Search result for

sch

(200 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sch-, *sch*
Longdo Dictionary อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN)
schmooze (vi ) : to talk with someone in a friendly way often in order to get some advantage for yourself

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
SchatziDarling, Sweetheart, Honey, Babe.
schichttorte (n ) layer cake

English-Thai: Longdo Dictionary
school(n) โรงเรียน
all-girls school(n) โรงเรียนสตรีล้วน
trade school(n) โรงเรียนช่าง เช่น Find a Trade School near you & turn your passion into a profession!
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, S. demand curve,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schmo[N] คนโง่ (คำสแลงแสดงความดูถูก), Syn. schmoe
schwa[N] เสียงสระที่ไม่เน้นเสียงในภาษาอังกฤษ, See also: สระปานกลาง
scheme[N] รายการ, See also: แผนการ, Syn. design, plot, project
schism[N] ความแตกแยก, See also: ความไม่ปรองดองกัน, ความแตกสามัคคี, Syn. cabal, section, split
schist[N] หินผลึกที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุต่างๆ
schizo[SL] เป็นโรคจิต, See also: เป็นบ้า
schlep[VT] ลาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดึง, Syn. lug
schlep[N] การเดินทางที่ยาวนานและน่าเบื่อ
schlep[N] คนโง่งุ่มง่าม
school[N] โรงเรียน, See also: สถาบันการศึกษา, สถานศึกษา, สถานที่เรียน, Syn. academy, grammar school

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
schedule(เชด'ดูล,สเคด'ดูล) n. รายการ,รายละเอียด,หมายกำหนดการ,ตารางเวลา,ตาราง,แผนการ,กำหนดการประจำวัน. vt. กำหนดการ,กำหนด,เรียงลำดับ,วางแผน, See also: schedular adj., Syn. timetable,agenda
schematic(สคีแมท'ทิค) adj.,n.เกี่ยวกับ (แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ) ., See also: schematically adv., Syn. plan
scheme(สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบการจัดการ,เพทุบาย,แผนร้าย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธิบาย,แผนจินตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอุบาย,วางแผนร้าย, See also: schemer n., Syn. plan
schism(ชิส'ซีม) n. การแตกแยก,การแตกความสามัคคี,การแตกร้าว,การแตกฉาน, ส่วนที่แตกแยกออกมา, See also: schismatic adj., Syn. division
schist(ซิสทฺ) n. หินผลึกที่มีส่วนประกอบแร่ธาตุที่จัดเป็นรูปขนานหรือลักษณะใบไม้
schistosomiasisโรคพยาธิใบไม้ในเลือด
schizophrenia(สคิส'โซฟรี'เนีย) n. โรคจิตที่สำคัญที่สุด มีอาการขาดการติดต่อกับสิ่งแวดล้อมหรือมีบุคลิกภาพที่แตกแยก,โรคจิตเภท., See also: schizophrenic adj., Syn. dementia praecox,
schlep(ชเลพ) vt. ถือ,แบก,ลาก,ดึง. n. ถือ,แบก,ลาก,ดึง,ไป,เคลื่อนที่ n. บุคคลที่ไม่สำคัญ, Syn. carry,drag,haul
schlepp(ชเลพ) vt. ถือ,แบก,ลาก,ดึง. n. ถือ,แบก,ลาก,ดึง,ไป,เคลื่อนที่ n. บุคคลที่ไม่สำคัญ, Syn. carry,drag,haul
scholar(สคอล'เลอะ) n. ผู้คงแก่เรียน,นักวิชาการ,ผู้เชี่ยวชาญ,นักเรียน,นักศึกษา,ลูกศิษย์,ผู้ได้รับทุนการศึกษา.

English-Thai: Nontri Dictionary
schedule(n) ตาราง,พิกัด,รายการ,หมายกำหนดการ,แผนการ
schedule(vt) ทำตาราง,วางแผน,กำหนดเวลา,ทำรายการ
scheme(n) โครงการ,แบบแผน,แผนการ,หลักสูตร,แผนผัง,กลเม็ด
scheme(vt) กะโครงการ,วางอุบาย,วางแผนการ,วางแบบ
schemer(n) ผู้วางโครงการ,ผู้วางแผน,ผู้ออกอุบาย
scheming(adj) เจ้าเล่ห์เพทุบาย,เจ้าอุบาย,ชอบวางแผน
schism(adj) การแบ่งพวก,การแตกแยก,การแตกสามัคคี
schismatic(adj) ซึ่งแย้งกัน,ซึ่งแตกแยก,ซึ่งแตกสามัคคี
scholar(n) นักเรียน,นักศึกษา,ผู้ได้รับทุน,นักวิชาการ
scholarly(adj) คงแก่เรียน,เป็นนักศึกษา,เป็นนักวิชาการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
schedule๑. จัดกำหนดการ๒. กำหนดการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scheduleกำหนดรายการ, กำหนดการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
schedule๑. ตารางรายการ๒. ตารางกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
scheduleกำหนดรายการ, กำหนดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
schedule๑. จัดกำหนดการ๒. กำหนดการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
schedule policyกรมธรรม์ตารางรายการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
schedule ratingการกำหนดอัตราตามตารางรายการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
schemaเค้าร่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
schematicแผนภาพเค้าร่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
schemeแผน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scheduleตารางเวลา [การบัญชี]
Schedules, Schoolตารางการเรียนและการสอน [TU Subject Heading]
Schedulingการจัดกำหนดการ [TU Subject Heading]
Scheelite ชีไลต์
แหล่ง - ในประเทศไทยพบเป็นแหล่งแร่ใหญ่บริเวณ แถบสัมผัสของหินแกรนิตและหินปูน บริเวณจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ และแพร่ พบประปรายบริเวณจังหวัดลำปาง ภาคใต้พบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งดีบุก-ชีไลต์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทังสเตน เช่นเดียวกับวุลแฟรไมต์ [สิ่งแวดล้อม]
Scheffleraชีฟเฟิลรา [TU Subject Heading]
Schefflera Leucantha Viguierหนุมานประสานกาย (พืช) [TU Subject Heading]
Schengen Statesกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปบางประเทศที่ยอมรับกันให้ประชาชนของแต่ละประเทศ สามารถเดินทางไปมาถึงกันและเข้าเมืองได้โดยไม่มีการตรวจลงตราหรือมีการควบ คุมใดๆ ระหว่างกัน และสำหรับประชาชนจากประเทศที่สาม หากได้รับอนุญาตให้เดินทางไปประเทศหนึ่งประเทศใดในกลุ่มประเทศนี้แล้ว จะสามารถเดินทางต่อไปประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มนี้ได้โดยไม่มีการควบคุม สมาชิกประกอบด้วย เบลเยี่ยม เยอรมนี ฝรั่งเศส กรีซ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย โปรตุเกส สวิตเซอร์แลนด์ และสเปน [การทูต]
Schiff baseชิฟเบส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Schist หินชีสต์
หินชีสต์เกิดจากการแปรสภาพของหินดินดาน โดยได้รับความดันระดับสูงสุดต่อจากหินฟิลไลท์ ผลึกแร่ในหินชีสต์เห็นได้ชัด รอยขนานแยกออกยาก ถ้าแยกออกจะมีลักษณะแบบรูปเลนส์หรือมักจะโค้งงอ ผิวหรือขอบตรงรอยขรุขระไม่เรียบ หินชีสต์แบ่งแยกไป ตามส่วนประกอบของแร่ เช่น ถ้ามีแร่ไมกามากก็เรียบ ไมกาชีสต์ ถ้ามีแร่ฮอนเบลนด์มากก็เป็นฮอนเบลนด์ชีสต์ นอกจากนั้นจะพบแร่กาเนตอยู่ด้วยเสมอ เรียก กาเนตไมกาชีสต์ [สิ่งแวดล้อม]
Schistosomaพยาธิใบไม้เลือด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
schema (n ) รูปแบบ
schemata (uniq) โครงสร้างทางความรู้
schip (n) เรือ (ภาษาโบราณ)
See also: S. boat,
schomburgk's deer (n) สมัน,เนื้อสมัน
School Bus Turn Around (slang) ทางรถบัสกลับรถ
See also: S. ead, A. ead, R. ead
School kits[สคูล คิด] (n ) ชุดเครื่องเขียน
Schutzumschlag {m} (n ) ปกสำหรับกันฝุ่นเกาะ, หนังสือปกแข็ง
Schwingbeanspruchung {f}ขมิ้นเหลือง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From now on, your privileges consist of bread, water and school.ตั้งแต่นี้ไปลูกจะได้สิทธิพิเศษแค่ขนมปัง น้ำและโรงเรียน The Serena Also Rises (2008)
You didn't focus on school, and you got what you wanted for a while.พ่อไม่สนใจเรื่องเรียน แต่พ่อก็ทำมันสำเร็จ The Serena Also Rises (2008)
I hope you become a success at whatever it is you choose, after you finish school.พ่อหวังว่าวันนึงลูกจะต้องประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลูกรัก หลังจากที่ลูกเรียนจบแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Is that what you told headmistress Queller, that you don't care about all the school you've missed?นั่นคือสิ่งที่ลูกบอกกับอาจารย์ใหญ่งั้นหรอ ว่าลูกไม่สนเรื่องโดดเรียนไปมากแค่ไหน? The Serena Also Rises (2008)
The schools you will be visiting--โรงเรียนที่คุณควรจะเข้า New Haven Can Wait (2008)
That you don't care about all the schoolว่าลูกไม่แคร์เรื่องเรียนเลย New Haven Can Wait (2008)
Think of it this way. Yale is your safety school.คิดในแง่นี้สิ Yale เป็นมหาลัยที่ปลอดภัยที่สุดของเธอ New Haven Can Wait (2008)
In the best possible light. Good luck. I wonder what lucky schoolในทางที่เหมาะสมที่สุด ขอให้ทุกคนโชคดี อยากรู้จริงๆเลยว่ามหาลัยไหนนะที่ New Haven Can Wait (2008)
A militant veganista, anemic and proud. Brown is an ivy league school.มนต์เสน่ห์ของ เวกานิสต้า , ความเป็นนิยายและความภูมิใจ หลอมรวมเป็น รร.ที่น่าหลงใหล New Haven Can Wait (2008)
Without finishing high school. Which she's doing by homeschooling.ก่อนที่จะจบไฮสคูล เธอคงจะเรียนที่บ้านแทน New Haven Can Wait (2008)
What school are you here from?เธอมาจากโรงเรียนอะไรหรอ? New Haven Can Wait (2008)
School is? Of course I do. It's world-renownedแน่นอนฉันรู้ ที่นี่มีชื่อเสียงระดับโลกนี่ New Haven Can Wait (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
schAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
schA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
schAccording to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now.
schA dog followed me to my school.
schAdolfo likes his new school, but really remembers his friends at his old school.
schAdversity is the best school.
schA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
schAfter he left school, he went to London.
schAfter high school, he went to college and studied to be a minister, like his father.
schAfter school, I go to an English school to practice English conversation.
schAfter school we play baseball with our classmates.
schAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผังงาน[N] plan, See also: scheme, chart, Syn. แผนผังงาน, Example: โปรแกรมที่ซับซ้อนต้องเขียนผังงานหลายหน้ากระดาษ, Count unit: ผัง, Thai definition: แบบที่เขียนย่อหรือขยายจากของต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงาน
ร.ร.[N] school, Syn. โรงเรียน
โรงเรียน[N] school, Syn. สถานศึกษา, สถานที่เรียน, Count unit: โรง, แห่ง
ศิษย์[N] student, See also: school child, Syn. ลูกศิษย์, Ant. ครู, อาจารย์, Count unit: คน
สถานศึกษา[N] school, See also: establishment for education, Syn. โรงเรียน
เด็กวัยเรียน[N] school age child, Example: เราไม่มีสถานศึกษาให้พอกับจำนวนประชากรในเด็กวัยเรียน, Count unit: คน
เพื่อนร่วมโรงเรียน[N] schoolmate, See also: schoolfriend, Syn. เพื่อนร่วมสถาบัน, Example: ข้าพเจ้าสืบเสาะดูได้ความว่า เพื่อนร่วมโรงเรียนประมาณ 7-8 คน ประจำอยู่กองพันนี้, Count unit: คน
โรงเรียนชาย[N] school for boys, Ant. โรงเรียนหญิง, Example: พ่อแม่ภูมิใจในตัวเขามากที่เขาสอบเข้าโรงเรียนชายประจำจังหวัดได้, Count unit: โรง, แห่ง
โรงเรียนหญิง[N] girl's school, See also: school for girls, Syn. โรงเรียนสตรี, Ant. โรงเรียนชาย, Example: แม่ตั้งใจว่าจะให้ลูกสาวเรียนโรงเรียนหญิงล้วน, Count unit: แห่ง
สมุดพก[N] school report, See also: report card, school children's report book, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดบันทึกผลการเรียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten   FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
อัตรา[n.] (attrā) EN: rate ; ratio ; scale ; schedule   FR: taux [m] ; niveau [m] ; cours [m]
แบบ[] (baēp) EN: plan ; scheme   
แบบเรียน[n. exp.] (baēprīen) EN: school book ; textbook   FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage   FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
บทฝึกหัด[n.] (bot feukhat) EN: exercice (in school)   FR: exercice (scolaire) [m]
ใช้หนี้[v. exp.] (chai nī) EN: settle one's debts ; discharge a debt   FR: rembourser sa dette

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHAU    SH OW1
SCHAB    SH AE1 B
SCHEU    SH OY1
SCHER    SH ER1
SCHON    SH AA1 N
SCHEY    SH EY1
SCHAD    SH AE1 D
SCHOO    SH UW1
SCHAR    SH AA1 R
SCHOR    SH AO1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
schwa    (n) (sh w aa1)
Scharf    (n) (sh aa1 f)
schema    (n) (s k ii1 m @)
scheme    (v) (s k ii1 m)
schism    (n) (s k i1 z @ m)
schist    (n) (sh i1 s t)
school    (v) (s k uu1 l)
schwas    (n) (sh w aa1 z)
Schwarz    (n) (sh w oo1 t z)
Schulof    (n) (sh u1 l o f)

German-Thai: Longdo Dictionary
Schabe(n) |die, pl. Schaben| แมลงสาบ, See also: S. Kakelake,
Schach(n) |das, nur Sg.| หมากรุก
Schachbrett(n) |das, pl. Schachbretter| กระดานหมากรุก
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำงาน, ทำ , See also: S. arbeiten, machen
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำให้เป็นผลสำเร็จ, ทำได้สำเร็จ เช่น Sie hat die Prüfung geschafft. เธอสอบผ่านแล้ว, See also: S. erfüllen
Schafhirte(n) |die, pl. Schafhirten| เมษบาล หรือ ผู้เลี้ยงแกะ, คนเลี้ยงแกะ , See also: R. Hirte,
Schal(n) |der, pl. Schals| ผ้าพันคอ
Schale(n) |die, pl. Schalen| ชาม, See also: Schüssel
schälen(vt) |schälte, hat geschält, etw.(A)| ปอกเปลือก เช่น Kartoffeln wurden geschält. มันฝรั่งถูกปอกเปลือก
Schall(n) |der, nur Sing.| เสียง (เรียกในเชิงวิทยาศาสตร์) เช่น die Schallwelle คลื่นเสียง, See also: die Stimme, das Geräusch

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Schiff (n ) เรือ
Schlachtschiff (n ) (Das) เรือประจัญบาน
Schleifscheibe {f} (n) ล้อโม่, ล้อเจียร
schmutzigสกปรก
schütteln (vi vt) เขย่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
scheintseems [Add to Longdo]
schleppttows [Add to Longdo]
Scheffel {m}bu. : bushel [Add to Longdo]
Scheibe {f}wafer [Add to Longdo]
Schmerzen {pl}ache [Add to Longdo]
schlammigoozy [Add to Longdo]
schmissthrew [Add to Longdo]
schüchterncoy [Add to Longdo]
schwatzengabbings [Add to Longdo]
Schach!Check! [Add to Longdo]
schlammiger Bodensatz {m}sludge [Add to Longdo]
Schiebkarre {f}pushcart [Add to Longdo]
Schlaffheit {f}looseness [Add to Longdo]
Schlaffheit {f}slackness [Add to Longdo]
Schlumpf {m}smurf [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
いたずら好き;悪戯好き[いたずらずき, itazurazuki] (adj-na,adj-no) mischievous [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
おいた[, oita] (n) childish prank; mischief [Add to Longdo]
おおみず;オオミズ[, oomizu ; oomizu] (n) (See オオウラジロノキ) white angel; malus tschonoskii [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作业[zuò yè, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, / ] school assignment; homework; work; task; operation; to operate [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] scholar; Confucian [Add to Longdo]
功名[gōng míng, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, ] scholarly honor (in imperial exams); rank; achievement; fame; glory [Add to Longdo]
史密特[shǐ mì tè, ㄕˇ ㄇㄧˋ ㄊㄜˋ, ] Schmitt [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] scholar; warrior; knight [Add to Longdo]
大篷车[dà péng chē, ㄉㄚˋ ㄆㄥˊ ㄔㄜ, / ] schooner [Add to Longdo]
女学生[nǚ xué shēng, ㄋㄩˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] schoolgirl [Add to Longdo]
学区[xué qū, ㄒㄩㄝˊ ㄑㄩ, / ] school district [Add to Longdo]
学家[xué jiā, ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] scholar [Add to Longdo]
学校[xué xiào, ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] school; CL:所[suo3] [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コード構成[コードこうせい, ko-do kousei] coding scheme [Add to Longdo]
コード体系[コードたいけい, ko-do taikei] code, coding scheme [Add to Longdo]
スキーマ[すきーま, suki-ma] schema [Add to Longdo]
スキマティク図[スキマティクず, sukimateiku zu] schematic [Add to Longdo]
スケジューラ[すけじゅーら, sukeju-ra] scheduler [Add to Longdo]
スケジュール[すけじゅーる, sukeju-ru] schedule (vs) [Add to Longdo]
印刷スケジューラ[いんさつスケジューラ, insatsu sukeju-ra] print scheduler [Add to Longdo]
回路図[かいろず, kairozu] circuit diagram, schematic [Add to Longdo]
回路図記号[かいろずきごう, kairozukigou] schematic symbol [Add to Longdo]
概念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] conceptual scheme [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かび臭い[かびくさい, kabikusai] schimmelig, moderig [Add to Longdo]
一隻眼[いっせきがん, issekigan] scharfes_Auge, kritisches_Auge [Add to Longdo]
不吉[ふきつ, fukitsu] schlechtes_Vorzeichen [Add to Longdo]
不景気[ふけいき, fukeiki] schwere_Zeiten, Rezession [Add to Longdo]
不眠[ふみん, fumin] Schlaflosigkeit [Add to Longdo]
不眠症[ふみんしょう, fuminshou] Schlaflosigkeit [Add to Longdo]
不良[ふりょう, furyou] schlecht [Add to Longdo]
主催[しゅさい, shusai] Schirmherrschaft, Foerderung [Add to Longdo]
乗組員[のりくみいん, norikumiin] Schiffsmannschaft, Mannschaft [Add to Longdo]
事務机[じむづくえ, jimudukue] Schreibtisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  SCH
         Synchronization CHannel (GSM, mobile-systems)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top