาเป็นผู้ทำการค้าอย่างเต็มตัว ก็ดูจะมีฐานะมั่นคงขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคลที่หาของหรือสินค้ามาขายแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นอาชีพ
กระเจี๊ยบ[N] Roselle, See also: Abelmoschus esculentus (Linn.), Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Abelmoschus esculentus (Linn.) Moench ในวงศ์ Malvaceae ผลสีเขียวยาวประมาณ 12 เซนติเมตร ใช้เป็นผัก, กระเจี๊ยบมอญ มะเขือทวาย หรือ มะเขือมอญ ก็เรียก
พนักงานขายตั๋ว[N] ticket seller, Syn. คนขายตั๋ว, Example: พนักงานขายตั๋วบางคนสุภาพเรียบร้อย แต่บางคนพูดจาเหมือนไม่เต็มใจ ไม่มีหางเสียง, Count unit: คน
คนขายหนังสือ[N] bookseller, Example: เรื่องหนังสือออกใหม่ต้องถามคนขายหนังสือถึงจะถูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาน[n.] (ān) EN: saddle   FR: selle [f] ; siège [m]
อานม้า[n. exp.] (ān mā) EN: saddle   FR: selle de cheval [f]
อานรถ[n.] (ān rot) EN: seat ; saddle   FR: siège [m] ; selle [f]
ฟองน้ำล้างจาน[n. exp.] (føngnām lāng jān) EN: kitchen sponge   FR: éponge à vaisselle [f]
หอมแดง[n. exp.] (høm daēng) EN: shallot ; French grey challot ; griselle   FR: échalote [f]
กำนัล[n.] (kamnan) EN: maid-of-honor ; lady in waiting on the queen   FR: demoiselle d'honneur [f]
ขี้[n.] (khī) EN: fecal matter ; faeces = feces (Am.) ; excrement ; stool   FR: fèces [fpl] ; excréments [mpl] ; selles [fpl] ; merde (vulg.) [f] ; crotte [f]
ขี้[v.] (khī) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels   FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
ของขายอืด[n. exp.] (khøng khāi eūt) EN: non-seller   
ของขายไม่ออก[n. exp.] (khøng khāi mai øk) EN: non-seller   
คนขายอาหาร[n. exp.] (khonkhāi āhān) EN: food seller   
คนขายผัก[n.] (khonkhāi phak) EN: vegetable seller   FR: vendeur de légumes [m] ; marchand de légumes [m]
คนขายผลไม้[n.] (khonkhāi phonlamāi) EN: fruit seller   FR: vendeur de fruits [m] ; marchand de fruits [m]
คนขายปลา[n. exp.] (khonkhāi plā) EN: fish seller   FR: poissonnier [m] ; poissonnière [f]
คนขายตั๋ว[n. exp.] (khonkhāi tūa) EN: ticket seller   
เครื่องล้างชาม[n.] (khreūang lāng chām) EN: dish-washer   FR: lave-vaisselle [m]
เครื่องล้างจาน[n.] (khreūang lāng jān) EN: dish-washer   FR: lave-vaisselle [m]
กงเกวียนกำเกวียน[n. exp.] (kong kwīen kam kwīen ) EN: law of universal causation ; fortune's wheel ; karma ; retribution   FR: loi universelle de causalité [f] ; roue de la fortune [f] ; karma [m] ; rétribution des actes [f]
กระเจี๊ยบ[n.] (krajīep) EN: roselle   
กระเจี๊ยบแดง[n. exp.] (krajīep daēng) EN: roselle   FR: bissap [m] ; oseille de Guinée [f] ; karkadé [m] ; hibiscus manihot [m] ; hibiscus soleil couchant [m]
ล้างจาน[v. exp.] (lāng jān) EN: wash the dishes   FR: faire la vaisselle
ล้างถ้วยชาม[v. exp.] (lāng thuay-chām) FR: faire la vaisselle
นางสาว [n.] (nāngsāo) EN: miss ; Ms.   FR: mademoiselle ; Mlle
นกกระเรียนเล็ก[n. exp.] (nok krarīen lek) EN: Demoiselle Crane   FR: Grue demoiselle [f] ; Demoiselle de Numidie [f]
น้อง[n.] (nøng) FR: mademoiselle [f] ; jeune fille [f]
ภาชนะ[n.] (phātchana) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle   FR: récipient [m] ; vaisselle [f]
ผู้จำหน่าย[n. exp.] (phūjamnāi) EN: distributor ; dealer ; seller   FR: distributeur [m]
ผู้ขาย [n.] (phūkhāi) EN: salesman ; seller ; vendor   FR: vendeur [m]
ผู้ขายทอดตลาด[n. exp.] (phū khāithøttalāt) EN: seller at auction ; auction seller ; auctioneer   
ปอ[n.] (pø) EN: dragonfly   FR: libellule [f] ; libellule demoiselle [f]
รักแร้[n.] (rakraē) EN: armpit   FR: aisselle [f]
ร้านขายหนังสือ[n.] (rān khāi nangseū) EN: bookseller ; bookshop ; bookstore (Am.)   FR: librairie [f]
สาว[n.] (sāo) EN: young girl ; young lady ; maiden ; unmarried girl ; girl ; maid ; lass ; lassie (inf.) ; miss ; damsel   FR: jeune fille [f] ; jeune [f] ; adolescente [f] ; ado (fam.) [f] ; demoiselle [f]
ตลาดผู้ขาย [n. exp.] (talāt phūkhāi) EN: seller's market   
ถ้วยชาม[n. exp.] (thuay-chām) EN: crockery ; pottery ; dishes   FR: vaisselle [f]
ตีตลาด[v. exp.] (tī talāt) EN: capture the market ; take over the market ; dominate the market ; market successfully ; sell well ; be a big seller   FR: conquérir le marché
เตรียมม้า[v. exp.] (trīem mā) EN: saddle a horse   FR: seller un cheval
อุจจาระ[n.] (utjāra) EN: feces ; excrement ; stools   FR: excrément [m] ; matières fécales [fpl] ; fèces [fpl] ; selles [fpl] ; merde [f] (vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SELLE    S EH1 L
SELLEY    S EH1 L IY0
SELLER    S EH1 L ER0
SELLEN    S EH1 L AH0 N
MOSELLE    M OW0 Z EH1 L
GISELLE    ZH IH2 S EH1 L
SELLECK    S EH1 L IH0 K
SELLERS    S EH1 L ER0 Z
SELLER'S    S EH1 L ER0 Z
DESSELLE    D IH2 S EH1 L
LOISELLE    L OY0 Z EH1 L
SELLERS'    S EH1 L ER0 Z
ROSELLEN    R OW1 Z AH0 L AH0 N
RESELLER    R IY0 S EH1 L ER0
RESELLERS    R IY0 S EH1 L ER0 Z
BESTSELLER    B EH2 S T S EH1 L ER0
BESTSELLER    B EH2 S S EH1 L ER0
BESTSELLER    B EH2 S EH1 L ER0
SPONSELLER    S P AA1 N S AH0 L ER0
BOOKSELLER    B UH1 K S EH2 L ER0
BESTSELLERS    B EH2 S EH1 L ER0 Z
BESTSELLERS    B EH2 S T S EH1 L ER0 Z
BOOKSELLERS    B UH1 K S EH2 L ER0 Z
BESTSELLERS    B EH2 S S EH1 L ER0 Z
MADEMOISELLE    M AE2 D AH0 M AH0 Z EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seller    (n) (s e1 l @ r)
moselle    (n) (m ou1 z e1 l)
sellers    (n) (s e1 l @ z)
reseller    (n) (r ii1 s e l @ r)
moselles    (n) (m ou1 z e1 l z)
chiselled    (v) (ch i1 z l d)
chiseller    (n) (ch i1 z @ l @ r)
tasselled    (j) (t a1 s l d)
tinselled    (v) (t i1 n s l d)
bookseller    (n) (b u1 k s e l @ r)
chisellers    (n) (ch i1 z @ l @ z)
counselled    (v) (k au1 n s l d)
best-seller    (n) - (b e1 s t - s e1 l @ r)
booksellers    (n) (b u1 k s e l @ z)
Mademoiselle    (n) (m a2 d m w @ z e1 l)
best-sellers    (n) - (b e1 s t - s e1 l @ z)
print-seller    (n) - (p r i1 n t - s e l @ r)
Mademoiselles    (n) (m a2 d m w @ z e1 l z)
print-sellers    (n) - (p r i1 n t - s e l @ z)
Mesdemoiselles    (n) (m ei2 d m w @ z e1 l)

French-Thai: Longdo Dictionary
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
セラー[, sera-] (n) (1) seller; (2) cellar; (P) [Add to Longdo]
タッセルドウォビゴン;タッセルド・ウォビゴン[, tasserudouobigon ; tasserudo . uobigon] (n) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
デモイセル[, demoiseru] (n) demoiselle (Chromis dispilus) [Add to Longdo]
トップセラー[, toppusera-] (n) top seller [Add to Longdo]
ベストセラー[, besutosera-] (n) best-seller; (P) [Add to Longdo]
マドモアゼル[, madomoazeru] (n) mademoiselle (fre [Add to Longdo]
ミリオンセラー[, mirionsera-] (n) million seller; (P) [Add to Longdo]
リセラー[, risera-] (n) reseller [Add to Longdo]
ローゼル[, ro-zeru] (n) roselle [Add to Longdo]
ロングセラー[, rongusera-] (n) long seller; (P) [Add to Longdo]
果物屋[くだものや, kudamonoya] (n) fruit store; fruit dealer; fruit seller; fruiterer; fruiteress [Add to Longdo]
牛商人[うしあきゅうど, ushiakyuudo] (n) (obsc) ox seller; ox vendor [Add to Longdo]
金魚屋[きんぎょや, kingyoya] (n) goldfish seller (vendor) [Add to Longdo]
再販業者[さいはんぎょうしゃ, saihangyousha] (n) reseller [Add to Longdo]
糸屋[いとや, itoya] (n) (arch) yarn seller [Add to Longdo]
紙屋[かみや, kamiya] (n) paper store; paper merchant; paper seller; papermaking; papermaker [Add to Longdo]
受注者[じゅちゅうしゃ, juchuusha] (n) seller; vendor; party receiving or accepting an order [Add to Longdo]
書皮[しょひ, shohi] (n) (See ブックカバー) book cover; outer wrapper for a book (put on by a bookseller before being handed to a customer) [Add to Longdo]
焼芋屋[やきいもや, yakiimoya] (n) sweet potato shop; sweet potato seller [Add to Longdo]
硝子屋[ガラスや, garasu ya] (n) glass seller [Add to Longdo]
新聞屋[しんぶんや, shinbunya] (n) (1) newspaper stand; newspaper seller; paper carrier; (2) newspaper reporter [Add to Longdo]
新聞売り[しんぶんうり, shinbun'uri] (n) newspaper-seller; newsboy; newspaper vendor [Add to Longdo]
青物屋[あおものや, aomonoya] (n) vegetable shop; greengrocery; seller of vegetables [Add to Longdo]
切符売り[きっぷうり, kippuuri] (n) ticket seller [Add to Longdo]
団子屋[だんごや, dangoya] (n) dumpling store; dumpling seller [Add to Longdo]
茶商[ちゃしょう, chashou] (n) tea seller [Add to Longdo]
豆腐屋[とうふや, toufuya] (n) tofu seller (maker) [Add to Longdo]
売り[うり, uri] (n,n-suf) (1) sale; selling; (n) (2) selling point; gimmick; (n-suf) (3) ~seller; ~vendor; (P) [Add to Longdo]
売り主;売主[うりぬし, urinushi] (n) seller; vendor [Add to Longdo]
売り手(P);売手[うりて, urite] (n) seller; vendor; (P) [Add to Longdo]
売り手市場[うりてしじょう, uriteshijou] (n) seller's market [Add to Longdo]
売り方[うりかた, urikata] (n) seller; selling side; art of selling [Add to Longdo]
売主買主[うりぬしかいぬし, urinushikainushi] (n) seller and buyer; vendor and purchaser [Add to Longdo]
売手独占[うりてどくせん, uritedokusen] (n) seller's monopoly [Add to Longdo]
販売者[はんばいしゃ, hanbaisha] (n) seller [Add to Longdo]
販売人[はんばいにん, hanbainin] (n) seller; sales agent [Add to Longdo]
筆屋[ふでや, fudeya] (n) brushmaker (calligraphy); brush seller [Add to Longdo]
百科全書[ひゃっかぜんしょ, hyakkazensho] (n) (1) encyclopedia; (2) Diderot's "Encyclopedie universelle des arts et sciences" [Add to Longdo]
付加価値再販業者[ふかかちさいはんぎょうしゃ, fukakachisaihangyousha] (n) {comp} Value-Added Reseller; VAR [Add to Longdo]
本船渡し[ほんせんわたし, honsenwatashi] (n) free on board (i.e. seller pays to have goods placed on a ship); FOB [Add to Longdo]
銘酒屋[めいしゅや, meishuya] (n) seller of high-quality sake; (Meiji or Taisho era) brothel [Add to Longdo]
量販店[りょうはんてん, ryouhanten] (n) volume seller; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二道贩子[èr dào fàn zi, ㄦˋ ㄉㄠˋ ㄈㄢˋ ㄗ˙, / ] middleman; buyer and seller [Add to Longdo]
售票员[shòu piào yuán, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] ticket seller [Add to Longdo]
排行榜[pái háng bǎng, ㄆㄞˊ ㄏㄤˊ ㄅㄤˇ, ] the charts (of best-sellers); table of ranking [Add to Longdo]
抢手[qiǎng shǒu, ㄑㄧㄤˇ ㄕㄡˇ, / ] a best-seller; a rush to buy [Add to Longdo]
抢手货[qiǎng shǒu huò, ㄑㄧㄤˇ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] a best-seller; a hot property [Add to Longdo]
畅销[chàng xiāo, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ, / ] best seller; chart-topping [Add to Longdo]
畅销书[chàng xiāo shū, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ ㄕㄨ, / ] a best-seller; a best-selling book; a blockbuster [Add to Longdo]
豌豆赵[wān dòu zhào, ㄨㄢ ㄉㄡˋ ㄓㄠˋ, / ] "Pea Zhao" (person nickname, pea gruel seller) [Add to Longdo]
卖主[mài zhǔ, ㄇㄞˋ ㄓㄨˇ, / ] seller [Add to Longdo]
卖方[mài fāng, ㄇㄞˋ ㄈㄤ, / ] seller [Add to Longdo]
卖炭翁[mài tàn wēng, ㄇㄞˋ ㄊㄢˋ , / ] the old charcoal seller, poem by Tang poet Bai Juyi 白居易|白居易 [Add to Longdo]
开价[kāi jià, ㄎㄞ ㄐㄧㄚˋ, / ] to quote a price; seller's first offer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
付加価値再販業者[ふかかちさいはんぎょうしゃ, fukakachisaihangyousha] Value-Added Reseller, VAR [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
独身寮[どくしんりょう, dokushinryou] Wohnheim_fuer_Junggesellen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top