Search result for

seining

(308 entries)
(2.214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seining-, *seining*, sein
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา seining มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *seining*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Seine[N] แม่น้ำเซนทางตอนเหนือของฝรั่งเศส มีความยาว 776 กม.
seine[N] อวน, See also: ตาข่ายจับปลาขนาดใหญ่, Syn. dragnet, fishnet, net, trawl
seine[VI] จับปลาด้วยอวน, See also: วางอวน
purse seine[N] อวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seine(เซน) n.,vt. (จับปลาด้วย) อวนกว้างใหญ่ที่ใช้แขวนแนวตั้งตรงลงไปในน้ำ, See also: seiner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
seine(n) อวน,แห
seine(vi) ลากอวน,ทอดแห

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caseinเคซีน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casein colourสีเคซีน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caseinsเคซีน [TU Subject Heading]
Calcium Paracaseinateแคลเซียมพาราคาซีเนท [การแพทย์]
Casein Ashเคซีนแอช [การแพทย์]
Casein Concentration Coagulumนมจับกันเป็นก้อน [การแพทย์]
Caseinateเคซีนเนต [การแพทย์]
Caseinogensเคซิโนเจน [การแพทย์]
Caseinsคาเซอิน,สาร;เคซีน;โปรตีนในน้ำนม;โปรตีนของน้ำนม;โปรตีนในน้ำนม;ลิ่มเคซีน [การแพทย์]
caseinเคซีน, โปรตีนสำคัญชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในน้ำนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เป็นโปรตีนประเภทฟอสโฟโปรตีน เคซีนมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย 0.7% [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Erwachsensein {n}; Erwachsenenalter {n} (n) ชีวิตในวัยผู้ใหญ่
Testament {n} | sein Testament machen (n ) พินัยกรรม, ความประสงค์ครั้งสุดท้าย, บันทึกการยกมรดก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His letters.Seine Briefe. Bonnie Scotland (1935)
Wife.Seine Frau. White Heat (1949)
In his soup.In seine Suppe. La Strada (1954)
Cut it out.Lass das seinThe Seven Year Itch (1955)
Maybe.Mag seinWszystko na sprzedaz (1969)
Apart.Auseinander. King of the Mountain (1972)
- Think?- Kann seinThe Serpent's Egg (1977)
Perhaps.Mag seinThe Silver Wings (1979)
Maybe.- Mag seinShadow of the Hawke (1984)
His eyes.Seine Augen. A Knight in Shining Armor (1984)
Maybe.Kann seinSteeled with a Kiss: Part 1 (1987)
Always.Das muss so seinCasualties of War (1989)
- Well...- Mag sein... True Q (1992)
- His name?- Sein Name? Autumn 1865 - Spring 1866 (1994)
Maybe.Mag seinRendezvous in Paris (1995)
probably!Mag seinUnder the Sky So Blue (1998)
Maybe.Mag seinCivil War (1999)
Maybe.Kann seinThe Human Stain (2003)
Ask them.Seine Leute ? Antikiller 2: Antiterror (2003)
His hand?Seine Hand? You're Welcome (2004)
- I guess.Kann seinRaincoats and Recipes (2004)
- It probably is.Ja, könnte seinAfrikanen (2005)
I guess.Kann seinTwenty-One Is the Loneliest Number (2005)
-Maybe.- Kann seinFaith (2006)
-Maybe.-Kann seinSis ve Gece (2007)
Could be...Kann gut seinNightmare Detective 2 (2008)
I agree.Ja, mag seinLove Hurts (2008)
Gayness!SchwulseinCanada on Strike (2008)
His name...Sein Name: The Mark of Nimueh (2008)
His name?Sein Name? Good Intentions (2010)
His teedie?Sein Tantchen? Slip Away (2011)
I guess.Kann schon seinYou're Next (2011)
- His what?- Sein was? Smells Like Teen Spirit (2011)
His job.Seinen Job. Friendly Fire (2011)
I will.Werde ich seinPut Me in, Coach (2011)
Could be.Könnte seinAn Event in Autumn (2012)
Alone time.AlleinseinDay of the Iguana (2012)
Freak?Freak seinHomecoming (2012)
That's it?Das soll es seinI Saw Her Standing There (2012)
Maybe.Das kann seinBlood of Redemption (2013)
Snuffles.Wie ist sein Name? Lawnmower Dog (2013)
Which is?Welche soll das seinThe Cold War (2014)
His.Seins. Episode #1.4 (2015)
- Maybe.Kann seinEpisode #3.10 (2015)
Maybe.Kann seinSecret Agenting (2015)
Its...Seine... Labor of Love (2016)
Yeah, I guess.Kann seinMen Against Fire (2016)
Maybe?Könnte seinFrom This Day Forward (2016)
On his...- Auf seinem... Episode #1.3 (2016)
His niece.Seiner Nichte. Rekt in Real Life (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seinThe river which flows through Paris is the Seine.
seinOn an island in the Seine there is a big church called Notre Dame.
seinThe Seine flows through Paris.
seinParis, which is on the Seine, is a beautiful city.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีมอง[V] catch fish with a net or seine, Thai definition: จับปลาด้วยมอง
ตีอวน[V] trawl, See also: fish with a purse seine, catch fish with a trawl, Syn. ลากอวน, Example: พ่อออกไปตีอวนตั้งแต่เช้า ได้ปลามาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพวกเราได้อีกวัน, Thai definition: จับปลาด้วยอวน
จั่น[N] trap, See also: snare, net, seine, Example: กลุ่มผู้เฝ้ารอการตัดสินเดินพล่านอยู่หน้าห้องเหมือนเสือติดจั่น, Count unit: กรง, Thai definition: เครื่องดักสัตว์ทั้งในน้ำและบนบก มีรูปร่างคล้ายกรง มีหลายชนิด
อวน[N] seine, See also: fishnet, cast net, purse net, ring net, Syn. แห, Example: พ่อไปลากอวนแทบจะทุกวัน, Count unit: ปาก, Thai definition: ชื่อเครื่องจับปลา มีหลายชนิด ถักเป็นตาข่าย ผืนยาว ใช้ล้อมจับปลา
อวนลอย[N] floating seine, See also: gill seine, Example: ชาวประมงที่มีทุนทรัพย์น้อยก็ใช้อวนลอยเพื่อหาปลา, Count unit: ปาก, Thai definition: อวนที่ใช้ในทะเลชนิดไม่มีเครื่องถ่วง ใช้จับปลาโดยผูกกับเรือและลูกทุ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกลาง[n.] (jaiklāng) EN: center ; heart ; middle ; core   FR: centre [m] ; milieu [m] ; coeur [m] ; sein [m] (litt.)
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective   FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
เจตนารมณ์[n.] (jēttanārom) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit   FR: intention [f] ; volonté [f] ; esprit [m] ; idée [f] ; objet [m] ; but [m] ; dessein [m] ; projet [m]
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
กัดลาก [n.] (katlāk) EN: seine ; fish-trap ; trawl net ; drag net   
กัดวาง [n.] (katwāng) EN: seine ; fish-trap   
โครงการ[n.] (khrōngkān) EN: plan ; project ; program ; scheme   FR: plan [m] ; projet [m] ; programme [m] ; mission [f] ; dessein [m] ; schéma [m] ; résolution [f]
แม่น้ำแซน[n. prop.] (Maēnām Saēn) EN: Seine   FR: Seine [f]
นม[n.] (nom) EN: breast ; bust ; chest ; thorax ; bosom ; udders ; tit (vulg.)   FR: mamelle [f] ; poitrine [f] ; sein [m] ; téton [m] (fam.) ; nichon [m] (vulg.) ; lolo [m] (fam.) ; néné [m] (fam.)
ภายใน[X] (phāinai) EN: inside ; within   FR: à l'intérieur (de) ; au sein de ; au-dedans ; endéans
ระหว่าง[prep.] (rawāng) EN: among ; between ; in between ; amongst ; in the midst of   FR: parmi ; entre ; au sein de
เต้า[n.] (tao) EN: woman's breast ; udder   FR: mamelle [f] ; sein [m] ; pis [m]
อวน[n.] (uan = ūan) EN: seine ; fishnet ; cast net ; purse net ; ring net   FR: filet de pêche [m] ; seine = senne [f]
อวนลอย[n. exp.] (uan løi) EN: floating seine ; gill seine   

CMU English Pronouncing Dictionary
SEIN    S AY1 N
SEINE    S EY1 N IY0
CASEIN    K EY0 S IY1 N
CHSEING    CH EY1 NG
HOSSEIN    HH AO1 S EY2 N
HUSSEIN    HH UW0 S EY1 N
SEINFELD    S AY1 N F EH0 L D
HUSSEINI    HH UW0 S EY1 N IY0
HUSSEINI    HH Y UW0 S EY1 N IY0
HOSSEINI    HH OW0 S EY0 IY1 N IY0
HUSSEIN'S    HH UW0 S EY1 N Z
SEINFELD'S    S AY1 N F EH0 L D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seine    (v) (s ei1 n)
casein    (n) (k ei1 s ii n)
seined    (v) (s ei1 n d)
seines    (v) (s ei1 n z)
Hussein    (n) (h @ s ei1 n)
seining    (v) (s ei1 n i ng)
Gorseinon    (n) (g oo1 s ei1 n @ n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
人生の春[じんせいのはる, jinseinoharu] ฤดูใบไม้ผลิของชีวิต/เวลาแห่งความเป็นหนุ่มสาว

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
seinของเขา, ของมัน
seinเป็น อยู่ คือ (รูปปกติ) |war, gewesen|
seine, See also: sein
seinen, See also: sein
seiner, See also: sein
seines, See also: sein
im Begriff sein zu tun(phrase) กำลังต้องการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
schnell von Begriff sein(phrase) เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
der Fall sein(phrase) ในกรณีนี้ เช่นนี้ (ใช้อ้างถึงสิ่งที่เพิ่งเอ่ยถึง) เช่น Hoffentlich besucht er mich in diesem Sommer. Wenn das der Fall ist, fahren wir in die Schweiz zusammen. หวังว่าเขาจะมาเยี่ยมฉันหน้าร้อนนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะขับรถไปเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์
sein|ich bin, du bist, er/sie/es ist, wir/sie/Sie sind, ihr/Ihr seid| เป็นกริยาช่วยในประโยคที่บ่งเหตุการณ์ในอดีตแบบ Perfekt โดยท้ายประโยคตามด้วยกริยารูปที่เรียกว่า Partizip 2 ที่ส่วนมากเป็นกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Letztes Jahr bin ich zum ersten Mal nach Japan geflogen. ปีที่แล้วฉันบินไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก, See also: Related: haben
seinของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Nominativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและกลางเอกพจน์| เช่น sein alter Tisch, sein altes Haus
seine1) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Nominativ และ Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น seine alte Hose
seinของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น sein altes Haus
seine2) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Nominativ และ Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น seine alten Tische, seine alten Häuser, seine alten Hosen
seinen1) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายเอกพจน์| เช่น seinen alten Tisch
seinemของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและเพศกลางเอกพจน์| เช่น seinem alten Haus, seinem alten Tisch
seiner1) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น seiner alten Hose
seinen2) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น seinen alten Tischen, seinen alten Häusern, seinen alten Hosen
seinesของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและเพศกลางเอกพจน์| เช่น seines alten Hauses, seines alten Tisches (สังเกต s หรือ es ท้ายคำนาม)
seiner2) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น seiner alten Hose
seiner3) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น seiner alten Hosen, seiner alten Häuser, seiner alten Tische
völlig erschossen seinเหนื่อยมาก , See also: S. erschöpft, sehr müde,
hochnäsig sein(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าน, จองหอง
Auseinandersetzung(n) |die, pl. Auseinandersetzungen, über eine Sache| การอภิปรายถกเถียง, การโต้แย้ง, การเถียงกัน , See also: S. Diskussion, Streit

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
casein (n) โปรตีนจากนม
Dumme {m,f}; Dummer | der Dumme sein (n ) โง่ คนโง่
verraten und verkauft sein ( ) und se

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschiedsgesuch {n} | sein Abschiedsgesuch einreichenletter of resignation | to tender one's resignation [Add to Longdo]
Adapter {m}; Anpassungseinrichtung {f}; Anpassungsvorrichtung {f}; Zwischenstecker {m} {adj} | Adapter {pl}adapter | adapters [Add to Longdo]
Adressimpulseingang {m}address strobe input [Add to Longdo]
Ärger {m}; Verdruss {m} | voll Verdruss seinfret | to be in a fret [Add to Longdo]
Alleinsein {n}privateness [Add to Longdo]
Alleinsein {n}soleness [Add to Longdo]
Alltäglichkeit {f} | etw. (ganz) Alltägliches seineveryday occurrence | to be an everyday occurrence [Add to Longdo]
Amtseinsetzung {f}chaired [Add to Longdo]
Amtseinführung {f}induction [Am.] [Add to Longdo]
Amtseinsetzung {f}investiture [Add to Longdo]
Amtseinsetzung {f}chairing [Add to Longdo]
Analoghilfseingang {m}auxiliary analog input [Add to Longdo]
Analyse {f} (von); Untersuchung {f} (von); kritische Auseinandersetzung {f} (mit) | Analysen {pl}; Untersuchungen {pl}; kritische Auseinandersetzungen {pl}analysis (of) | analyses [Add to Longdo]
Androhung {f} | unter Androhung von Gewalt | durch die Androhung seines Rücktrittesthreat | with the threat of violence | by threatening to resign [Add to Longdo]
Angebot {n}; Offerte {f} (für, über) | Anbot {n}; Offert {n} [Ös.] | erstaunliches Angebot | günstiges Angebot | im Angebot | ein Angebot unterbreiten | ein Angebot annehmen | ein Angebot widerrufen | verlangtes Angebot | unverlangtes Angebot | an ein angebot gebunden sein | ein Angebot offen lassenoffer; tender (for) | offer | amazing offer | attractive offer | on special offer | to submit an offer | to accept an offer | to revoke an offer | solicited offer | unsolicited offer | to be bound by an offer | to keep an offer open [Add to Longdo]
Angebotseinholung {f}; Ausschreibung {f}solicitation [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Geschäft {n} | Angelegenheiten {pl} | seine Angelegenheiten in Ordnung bringen | seine Angelegenheiten abwickeln | internationale Angelegenheiten; zwischenstaatliche Angelegenheitenaffair | affairs | to order one's affairs | to wind up one's affairs | International Affairs [Add to Longdo]
Anlasseinrichtung {f}starting device [Add to Longdo]
Antritt {m} | vor Antritt seiner Reise | bei Antritt des Amtesbeginning; setting out | before setting out on his journey | on taking up office [Add to Longdo]
Anwalt sein; Anwaltspraxis ausübento practise law [Add to Longdo]
Anwalt vor Gericht sein | als Anwalt vor Gericht zugelassen werdento be a member at the bar | to be admitted to the bar [Add to Longdo]
im Anzug sein (Gewitter)to brew [Add to Longdo]
seine Arbeit leisten; seinen Teil beitragento do one's stint [Add to Longdo]
Arbeitseinsatz {m}voluntary labour stint [Add to Longdo]
Arbeitseinsatz {m}; Einsatz {m}work assignment; assignment [Add to Longdo]
Arbeitseinstellung {f}cessation of work; attitude to work [Add to Longdo]
Arschkriecher {m} [ugs.] | ein Arschkriecher seinarse licker; brown noser [coll.] | to kiss ass [Am.] [Add to Longdo]
Aufruhr {m}; Aufstand {m}; Revolte {f}; Rebellion {f} | Aufstände {pl}; Revolten {pl}; Rebellionen {pl} | in Aufruhr seinrevolt; rebellion | revolts; rebellions | to be in revolt [Add to Longdo]
im Aufstieg begriffen seinto be on the rise; to be rising [Add to Longdo]
Auftragseingang {m}incoming orders [Add to Longdo]
Auftragseingang {m} (als Vorgang)intake of orders [Add to Longdo]
jdm. seine Aufwartung machento make a courtesy call on sb.; to pay sb. a courtesy visit [Add to Longdo]
etw. wie seinen Augapfel hütento guard sth. like gold [Add to Longdo]
etw. wie seinen Augapfel hütento cherish sth. like life itself [Add to Longdo]
Augenmerk {m} | sein Augenmerk richten (auf) | sein Augenmerk richten (auf)attention | to direct one's attention (to) | to turn one's attention (to) [Add to Longdo]
Auseinandersetzung {f}; Streit {m}; Streitigkeit {f}contention [Add to Longdo]
Auseinandersetzung {f}; Wortwechsel {m}argument [Add to Longdo]
Auseinandersetzung {f}skirmish [Add to Longdo]
Auseinandersetzung {f}; Disput {m}; Streit {m}; Streitigkeit {f}; Zwistigkeit {f} | innenpolitische Auseinandersetzung | eine Streitigkeit beilegen; einen Strei schlichten; einen Streit regelndispute | dispute over domestic policy | to settle a dispute [Add to Longdo]
Auseinandersetzung {f}hassle [Add to Longdo]
handgreifliche Auseinandersetzung {f}; Streit {m}dust-up [Add to Longdo]
heftige Auseinandersetzungbattle royal [Add to Longdo]
Auseinandersetzungsanspruch {m}requirement for argument [Add to Longdo]
seine Auserwähltehis number one girl [Add to Longdo]
Ausgesetztsein {n}; Preisgegebensein {n}exposure [Add to Longdo]
sein Auskommen habento make a living [Add to Longdo]
Ausschuss {m}; Ausschuß {m} [alt] | in einem Ausschuss sein | ständiger Ausschusscommittee | to be on a committee | standing committee [Add to Longdo]
Außendienstmitarbeiter {m}; Außendienstmitarbeiterin {f} | Außendienstmitarbeiter seinfield representative; outdoor staff | to work in the field [Add to Longdo]
Ausübung {f}; Geltendmachung {f} | bei der Ausübung seiner Pflichtenexercise | in the exercise of his duties [Add to Longdo]
Automysophobie {f}; Angst, schmutzig zu seinautomysophobia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
となりのサインフェルド[, tonarino sainferudo] (n) Seinfeld (TV Show) [Add to Longdo]
ウイルス性脳炎[ウイルスせいのうえん, uirusu seinouen] (n) viral encephalitis [Add to Longdo]
カゼ[, kaze] (n) (abbr) (See カゼイン) casein [Add to Longdo]
カゼイン[, kazein] (n) casein (ger [Add to Longdo]
セイント;セント;サント[, seinto ; sento ; santo] (n) saint [Add to Longdo]
ヒトラー青年隊[ヒトラーせいねんたい, hitora-seinentai] (n) (obsc) (See ヒトラーユーゲント) Hitler Youth [Add to Longdo]
フセインマクマホン協定;フサインマクマホン協定[フセインマクマホンきょうてい(フセインマクマホン協定);フサインマクマホンきょうてい(フサインマクマホン協定), fuseinmakumahon kyoutei ( fuseinmakumahon kyoutei ); fusainmakumahon kyoutei ( fusa] (n) Hussein-McMahon agreement (1915-1916) [Add to Longdo]
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous [Add to Longdo]
一世の雄[いっせいのゆう, isseinoyuu] (n) greatest hero (mastermind) of the age [Add to Longdo]
一斉に[いっせいに, isseini] (adv) simultaneously; all at once; (P) [Add to Longdo]
引き網;引網;曳き網;曳網(io)[ひきあみ, hikiami] (n) dragnet; seine [Add to Longdo]
衛星生中継[えいせいなまちゅうけい, eiseinamachuukei] (n) live satellite transmission; live coverage via satellite [Add to Longdo]
音声入力装置[おんせいにゅうりょくそうち, onseinyuuryokusouchi] (n) voice input unit [Add to Longdo]
音声認識[おんせいにんしき, onseininshiki] (n,adj-no) (See 音認) voice recognition; speech recognition [Add to Longdo]
音声認識技術[おんせいにんしきぎじゅつ, onseininshikigijutsu] (n) {comp} voice recognition technology [Add to Longdo]
価格性能[かかくせいのう, kakakuseinou] (n) cost effectiveness [Add to Longdo]
可能性の高い[かのうせいのたかい, kanouseinotakai] (exp,adj-i) (See 可能性が高い) very likely; very probable [Add to Longdo]
可能性の低い[かのうせいのひくい, kanouseinohikui] (exp,adj-i) (See 可能性が低い) unlikely; improbable [Add to Longdo]
火星年[かせいねん, kaseinen] (n) Martian year [Add to Longdo]
隔世の感が有る[かくせいのかんがある, kakuseinokangaaru] (exp) to be poles apart [Add to Longdo]
噛ませ犬;かませ犬[かませいぬ, kamaseinu] (n) foil; someone to look as if he's putting up a fight but actually have no chance of winning [Add to Longdo]
乾酪素[かんらくそ, kanrakuso] (n) casein [Add to Longdo]
巻き網;巻網[まきあみ, makiami] (n) purse seine; round haul net [Add to Longdo]
巻き網漁船[まきあみぎょせん, makiamigyosen] (n) round haul netter; seine netter; purse seiner [Add to Longdo]
寛政の改革[かんせいのかいかく, kanseinokaikaku] (n) Kansei Reforms (series of conservative government measures, 1787-1793 CE) [Add to Longdo]
慣性の法則[かんせいのほうそく, kanseinohousoku] (n) law of inertia [Add to Longdo]
簡潔性の尺度[かんけつせいのしゃくど, kanketsuseinoshakudo] (n) simplicity measure [Add to Longdo]
贋印[にせいん, nisein] (n) forged seal [Add to Longdo]
既成の事実[きせいのじじつ, kiseinojijitsu] (n) established fact [Add to Longdo]
犠牲になる[ぎせいになる, giseininaru] (exp,v5r) to be sacrificed; to fall victim to; to fall prey to [Add to Longdo]
急性散在性脳脊髄炎[きゅうせいさんざいせいのうせきずいえん, kyuuseisanzaiseinousekizuien] (n) acute disseminated encephalomyelitis; ADEM [Add to Longdo]
急性脳症[きゅうせいのうしょう, kyuuseinoushou] (n) acute encephalopathy [Add to Longdo]
空力性能[くうりきせいのう, kuurikiseinou] (n) aerodynamic performance [Add to Longdo]
現存在[げんそんざい, gensonzai] (n) Dasein [Add to Longdo]
厚生年金[こうせいねんきん, kouseinenkin] (n) welfare pension; (P) [Add to Longdo]
厚生年金保険[こうせいねんきんほけん, kouseinenkinhoken] (n) welfare annuity insurance [Add to Longdo]
好青年[こうせいねん, kouseinen] (n) good young man; agreeable youth [Add to Longdo]
恒星年[こうせいねん, kouseinen] (n) a sidereal year [Add to Longdo]
高性能[こうせいのう, kouseinou] (adj-na,n) high efficiency; high fidelity; high power; (P) [Add to Longdo]
高性能減水剤[こうせいのうげんすいざい, kouseinougensuizai] (n) superplasticizer [Add to Longdo]
高性能爆弾[こうせいのうばくだん, kouseinoubakudan] (n) high-explosive bomb [Add to Longdo]
高性能爆薬[こうせいのうばくやく, kouseinoubakuyaku] (n) high explosive [Add to Longdo]
合成の誤謬[ごうせいのごびゅう, gouseinogobyuu] (n) fallacy of composition [Add to Longdo]
細胞性粘菌[さいぼうせいねんきん, saibouseinenkin] (n) cellular slime mold [Add to Longdo]
財政の面[ざいせいのめん, zaiseinomen] (n) the financial aspect [Add to Longdo]
財政難[ざいせいなん, zaiseinan] (n) (See 財政困難・ざいせいこんなん) economic difficulties; financial difficulties; fiscal difficulties; (P) [Add to Longdo]
財政年度[ざいせいねんど, zaiseinendo] (n) fiscal year; financial year [Add to Longdo]
作成日時[さくせいにちじ, sakuseinichiji] (n) {comp} creation-time [Add to Longdo]
市井の出来事[しせいのできごと, shiseinodekigoto] (n) events on the street [Add to Longdo]
市井の人[しせいのひと, shiseinohito] (n) townspeople [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚西尔・阿拉法特[Yà xī ěr, ㄧㄚˋ ㄒㄧ ㄦˇ· A1 la1 fa3 te4, 西 / 西] Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini (1929-2004), Palestinian leader, popularly known as Yasser Arafat [Add to Longdo]
塞纳河[Sāi nà hé, ㄙㄞ ㄋㄚˋ ㄏㄜˊ, / ] Seine [Add to Longdo]
萨达姆侯赛因[sà dá mǔ hòu sài yīn, ㄙㄚˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˇ ㄏㄡˋ ㄙㄞˋ , / ] Saddam Hussein [Add to Longdo]
阿拉法特[Ā lā fǎ tè, ㄚ ㄌㄚ ㄈㄚˇ ㄊㄜˋ, ] Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini (1929-2004), Palestinian leader, popularly known as Yasser Arafat 亞西爾·阿拉法特|亚西尔·阿拉法特 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
音声認識[おんせいにんしき, onseininshiki] voice recognition, speech recognition [Add to Longdo]
音声認識技術[おんせいにんしきぎじゅつ, onseininshikigijutsu] voice recognition technology [Add to Longdo]
作成日時[さくせいにちじ, sakuseinichiji] creation-time [Add to Longdo]
性能[せいのう, seinou] performance [Add to Longdo]
性能ペナルティ[せいのうペナルティ, seinou penarutei] performance penalty, efficiency penalty [Add to Longdo]
性能監視[せいのうかんし, seinoukanshi] performance monitoring [Add to Longdo]
性能管理[せいのうかんり, seinoukanri] performance management [Add to Longdo]
性能評価[せいのうひょうか, seinouhyouka] benchmark [Add to Longdo]
属性並び[ぞくせいならび, zokuseinarabi] attribute (specification) list [Add to Longdo]
属性並び宣言[ぞくせいならびせんげん, zokuseinarabisengen] attribute (definition) list declaration [Add to Longdo]
達成のレベル[たっせいのレベル, tasseino reberu] level of performance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交ざる[まざる, mazaru] vermischt_sein, gemischt_sein [Add to Longdo]
交じる[まじる, majiru] vermischt_sein, gemischt_sein [Add to Longdo]
[じ, ji] MUSCHEL, DAZWISCHEN_SEIN, VERMITTELN [Add to Longdo]
伯仲[はくちゅう, hakuchuu] ebenbuertig_sein, gewachsen_sein [Add to Longdo]
伴う[ともなう, tomonau] begleiten, mit_jemanden_gehen, mit_sich_bringen, begleitet_sein_von [Add to Longdo]
似る[にる, niru] aehnlich_sein, aehneln [Add to Longdo]
余る[あまる, amaru] uebrig_sein, ueberschreiten [Add to Longdo]
[い, i] ABHAENGIG_SEIN, BERUFEN_AUF, BITTEN [Add to Longdo]
偏る[かたよる, katayoru] sich_neigen, einseitig_sein, parteiisch_sein [Add to Longdo]
先約がある[せにゃくがある, senyakugaaru] schon_verabredet_sein [Add to Longdo]
冷やかす[ひやかす, hiyakasu] mit_jemanden_seinen_Spass_treiben [Add to Longdo]
凝る[こる, koru] steif_werden, sich_begeistern, gaenzlich_aufgehen (in), anspruchsvoll_sein [Add to Longdo]
分かれる[わかれる, wakareru] geteilt_sein [Add to Longdo]
利く[きく, kiku] wirksam_sein, wirken [Add to Longdo]
劣る[おとる, otoru] unterlegen_sein, minderwertig_sein, schlechter_sein [Add to Longdo]
効く[きく, kiku] wirken, wirksam_sein [Add to Longdo]
勇む[いさむ, isamu] lebendig_sein, lebhaft_sein, ermutigt_sein, in_gehobener_Stimmung_sein [Add to Longdo]
務める[つとめる, tsutomeru] arbeiten, seine_Pflicht_erfuellen [Add to Longdo]
勤まる[つとまる, tsutomaru] tauglich_sein [Add to Longdo]
勤める[つとめる, tsutomeru] angestellt_sein [Add to Longdo]
匹敵[ひってき, hitteki] ebenbuertig_sein, gewachsen_sein [Add to Longdo]
卓越[たくえつ, takuetsu] vortrefflich_sein, ueberlegen_sein [Add to Longdo]
及ぶ[およぶ, oyobu] erreichen, reichen_bis, sich_erstrecken, ebenbuertig_sein [Add to Longdo]
[はん, han] (Masseinheit fuer Land-Kleiderstoff) [Add to Longdo]
向かう[むかう, mukau] nach...gerichtet_sein, sich_wenden [Add to Longdo]
困り切る[こまりきる, komarikiru] in_grosser_Verlegenheit_sein [Add to Longdo]
困り果てる[こまりはてる, komarihateru] in_grosser_Verlegenheit_sein [Add to Longdo]
困る[こまる, komaru] verlegen_sein, ratlos_sein, leiden [Add to Longdo]
国王陛下[こくおうへいか, kokuouheika] Seine_Majestaet_der_Koenig [Add to Longdo]
[ざい, zai] UMGEGEND (EINER STADT), -LAND, -SEIN, SICH_AUFHALTEN, ANSAESSIG [Add to Longdo]
在る[ある, aru] -sein, existieren [Add to Longdo]
坊っちゃん[ぼっちゃん, bocchan] (Ihr, sein, ihr) -Sohn, junger_Herr [Add to Longdo]
埋まる[うまる, umaru] begraben_sein, sich_fuellen, sich_anfuellen [Add to Longdo]
埋もれる[うもれる, umoreru] begraben_sein, zurueckgezogen_leben, in_Vergessenheit_geraten [Add to Longdo]
埋没[まいぼつ, maibotsu] begraben_sein, verschuettet_sein, in_Vergessenheit_geraten [Add to Longdo]
夢中[むちゅう, muchuu] Versunkensein, Begeisterung, Unbesonnenheit [Add to Longdo]
天皇陛下[てんのうへいか, tennouheika] Seine_Majestaet_der_Kaiser (v.Japan) [Add to Longdo]
失脚[しっきゃく, shikkyaku] seine_Stellung_verlieren [Add to Longdo]
奮う[ふるう, furuu] kraftvoll_sein, lebhaft_sein, lebendig_sein [Add to Longdo]
存在[そんざい, sonzai] Dasein, Existenz [Add to Longdo]
安心[あんしん, anshin] sich_beruhigen, erleichtert_sein [Add to Longdo]
富む[とむ, tomu] reich_sein, reich_werden [Add to Longdo]
対決[たいけつ, taiketsu] Auseinandersetzung, Konfrontation [Add to Longdo]
居合わせる[いあわせる, iawaseru] zufaellig_anwesend_sein [Add to Longdo]
幸甚[こうじん, koujin] (sehr) erfreut_sein, (sehr) verbunden_sein [Add to Longdo]
弔う[とむらう, tomurau] -trauern, betrauern, sein_Beileid_bezeigen [Add to Longdo]
弾む[はずむ, hazumu] zurueckprallen;, angeregt_sein;, freigebig_sein [Add to Longdo]
後れる[おくれる, okureru] zurueckbleiben, zurueck_sein [Add to Longdo]
忙殺される[ぼうさつされる, bousatsusareru] sehr_beschaeftigt_sein [Add to Longdo]
怠ける[なまける, namakeru] faul_sein, vernachlaessigen, versaeumen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Seining \Sein"ing\, n.
     Fishing with a seine.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top