Search result for

seitig

(119 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seitig-, *seitig*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา seitig มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *seitig*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We must bring about revolution, an end to opression.Wir brauchen 'ne Revolution, Beseitigung der Ausbeutung. Nightmares (1979)
One needs both.- In dem Punkt darf man nicht einseitig sein. Caligula (1979)
Anyway, even if Macro dead, how could I go on living with this reptile?Selbst wenn es nicht so wäre, und du könntest Macro beseitigen, ich könnte mir kein Leben vorstellen neben dieser Viper. Caligula (1979)
Look, I do not care if in the physician.Pass auf, mir ist es völlig egal, ob die sich gegenseitig zum Arzt bringen. Don't Go in the House (1979)
We can bore each other silly with baby stories.Wir können uns gegenseitig Babygeschichten erzählen. The Furlough (1980)
We helped each other climb out of the plane and then together we clung to Katey Anne.Wir halfen uns gegenseitig, aus dem Flugzeug zu klettern und zusammen klammerten wir uns an die Katey Anne. The Furlough (1980)
Um.... "One of the leaders in the effort to rid the countryside of these terrifying dangers is a beautiful, young industrious Frenchwoman named Simone Berringer."Ähm... "Eine führende Rolle bei den Bemühungen, diese Gefahren auf dem Land zu beseitigen, ist eine schöne, junge und fleißige Französin namens Simone Berringer." The Premonition (1980)
But we've got to get rid of all those people just making work for each other.Aber wir müssen die loswerden, die sich nur gegenseitig beschäftigen. Open Government (1980)
They're interested in poaching each other's members and they can't keep their big mouths shut.Die jagen sich doch nur gegenseitig die Mitglieder ab und wollen immer nur in die Glotze. Vor allem haben Sie eine große Klappe. The Economy Drive (1980)
Forexchange of views on matters of mutual interest.Zum Meinungsaustausch über Dinge von beiderseitigem Interesse. The Official Visit (1980)
Full page ads in...Ganzseitige Anzeigen in... The Writing on the Wall (1980)
Katia can solve any problem here, isn't that right?Katja kann jede Panne beseitigen. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
I guess it's called "mutual sexual freedom"."Beiderseitige sexuelle Freiheit" heißt das wohl. From the Life of the Marionettes (1980)
Doesn't one crazy theory claim some fools love fighting... and humiliating each other?Gibt es nicht so eine idiotische Vorstellung davon, dass manche arme Irre ihre Prügeleien, ihre gegenseitigen Demütigungen lieben? From the Life of the Marionettes (1980)
It's a two-way street.Eine wechselseitige Sache. Brubaker (1980)
Wanna choose up sides and smell armpits? I got you.Wir können uns gegenseitig an der Achselhöhle riechen! Cheech and Chong's Next Movie (1980)
All right, boys, keep tight now.Alles klar, Männer, gebt euch gegenseitig Deckung. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Throper, oologist, infant polymath, collector of bird jokes in English, Greek, German and Vionester, was Catch-Hanger's youngest nephew and the survivor of twins.Throper, Oologe, vielseitiger Gelehrter, Sammler von Vogelwitzen in Englisch, Griechisch, Deutsch und Vionester, war Catch-Hangers jüngster Neffe und Überlebender von Zwillingen. The Falls (1980)
We plan to publicly wipe out 125 thieves, anarchists and outlaws.Wir planen die öffentliche Beseitigung von 125 Dieben, Anarchisten und Gesetzlosen. Heaven's Gate (1980)
Come on. Remember they used to grind glass in each other's cold cream. One would only kiss the other if she had viral pneumonia.Damals streuten sie sich gegenseitig gemahlenes Glas in die Hautcreme. The Mirror Crack'd (1980)
This consists mainly of running the boiler heating different parts of the hotel on a daily rotating basis repairing damage as it occurs and doing repairs so the elements can't get a foothold.Das heißt, Sie müssen den Heizkessel in Betrieb halten die verschiedenen Hotelflügel abwechselnd beheizen eventuelle Frostschäden beseitigen und aufpassen dass das Hotel den Winter in gutem Zustand übersteht. The Shining (1980)
just another gang of crazy terrorists.Wir werden Sie alle beseitigen. Hell of the Living Dead (1980)
They'll all be killed, victims of the dead they refuse to bury. If you want my opinion,Sie werden alle sterben, indem sie sich gegenseitig auffressen. Hell of the Living Dead (1980)
The recent breakdown in communications has prevented an accurate appraisal of this strange phenomenon, but several well-known European scientists have officially stated that there is nothing to worry about.Eine vorläufige Bilanz der Opfer kann noch nicht gezogen werden da die Nachrichtenübermittlung erheblich gestört ist. Inzwischen werfen sich die Großmächte gegenseitig vor bakteriologische Kampfmittel getestet zu haben. Hell of the Living Dead (1980)
Brother eats brother, mothers devour their offspring, in a chain of foul slaughter until nothing will remain but the bare earth, soaked in putrefying black!Geschwister zerreißen sich gegenseitig, Mütter fressen ihre Kinder. Ihr habt unbeschreibliches angerichtet. Hell of the Living Dead (1980)
Dispose of the weak elements, the most defenseless, the most numerous, in the simplest possible way:Deshalb haben sie diesen Virus gezüchtet, der alles vernichtet. Sie haben damit bezweckt dass sich die Hungerleider dieser Welt gegenseitig zerfleischen. Hell of the Living Dead (1980)
The feeling was mutualDas Gefühl war beidseitig Downtown 81 (1981)
So, if you don't give us the formula - we shall now... despatch them.Also, wenn Sie uns die Formel nicht geben, werden wir ... sie beseitigen. The Mystery of the Third Planet (1981)
Yeah, well, why not give me a trial period and see if we can be of some mutual benefit to each other?Nun, warum vereinbaren wir nicht eine Probezeit und sehen, ob wir uns gegenseitig von Nutzen sein können? The Gold Watch (1981)
Well, it's fast becoming mutual.Das beruht so langsam auf Gegenseitigkeit. The Tempest (1981)
Well, I certainly hope you're gonna straighten that mess before this evening.Ich hoffe jedenfalls, dass du diese Unordnung bis heute Abend beseitigst. The Threshold (1981)
That's what I like! Little things hitting each other!Kleine Figuren, die sich gegenseitig ständig schlagen! Time Bandits (1981)
I want all this stuff picked up. Yes, sir.Zunächst mal wird dieses Gerümpel hier beseitigt! Time Bandits (1981)
And any loose ends, like you or me, are gonna be cut right off.Und Risikofaktoren wie wir werden beseitigt. Blow Out (1981)
We gotta tell the truth before the books are closed and the loose ends are cut off.Die werden das zu den Akten legen und die Risikofaktoren beseitigen. Blow Out (1981)
- When it's hot, people try to kill each other. - That's right.Wenn es heiss ist, bringen sich die Leute gegenseitig um. Body Heat (1981)
Inspector! Since our rapport is based on mutual trust... ... I wouldbe gratefulifyoucould take care of one small formality.Herr Kommissar, da unsere Beziehung auf gegenseitigem Vertrauen beruht, wär ich Ihnen dankbar, wenn Sie selbst eine letzte Formalität erledigten. Diva (1981)
We got a crew up there now clearing the way across the first barricade.Wir beseitigen gerade die Barrikaden. Escape from New York (1981)
You're giving each other the willies with these meetings.Mit diesen Treffen jagen Sie sich gegenseitig nur Angst ein. Ghost Story (1981)
But I think...Aber ich denke, wenn wir uns gegenseitig helfen... Ghost Story (1981)
That's why the first thing Colorado Slim did when he hit this town was to order my father to be killed.Mein Vater hätte diese Banden längst beseitigt. Buddy Goes West (1981)
You want to kill each other, do it outside. Not here...Wenn ihr euch gegenseitig umbringen wollt, dann macht das draußen, nicht hier! Pixote (1981)
What's all this fighting about? And killing each other?Was bringt euch dazu, euch zu schlagen und gegenseitig zu töten? Pixote (1981)
You know these women wrestling in an arena of mud, with their hands locked at each other's throats.Wie diese Frauen, die in einem Schlammring kämpfen, und sich gegenseitig die Kehlen würgen. Possession (1981)
Helping one another is the most important part of the whole thing.Sich gegenseitig zu helfen ist das Wichtigste an der Sache. Victory (1981)
Not to spy on one another.Nicht, um uns gegenseitig auszuspionieren. A Plush Ride (1982)
If she's dead, get rid of the body.Wenn sie tot ist, beseitigt ihre Leiche. Forget Me Not (1982)
I don't care who wants me out of the way. I am not going to be intimidated.Mir ist es egal, wer mich beseitigen will. Just My Bill (1982)
The feeling is mutual. - Thank you.Das beruht auf Gegenseitigkeit. Just My Bill (1982)
Waste him.-Beseitigen Sie ihn. Slammin' Sammy's Stunt Show Spectacular (1982)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beseitigtaxed [Add to Longdo]
Abdichtung {f} | Abdichtungen {pl} | kabelseitige Abdichtungsealing; seal | sealings | cable sealing [Add to Longdo]
Abfallbeseitigung {f}trash removal; waste disposal:call Such("", "") [Add to Longdo]
Abfuhr {f}; Behebung {f}; Beseitigung {f}; Entfernung {f}; Umzug {m}removal [Add to Longdo]
Abhängigkeitsverhältnis {n}; gegenseitige Abhängigkeit {f}interdependence; interdependency [Add to Longdo]
Abraumbeseitigung {f}removal of overburden; stripping [Add to Longdo]
Abschaffung {f}; Aufhebung {f}; Beseitigung {f} | Beseitigung {f} von Handelsschrankenabolishment; abolition | abolition of trade barriers [Add to Longdo]
Abwasserbeseitigung {f}sewage disposal [Add to Longdo]
zentrale Abwasserbeseitigung {f}central sewage treatment [Add to Longdo]
zentrale Abwasserbeseitigung {f}central sewerage provisions [Add to Longdo]
Abwasserbeseitigungsanlage {f}sewerage facility [Add to Longdo]
Austesten {n}; Fehlerbeseitigung {f}debugging [Add to Longdo]
Balken {m}; Träger {m} | Balken {pl}; Träger {pl} | beidseitig gelenkig gelagerter Balken | einseitig eingespannter Balkenbeam | beams | simple beam | cantilever beam [Add to Longdo]
Beseitigung {f}deletion [Add to Longdo]
Beseitigung {f}disposal [Add to Longdo]
Beseitigung {f}elimination [Add to Longdo]
Beseitigung {f}removal [Add to Longdo]
Beseitigung {f}; Erledigung {f}settling [Add to Longdo]
Beseitigung {f}redress [Add to Longdo]
Beseitigung {f}; Ausschluss {m}; Verhinderung {f}obviation [Add to Longdo]
doppelseitiges Bild in der Mitte einer Zeitschriftcentrefold [Br.]; centerfold [Am.] [Add to Longdo]
Deckplatte {f}; Abdeckplatte {f}; Deckblech {n}; Abdeckblech {n}; Abschlussblech {n} | rückseitigt Abdeckplattecover plate | back-coverplate [Add to Longdo]
Diskette {f} [comp.] | doppelseitige Diskettefloppy-disk; floppy | double-sided disk [Add to Longdo]
Einseitigkeit {f}one-sidedness [Add to Longdo]
Einseitigkeit {f}; Unausgewogenheit {f}imbalance [Add to Longdo]
Einseitigkeit {f}; Schräge {f}lopsidedness; skewness [Add to Longdo]
Einwand {m}; Einspruch {m}; Widerspruch {m} | Einwände {pl} | einen Einwand beseitigen | Einspruch einlegen; Einwand erheben | Einspruch einlegenobjection | objections | to meet an objection | to raise an objection | to file an objection [Add to Longdo]
Entfernen {n}; Beseitigen {n}; Beseitigung {f}clearance [Add to Longdo]
Gegenseitigkeit {f}mutuality [Add to Longdo]
Gegenseitigkeit {f}reciprocity [Add to Longdo]
sich gegenseitig ins Gehege kommento tread on each other's toes [Add to Longdo]
Gleichseitigkeiten {pl}synchronousness [Add to Longdo]
Grenzwert {m} [math.] | einseitiger Grenzwertlimit | one-sided limit [Add to Longdo]
Jenseitigkeit {f}otherworldliness [Add to Longdo]
Lateralisation {f}; Seitigkeit {f}laterality [Add to Longdo]
Lizenz {f} | Lizenzen {pl} | gegenseitige Lizenz | eine Lizenz erteilen | eine Lizenz habenlicence; license [Am.] | licences; licenses | cross-licence; cross-license | to grant a licence; to grant a license | to hold a licence; to hold a license [Am.] [Add to Longdo]
Mängelbeseitigung {f}correction of faults [Add to Longdo]
Politik des Alleingangs; einseitige Abrüstung {f} [pol.]unilateralism [Add to Longdo]
Rad {n} | Räder {pl} | beidseitig montierbares Rad [auto] | einstellbares Rad | fünftes Rad | gegossenes Rad | gelenktes Rad | geschmiedetes Rad | verformtes Rad | verstellbares Rad | das Rad neu erfinden; das Rad noch einmal erfinden [übtr.]wheel | wheels | reversible wheel | adjustable wheel | fifth wheel | cast wheel | steered wheel | forged wheel | buckled wheel | adjustable wheel | to reinvent the wheel [Add to Longdo]
Steckverbinder {m} [electr.] | Steckverbinder {pl} | angegossener Steckverbinder | anwendungsspezifischer Steckverbinder | berührungssicherer Steckverbinder | fester Steckverbinder | freier Steckverbinder | gasdichter Steckverbinder | geschirmter Steckverbinder | hoch beanspruchbarer Steckverbinder | komponentenseitiger Steckverbinder | rechteckiger Steckverbinder | schwimmend befestigter Steckverbinder | tauchfester Steckverbinder | umweltbeständiger Steckverbinder | vorgerasteter Steckverbinder | Steckverbinder mit Bajonett-Verschluss | Steckverbinder mit Drehverriegelung | Steckverbinder für Chipkarten | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für gedruckte Schaltungen | Steckverbinder für Leiterplattenmontage | Steckverbinder mit Schnellkupplung | Steckverbinder mit Zentralschraubeplug connector; circuit connector; male connector | plug connectors; circuit connectors; male connectors | one-piece connector | application related connector | non-touchable connector | fixed connector | free connector; plug straight | sealed connector | shielded connector | heavy-duty connector | assembled connector | rectangular connector | float mounted connector | submersible connector | environment-resistant connector | pre-assembled connector | bayonet nut connector (BNC) | twist-on connector | smart card connectors | edge board connector | edge-socket connector | printed circuit types | board-mounted connector | quick disconnect connector | connector with center screw [Add to Longdo]
Störungsbeseitigung {f}emergency maintenance [Add to Longdo]
Überschneidung {f}; Überlagerung {f}; gegenseitige Beeinflussung {f}crosstalk [Add to Longdo]
Umwandlung {f}; Verkehrung {f} | Umwandlungen {pl} | gegenseitige Umwandlungconversion | conversions | interconversion [Add to Longdo]
in gegenseitiger Verbindung stehento intercommunicate [Add to Longdo]
Vertrag {m} | Verträge {pl} | laut Vertrag | einseitiger Vertrag | Vertrag abschließen | einen Vetrag schließen | den Vertrag ändern | einen Vertrag annehmen | einen Vertrag aufsetzen | den Vertrag beglaubigen | einen Vertrag bestätigen | einen Vertrag stornieren; einen Vertrag kündigen | Vertrag verlängern | jdn. unter Vertrag nehmen | Vertrag läuft auscontract | contracts | as per contract | unilateral contract | to make a contract; to enter into a contract | to conclude a contract | to amend the contract | to accept a contract | to draft a contract | to certify the contract | to confirm a contract | to cancel a contract | to extend a contract | to sign someone on | contract expires [Add to Longdo]
vertraglicher Verzicht auf gegenseitige Abwerbunganti-pirating agreement [Add to Longdo]
Vielseitigkeit {f}many-sidedness [Add to Longdo]
Vielseitigkeit {f}versatileness [Add to Longdo]
Vielseitigkeit {f}; Flexibilität {f}; vielseitige Verwendbarkeit {f}versatility [Add to Longdo]
Vielseitigkeitsreiten {n}; Military-Reiten {n} [sport]military [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一掃[いっそう, issou] wegfegen, beseitigen, ausrotten [Add to Longdo]
互い[たがい, tagai] gegenseitig, einander [Add to Longdo]
互助[ごじょ, gojo] gegenseitige_Hilfe [Add to Longdo]
互恵[ごけい, gokei] gegenseitige_Beguenstigung [Add to Longdo]
互譲[ごじょう, gojou] gegenseitiges_Zugestaendnis [Add to Longdo]
互選[ごせん, gosen] sich_gegenseitig_waehlen [Add to Longdo]
交互[こうご, kougo] gegenseitig, abwechselnd [Add to Longdo]
偏る[かたよる, katayoru] sich_neigen, einseitig_sein, parteiisch_sein [Add to Longdo]
偏食[へんしょく, henshoku] einseitige_Ernaehrung [Add to Longdo]
助け合う[たすけあう, tasukeau] einander_helfen, sich_gegenseitig_helfen [Add to Longdo]
取り除く[とりのぞく, torinozoku] beseitigen, entfernen [Add to Longdo]
多才[たさい, tasai] vielseitig_begabt [Add to Longdo]
抜く[ぬく, nuku] herausziehen;, beseitigen;, auslassen, weglassen;, ueberholen;, einnehmen, erobern [Add to Longdo]
撤廃[てっぱい, teppai] abschaffen, aufheben, beseitigen [Add to Longdo]
[そう, sou] gegenseitig, zusammen [Add to Longdo]
相互[そうご, sougo] gegenseitig, einander, reziprok [Add to Longdo]
除く[のぞく, nozoku] beseitigen, ausschliessen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  seitig [zaitiç]
     sided
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top