Search result for

scening

(722 entries)
(7.7522 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scening-, *scening*, scen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scening มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scening*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
descend onarrive in hordes

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
scenesscene (ซีน) n. ฉาก, เวที, ภาพ, เหตุการณ์, สถานที่เกิดเหตุ, (ละคร) บทหนึ่ง, (ภาพยนตร์) ตอนหนึ่ง, เรื่องราว, อุปกรณ์ประกอบฉาก, สิ่งแวดล้อม, ทัศนียภาพ, ภาพภูมิประเทศ, -Phr. (behind the scenes อยู่เบื้องหลัง)

English-Thai: Longdo Dictionary
leave of abscenceการได้รับอนุญาตให้ไม่อยู่ในที่ทำงาน เช่น I'm thinking about taking a one-month leave of abscence from residency. It would be my last month this year. I am scheduled for geriatrics. , S. permission to be absent ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scena[N] ตอนของละครเพลง
scene[N] สถานที่เกิดเหตุ, See also: ที่เกิดเหตุ, จุดเกิดเหตุ, Syn. area, site, place, spot
scene[N] เหตุการณ์, See also: สถานการณ์, Syn. background, location
scene[N] ฉาก, See also: ตอน, Syn. act, episode, part
scene[N] ทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพ, สิ่งแวดล้อม, Syn. landscape, panorama, view
scene[N] การแสดงความไม่พอใจ, See also: การแสดงความโกรธ, อาการโกรธ, Syn. fuss, commotion
scent[N] กลิ่น, Syn. aroma, fragrance, odor, redolance
scent[N] น้ำหอม, Syn. perfume
scent[N] การดมกลิ่น
scent[VT] ได้กลิ่น, Syn. nose, wind
scent[VI] ได้กลิ่น, Syn. nose, wind
scent[VT] เติมกลิ่น, See also: ใส่น้ำหอม, Syn. odorize
ascend[VI] ขึ้น, See also: ขึ้นสูง, Syn. upward, go up
ascend[VT] เคลื่อนที่ไปยัง
ascend[VT] ปีน, See also: ปีนขึ้น, Syn. mount, climb
ascend[VT] รับตำแหน่ง, See also: ขึ้นครองราชย์
ascent[N] การปีน, See also: การเคลื่อนขึ้น, Syn. climbing, mounting, rising
ascent[N] การย้อนไปในอดีต
ascent[N] ความก้าวหน้าขึ้น (เช่น ในหน้าที่การงาน), Syn. advancement
ascent[N] ทางชัน, Syn. slope
escent[SUF] ค่อยๆ เป็น
scenic[ADJ] น่าดึงดูดใจ, See also: สวยงามอย่างธรรมชาติ, Syn. beautiful, spectacular
scenic[ADJ] เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ, See also: เกี่ยวกับทัศนียภาพ, มีทิวทัศน์สวยงาม, มีฉากดึงดูดใจ
scenic[ADJ] เกี่ยวกับฉาก
descend[VT] (เครื่องบิน) ร่อนลงมาใกล้พื้นดิน, See also: เคลื่อนเข้าใกล้พื้นดิน, เกือบถึงพื้นดิน
descend[VI] ลงมา, See also: เคลื่อนลง, เดินลงมา (จากบันได, ภูเขา), Syn. go down
descend[VT] ลงมา, See also: เคลื่อนลง, เดินลงมา (จากบันได, ภูเขา), Syn. go down
descend[VI] สืบทอดมา, See also: สืบเชื้อสายจาก
descend[VI] เอียง, See also: ลาดลงมา
descent[N] การเคลื่อนลงมา, See also: การตกลงมา, Syn. falling, dropping, Ant. rise, ascent
descent[N] ทางลง
nascent[ADJ] พึ่งเริ่มใหม่, See also: ยังใหม่อยู่, พึ่งเริ่ม, Syn. beginning, initial, initiatory, Ant. ending, final, terminal
obscene[ADJ] ลามก, See also: หยาบโลน, อนาจาร, สัปดน, น่าบัดสี, Syn. lewd, indecent, Ant. decent, pure
obscene[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าสะอิดสะเอียน, Syn. disgusting, repulsive
scenery[N] ทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพ, Syn. landscape, prospect
scenery[N] ฉากบนเวที, Syn. backdrop
scented[ADJ] ี่มีกลิ่นหอม, See also: หอมกรุ่น, ที่สัมผัสกลิ่นได้, Syn. odorous, perfumed, sweet-scented
crescent[ADJ] ที่มีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว
crescent[N] พระจันทร์เสี้ยว, Syn. crescent moon, waxing moon, waning moon
scenario[N] โครงการ, See also: แผนการ, Syn. plan
scenario[N] บทภาพยนตร์, See also: บทถ่ายภาพยนตร์, บทละคร, Syn. plot, outline, script
scenical[ADJ] เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ
ascendant[ADJ] ขึ้น, Syn. ascending, rising
ascending[ADJ] ขึ้น, Syn. ascendant, rising
crescendo[N] ความดังที่ค่อยๆ เพิ่มระดับขึ้น
crescendo[ADJ] ซึ่งค่อยๆ เพิ่มความดังขึ้น
obscenely[ADV] อย่างลามก
obscenity[N] ความลามก, See also: ความอนาจาร, Syn. indecency, lewdness, pornography
obscenity[N] คำพูดหยาบคาย, See also: ถ้อยคำหยาบโลน, Syn. profanity, vulgarism
pubescent[ADJ] ที่อยู่ในวัยเริ่มหนุ่มสาว, Syn. adolescent, juvenile, young

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acaulescent(เอคอเลส' เซนทฺ) ไร้ก้าน, มีก้านสั้น, Syn. acauline, acaulose, acaulous
acescent(อะเซส' เซนทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นเปรี้ยว, ค่อนข้างเปรี้ยว -acescency n.
adolescence(แอดโดเลส' เซินซฺ) n. วัยหนุ่มสาว, Syn. youth ###A. aging)
adolescent(แอดโดเลส' เซินทฺ) adj. วัยหนุ่มสาว -n. หนุ่มสาว, วัยรุ่น (youthful, juvenile)
albescent(แอลเบส' เซินทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นสีขาว, ขาว -albescence n.
arborescent(อาร์บะเรส'เซินทฺ) adj. ขนาดและรูปร่างคล้ายต้นไม้. -arborescence n.
ascend(อะเซนดฺ') vi.,vt. ขึ้น,ประสบความสำเร็จ,เฟื่องฟู, Syn. advance,rise
ascendancy(อะเซน'เดินซี) n. ภาวะขึ้นครองตำแหน่ง,ภาวะมีอำนาจ., Syn. ascendency, ascendance, ascendence
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascender(อะเซน'เดอะ) n. ผู้ขึ้นครองตำแหน่ง,ผู้ขึ้นครองอำนาจ
ascending orderเรียงลำดับขึ้นหมายถึง การเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง เช่น จาก 0 ถึง 100 หรือจาก A ถึง Z ตรงข้ามกับ descending order หรือเรียงลำดับลงดู descending order เปรียบเทียบ
ascension(อะเซน'เชิน) n. การขึ้น. Ascension การขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์.
ascension dayวันที่ 40 หลัง Easter เป็นวันขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์,Holy Thursday
ascensive(อะเซน'ซิฟว) adj. ซึ่งขึ้น,เกี่ยวกับทางขึ้น, Syn. ascending, rising ###A. falling
ascent(อะเซนทฺ') n. การขึ้น,การขึ้นสู่ที่สูงกว่า (ตำแหน่ง ,ฐานะ, ปริญญา,ฯลฯ) วิถีทางที่ขึ้น
behind-the-sceneadj.,n. เบื้องหลัง,หลังฉาก
calescence(คะเลส'ซึนซฺ) n. ภาวะค่อย ๆ อุ่นขึ้น,การเพิ่มขึ้นของความร้อน., See also: calescent adj. ดูcalescence
candescencen. ความสว่างโชติช่วง
cognoscentiผู้เชี่ยวชาญ
concrescence(คอนเครส'เซินซฺ) n. การเจริญเติบโตร่วมกัน,การเกิดร่วมกัน
concupiscence(คอนคิว'พิสเซินซฺ) n. กามารมณ์,กำหนัด,ความใคร่ทางเพศ, Syn. lust
concupiscent(คอนคิว'พิสเซินทฺ) adj. มีความใคร่,มีกำหนัด, Syn. lustful,sensual
condescend(คอนดิเซนดฺ') {condescended,condescending,condescends} vt. ยอมรับ,ถ่อมตัวลง,ล้มลงมา,ก้มหัวให้., See also: condescendent adj. ดูcondescend condescender n. ดูcondescend, Syn. patronize,deign
condescending(คอนดิเซน'ดิง) adj. ซึ่งยอมรับ (ความสามารถ คุณสมบัติหรืออื่น ๆ ของคนอื่น) เท่าเทียม
condescension(คอนดิเซน'เชิน) n. การยอมรับ,การถ่อมตัวลงมา,การก้มหัวลง,ท่าทีที่กรุณา,ท่าทีที่เอื้อเฟื้อ., See also: condescensive adj. ดูcondescension, Syn. condescendence
conoscenti n.ผู้เชี่ยวชาญ
convalescence(คอน วะเลส'เซินซฺ) n. การพักฟื้น,การฟื้นจากไข้,ระยะพักฟื้น
convalescent(คอนวะเลส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกำลังพักฟื้น n. ผู้พักฟื้น,ผู้กำลังหายจากการเจ็บป่วย
crescendo(คริเซน'โด) n.,adj.การเพิ่มขึ้นเป็นลำดับของแรง,ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น
crescent(เครส'เซินทฺ) n. เสี้ยวพระจันทร์,ดวงจันทร์ครึ่งซีก,สัญลักษณ์ของตุรกีหรืออิสลาม,รูปพระจันทร์ครึ่งซีก,ศาสนาอิสลาม,บ้าน ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปครึ่งวงกลม adj. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก,เพิ่มหรือสูงขึ้นเป็นลำดับ, See also: crescentic adj. ดูcresc
decrescendo(ดีคริเชน'โด) adj. ค่อย ๆ เบาลง,ค่อย ๆ อ่อนลง n. การค่อย ๆ ลดลงของเสียง
decrescent(ดิเครส'เซนทฺ) adj. ค่อย ๆ ลดลง. เล็ก ๆ, See also: decrescence n.
dehiscence(ดิอิส'เซินซฺ) n. การแตกออกตามธรรมชาติของฝัก
deliquescence(เดล'ละเควสเซินซฺ) n. การละลาย,ของเหลวที่เกิดจากการละลายตัว, See also: deliquescent adj.
delitescent(เดล'ลิทส'เซินทฺ) adj. ซึ่งปิดบัง,ซ่อนเร้น,แฝง, See also: delitescence n. ดูdelitescent delitescency n. ดูdelitescent
descend(ดิเซนดฺ') vi. ตก,ตกลงมา,สืบสายโลหิต,ตกเป็นสมบัติของ,โจมตี,ถ่อมตัว,ลดเกียรติ. vi. เคลื่อนลง,นำไปสู่
descendant(ดิเซน'เดินทฺ) n. ผู้สืบสกุล,ทายาท adj. ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด
descendent(ดิเซน'เดินทฺ) adj. ซึ่งเคลื่อนลง,ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด
descender(ดิเซน'เดอะ) n. ผู้สืบทอด,สิ่งที่สืบทอด
descension(ดิเซน'เชิน) n. ส่วนของจักรราศี (zodiac) ที่ดาวนพเคราะห์มีอิทธิพลน้อยที่สุด
descent(ดิเซนทฺ') การตกลงมา,การเคลื่อนต่ำลงมา,การเอียงลาดลงมา,ทางลง,ทางเนิน,การโจมตีอย่างกะทันหัน,สายโลหิต,การสืบเชื้อสาย,การถ่อมตัว,การลดเกียรติ, Syn. slope,fall
excrescence(เอคซฺเครส'เซินซฺ) n. การเจริญเติบโตอย่างผิดปกติ,การเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ,เนื้องอก,ส่วนงอก
excrescentadj. ซึ่งเจริญออกมาอย่างผิดปกติ,ซึ่งเกินความต้องการ
fescennine(เฟส' ซะนิน) adj. หยาบคาย,สามหาว,ลามก
florescence(ฟลอเรส'เซินซฺ) n. การออกดอกระยะเวลาที่ดอกไม้บาน., See also: florescent adj.
fluorescencen. การเรืองแสง, See also: fluoresce vt.
fluorescent(-เรส'เซินทฺ) adj. ซึ่งเรืองแสง
frondescencen. กระบวนการหรือระยะการแตกใบ.
frutescentเป็นพุ่มไม้., See also: frutescence n.

English-Thai: Nontri Dictionary
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
adolescence(n) วัยรุ่น,วัยหนุ่มสาว
adolescent(adj) ในวัยรุ่น,ในวัยหนุ่มสาว
adolescent(n) หนุ่มสาว
ascend(vi,vt) ขึ้นไป,มีอำนาจ,เฟื่องฟู
ascendancy(n) อำนาจวาสนา,การขึ้นครองตำแหน่ง
ascendant(n) ตำแหน่งสูง,อิทธิพล
ascendent(adj) สูงขึ้น,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง,มีอำนาจ,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(n) ตำแหน่งสูง,อิทธิพล
ascension(n) การขึ้น,การขึ้นสวรรค์
ascent(n) การขึ้น,ทางขึ้น,เนินลาด
candescent(adj) ร้อนเป็นไฟ
coalescence(n) การรวมกัน,การเชื่อมต่อกัน
condescend(vi) ถ่อมตัว,ยอมรับ,ก้มลงมา,ก้มหัวให้
condescension(n) การถ่อมตัว,การยอมรับ,การก้มลงมา
convalescence(n) การพักฟื้น,การฟื้นไข้,การกลับคืนดี
convalescent(adj) ฟื้น,ซึ่งกำลังพักฟื้น
crescent(adj) เสี้ยว,ซีก,เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก
crescent(n) พระจันทร์ครึ่งซีก,วงเดือน,อัฒจันทร์
descend(vi) ลงมา,สืบทอด,สืบสายเลือด,ตกลงมา,เข้าโจมตี
descendant(n) ลูกหลาน,ทายาท,ผู้สืบสายเลือด,ผู้สืบทอด,ผู้สืบสกุล
descent(n) การตกทอด,การสืบเชื้อสาย,สายเลือด,การถ่อมตัว
effervescence(n) ความมีชีวิตชีวา,ความร่าเริง,ความกระตือรือร้น,ความเป็นฟอง
effervescent(adj) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,พลุ่งเป็นฟอง
evanescent(adj) หายลับไป,ซึ่งจางหายไป,ซึ่งเลือนหายไป,ซึ่งค่อยๆสลายไป
excrescence(n) เนื้องอก,สิ่งที่งอกออกมาอย่างผิดปกติ
florescent(adj) บาน,บานสะพรั่ง
fluorescent(adj) มีแสงวาว,ซึ่งส่องแสง,ซึ่งเรืองแสง
incandescence(n) ความร้อนเป็นไฟ,แสงไฟ,การลุกเป็นไฟ,การลุกโชติช่วง
incandescent(adj) ร้อนเป็นไฟ,ร้อนระอุ,เร่าร้อน,โชติช่วง,สว่างจ้า
iridescent(adj) มีสีเหมือนรุ้ง,อย่างหอยมุก,สุกใส,รุ่งโรจน์,ปลั่ง
obscene(adj) ลามก,ต่ำช้า,หยาบคาย,หยาบโลน
obscenity(n) ความลามก,ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,ความหยาบโลน
obsolescent(adj) กำลังจะหมดไป
phosphorescence(n) ความเรืองแสง,ความวาวแสง,การส่องแสงวาว
phosphorescent(adj) เรืองแสง,วาวแสง,แวววาว
quiescence(n) ความสงบ,ความนิ่ง,ความเฉยเมย
quiescent(adj) สงบ,นิ่ง,เฉยเมย,เฉื่อยชา
reminiscence(n) ความทรงจำ,การระลึกถึง,บันทึกความจำ
reminiscent(adj) เตือนความทรงจำ,ระลึกถึง
scene(n) ฉาก,ภาพ,เวที,ตอน,เหตุการณ์,เรื่องราว,ทัศนียภาพ
scenery(n) วิว,ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ฉาก
scenic(adj) เกี่ยวกับวิว,เกี่ยวกับละคร,เกี่ยวกับทัศนียภาพ,เกี่ยวกับฉาก
scent(n) กลิ่น,กลิ่นหอม,น้ำหอม,ประสาทดมกลิ่น,ร่องรอย
scent(vt) ได้กลิ่น,ดมกลิ่น,ใส่น้ำหอม
scentless(adj) ไม่มีกลิ่น
transcend(vt) อยู่เหนือ,เหลือ,ชนะ,ทำได้ดีกว่า
transcendent(adj) ดีเยี่ยม,พ้น,เกิน,เหนือธรรมชาติ
transcendental(adj) ดีเยี่ยม,ยอดเยี่ยม,เหนือธรรมชาติ,เกินธรรมดา
viridescent(adj) มีสีเขียวอ่อน,อมเขียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pubescent๑. -เริ่มเจริญพันธุ์๒. -มีขนอ่อน, -มีขนอุย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubescent-ขนสั้นนุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pyrogenetic stage; stage of fervescence; stage, pyretogenicระยะไข้ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretogenic stage; stage of fervescence; stage, pyrogeneticระยะไข้ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubescenceภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postpuberal; postpubertal; postpubescent-เกิดขึ้นหลังวัยเริ่มสุกทางเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postpubertal; postpuberal; postpubescent-เกิดขึ้นหลังวัยเริ่มสุกทางเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postpubescent; postpuberal; postpubertal-เกิดขึ้นหลังวัยเริ่มสุกทางเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
purpurascensเปลี่ยนเป็นสีม่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phosphorescenceการเรืองแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phosphorescenceการพรายแสง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
phosphorescent-เรืองแสง [มีความหมายเหมือนกับ photogenic; photogenous ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lutescentสีเหลืองอ่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lineal descentผู้สืบสันดานโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lactescent; lactiferousมียางขาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lactiferous; lactescentมียางขาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
liquescent-กลายเป็นของเหลว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
luniform; crescent-shaped; lunate-รูปจันทร์เสี้ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
luminescenceการเปล่งแสง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lunate; crescent-shaped; luniform-รูปจันทร์เสี้ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
retained testis; cryptorchidism; cryptorchism; testis, undescendedอัณฑะค้าง (ในท้อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
renascentขึ้นใหม่ทุกปี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
raceme; acropetalous inflorescenceช่อกระจะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rubescent๑. แดงเรื่อ๒. กลายเป็นสีแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rufescentสีน้ำตาลแกมแดง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
retinitis punctata albescensโรคจอตามีจุดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recrudescenceการกลับกำเริบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recrudescent-กลับกำเริบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rejuvenescence๑. การกลับเป็นหนุ่มสาว๒. การกลับมีกำลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symphysis; coalescenceการเชื่อมติด [มีความหมายเหมือนกับ cohesion ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
senescence๑. การสู่วัยชรา๒. ภาวะสู่วัยชรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
senescenceภาวะล่วงเข้าวัยชรา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
senescenceการเสื่อมตามอายุ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
senescent-สู่วัยชรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
senescentล่วงเข้าวัยชรา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suffrutescentเป็นพุ่มกึ่งล้มลุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
screen, fluorescentจอวาวแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sceneฉาก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
scene of actionสถานที่เกิดเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
serum, convalescence; serum, convalescent; serum, convalescents'เซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, convalescent; serum, convalescence; serum, convalescents'เซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, convalescents'; serum, convalescence; serum, convalescentเซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinescent; spicularเป็นหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stage, pyrogenetic; stage of fervescence; stage, pyretogenicระยะไข้ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spicular; spinescentเป็นหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
subarborescentกึ่งไม้ต้น [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stage, defervescentระยะทุเลา, ระยะไข้สร่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stage, pyretogenic; stage of fervescence; stage, pyrogeneticระยะไข้ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stage of fervescence; stage, pyretogenic; stage, pyrogeneticระยะไข้ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obscenity in theatreการแสดงลามกอนาจารในสถานมหรสพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thermoluminescence dosimetryเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โตสิเมทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Green fluorescent proteinโปรตีนเรืองแสงสีเขียว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photoluminescenceโฟโตลูมิเนสเซนซ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Luminescenceการเปล่งแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fluorescenceการเรืองแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
x-ray fluorescenceการเรืองรังสีเอกซ์, ปรากฏการณ์การเกิดรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของธาตุที่สนใจโดยใช้พลังงานที่เหมาะสมไปกระตุ้นอะตอมของธาตุนั้น [นิวเคลียร์]
X-ray fluorescence analysisการวิเคราะห์ธาตุโดยการเรืองรังสีเอกซ์, การวิเคราะห์ธาตุในสารตัวอย่าง โดยพิจารณาจากสเปกตรัมซึ่งแสดงค่าพลังงานและความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นจากการเรืองรังสีเอกซ์ของธาตุนั้นๆ การวิเคราะห์นี้สามารถบอกชนิด และปริมาณธาตุได้ถึงระดับส่วนในล้านส่วน [นิวเคลียร์]
Thermoluminescence dosimeterอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีสะสมที่ได้รับ, อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีสะสมที่ได้รับ โดยใช้หลักการเปล่งแสงของสารเมื่อได้รับความร้อน (ดู thermoluminescence ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Thermoluminescence datingการหาอายุโดยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์, วิธีหาอายุโบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผา โบราณสถานที่ก่อสร้างด้วยอิฐและตะกอนดิน โดยอาศัยปรากฏการณ์เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ วิธีที่นิยมใช้มี 2 วิธี คือ Quartz and Feldspar Inclusion Method สามารถหาอายุตัวอย่างที่มีหินเขี้ยวหนุมานประกอบอยู่ได้ในช่วง 50 ถึง 100,000 ปี และถ้ามีหินฟันม้าประกอบอยู่ สามารถหาอายุได้ในช่วง 500 ถึง 500,000 ปี อีกวิธีหนึ่งได้แก่ Pre-dose Method สามารถหาอายุตัวอย่างที่มีหินเขี้ยวหนุมานประกอบอยู่ได้ในช่วงไม่เกิน 1,000 ปี (ดู thermoluminescence ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Thermoluminescenceเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์, ปรากฏการณ์การเปล่งแสงของสารบางชนิดเมื่อได้รับความร้อน นำมาประยุกต์ใช้วัดปริมาณรังสีที่สารนั้นดูดกลืนไว้ เช่น การวัดปริมาณรังสีด้วยทีแอลดี การหาอายุโบราณวัตถุและโบราณสถาน เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์เกิดเมื่อสารได้รับรังสีและดูดกลืนพลังงานจากรังสีไว้ ทำให้อิเล็กตรอนส่วนหนึ่งหลุดออกมา และบางส่วนจะถูกจับไว้ในผลึกที่มีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ ซึ่งเมื่อนำมากระตุ้นด้วยความร้อน อิเล็กตรอนดังกล่าวจะถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมทั้งคายพลังงานในรูปของแสง ตัวอย่างสารเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ในธรรมชาติ เช่น แร่แคลไซต์ แร่โดโลไมต์ หินฟันม้า หินเขี้ยวหนุมาน เพทาย และสารที่สังเคราะห์ขึ้น เช่น แคลเซียมฟลูออไรด์ (ดู thermoluminescence dating ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Adolescence ; Teenagersวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Adolescent psychiatryจิตเวชศาสตร์วัยรุ่น [TU Subject Heading]
Adolescent psychologyจิตวิทยาวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Aggressiveness in adolescenceความก้าวร้าวในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Assertiveness in adolescenceการกล้าแสดงออกในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Chemiluminescenceการเปล่งแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี [TU Subject Heading]
Crime scene searchesการสืบสวนในที่เกิดเหตุ [TU Subject Heading]
Damasceningคร่ำเงินคร่ำทอง [TU Subject Heading]
Fluorescenceการวาวแสง [TU Subject Heading]
Fluorescence spectroscopyฟลูออเรสเซนซ์ สเปกโตรสโคปี [TU Subject Heading]
Fluorescent antibody techniqueฟลูออเรสเซนต์ แอนติบอดี เทคนิค [TU Subject Heading]
Fluorescent lamp industryอุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ [TU Subject Heading]
Fluorescent lampsหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ [TU Subject Heading]
Happiness in adolescenceความสุขในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Health behavior in adolescenceพฤติกรรมสุขภาพในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
In situ hybridization, Fluorescenceอิน ซิตู ไฮบริไดเซซัน, ฟลูออเรสเซนซ์ [TU Subject Heading]
Love in adolescenceความรักในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Luminescenceการเปล่งแสง [TU Subject Heading]
Obscenity (Law)ลามกอนาจาร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Pregnancy in Adolescenceครรภ์ในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Red Cross and Red Crescentกาชาด [TU Subject Heading]
Self-esteem in adolescenceความภาคภูมิใจในตนเองในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Self-perception in adolescenceการรู้จักตนเองในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Setting and sceneryการจัดฉากและฉาก [TU Subject Heading]
Stage-setting and sceneryการจัดเวทีและฉาก [TU Subject Heading]
Transcendental Meditationการเข้าฌานแบบโลกุตตระ [TU Subject Heading]
Chemiluminescence เครื่องวัดระบบเคมีลูมิเนสเซน
1) เครื่องมือวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ โดยใช้ก๊าซโอโซนทำปฎิกิริยากับก๊าซไนตริกออกไซด์ ซึ่งถูกเปลี่ยนมาจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ แล้ววัดความเข้มของแสงซึ่งเกิดจากปฎิกิริยานั้น ณ ที่ความยาวคลื่นที่สูงกว่า 600 นาโนมิเตอร์ (Nanometer) หรือ 2) เครื่องมือวัดค่าแก๊สโอโซน แล้ววัดความเข้มของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานั้น ณ ที่ความยาวคลื่นระหว่าง 350 ถึง 550 นาโนมิเตอร์ [สิ่งแวดล้อม]
Abscence, Completeไตไม่กำเนิด [การแพทย์]
Acquiescence in Respondingการคล้อยตาม [การแพทย์]
Adolescenceวัยรุ่น, วัยหนุ่มสาว, วัยรุ่นสาว [การแพทย์]
Adolescence Syndrome, Delayedกลุ่มอาการเป็นหนุ่มสาวช้า [การแพทย์]
Adolescence, Psychology ofจิตวิทยาวัยรุ่น [การแพทย์]
Adolescentเด็กวัยรุ่น [การแพทย์]
Adolescent Diseasesโรคของผู้ใหญ่ [การแพทย์]
Adolescent in Crisisวิกฤตในวัยรุ่น [การแพทย์]
Adolescent Periodระยะวัยรุ่น [การแพทย์]
Adolescent Psychiatryจิตเวชศาสตร์วัยรุ่น [การแพทย์]
Adolescent Psychologyจิตวิทยาวัยรุ่น [การแพทย์]
Adolescent Typeอายุ 10 ปีไปแล้ว, ชนิดเด็กโต [การแพทย์]
Adolescent, Delayedการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวช้าเกินไป [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
crescent wrench (n) ประแจเลื่อน
matrilineal descent (n ) การสืบสกุลทางมารดา, การนับญาติข้างแม่
scenarios (n ) ปกติใช้คำว่า scenario เติม -ios เข้าไป = บทภาพยนตร์,บทถ่ายภาพยนตร์,โครงการ,แผนการ,บทละคร
scenery[ซีนเนอร์รี] (n ) ภาพหรือเหตุการณ์ที่คาดไว้ล่วงหน้า
transcend (vt) เอาชนะ
transcended the boundaries of modern Southeast Asian nations, representing larger patranscended the boundaries of modern Southeast Asian nations, representing larger patterns of influence. Scholars often resort to Indian terms to describe these influences, suggesting they existed as overlapping “mandalas.”

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've wanted to change my signature scent.ฉันตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนน้ำหอมกลิ่นประจำตัวฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
That was a bad scene, jenny. no, it wasn't, okay?นั่นเป็นฉากที่แย่มากเจนนี่ - มันไม่ใช่อย่างนั้น โอเคไหม ? Pret-a-Poor-J (2008)
Believe me, Smallville, I am a lot more obnoxious sober, and the last thing anyone wants is me making a scene at this blessed event.เชื่อเถอะ, สมอลวิลล์, ฉันไม่เมาเรื้อนหรอก, อีกอย่างทุกคนกำลังเฝ้ารอฉันกล่าวอวยพรอยู่ด้วย Committed (2008)
He's a spy, planted on my ship to destroy any hope we have of transcending death.มันเป็นสายลับที่แอบมาอยู่บนยานของเรา มันมาเพื่อที่จะทำลายความหวัง ความเป็นอมตะของเรา Dead Space: Downfall (2008)
Not as good as scenes from an Italian restaurant or...ฉากที่ดีในร้านอาหารอิตาเลียน Birthmarks (2008)
It's a genetic disease contracted by people of Mediterranean descent.มันเป็นโรคทางพันธุกรรม\ ติดต่อกันในครอบครัวของ\ ชนชาติที่อยู่รอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Joy (2008)
Crime scene!นิติเวช Last Resort (2008)
I just need a change of scenery.ฉันแค่ต้องการการเปลี่ยนแปลง Dying Changes Everything (2008)
You're through the sigmoid, into the descending colon.คุณเป็นกลับกัน ปลายลำไส้ใหญ่หย่อน Dying Changes Everything (2008)
see you are saying...we have this baby and what's case scenario we burn the baby and we do that togetherคุณจะเห็นคำพูด ... เราได้นี้ทารก และสิ่งที่กรณีสถานการณ์ Gas Pills (2008)
H. Uh... initially,I thought that this clock broke at 8:00 in the morning - at 8:00 in the morning the office was a full-blown crime scene.เอช เอ่อ... ตอนแรกผมคิดว่า นาฬิกานี่พังตอน 8 โมงเช้า And How Does That Make You Kill? (2008)
Hi. So,I compared the blood Delko collected at the crime scene to a sample taken from Nick Burnham.ฉันเทียบเลือดที่เดลโก้เก็บมาได้ กับที่ได้มาจากนิค เบอร์แนม And How Does That Make You Kill? (2008)
We found your blood at the crime scene.เราเจอเลือดของหนูที่ที่เกิดเหตุ And How Does That Make You Kill? (2008)
She's coming back from the crime scene. You got something?เธอกำลังกลับมาจากที่เกิดเหตุ คุณได้อะไรเหรอ? And How Does That Make You Kill? (2008)
They said it was okay when they released the crime scene.พวกเขาบอกว่าทำได้พอยกเลิกสถานที่เกิดเหตุแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
This programme contains very strong language and scenes of horror which some viewers may find disturbing.This programme contains very strong language and scenes of horror which some viewers may find disturbing. Episode #1.5 (2008)
Surely a proud descendant of royal portraitistsน่าภูมิใจยิ่งนัก ที่มีคนสืบสานการเขียนภาพต่อไป Portrait of a Beauty (2008)
Obscenity is obvious to any eyes Please see here!ก็เห็นชัดเจนอยู่ว่านี่เป็นภาพลามก เชิญทอดพระเนตรพะยะค่ะ Portrait of a Beauty (2008)
How can such behavior be described anything other than obscene?ภาพที่แสดงถึงกริยาลักษณะนี้ จะเป็นอะไรได้มากกว่าเป็นภาพลามก Portrait of a Beauty (2008)
Here's an inside look at how we captured a scene with Claireและนี่คือเบื้องหลังการถ่ายทำ กับฉากของแคลร์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Trying to make Hayden laugh through this whole scene.พยายามที่ทำให้ Hayden หัวเราะ ตลอดช่วงถ่ายทำ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Check out how we made this difficult sceneลองไปดูกันเองนะว่าเราทำฉากที่ยากๆนี้อย่างไร Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I'm here to talk about the sceneชั้นจะเป็นคนเล่าเกี่ยวกับฉาก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
It was a cool scene to do.มันเป็นฉากที่เจ๋งมากที่จะทำ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
In a scene like this with such complexity,ในฉากที่มีความซับซ้อนเช่นนี้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And we shot this scene on that.และเราก็ถ่ายฉากนี้ในนั้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Here's a quick inside look behind the scenesนี่คือภาพเบื้องหลังสั้นๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
In this scene, the objective was,ในฉากนี้ ที่ต้องทำคือ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
What's the worst case scenario?แผนการที่แย่ที่สุดคืออะไรล่ะ The Bank Job (2008)
All that scene just for this damned blade?เหตุการทั้งหมดที่เกิดขึ้น มันเป็นเพราะดาบต้องคำสาป The Kingdom of the Winds (2008)
We open exterior outer space scenery.พวกเราจะดิ่งไปถึงชั้นบรรยากาศของอวกาศ Bolt (2008)
It's sad when she asked to be buried in the clothes reminiscent of her love.มันเศร้าตอนที่เธอขอ... ให้ฝังเธอในชุดที่เหมือนกับของคนรักเธอ My Sassy Girl (2008)
We were first to arrive at the scene.เราเป็นพวกแรกที่มาถึง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Dancers don't need costumes or scenery anymore.นักเต้นไม่ต้องใช้เสื้อผ้าหรือฉากอีกต่อไปแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- Scented candle?- เทียนหอม \ Superhero Movie (2008)
I need 10 minutes with the scene before your men contaminate it.ผมขอ 10 นาที ก่อนที่ลูกน้องคุณจะทำหลักฐานปนเปื้อน The Dark Knight (2008)
Love transcends all differences.ความรักเอาชนะความแตกต่าง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We believe he's of Korean descent.เราเชื่อว่าเขาเป็นคนเกาหลี Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It's a very touching death scene. I cried when I wrote it.เป็นฉากตายที่ซาบซึ้งมากนะ เขียนไปยังร้องไห้ไปแน่ะ Inkheart (2008)
His fingers and even his breath brought death scenting his way like a hound on the trail."นิ้วมือ หรือแม้แต่ลมหายใจของมัน นำมาซึ่งความตาย มันดมกลิ่นได้ชัดเจนดั่ง สุนัขนักล่าผู้ชำนาญทาง Inkheart (2008)
Suz07 Lyrics Translation: roompay, IridescentSuz07 Lyrics Translation: roompay, IridescenEpisode #1.7 (2008)
And then you would feel my hands kind of descend to your lower region, kind of, uh, finding their way, massaging the skin around your clitoris, which would even stimulate the arousal even more.ว่ามือผมกำลังค่อยๆไต่ไปยังส่วนล่างของคุณ ประมาณหาทางของมันอยู่อะไรแบบนั้นน่ะ นวดผิวบริเวณ คลิทอริสของคุณหน่อย New York, I Love You (2008)
I find that term condescending!ฉันถือว่าคำๆนั้นเป็นการ เหยียดหยามฉัน! The Love Guru (2008)
Condescending. That's a big word for you.เหยียดหยาม เป็นคำที่ใหญ่โตมากสำหรับนาย The Love Guru (2008)
Prepare for scenario selection.** โปรดเลือกจำนวนคน ** WarGames: The Dead Code (2008)
Gaming scenarios detected.** ตรวจพบ ฉากเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
RIPLEY will have to play out the wargame scenario.ริปลี่ก็จะเล่นฉากวอร์เกมส์ WarGames: The Dead Code (2008)
Scenario selected.* เลือกฉาก * WarGames: The Dead Code (2008)
Scenario selected.* เลือกฉาก * WarGames: The Dead Code (2008)
Scenario selected.* เลือกฉาก * WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scenThe scene brought her words home to him.
scenJust picture to yourself the horror with which I saw the scene.
scenThe scene was a tiny mountain village in a remote section of West Virginia.
scenThere's a scent of danger.
scenThe track descends.
scenA balloon ascending into the sky.
scenThe police took some pictures of the scene of the accident.
scenHe described the scene in detail.
scenI must replace that fluorescent lamp.
scenI am descended from a graceful family.
scenIt seems that he has been at the scene of the crime.
scenThe scene was embedded in his memory.
scenThe swans on the river make a dreamlike scene.
scenExporting is a commercial activity which transcends borders.
scenThe beautiful scene comes to my mind.
scenThe river descends from the mountains to the bay below.
scenThe audience were mostly adolescents.
scenHe was excited to see the beautiful scenery.
scenI often dream of the same scene.
scenThis scenery is magnificent.
scenThe burglar was traced by one of the things he had left on the scene.
scenJapan is famous for her scenic beauty.
scenThey admired the lovely scenery.
scenThe police say there's someone pulling string behind the scenes.
scenI cannot look back on my adolescence without feeling depressed.
scenThe scenery is beautiful beyond description.
scenThe air was scented with spring flowers.
scenI think it true that he was not at the scene.
scenThere's also a great deal of so called behind-the-scenes work.
scenHe descended to stealing.
scenThe lotus blossoms diffused an inexpressibly pleasant scent.
scenThe dog has a keen scent.
scenThe scene impressed itself on my memory.
scenHow long adolescence continues is determined by biological factors.
scenWho's pulling the strings behind the scenes?
scenHe ascended the ladder halfway.
scenThis district is known for its beautiful scenery.
scenRecent comics have too many violent and sexual scenes.
scenThey rushed to the scene of the traffic accident.
scenHe saw the scene by accident.
scenHer exotic perfume has a subtle scent.
scenEducation about birth control might help cut down on adolescent pregnancies.
scenThe scenery diverted the driver's attention from the road.
scenThey showed the scene in slow motion.
scenThe road ascends gently here.
scenHe did nothing but stand watching the scene.
scenThis is the same car that was left at the scene of the crime.
scenThe beautiful scene of a lake was not able to be enjoyed because of rain and fog.
scenThis scene was branded on her memory.
scenThe spread of television enables us to enjoy the scenery of foreign countries.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำต้องห้าม[N] taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย
คำลามก[N] obscene word, See also: lewd word, Example: หนังสือการ์ตูนในปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยที่มีทั้งภาพและคำลามกเต็มไปหมด, Thai definition: คำที่ความหมายหยาบช้า สกปรก
ทางลง[N] route of descent, See also: way down, Ant. ทางขึ้น, Example: เด็กๆ แอบตรงมุมตึกใกล้บันไดทางลงคอยส่งเสียงแกล้งทำให้คนเดินผ่านตกใจ
วัยหนุ่มวัยสาว[N] teen-age, See also: adolescent, young, Syn. วัยรุ่น, วัยกำดัด, วัยหนุ่มสาว, วัยเอ๊าะ, วัยแรกรุ่น, Ant. วัยชรา, วัยแก่, Example: ปัญหาที่เกิดในครอบครัวมักเป็นปัญหาระหว่างผู้ใหญ่กับวัยหนุ่มวัยสาวที่ไม่ลงรอยกัน, Count unit: วัย, Thai definition: ระยะเวลาของอายุที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งมีอายุมากกว่าวัยเด็กแต่ยังไม่ถึงวัยผู้ใหญ่
บทภาพยนตร์[N] screenplay, See also: scenario, Example: ภาพยนตร์ดำเนินเรื่องตามบทภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดตรงตามบทประพันธ์ดั้งเดิม, Thai definition: บทที่กำหนดการแสดงและการถ่ายทำ
วัยโจ๋[N] teenager, See also: adolescent, Syn. วัยจ๊าบ, วัยรุ่น, วัยคะนอง, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้ดูสดชื่นแจ่มใสเหลือเกิน จนทำให้วัยโจ๋ที่เดินอยู่บนถนนร้องออกมาเสียงดัง, Count unit: คน, Thai definition: วัยรุ่นที่กำลังคะนอง
สถานที่เกิดเหตุ[N] scene of the accident/ attack/ crime
สถานที่พักฟื้น[N] sanatorium, See also: convalescent hospital
จัดฉาก[V] set the scene, Example: สิ่งที่พวกผมทำลงไปนั้น ผมทำด้วยความจริงใจ ไม่ได้สร้างภาพหรือจัดฉากแต่อย่างใด, Thai definition: สร้างสิ่งต่างๆ หรือสถานการณ์ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น
จัดฉาก[V] arrange the scenery, See also: prepare the scenery, Example: ทีมงานช่วยกันจัดฉากบนเวทีเพื่อเตรียมการแสดงในคืนนี้, Thai definition: จัดสถานที่เพื่อใช้ในการแสดง
หนังสือโป๊[N] pornographic book, See also: porno book, obscene book, Syn. หนังสือลามก, Example: รัฐบาลตั้งท่าขึงขังที่จะเอาโทษคนขายหนังสือโป๊, Count unit: เล่ม
วัยหนุ่มสาว[N] youth, See also: boyhood, girlhood, adolescence, salad days, Syn. วัยหนุ่มวัยสาว, Example: เราได้เห็นอิทธิพลของความรัก และการเป็นเจ้าของจากความรักในวัยหนุ่มสาวอย่างมากมาย ในวรรณกรรมจำนวนมาก
วัยแรกรุ่น[N] puberty, See also: adolescence, teens, Example: วัยของเธอเพิ่งย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นควรจะได้สัมผัสกับโลกอันสดสวย, Thai definition: วัยที่เข้าสู่วัยหนุ่มสาว
หยาบโลน[ADJ] indecent, See also: obscene, lewd, filthy, dirty, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เพลงนี้มีเนื้อหาหยาบโลน ไม่รู้กล้าแต่งออกมาได้อย่างไร, Thai definition: ที่ไม่สุภาพ, ที่ไม่เรียบร้อย, ที่ทะลึ่งตึงตัง
หยาบโลน[ADV] obscenely, See also: indecently, lewdly, vulgarly, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เขาชอบพูดหยาบโลนบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย, Thai definition: อย่างไม่สุภาพ, อย่างไม่เรียบร้อย, อย่างทะลึ่งตึงตัง
หอมกรุ่น[ADJ] scented, See also: sweet smelling, fragrant, Syn. หอม, Ant. เหม็น, Example: ท่านยื่นกระเช้าดอกไม้หอมกรุ่นให้กับหล่อน, Thai definition: ลักษณะที่ยังมีกลิ่นหอมอยู่ตลอด
หลอดไฟ[N] light bulb, See also: incandescent lamp, Syn. หลอดไฟฟ้า, Example: หลอดไฟให้แสงสว่างเวลากลางคืน, Count unit: หลอด, Thai definition: อุปกรณ์ที่ให้ความสว่างโดยใช้พลังงานไฟฟ้า
ตัดฉาก[V] (the scene) cut from sth to sth, See also: change the scene, Syn. เปลี่ยนฉาก, ตัดตอน, Example: ละครตัดฉากกลับมาที่บ้านนางเอก
กลิ่นไอ[N] odor, See also: miasma, smell, scent, aroma, Syn. กลิ่น, กลิ่นอาย, Example: เราต้องพยายามหาที่ร่มครึ้ม สงบเงียบ ปราศจากกลิ่นไอของอ้ายสัตว์ร้ายสองขา
ชั้นหลัง[N] next generation, See also: later generation, posterity, offspring, descendants, Syn. รุ่นถัดมา, รุ่นหลัง, Example: การแต่งกายของตัวละครดึกดำบรรพ์ในชั้นหลังคงจะเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิม
เถลิงราชสมบัติ[V] ascend the throne, See also: enthrone, be crowned as a king, Syn. เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ, ขึ้นครองราชสมบัติ, ครองราชย์, Example: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีเสด็จเถลิงราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325
เรือง[ADJ] shining, See also: glowing, bright, glittering, brilliant, fluorescent, Syn. สุกสว่าง, สุกใส, เรืองรอง, Ant. มืด, Example: ท้องฟ้าแห่งความหวังก็ดูจะมีทางทอแสงเรืองได้
แรกรุ่น[N] adolescent, See also: budding youth, Syn. วัยแรกรุ่น, รุ่นกระเตาะ, Example: สิทธิ์ได้เข้าร่วมวงสนทนาดังกล่าวมาตั้งแต่แรกรุ่น
ลอยฟ้า[ADV] excellently, See also: superbly, transcendently, Syn. ลอยเมฆ, วิเศษ, เลิศ, Example: เขาได้รับการยกย่องอย่างลอยฟ้า
หอม[ADJ] fragrant, See also: scented, aromatic, odoriferous, sweet-scented, Ant. เหม็น, Example: หญ้าหมักที่ดีควรมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นผักดองหรือมะม่วงดอง, Thai definition: มีกลิ่นดี
อนาจาร[N] obscenity, See also: bad or immoral conduct, shameful behaviour, Example: การเปลือยในที่สาธารณะเช่นนั้นน่าอุจาด เป็นอนาจาร, Thai definition: ความประพฤติชั่ว, ความประพฤติน่าอับอาย, ความประพฤตินอกรีตนอกแบบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อนาจาร[V] be lewd, See also: be pornographic, be obscene, be immoral, Syn. ลามก, ลามกอนาจาร, Example: พลเมืองดีช่วยเหลือเนตรนารีให้รอดพ้นอันตรายจากการถูกคนร้ายทำร้ายร่างกาย และกระทำอนาจาร, Thai definition: น่าบัดสี, ทำให้เป็นที่อับอาย, เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในด้านความดีงาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อนุชน[N] next generation, See also: posterity, descendant, Syn. คนรุ่นหลัง, คนรุ่นต่อไป, Example: เราผู้เป็นอนุชนควรภูมิใจ และช่วยกันผดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้
อบ[V] perfume, See also: scent, fumigate, fume, Example: การทำอาหารหวานมีการเสริมรสให้เด่นขึ้นโดยการนำไปอบให้หอม, Thai definition: ปรุงกลิ่นด้วยควันหรือรมด้วยกลิ่นในที่ที่ควันหรือกลิ่นกระจายออกไปไม่ได้
อภิธรรม[N] excellent law, See also: higher doctrine, transcendental law, metaphysics, Example: การสวดหน้าศพมีการจัดตั้งเครื่องบูชา และจัดที่สำหรับพระสวดอภิธรรมในเวลากลางคืน, Thai definition: ชื่อธรรมะชั้นสูง มี 7 คัมภีร์ นิยมใช้สวดในงานศพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อวตาร[V] be reincarnated, See also: descend from heaven, Example: พระนารายณ์ได้อวตารลงมาในโลกเป็นพระกฤษณะ ในร่างของมนุษย์, Thai definition: แบ่งภาคมาเกิดในโลก (ใช้แก่พระนารายณ์), Notes: (สันสกฤต)
ลามก[ADJ] pornographic, See also: filthy, lewd, obscene, indecent, dirty, smutty, Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต, Example: รัฐบาลตั้งท่าขึงขังที่จะเอาโทษคนขายหนังสือลามก, Notes: (บาลี)
ลามก[V] be indecent, See also: be obscene, be smutty, be dirty, be filthy, Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต, Example: เขาเชื่อมั่นว่าเรื่องของเราไม่ผิดศีลธรรม ไม่ลามก, Notes: (บาลี)
โลน[ADJ] rude, See also: obscene, vulgar, coarse, rough, indecent, Syn. หยาบโลน, ลามก, Example: ผู้ชายคนนี้ชอบแสดงกิริยาโลนกับผู้หญิงหลายคนแล้ว, Thai definition: ที่หยาบคาย, ที่ไปในทางลามก
วัยกำดัด[ADJ] teenage, See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young, Syn. รุ่นหนุ่ม, รุ่นสาว, วัยรุ่น, Example: ในนิตยสารมีรูปนางเอกหนังวัยกำดัดที่ดังระเบิดเถิดเทิงในสมัยนั้น, Thai definition: ที่มีอายุเข้าสู่ช่วงหนุ่มสาวหรืออายุรุ่นหนุ่มสาว
วัยรุ่น[ADJ] teenage, See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young, Example: มีผู้กล่าวว่านักแสดงนักร้องวัยรุ่นในบ้านเรานั้นส่วนมากจะเป็นผู้มีปัญหามาก่อน, Thai definition: ที่มีอายุเข้าสู่ช่วงหนุ่มสาว
วัยรุ่น[N] teenager, See also: adolescent, youth, juvenile, Example: เมื่อตำรวจตรวจค้นห้องพักจึงพบวัยรุ่นชายหญิงอีก 8 คนล้วนอยู่ในอาการมึนเมา, Thai definition: ระยะที่เข้าสู่ช่วงหนุ่มสาว
วัยสาว[N] young girl, See also: adolescent, teenage, juvenile, Syn. สาว, วัยแรกรุ่น, Example: สีสันของงานนี้คงหนีไม่พ้นเหล่าดาราวัยสาวที่มาร่วมงาน, Thai definition: ผู้หญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็ก
วิว[N] view, See also: landscape, panorama, perspective, scene, Syn. ทิวทัศน์, Example: บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏเห็นตามธรรมชาติ
สาว[ADJ] young, See also: adolescent, juvenile, youthful, Ant. แก่, Example: เธอคือนางเอกสาวซึ่งเพิ่งก้าวเข้ามาในวงการ, Thai definition: เกี่ยวกับหญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยมตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
สืบสกุล[V] be descended from, Syn. สืบเชื้อสาย, สืบสาย, Example: คนจีนปรารถนาจะได้บุตรคนโตเป็นชายเพื่อจะได้สืบสกุลต่อไป, Thai definition: สืบต่อวงศ์ตระกูล
สืบสาย[V] be descended from, See also: originate, Syn. สืบเชื้อสาย, สืบสกุล, Example: สมเด็จพระจักรพรรดิของเขาสืบสายมาจากเทพเจ้าโดยตรง, Thai definition: สืบต่อวงศ์ตระกูล
สืบสายโลหิต[V] be descended from, See also: originate, Syn. สืบสายเลือด, Example: ท่านสืบสายโลหิตมาจากพระเจ้าตากสิน
หน่อ[N] child, See also: son, lineage, ancestry, descent, Example: เขาเป็นถึงหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ เขาไม่สนใจเธอหรอก, Thai definition: ลูก, ลูกชาย, เชื้อสาย
หนุ่ม[ADJ] young, See also: adolescent, youthful, juvenile, Syn. ชายหนุ่ม, Ant. สาว, ผู้หญิง, สตรี, Example: นักสะสมผู้นี้เริ่มต้นเก็บรวบรวมของเก่าแก่ต่างๆ มาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่ม, Thai definition: เรียกชายที่ยังไม่แก่ตามวัย
หนุ่ม[N] lad, See also: laddie, boy, youth, adolescence, Syn. ชายหนุ่ม, Ant. สาว, ผู้หญิง, สตรี, Example: หล่อนกลับบ้านมาพร้อมด้วยหนุ่มชาวกรุงแต่งตัวโก้เหมือนพระเอกหนัง, Thai definition: ชายที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยม อายุ 15 ปีขึ้นไป
หลอดนีออน[N] neon lamp, See also: fluorescent light, Syn. นีออน, หลอดฟลูออเรสเซนต์, Example: หลอดนีออนประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่าหลอดไส้, Count unit: หลอด, Thai definition: หลอดไฟเรืองแสงที่ให้ความสว่าง, Notes: (อังกฤษ)
ที่พักฟื้น[N] convalescent home, Example: ในสมัยก่อนบางปูเป็นสถานที่ที่พักฟื้นของทหารที่ได้รับบาดเจ็บ, Thai definition: สถานที่ที่ใช้พักผ่อนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ เมื่อหายเจ็บป่วย
เนื้อเรื่อง[N] plot, See also: outline, story, scenario, subject, Syn. เรื่องราว, Example: ภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องยกย่องวีรกรรมการเสียสละเพื่อชาติ, Thai definition: สาระของเรื่อง
เค้าโครงเรื่อง[N] plot, See also: outline, story line, scenario, Syn. โครงเรื่อง, เค้าเรื่อง, Example: เธอช่วยเล่าย่อๆ พอให้เห็นเค้าโครงเรื่องเท่านั้นก็พอ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องคร่าวๆ หรือเรื่องย่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral   FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อวตาร[n.] (awatān) EN: be reincarnated ; descend from heaven   FR: s'incarner
บทภาพยนตร์[n.] (botphāpphayon) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script   FR: scénario [m] ; script [m]
บุตรหลาน[n.] (butlān) EN: descendant ; lineage   
ฉาก[n.] (chāk) EN: act ; episode ; scene   FR: acte [m] ; épisode [m] ; scène [f]
ฉาก[n.] (chāk) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene   FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
ฉาก[n.] (chāk) EN: scenery ; landscape   
ฉากละกร[n.] (chāk lakhøn) EN: scenery   FR: décor [m] ; décors [mpl]
ชักใย[v. exp.] (chak yai) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene   FR: tirer les ficelles
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion   FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
เชื้อพระวงศ์[n. exp.] (cheūa phra wong) EN: scion of a royal house   FR: descendance royale [f]
เชื้อสาย[n.] (cheūasāi) EN: lineage   FR: lignée [f] ; descendance [f] ; agnat [m] (vx)
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce   FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
ช่อดอก[n.] (chø døk) EN: infloresence   FR: inflorescence [f]
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ช่วงวัยรุ่น[n. exp.] (chūang wairun) FR: période de l'adolescence [f]
ได้กลิ่น[v.] (dāiklin) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff   FR: sentir ; flairer
ดรุณ[n.] (darun) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth   FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
ดรุณ[adj.] (darun) EN: youthful ; adolescent ; young   FR: adolescent ; jeune
ดรุณี[n.] (darunī) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl   FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็ก[n.] (dek) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl   FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กสาว[n. exp.] (dek sāo) FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็กหญิง ; ด.ญ[n.] (dekying) EN: girl ; young girl ; teenager   FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f]
เดือนขึ้น[n. exp.] (deūoen kheun) EN: crescent moon   FR: lune croissante [f]
เดือนเสี้ยว[n. exp.] (deūoen sīo) EN: crescent moon   
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent   FR: sentir ; inhaler ; renifler
ดมกลิ่น[v.] (dom klin) EN: smell ; scent ; sniff   FR: sentir ; renifler
โด่ง[adj.] (dong) EN: rising ; ascending ; high   FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé
ไฟนีออน[n.] (fai nīøn) EN: neon light   FR: néon [m] ; tube fluorescent [m]
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachømamūng) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence   
ฝนชะลาน[n.] (fonchalān) EN: rain washing away the mango inflorescence   
หอม[adj.] (høm) EN: flagrant ; sweet-scented ; sweet-smelling ; aromatic ; odoriferous ; scented   FR: parfumé ; odoriférant (litt.) ; aromatique
หัวน้ำลง[n.] (hūanāmlong) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide   FR: début de la marée descendante [m]
หัวปลี[n. exp.] (hūaplī) EN: banana blossom ; bud end of a flowering banana stalk ; edible inflorescence of a banana plant   FR: partie comestible de l'inflorescence du bananier [f]
จัดฉาก[v. exp.] (jat chāk) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage   FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène
จองหอง[v.] (jønghøng) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; be condescending   FR: être arrogant ; être hautain ; être orgueilleux
จุดเกิดเหตุ[n. exp.] (jut koēt hēt) EN: scene   
กามตัณหา[n.] (kāmmatanhā) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence   FR: volupté [f] ; jouissance [f] ; sensualité [f] ; plaisir charnel [m] ; lascivité = lasciveté [f] ; concupiscence [f]
การขึ้น[n.] (kān kheun) EN: increasing ; rise ; raising the price   FR: montée [f] ; ascension [f] ; hausse [f]
การลง[n.] (kān long) FR: descente [f]
การเรืองแสง[n.] (kān reūangsaēng) FR: fluorescence [f]
การสมมติสภาพที่เลวร้ายที่สุด[n. exp.] (kān sommot saphāp thī lēorāi thīsut) EN: worst-case scenario   
ก้าวพ้น[v.] (kāophon) EN: transcend   
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ขาขึ้น[X] (khākheun) EN: on the way up ; ascent   
ขาลง[X] (khālong) EN: on the way down ; descent   
คำพูดสัปดน[n. exp.] (khamphūt sappadon) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language   FR: langage obscène [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCENE    S IY1 N
SCENT    S EH1 N T
SCENES    S IY1 N Z
SCENTS    S EH1 N T S
SCENIC    S IY1 N IH0 K
ASCEND    AH0 S EH1 N D
ASCENT    AH0 S EH1 N T
ASCENDS    AH0 S EH1 N D Z
NASCENT    N EY1 S AH0 N T
OBSCENE    AH0 B S IY1 N
DESCEND    D AH0 S EH1 N D
DESCENT    D AH0 S EH1 N T
SCENTED    S EH1 N T AH0 D
SCENERY    S IY1 N ER0 IY0
OBSCENE    AA0 B S IY1 N
SCENARIO    S AH0 N EH1 R IY0 OW0
DESCENZA    D EH0 SH EH1 N Z AH0
CRESCENT    K R EH1 S AH0 N T
ASCENDED    AH0 S EH1 N D AH0 D
ASCENCIO    AA0 S CH EH1 N CH IY0 OW0
DESCENDS    D AH0 S EH1 N D Z
DISCENZA    D IH2 S CH EH1 N Z AH0
DESCENTS    D AH0 S EH1 N T S
DASCENZO    D AA0 S CH EH1 N Z OW0
DESCENDED    D AH0 S EH1 N D AH0 D
SCENARIOS    S AH0 N EH1 R IY0 OW0 Z
OBSCENITY    AH0 B S EH1 N AH0 T IY0
TUMESCENT    T UW0 M EH1 S AH0 N T
CRESCENZO    K R EH0 S CH EH1 N Z OW0
ASCENDANT    AH0 S EH1 N D AH0 N T
TRANSCEND    T R AE0 N S EH1 N D
ASCENDING    AH0 S EH1 N D IH0 NG
ASCENSION    AH0 S EH1 N SH AH0 N
QUIESCENT    K W AY0 EH1 S AH0 N T
OBSCENELY    AA0 B S IY1 N L IY0
CRESCENDO    K R IH0 SH EH1 N D OW0
SCENERIES    S IY1 N ER0 IY0 Z
CRESCENZI    K R EH0 S CH EH1 N Z IY0
DESCENDENT    D AH0 S EH1 N D AH0 N T
ADOLESCENT    AE2 D AH0 L EH1 S AH0 N T
PLASCENCIA    P L AA0 S CH EH1 N CH AH0
ADOLESCENT    AE2 D OW0 L EH1 S AH0 N T
ASCENDANCE    AH0 S EH1 N D AH0 N S
EVANESCENT    EH2 V AH0 N EH1 S AH0 N T
CONDESCEND    K AA2 N D AH0 S EH1 N D
ASCENDANCY    AH0 S EH1 N D AH0 N S IY0
ASCENDENCY    AH0 S EH1 N D AH0 N S IY0
DESCENDANT    D AH0 S EH1 N D AH0 N T
DESCENDING    D AH0 S EH1 N D IH0 NG
IRIDESCENT    IH2 R AH0 D EH1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scene    (n) (s ii1 n)
scent    (v) (s e1 n t)
ascend    (v) (@1 s e1 n d)
ascent    (n) (@1 s e1 n t)
scenes    (n) (s ii1 n z)
scenic    (j) (s ii1 n i k)
scents    (v) (s e1 n t s)
ascends    (v) (@1 s e1 n d z)
ascents    (n) (@1 s e1 n t s)
descend    (v) (d i1 s e1 n d)
descent    (n) (d i1 s e1 n t)
nascent    (j) (n a1 s n t)
obscene    (j) (@1 b s ii1 n)
scenery    (n) (s ii1 n @ r ii)
scented    (v) (s e1 n t i d)
ascended    (v) (@1 s e1 n d i d)
crescent    (n) (k r e1 s n t)
descends    (v) (d i1 s e1 n d z)
descents    (n) (d i1 s e1 n t s)
scenario    (n) (s i1 n aa1 r i@ @)
scenting    (v) (s e1 n t i ng)
ascendant    (n) (@1 s e1 n d @ n t)
ascendent    (n) (@1 s e1 n d @ n t)
ascending    (v) (@1 s e1 n d i ng)
ascension    (n) (@1 s e1 n sh @ n)
crescendo    (n) (k r i1 sh e1 n d ou)
crescents    (n) (k r e1 s n t s)
damascene    (v) (d a1 m @ s ii n)
descended    (v) (d i1 s e1 n d i d)
obscenely    (a) (@1 b s ii1 n l ii)
obscenity    (n) (@1 b s e1 n i t ii)
quiescent    (j) (k w ai1 e1 s n t)
renascent    (j) (r i1 n a1 s n t)
scenarios    (n) (s i1 n aa1 r i@ u z)
scenarist    (n) (s i1 n aa1 r i s t)
scentless    (j) (s e1 n t l @ s)
senescent    (j) (s i1 n e1 s n t)
transcend    (v) (t r a1 n s e1 n d)
tumescent    (j) (t y uu1 m e1 s n t)
adolescent    (n) (a2 d @ l e1 s n t)
ascendancy    (n) (@1 s e1 n d @ n s ii)
ascendants    (n) (@1 s e1 n d @ n t s)
ascendency    (n) (@1 s e1 n d @ n s ii)
ascendents    (n) (@1 s e1 n d @ n t s)
ascensions    (n) (@1 s e1 n sh @ n z)
condescend    (v) (k o2 n d i s e1 n d)
crescendos    (n) (k r i1 sh e1 n d ou z)
damascened    (v) (d a1 m @ s ii n d)
damascenes    (v) (d a1 m @ s ii n z)
descendant    (n) (d i1 s e1 n d @ n t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見渡す[みわたす, miwatasu] Thai: สำรวจดู English: to survey (scene)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abkömmling {m}descendant; descendent [Add to Longdo]
Abstieg {m}; Heruntersteigen {n}; Hinuntersteigen {n}; Talfahrt {f} | Abstiege {pl}descent | descents [Add to Longdo]
Abstiegshilfe {f}aid in descending [Add to Longdo]
Adoleszenz {f}; Zeit des Erwachsenwerdens; jugendliches Alteradolescence [Add to Longdo]
Alterungsprozess {m}; Seneszenz {f}senescence [Add to Longdo]
Anstieg {m}ascent [Add to Longdo]
Aszendent {m} | Aszendenten {pl}ascendent | ascendents [Add to Longdo]
Aufsteigen {n}ascension [Add to Longdo]
Aufstieg {m}ascendency [Add to Longdo]
Aufstieg {m}; Besteigung {f} | Aufstiege {pl}; Besteigungen {pl}ascent | ascents [Add to Longdo]
Ausblühung {f}efflorescence; scum [Add to Longdo]
Auslaufmodell {n}discontinued model; obsolescent model [Add to Longdo]
Begehrlichkeit {f}concupiscence [Add to Longdo]
Blüte {f}florescence [Add to Longdo]
Blütezeiten {n}florescences [Add to Longdo]
Bogen {m}crescent; crescent-shaped object [Add to Longdo]
Brandstelle {f} | Brandstellen {pl}scene of fire | scenes of fire [Add to Longdo]
Brausepulver {n}effervescent powder [Add to Longdo]
Brausetablette {f}fizzy tablet; effervescent tablet [Add to Longdo]
Bühne {f}; Schauplatz {m}scene [Add to Longdo]
Christi Himmelfahrtthe Ascension [Add to Longdo]
Crescendo {n} [mus.]swell [Add to Longdo]
Domination {f} | Dominationen {pl}ascendence | ascendences [Add to Longdo]
Drehbuch {n}; Szenario {n} | Drehbücher {pl}scenario | scenarios [Add to Longdo]
Drogenszene {f}drug scene [Add to Longdo]
Duft {m}; Gerucht {m}scent [Add to Longdo]
Duftstoff {m} | Duftstoffe {pl}scent | scents [Add to Longdo]
Einfluss {m} | Einflüsse {pl}ascendancy | ascendancies [Add to Longdo]
Einfahrt {f} (Bergbau)descent [Add to Longdo]
Entstehung {f} | Entstehungen {pl}nascency | nascencies [Add to Longdo]
Ergebung {f}acquiescence [Add to Longdo]
Erglühen {n}incandescence [Add to Longdo]
Erhabenheit {f} | Erhabenheiten {pl}transcendence | transcendency [Add to Longdo]
Erholungsurlaub {m}; Erholungsaufenthalt {m}holiday; holiday for convalescence [Add to Longdo]
Erinnerung {f} an | Erinnerungen {pl}reminiscence | reminiscences [Add to Longdo]
Erinnerungsvision {f}reminiscential [Add to Longdo]
Fährte {f}scent [Add to Longdo]
Fäulnis {f}putrescence [Add to Longdo]
Fitnesscenter {n}fitnesscenter [Add to Longdo]
Fluoreszenz {f}fluorescence [Add to Longdo]
Gefälle {n}; Senkung {f}; Abhang {m}; Abfall {m}descent [Add to Longdo]
Genesende {m,f}; Genesenderconvalescent [Add to Longdo]
Genesungsheim {n}convalescent home [Add to Longdo]
Geruchssinn {m}scent [Add to Longdo]
Glühlampe {f} | Glühlampen {pl}incandescent lamp | incandescent lamps [Add to Longdo]
Glühstrumpf {m}incandescent mantle [Add to Longdo]
Grünwerden {n}viridescent [Add to Longdo]
Herablassung {f}condescension [Add to Longdo]
Herkunft {f}; Abstammung {f}; Geburt {f}descent [Add to Longdo]
Himmelfahrtstag {m}; Christi Himmelfahrt {f}Ascension Day; Ascension Thursday [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
さく果;さっ果;蒴果(oK)[さくか(さく果;蒴果);さっか(さっ果;蒴果), sakuka ( saku ka ; i ka ); sakka ( satsu ka ; i ka )] (n) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
へりくだった[, herikudatta] (exp) condescending; modest [Add to Longdo]
アウロノカラスチュアートグランティ[, auronokarasuchua-togurantei] (n) flavescent peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara stuartgranti) [Add to Longdo]
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties) [Add to Longdo]
アシュケナジム[, ashukenajimu] (n) (See セファルディム) Ashkenazim (Jews of Central European descent) [Add to Longdo]
アジア系[アジアけい, ajia kei] (n,n-pref) Asian; (person) of Asian descent; Asian- (e.g. Asian-American) [Add to Longdo]
アセンダ[, asenda] (n) {comp} ascender [Add to Longdo]
エレクトロルミネセンス;エレクトロルミネッセンス[, erekutororuminesensu ; erekutororuminessensu] (n) {comp} electroluminescence; electro-luminescence; electronic luminescence; EL [Add to Longdo]
オタリア[, otaria] (n) South American sea lion (Otaria flavescens) (lat [Add to Longdo]
オリジナルシナリオ[, orijinarushinario] (n) original scenario [Add to Longdo]
カイヤン[, kaiyan] (n) sutchi catfish (Pangasianodon hypophthalmus); iridescent shark catfish [Add to Longdo]
カスリイシモチ[, kasuriishimochi] (n) iridescent cardinalfish (Apogon kallopterus) [Add to Longdo]
キイロオオトカゲ[, kiiroootokage] (n) yellow monitor (Varanus flavescens, species of asian carnivorous monitor lizard found in India, Pakistan, Nepal and Bangladesh) [Add to Longdo]
キイロハギ;イエロー・タン;イエロータン[, kiirohagi ; iero-. tan ; iero-tan] (n) yellow tang (Zebrasoma flavescens, species of Pacific tang) [Add to Longdo]
キスシーン[, kisushi-n] (n) kiss scene [Add to Longdo]
クレセント[, kuresento] (n) crescent [Add to Longdo]
クレッシェンド;クレシェンド[, kuresshiendo ; kureshiendo] (n) crescendo (ita [Add to Longdo]
クレッセント[, kuressento] (n) crescent [Add to Longdo]
クロミスキネラセンス;ダスキークロミス[, kuromisukinerasensu ; dasuki-kuromisu] (n) green puller (Chromis cinerascens); green chromis [Add to Longdo]
サークライン[, sa-kurain] (n) circular fluorescent lamp (Circuline) [Add to Longdo]
シーン[, shi-n] (n,n-suf) scene; (P) [Add to Longdo]
シーンタフネス性[シーンタフネスせい, shi-ntafunesu sei] (n) ability of a video camera to hold a scene steady (wasei [Add to Longdo]
シナリオ[, shinario] (n) scenario; (P) [Add to Longdo]
シナリオライター[, shinarioraita-] (n) scenario writer; (P) [Add to Longdo]
シプレ調[シプレちょう, shipure chou] (n) Chypre fragrance (family of scents including sage, lavender, and oak moss, used in perfumes) [Add to Longdo]
スカイライン[, sukairain] (n) (1) skyline; (2) scenic mountain road; (P) [Add to Longdo]
セファルディム[, sefarudeimu] (n) (See アシュケナジム) Sephardim (Jews of Spanish or Portuguese descent) [Add to Longdo]
セラチア菌[セラチアきん, serachia kin] (n) Serratia marcescens [Add to Longdo]
ディセンダ[, deisenda] (n) {comp} descender [Add to Longdo]
デクレッシェンド[, dekuresshiendo] (n) decrescendo (ita [Add to Longdo]
トップシーン[, toppushi-n] (n) top scene [Add to Longdo]
パーシ人[パーシじん, pa-shi jin] (n) Parsee; Parsi (adherent of Zoroastrianism, esp. descendants of those who fled to India to escape persecution in Persia) [Add to Longdo]
フゼア調[フゼアちょう, fuzea chou] (n) Fougere fragrance (family of scents including coumarin, oak moss, lavender, and geranium oil, used in perfumes) [Add to Longdo]
プレスコ[, puresuko] (n) (abbr) prescoring (recording the music or sound effects before filming a scene) [Add to Longdo]
プロセニアム[, puroseniamu] (n) proscenium [Add to Longdo]
プロセニアムアーチ[, puroseniamua-chi] (n) proscenium arch [Add to Longdo]
ベッドシーン[, beddoshi-n] (n) (abbr) bedroom scene [Add to Longdo]
マーガレット;マガレイト;マガレート[, ma-garetto ; magareito ; magare-to] (n) (1) marguerite (Chrysanthemum frutescens); (2) Japanese women's hairstyle comprised of a long braid tied up in a loop with a ribbon (ca. 1885) [Add to Longdo]
ムラサキギンザメ[, murasakiginzame] (n) purple chimaera (Hydrolagus purpurescens, species of cartilaginous fish found in Japan and the Hawaiian Islands) [Add to Longdo]
モッブシーン[, mobbushi-n] (n) mob scene [Add to Longdo]
ヤマブキベラ[, yamabukibera] (n) yellow-brown wrasse (Thalassoma lutescens); sunset wrasse; green moon wrasse [Add to Longdo]
ラストシーン[, rasutoshi-n] (n) last scene (e.g. of a movie) [Add to Longdo]
ラブシーン[, rabushi-n] (n) love scene [Add to Longdo]
ルミネッセンス;ルミネセンス[, ruminessensu ; ruminesensu] (n) luminescence [Add to Longdo]
レミニセンス[, reminisensu] (n) reminiscence [Add to Longdo]
ロージーゴートフィッシュ[, ro-ji-go-tofisshu] (n) rosy goatfish (Parupeneus rubescens) [Add to Longdo]
ワンシーン[, wanshi-n] (n) one scene (e.g. in a movie) [Add to Longdo]
[あおい(P);アオイ, aoi (P); aoi] (n) (1) (uk) (See 銭葵,冬葵) mallow (any plant of family Malvaceae); (2) (See 二葉葵) Asarum caulescens (species of wild ginger); (3) (hollyhocks (genus Alcea) are part of the mallow family) (See 立葵) hollyhock; (P) [Add to Longdo]
旭日昇天[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上弦[shàng xián, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˊ, ] to wind; to tighten; crescent moon; first quarter or waxing moon [Add to Longdo]
上升[shàng shēng, ㄕㄤˋ ㄕㄥ, / ] rise; go up; ascend [Add to Longdo]
下去[xià qu, ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩ˙, ] to go down; to descend; to go on; to continue [Add to Longdo]
下界[xià jiè, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, ] lower bound (math.); world of mortals; (of Gods) to descend to the world of mortals [Add to Longdo]
中产[zhōng chǎn, ㄓㄨㄥ ㄔㄢˇ, / ] middle class; to ascend to the middle class [Add to Longdo]
乙状结肠[yǐ zhuàng jié cháng, ㄧˇ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, / ] sigmoid colon (anat.); bent colon, linking the descending colon to the rectum [Add to Longdo]
九寨沟[jiǔ zhài gōu, ㄐㄧㄡˇ ㄓㄞˋ ㄍㄡ, / ] Jiuzhaigou area of Ngawa Tibetan Qiang prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州, northwest Sichuan, a scenic fairyland and nature reserve [Add to Longdo]
事发地点[shì fā dì diǎn, ㄕˋ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] the scene of the incident [Add to Longdo]
亚裔[yà yì, ㄧㄚˋ ㄧˋ, / ] of Asian descent [Add to Longdo]
亮菌[liàng jūn, ㄌㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ, ] Armillariella tabescens (mushroom used in trad. Chinese medicine) [Add to Longdo]
传人[chuán rén, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] to teach; to impart; a disciple; descendant [Add to Longdo]
光景[guāng jǐng, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄥˇ, ] circumstances; scene; about; probably [Add to Longdo]
内幕[nèi mù, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ, / ] inside story; non-public information; behind the scenes; internal [Add to Longdo]
分封[fēn fēng, ㄈㄣ ㄈㄥ, ] to divide and confer (property on one's descendants) [Add to Longdo]
别有洞天[bié yǒu dòng tiān, ㄅㄧㄝˊ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄢ, / ] place of charm and beauty; scenery of exceptional charm; completely different world [Add to Longdo]
到场[dào chǎng, ㄉㄠˋ ㄔㄤˇ, / ] to show up; present (at the scene) [Add to Longdo]
剧变[jù biàn, ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] fast change of scene [Add to Longdo]
[shèng, ㄕㄥˋ, / ] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task) [Add to Longdo]
胜地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, / ] well-known scenic spot [Add to Longdo]
升天[shēng tiān, ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, ] to ascend to heaven [Add to Longdo]
升结肠[shēng jié cháng, ㄕㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, / ] ascending colon (anat.); first section of large intestine [Add to Longdo]
名胜[míng shèng, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄥˋ, / ] a place famous for its scenery or historical relics; scenic spot [Add to Longdo]
名胜古迹[míng shèng gǔ jì, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄥˋ ㄍㄨˇ ㄐㄧˋ, / ] historical sites and scenic spots [Add to Longdo]
在场[zài chǎng, ㄗㄞˋ ㄔㄤˇ, / ] to be present; to be on the scene [Add to Longdo]
场景[chǎng jǐng, ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ, / ] scene; scenario; setting [Add to Longdo]
场面[chǎng miàn, ㄔㄤˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] scene; occasion [Add to Longdo]
外孙[wài sūn, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄣ, / ] daughter's son; grandson; descendant via the female line [Add to Longdo]
[yín, ˊ, ] obscene, licentious, lewd [Add to Longdo]
[sūn, ㄙㄨㄣ, / ] grandson; descendant; surname Sun [Add to Longdo]
宗圣侯[Zōng shèng hóu, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄏㄡˊ, / ] hereditary title bestowed on Confucius' descendants [Add to Longdo]
宗圣公[Zōng Shèng gōng, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄥ, / ] hereditary title bestowed on Confucius' descendants [Add to Longdo]
实况[shí kuàng, ㄕˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] what is actually happening; scene [Add to Longdo]
寻花问柳[xún huā wèn liǔ, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄚ ㄨㄣˋ ㄌㄧㄡˇ, / ] (set phrase) to enjoy the spring scenery; to visit brothels [Add to Longdo]
岳麓山[Yuè lù shān, ㄩㄝˋ ㄌㄨˋ ㄕㄢ, ] Mt Yuelu in Changsha 長沙|长沙, famous for scenery, temples and tombs [Add to Longdo]
幕后[mù hòu, ㄇㄨˋ ㄏㄡˋ, / ] behind the scenes [Add to Longdo]
幕后花絮[mù hòu huā xù, ㄇㄨˋ ㄏㄡˋ ㄏㄨㄚ ㄒㄩˋ, / ] news from behind the scenes; photo gallery with snippets of news [Add to Longdo]
后裔[hòu yì, ㄏㄡˋ ㄧˋ, / ] descendant [Add to Longdo]
情景[qíng jǐng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, ] scene; sight; circumstances [Add to Longdo]
惨不忍睹[cǎn bù rěn dǔ, ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄉㄨˇ, / ] spectacle too horrible to endure (成语 saw); tragic sight; appalling scenes of devastation [Add to Longdo]
惨不忍闻[cǎn bù rěn wén, ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄨㄣˊ, / ] too horrible to endure (成语 saw); tragic spectacle; appalling scenes of devastation [Add to Longdo]
承乏[chéng fá, ㄔㄥˊ ㄈㄚˊ, ] to accept a position on a provisional basis, in the abscence of better qualified candidates (humble expr.) [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, ] to break; to fracture; to snap; to suffer loss; to bend; to twist; to turn; to change direction; convinced; to convert into (currency); discount; rebate; tenth (in price); classifier for theatrical scenes; to fold; accounts book [Add to Longdo]
撒泼[sā pō, ㄙㄚ ㄆㄛ, / ] to make an unreasonable scene [Add to Longdo]
撒赖[sā lài, ㄙㄚ ㄌㄞˋ, / ] to make a scene; to raise hell [Add to Longdo]
支与流裔[zhī yǔ liú yì, ㄓ ㄩˇ ㄌㄧㄡˊ ㄧˋ, / ] lit. branches and descendants; of a similar kind; related [Add to Longdo]
故家子弟[gù jiā zǐ dì, ㄍㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄗˇ ㄉㄧˋ, ] descended from an old family [Add to Longdo]
新月[xīn yuè, ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ, ] new moon; crescent [Add to Longdo]
方兴未艾[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, / ] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong [Add to Longdo]
日光灯[rì guāng dēng, ㄖˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ, / ] fluorescent light [Add to Longdo]
早年[zǎo nián, ㄗㄠˇ ㄋㄧㄢˊ, ] early years; adolescence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
下位グループ[かいグループ, kai guru-pu] descendant [Add to Longdo]
画面[がめん, gamen] screen, picture, scene [Add to Longdo]
蛍光物質[けいこうぶっしつ, keikoubusshitsu] fluorescent substance, phosphor [Add to Longdo]
降順[こうじゅん, koujun] descending-order [Add to Longdo]
降順キー[こうじゅんキー, koujun ki-] descending key [Add to Longdo]
子孫構造体[しそんこうぞうたい, shisonkouzoutai] descendant structure [Add to Longdo]
昇順[しょうじゅん, shoujun] ascending-order [Add to Longdo]
昇順キー[しょうじゅんキー, shoujun ki-] ascending key [Add to Longdo]
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] sort (in ascending order) [Add to Longdo]
超越関数[ちょうえつかんすう, chouetsukansuu] transcendental function [Add to Longdo]
廃止予定[はいしよてい, haishiyotei] obsolescent [Add to Longdo]
廃止予定事項[はいしよていじこう, haishiyoteijikou] obsolescent feature [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top