Search result for

scats

(433 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scats-, *scats*, scat
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scats มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scats*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scat[VI] จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: โกยอ้าว, จ้ำอ้าว
scat[VI] ร้องเสียงดังอย่างไร้ความหมายคลอไปกับเครื่องดนตรีชิ้นเดียว (เช่น ร้องเพลงแจ๊ส)
muscat[N] องุ่นชนิดหนึ่ง
scathe[VT] วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: พูดเสียดสี
scathe[VT] ทำอันตราย (คำโบราณ), See also: ทำร้าย, ทำให้บาดเจ็บ
scathe[N] การได้รับบาดเจ็บ (คำโบราณ)
scatter[VT] ทำให้กระจาย, See also: โปรย, โรย, หว่าน, Syn. diverge, disperse, Ant. assemble, collect, gather
scatter[VT] ทำให้แยกย้ายกันไป
scatter[VI] กระจาย, See also: แผ่, ขยาย, แตกแยก, แพร่, ระบาด
scatter[VT] ทำให้แสงหรือรังสีหักเห
scatter[N] การทำให้กระจาย, See also: การโปรย, การหว่าน
muscatel[N] เหล้าองุ่นชนิดหนึ่ง
scathing[ADJ] เสียดแทง (คำพูด), See also: เจ็บแสบ (คำพูด), Syn. brutal, cruel, harsh, ironic
coruscate[VI] ส่องสว่าง, Syn. glitter, sparkle
obfuscate[VT] ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้ยุ่งยาก, Syn. muddle, mess, Ant. untangle, unravel
obfuscate[VI] ยุ่งเหยิง, See also: ยุ่งยาก, Syn. muddle, tangle, Ant. disentangle, unravel
obfuscate[VT] ทำให้มืด, Syn. darken, obscure, Ant. brighten
obfuscate[VT] ทำให้สับสน, Syn. perplex, confuse, Ant. clarify
scattered[ADJ] กระจัดกระจาย, See also: ไม่เป็นระเบียบ, ระเนระนาด, เกลื่อนกลาด, Syn. strewed
unscathed[ADJ] ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ, Syn. uninjured, unhurt, Ant. injured, hurt
confiscate[VT] ยึดทรัพย์
scathingly[ADV] อย่างเสียดแทง
scattering[ADJ] กระจัดกระจาย, See also: แตกกระเจิง, แพร่กระจาย, Syn. uneven
scattering[N] การกระจัดกระจาย, See also: การแตกกระเจิง, การแพร่กระจาย, Syn. distribution, radiation
piscatorial[ADJ] เกี่ยวกับปลา
piscatorial[ADJ] เกี่ยวกับชาวประมง, See also: เกี่ยวกับการตกปลา, Syn. fishing, piscatorian
scatterbrain[N] คนประมาท, See also: คนขี้หลงขี้ลืม, คนไม่มีสมาธิ, คนเลินเล่อ, Syn. bungler
scatteringly[ADV] อย่างเกลื่อนกลาด, See also: อย่างกระจัดกระจาย
scatterbrained[ADJ] ไม่รอบคอบ, See also: เลินเล่อ, ประมาท, มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น, Syn. emptyheaded, giddy, silly, stupid
confiscate from[PHRV] ยึดจาก, See also: ริบมาจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confiscate(คอน'ฟิสเคท) {confiscated,confiscating,confiscates} v. ยึด,ริบ., See also: confiscation n. ดูconfiscate confiscator n. ดูconfiscate confiscatory adj. ดูconfiscate, Syn. appropriate,seize
coruscate(คอ'รัสเคท) vi. แวววับ,เป็นประกายแวววับ, Syn. sparkle
obfuscate(ออบฟัส'เคท') vt. ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
piscatory(พิส'คะโทรี,-ทอรี) adj. เกี่ยวกับชาวประมงหรือการจับสัตว์น้ำปลา, Syn. piscatorial
scathe(สเคธ) n. วิจารณ์อย่างรุนแรง,ทำอันตราย,ทำร้าย,ทำให้บาดเจ็บ., Syn. -hurt,harm
scatter(สแคท'เทอะ) vt.,vi.,n. (การ,ทำให้) กระจัดกระจาย,ทำให้กระเจิง,สาด,โปรย,หว่าน,ทำให้แสงหรือรังสีหักเห,สิ่งที่กระจัดกระจาย, See also: scatterable adj. scatterer n.
scatterbrainedadj. ไม่รอบคอบ,เลินเล่อ,ประมาท,มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น
scatteringadj. กระจัดกระจาย,แตกกระเจิง,แพร่กระจาย,หรอมแหรม. n. จำนวนเล็กน้อยที่อยู่กระจัดกระจาย,
unscathed(อันสเคธด') adj. ไม่ได้รับบาดเจ็บ,ไม่ได้เสียหาย

English-Thai: Nontri Dictionary
confiscate(vt) ยึดทรัพย์,ยึดเอา,ริบ
confiscation(n) การยึดทรัพย์,การริบ
scathe(vt) ทำร้าย,ทำอันตราย,ทำให้บาดเจ็บ
scatter(vi) กระจัดกระจาย,แยกย้ายกันไป,แตกกระเจิง
scatter(vt) ทำให้กระจาย,โปรย,หว่าน,สาด,ทำให้แตกกระเจิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lemniscateเลมนิสเคต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
scatology; coprologyคูถวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scatophagyการกินอุจจาระ, การกินคูถ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scatterการกระจัดกระจาย, การกระจาย [ดู dispersion] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scatter diagramแผนภาพการกระจาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
scatter of the populationความกระจัดกระจายของประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scatteringการกระจัดกระจาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustic scatteringการขจายเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confiscationการริบทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
confiscationการริบทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confiscation insuranceการประกันภัยการยึดทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coprology; scatologyคูถวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scattering (Physics))การกระเจิืง (ฟิสิกส์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Compton scatteringการกระเจิงแบบคอมป์ตัน, ปรากฏการณ์เมื่อโฟตอนวิ่งชนอิเล็กตรอนของอะตอม แล้วเกิดการกระเจิง โฟตอนที่กระเจิงออกไปจะมีพลังงานลดลงจากเดิม ซึ่งขึ้นอยู่กับมุมของการกระเจิงและมวลของอนุภาคที่ถูกชน ปรากฏการณ์นี้ตั้งชื่อตามผู้ค้นพบ คือ อาร์เทอร์ ฮอลลี คอมป์ตัน (Arthur Holly Compton) ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลในปี พ.ศ.2470 [นิวเคลียร์]
Confiscations ; Confiscation and contributionsการริบทรัพย์ (ภาวะสงคราม) [TU Subject Heading]
Scatteringการกระเจิง [TU Subject Heading]
Scattering (Physics)การกระเจิง (ฟิสิกส์) [TU Subject Heading]
confiscation and seizureการยึดและริบทรัพย์สิน [การทูต]
Angle, Scatteringมุมของการกระจาย [การแพทย์]
Electron Scattering Abilityการกระจายของอีเลคตรอน [การแพทย์]
Widely scattered rain or showersฝนเป็นแห่ง ๆ [อุตุนิยมวิทยา]
Scattered rain or showersฝนกระจาย [อุตุนิยมวิทยา]
scatteringการกระเจิง, การกระจาย [อุตุนิยมวิทยา]
scatter diagramแผนภาพการกระจาย, แผนภาพแสดงการแปรผันร่วมของตัวแปรสองตัว เช่น ตัวแปร x และ y [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
scatteringการกระเจิง, การที่คลื่นเคลื่อนที่ไปกระทบอนุภาคแล้วมีคลื่นกระจายออกรอบ ๆ อนุภาคนั้น หรือการที่อนุภาคเคลื่อนที่ไปกระทบอนุภาคอื่นแล้วแนวการเคลื่อนที่หันเหไปจากทิศเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Light Scatteringการกระจายของแสง, การกระจายแสง [การแพทย์]
Light Scattering Errorsกระจายแสงออกทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของค่าวิเคราะห์ [การแพทย์]
Light, Scatteredแสงที่กระจาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
scattered remnantไม้กระยาเลย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Scat!ScatChapter Fifteen 'Run!' (2007)
Scat!ไปเลย! Alice Through the Looking Glass (2016)
What about scattegories?เอาอะไรโรยดีละ? Chuck in Real Life (2008)
Uh, scattegories will be involved. Scattegories?เอ่อ เอาอะไรโรยดีละ? Chuck in Real Life (2008)
Oh, I can't believe I just used scattegories as an enticement.โอ้ว แทบไม่อยากเชื่อชั้นโรยผิด Chuck in Real Life (2008)
We're pulling scattershot low-res images from the personal cams.เราได้ภาพความละเอียดต่ำ จากกล้องส่วนบุคคลมา Dead Space: Downfall (2008)
And a burned-down warehouse is gonna be the least of your problems. # Scattered like shells lost to the sea #และเรื่องโดนเผาคลังสินค้า จะเป็นปัญหาเล็กสำหรับนาย # Scattered like shells lost to the sea # Pilot (2008)
Soluble contaminants confiscated.** เสียใจด้วย ตัวกระจายสารพิษถูกยึด ** WarGames: The Dead Code (2008)
I'll assume we're all up to speed with the samples confiscated from the Farmer residence.ผมคาดว่าเรามีงานต้องเร่งมือ ตัวอย่างเช่น ยึดทรัพย์สินพวกฟามเมอร์ WarGames: The Dead Code (2008)
The virus must be scattered simultaneously in various areas.เชื้อไวรัสตัวนี้จะถูกปล่อยให้แพร่ออกไปในเวลาเดียวกันหลายๆ พื้นที่ Death Note: L Change the World (2008)
How does Kujo intend to scatter the virus?แล้วคุโจคิดจะแพร่เชื้อไวรัสนี้ออกไปได้ยังไงไม่ทราบครับ Death Note: L Change the World (2008)
The plane will fly. Everybody dies, and the virus will scatter.เครื่องบินจะบินขึ้นไป ทุกคนจะตาย และเชื้อโรคจะแพร่ออกไป Death Note: L Change the World (2008)
I confiscated it from one of the students, now I can't stop listening to it.ฉันยึดได้จากนักเรียนคนหนึ่ง ตอนนี้ฉันไม่สามารถหยุดฟังมันได้เลย Doubt (2008)
# Yeah, yeah what I've got full stock # # of thoughts and dreams that scatter#เย๊ เย สิ่งที่ฉันมีอยู่เต็มคือความคิดและความฝัน แต่มันช่างกระจัดกระจายไร้ทิศทาง 500 Days of Summer (2009)
As Taiko Hideyoshi has ordered... we've come to confiscate the thing the traitor Akechi Mitsuhide had entrusted you with.คำสั่งจากท่าน ทาอิโกะ ฮิเดโยชิ... ข้ามายึดของที่เจ้า อะเคชิ มัตซึฮิเดะ คนทรยศได้ฝากใว้ที่นี่ Goemon (2009)
Toyotomi Hideyoshi's magistrate, Mitsunari,... went there to confiscate something, it seems.ก็ มัตซึนาริ ที่เป็นผู้ตรวจการน่ะ... ไปที่นั่นเมื่อวาน ท่าทางจะไปยึดของอะไรซักอย่าง Goemon (2009)
The digital card you confiscated from me was blank.การ์ดข้อมูลที่คุนยึดไปจากฉัน มันว่างเปล่า Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Today, confiscate.... ที่บ้านเลขที่ 325 ถนนแบรนดอนในวันนี้ Drag Me to Hell (2009)
I confiscated it and the guys at the lab took it.คนในห้องแลปเก็บมันเอาไว้ District 9 (2009)
Fuck! The only one that exists is the one I confiscated?ไอห่าเอย นี่เป็นหนทางเดียวที่จะรอดได้นะเว้ย District 9 (2009)
If you say anything scatological, you will be fired.ถ้าพูดอะไรเกี่ยวกับเพศศึกษาอีกละก็ คุณถูกไล่ออกแน่ The Ugly Truth (2009)
I've got a list of demands that I would like to make after the show and let me just warn you, they're gonna be scatological.อ้อ ผมได้ลิสท์ที่ต้องพูด ในระหว่างรายการแล้ว และขอเตือนไว้เลยว่า มันมีเกี่ยวกับเพศศึกษาแน่ๆ The Ugly Truth (2009)
But we scattered her ashes here.แต่เราโปรยอัฐิเธอไว้ตรงนี้ Orphan (2009)
- What's this? It's particles scattered all over the internet.มันเหมือนอนุภาคเล็กๆที่กระจัดกระจายไปทั่วบนอินเตอร์เน็ต The No-Brainer (2009)
As well as a campsite that might have broken glass scattered around.เช่นเดียวกับที่ๆมีการโรยแก้วไว้รอบๆที่จอดรถ Bloodline (2009)
We thought you might wanna scatter them somewhere.เราคิดว่าเธอคงอยากจะไปโปรยที่ไหนซักที่นึง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
You don't want Jax in a charter scattered across four states.เธอคงจะไม่อยากให้เเจ็คเร่ร่อน ข้ามไปถึงสี่รัฐ Balm (2009)
Airborne spores scattered that way,สปอร์แพร่กระจายไปทางนั้น Amplification (2009)
♪ now let's cut a rug while we scat some jazz ♪# ทีนี้ มาฟังแจ๊สสักหน่อย # Hairography (2009)
We held a bake sale. (scattered laughter)เราทำขนมขาย Wheels (2009)
After Takeda's army was defeated his retainers scattered to the four winds, and our once glorious past was in shambles.หลังจากกองทัพทาเคดะแตก พวกทหารก็แยกย้ายกันไปคนล่ะทิศล่ะทาง แล้วอดีตที่รุ่งโรจน์ของเราก็เกิดสับสนวุ่นวาย Summer Wars (2009)
Also, thheads of eacfemur were discated from the acetabula.รวมถึงกระดูกข้อต่อที่หลุดจากเบ้า The Bond in the Boot (2009)
Let me just tell you, while I do not currently have a scathing retort, you check your e-mail periodically for a doozy.จะบอกอะไรให้ ถึงตอนนี้ฉันไม่มีคำโต้ตอบที่เผ็ดร้อน ไว้เช็คอีเมลอ่านคำที่แสบสันต์ เป็นระยะแล้วกัน The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
If body parts had been thrown out a window, they'd be scattered in nearby foliage.ถ้าชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกโยนออกมาจากหน้าต่าง มันจะกระจัดกระจายอยู่ใกล้กับเศษใบไม้ The Plain in the Prodigy (2009)
We're saying the bones and the body gunk were scattered along the track here?ว้าวเรากำลังพูดว่า กระดูกและซากศพ กระจัดกระจายไปทั่วทางรถไฟที่นี่? The Plain in the Prodigy (2009)
Confiscate the cell phones.ยึดโทรศัพท์มือถือไว้ Hopeless (2009)
Except for the fact that georgina got away unscathed.ยกเว้นความจริงนั้นที่ จอจีน่าไปโดยไม่ได้รับบาดเจ็บ Rufus Getting Married (2009)
Unattended luggage will be confiscated immediately.กระเป๋าที่ไม่มีเจ้าของ จะถูกยึดในทันที Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
most everybody's scattered to the wind.ทุกคนมลายหายไป พร้อมกับสายลม A Bright New Day (2009)
Although you came through unscathed,คุณรอดมาโดยไม่มีรอยข่วน The Treasure of Serena Madre (2009)
Confiscate everything.เก็บของไปให้หมด Iris (2009)
We're confiscating all of Kim Hyun Jun's property.เรากำลังยึดทรัพย์สินทุกอย่างของคิม ฮยอนจุน Iris (2009)
Confiscate?ยึด? Iris (2009)
We need to confiscate any and all material on agent Kim Hyun Jun.เราต้องขอยึดเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยว คิมฮยอนจุงครับ Iris (2009)
Please don't confiscate that.ขอร้อง, อย่ายึดเอาไปเลยนะ Watchmen (2009)
Come on. Scat.มาเร็ว Avatar (2009)
And that's how you scatter the roaches.กระจายกันออกไป Avatar (2009)
I hereby confiscate this illegally obtained ship... and order you to surrender your vessel.ผมขอยึดยานลำนี้ที่ได้มาโดยมิชอบของคุณ และสั่งให้คุณยอมจำนนแต่โดยดี Star Trek (2009)
It was confiscated from the Netherlands by the Vatican just after Galileo died.พระองค์คือลงโทษในเนเธอร์แลนด์โดยวาติกัน ทันทีหลังจาก Galilei ตาย. Angels & Demons (2009)
When the court appointed us to oversee this process, we began by freezing the family's accounts and confiscating their assets.พอศาลได้แต่งตั้งเรา ให้ตรวจสอบคดีนี้แล้ว เราเริ่มต้นด้วยการ อายัติเงินบัญชีตระกูลโทบิน และสั่งริบทรัพย์สมบัติพวกเขา Your Secrets Are Safe (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scatHe scattered the coins of the money-changers and overturned their table.
scatAs usual the peasants are busy scattering grain seeds.
scatEmpty cans were scattered about the place.
scatThe farmer is scattering seeds over the field.
scatDon't scatter your things about.
scatSheesh, you've even got cigarette butts scattered around.
scatFragments of the mirror were scattered on the floor.
scatThe sudden noise scattered the birds.
scatNewspapers lay scattered all over the floor.
scat"Oh no! I left my umbrella on the train." "You are a scatterbrain!"
scatBroken glass lay scattered all over the road.
scatThe wind scattered the leaves about.
scatThey were scattered in all directions.
scatWe scattered seeds all over the field.
scatThe farmers were scattering seed on the fields.
scatIf you leave your textbooks at school during the break they'll get confiscated.
scatHaving scattered the enemy before me and triumphantly returned, this is how they would herald me.
scatWith a scream the spectators scattered.
scatThe peasant scattered the seeds of grain.
scatI should have brought my umbrella. Scattered raindrops are starting to fall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอนอิง[N] scatter cushion
โรย[V] sprinkle, See also: scatter, Syn. โปรย, พรม
ขจุยขจาย[V] be scattered, See also: be in a mess, Syn. กระจุยกระจาย, Ant. เป็นระเบียบ, เป็นระเบียบเรียบร้อย, Example: เขาเริ่มโกย เริ่มคุ้ยเศษอาหารจนขยะขจุยขจาย, Thai definition: กระจายยุ่งเหยิง
ริบ[V] confiscate, See also: expropriate, Syn. เรียกคืน, ยึดคืน, Example: ผมมัดจำบ้านแล้วไม่มีปัญญาผ่อนส่ง เขาเลยริบค่าเขียนของผมไปเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: รวบเอาเสียหมดโดยพลการหรือโดยอำนาจกฎหมาย
โรย[V] scatter, See also: shower, spread, sprinkle, strew, disseminate, fling, Syn. โปรย, Example: ชาวนานำปุ๋ยหมักไปโรยในนาข้าว, Thai definition: ค่อยๆ โปรยลงไป, โปรยลงไปทีละน้อย
หว่าน[V] sow, See also: scatter, Syn. โปรย, โรย, Example: ชาวนาเริ่มหว่านข้าวเมื่อต้นฤดูฝน และเก็บเกี่ยวภายหลังฤดู, Thai definition: โปรย, ทำให้กระจาย
ระบาด[V] spread, See also: be dispersed, be scattered, be disseminated, Syn. กระจัดกระจาย, Example: โรคนี้มักจะระบาดในฤดูฝน, Thai definition: พลัดออกจากหมู่, แพร่ไป
ยึด[V] confiscate, See also: seize, expropriate, sequester, sequestrate, impound, Example: รถของเขาถูกยึดเพราะหาเงินมาผ่อนไม่ทัน, Thai definition: ถือสิทธิครอบครองเพราะอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา
พรากจากกัน[V] be separated, See also: be scattered, be parted, be sundered, be apart, be divided, be dissociated, Syn. พลัดพราก, Example: เขาสองคนต้องพรากจากกันเพราะผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะให้รักกัน, Thai definition: จากกันไปคนละทิศคนละทาง, แยกออกจากกันไป
เกลื่อน[ADV] dispersedly, See also: scatteringly, Syn. เกลื่อนกลาด, กระจัดกระจาย, Example: เมื่อคราวที่ลมพัดแรง ดอกมังคุดสีม่วงชมพูทิ้งกลีบเกลื่อนบนลานทรายขาวโพลน, Thai definition: กระจายอยู่ทั่วไป
กระจัดกระจาย[V] scatter, See also: disperse, spread, Syn. กระจัดพลัดพราย, ระส่ำระสาย, ขจัดพลัดพราก, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ข้าวของและชิ้นส่วนของเครื่องบินกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณป่า, Thai definition: เรี่ยรายไป, แตกซ่านเซ็นไป, ไม่รวมอยู่ในพวกเดียวกัน
พ่าน[ADV] diffusely, See also: scatteredly, disorderedly, Syn. พล่าน, พลุกพล่าน, Example: ตลาดที่นี่คนเดินพ่านขายของเกะกะมาก, Thai definition: ไม่เป็นระเบียบ
พิโยค[V] be scattered, See also: to be separated, Syn. พลัดพราก, จากไป
เพรื่อ[ADV] indiscreetly, See also: scatteringly, Syn. เรี่ยราด, Example: เธอพูดเพรื่อไปแบบนี้จะได้ประโยชน์อะไร, Thai definition: อย่างเกินขอบเขต, อย่างไม่เป็นกิจจะลักษณะ
โปรย[V] spread, See also: sprinkle, scatter, strew, disseminate, Syn. โปรยปราย, โรย, Example: ช่วงนี้ฝนโปรยลงมาทุกเช้า ทำให้อากาศเย็นกว่าปกติ, Thai definition: ตกลงมาเป็นเม็ดๆ กระจายทั่วไป
โปรยปราย[V] spread, See also: sprinkle, scatter, strew, disseminate, Syn. โปรย, โรย, Example: ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นครึ้มเล็กน้อยและมีละอองฝนโปรยปรายลงมา, Thai definition: ตกลงมาเป็นเม็ดๆ กระจายทั่วไป
เรี่ยราด[ADV] scatteringly, Example: ที่นี่มีกองขี้วัวขี้ควายเรี่ยราดตามทางในหมู่บ้าน ซึ่งชวนให้นึกถึงหมู่บ้านในชนบทที่ห่างไกลจากความเจริญ, Thai definition: กระจายไปอย่างเลอะเทอะ
เรี่ยราย[V] scatter here and there, See also: scattered in disorder, strew, Syn. เกลื่อนกลาด, Example: ประกายของน้ำค้างบนสนามหญ้าต้องแดดวาววับราวกับอัญมณีเรี่ยรายอยู่บนพื้นสนาม, Thai definition: กระจายไป
โรยหน้า[V] scatter over, See also: sprinkle on top, Example: ของกินที่ถูกที่สุดสำหรับเด็ก คือ กล้วยต้มฝานเป็นชิ้นบางๆ มีมะพร้าวขูดคลุกเกลือโรยหน้า แล้วราดด้วยน้ำเชื่อม
อาสิญจ์[V] sprinkle, See also: scatter, strew, Syn. โปรย, ประพรม
อีเหละเขะขะ[ADJ] disorderly, See also: cluttered, scattered, strewn, Syn. เกะกะ, เกลื่อนกลาด, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ถนนหนทางที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่า ขาดการดูแล เป็นหลุมเป็นบ่อ อีเหละเขะขะไปหมด
อีฉุยอีแฉก[ADJ] scattered, See also: strewn, Syn. กระจัดกระจาย, Thai definition: ไม่รวมอยู่แห่งเดียวกัน
อีฉุยอีแฉก[V] be scattered, See also: be strewn, Syn. กระจัดกระจาย, Thai definition: ไม่รวมอยู่แห่งเดียวกัน
เดียรดาษ[V] scatter, See also: abound, be abundant, be plentiful, be flooded with, be glutted with, be full of, can be fo, Syn. เกลื่อนกลาด, เกลื่อน, ดื่นดาษ, ดาษเดียร, ดาษดื่น, Example: ข้าวของเดียรดาษตาไปหมด
ตะกรับ[N] Scatophagus argus, See also: fasciatus, fresh water perch-leke fish, Syn. ปลาตะกรับ, ปลาหมอช้างเหยียบ, ปลากระทะ, ปลาเสือดาว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลหรือน้ำกร่อยชนิด Scatophagus argus ในวงศ์ Scatophagidae รูปร่างสั้น แบนข้างและกว้างมาก หัวทู่ ปากเล็ก หางมน เกล็ดเล็กสากมือ สีพื้นลำตัวมีแตกต่างกันมาก
ตลบอบอวล[V] spread, See also: scatter, disperse, diffuse, Syn. อบอวล, ฟุ้ง, Example: กลิ่นดอกไม้ตลบอบอวลไปทั่วบริเวณบ้าน, Thai definition: กระจายไปหรือฟุ้งไปทั่วบริเวณ (ใช้แก่กลิ่น)
ตื่นตูม[V] be panic-stricken, See also: stampede, be frightened, be scattered in a panic, Example: ฝูงม้าลายตื่นตูมเมื่อได้กลิ่นเสือ, Thai definition: ตกใจโดยไม่ได้พิจารณา
เตลิด[V] run wild, See also: run helter-skelter, disperse, scatter, Syn. กระเจิดกระเจิง, เพริด, เตลิดเปิดเปิง, Example: ท่านไม่เคยปล่อยตนเองให้เตลิดไปในอบายมุข หรือความสนุกเพลิดเพลินจนเกินเหตุ, Thai definition: แตกเพ่นพ่านไป
แตกฉาน[V] be scattered, See also: be dispersed, Syn. กระจัดกระจาย, แตกฉานซ่านเซ็น, Ant. รวมกลุ่ม, Example: ชิ้นส่วนของเครื่องบินแตกฉานไปทั่วบริเวณป่า
แตกฉานซ่านเซ็น[V] be separated, See also: be scattered, be dispersed, Syn. แตกฉาน, กระจัดกระจาย, Ant. รวมกลุ่ม, Example: เพื่อนฝูงของเราแตกฉานซ่านเซ็นกันไปคนละทาง
ทิ้งทาน[V] donate, See also: give away alms by scattering, Syn. โปรยทาน, Example: เมื่อแห่นาครอบโบสถ์เสร็จแล้ว นาคก็จะทิ้งทานให้กับผู้ที่มาแห่นาค, Thai definition: ให้ทานโดยวิธีหว่านหรือโปรยสตางค์หรือเหรียญ
ระเกะระกะ[ADV] scatteredly, See also: messily, disorderedly, untidy, Syn. ระกะ, เกะกะ, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ภายในหมู่บ้านมีหัววัวควาย หัวหมู และหัวไก่ทิ้งอยู่ระเกะระกะ
ระกะ[ADV] scatteredly, See also: messily, disorderedly, untidy, Syn. ระเกะระกะ, เกะกะ, Ant. เป็นระเบียบ, Thai definition: มากเกะกะ ใช้เข้าคู่กับคำ ระเกะ เป็น ระเกะระกะ
รัตนบัลลังก์[N] the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment, See also: the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and r, Syn. โพธิบัลลังก์, วัชรอาสน์, Thai definition: อาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ในวันตรัสรู้
ปราย[V] sow, See also: strew, scatter, throw, scatter, disseminate, cast, Syn. ซัด, หว่าน, สาด, Example: เมื่อคืนเป็นฝนห่าแรกที่ปรายลงมาเมื่อเดือนห้ากำลังจะสิ้น
ซัดข้าวสาร[V] throw rice, See also: scatter rice, Example: หมอผีซัดข้าวสารในพิธีไล่ผี, Thai definition: สาดข้าวสารในการขับไล่ผี เป็นวิธีทางไสยศาสตร์
ซ่านเซ็น[V] scatter, See also: disperse, spread, Syn. กระจัดกระจาย, แตกฉานซ่านเซ็น, Example: แก๊งวัยรุ่นซ่านเซ็นไปคนละทิศละทาง เมื่อตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปราม
กระเจิดกระเจิง[V] disperse, See also: scatter, Syn. กระเจิง, เตลิด, Example: แม้ว่าจะกลับถึงบ้านแล้วแต่ความคิดมันยังกระเจิดกระเจิงด้วยเรื่องต่างๆ นาๆ
กระจัด[V] disperse, See also: scatter, spread, separate, keep apart, Syn. แยกย้าย, แยกย้ายไป, Example: พี่น้องชายหญิงถูกกระจัดพลัดพรากไปอยู่คนละประเทศ, Thai definition: แยกย้ายออกไป
กระจัดกระจาย[V] scatter, See also: spread, disperse, Syn. กระจัดพลัดพราย, ขจัดขจาย, Example: ชาวเลมีอยู่กระจัดกระจายไปตามเกาะแก่งและชายฝั่ง
กระจัดพลัดพราย[V] scatter, See also: spread, disperse, separate, Syn. พลัดพราก, แตกซ่านเซ็น, Example: กองทัพที่กระจัดพลัดพรายไปได้เข้ามารวมกันอีกครั้ง, Thai definition: แตกซ่านเซ็นไป, ไม่รวมอยู่ในพวกเดียวกัน
กระจาย[V] disperse, See also: diffuse, dispel, scatter, dissipate, Syn. กระจัดกระจาย, แผ่ซ่าน, Example: พอสิ้นเสียงระเบิดฝูงคนก็กระจายออกไปทั่วจนทุกทิศทุกทาง, Thai definition: แตก หรือแยกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
กระจาย[V] disseminate, See also: disperse, scatter, spread, Syn. แพร่, แพร่กระจาย, Example: ข่าวลือกระจายไปทั่วตึก, Thai definition: ทำให้แพร่
กระจุย[ADV] dispersedly, See also: scatteredly, Syn. กระจาย, กระจุยกระจาย, Example: เขารื้อข้าวของกระจุยเต็มไปหมด, Thai definition: กระจายออกยุ่งไม่เป็นระเบียบ
กระดองหาย[N] an implement for spreading straw out on the threshing floor, See also: hayfork, Thai hayrack or hayscatterer, Syn. คันฉาย, ดองฉาย, ขอฉาย, ดองหาย, Example: ชาวนาทะเลาะวิวาทและตีกันด้วยไม้กระดองหายเพราะตกลงเรื่องเขตแดนกันไม่ได้, Count unit: คัน, Thai definition: ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว
กราด[ADV] sweepingly, See also: at random, scatteringly, indiscriminately, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงกราดใส่ผู้ร้าย, Thai definition: ซัดส่ายไปโดยไม่เจาะจง
การโปรย[N] strewing, See also: scattering, spreading, showering, sprinkle, interspersion, Syn. การโปรยปราย, การหว่าน, การโรย, Example: ในการบวชเมื่อใกล้เสร็จพิธีกรรมต่างๆ แล้ว ต้องมีการโปรยทานเป็นขั้นตอนสุดท้าย, Thai definition: การตกลงมาเป็นเม็ดๆ กระจายทั่วไป เช่น ฝนโปรย, การทำให้ตกลงมาด้วยอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น การโปรยข้าวตอกดอกไม้
การหว่าน[N] sowing, See also: scattering, spreading, Syn. การโปรย, Example: เมื่อวานนี้เราไปดูการสาธิตการหว่านเมล็ดข้าวที่ฉะเชิงเทรา, Thai definition: การทำให้กระจาย, เช่น หว่านข้าว
กวัดไกวไสส่ง[V] chase, See also: oust, scatter, Syn. เสือกไสไล่ส่ง, ขับไล่ไสส่ง, Example: ตั้งแต่เขาติดยาเสพย์ติดพี่น้องเพื่อนฝูงก็รังเกียจกวัดไกวไสส่งเขา
ขจัดขจาย[V] scatter, See also: disperse, dispel, spread around, Syn. กระจัดกระจาย, กลาดเกลื่อน, เกลื่อน, กระจาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การริบ[n.] (kān rip) EN: confiscation   FR: confiscation [f] ; saisie [f]
การริบทรัพย์[n. exp.] (kān rip sap) EN: confiscation ; seizure   
การริบทรัพย์สิน[n. exp.] (kān rip sapsin) EN: confiscation of property   
การยึด[n.] (kān yeut) EN: seizure ; confiscation   FR: saisie [f] ; prise [f]
กะเรี่ยกะราด[adj.] (karīakarāt) EN: scattered   
กะเรี่ยกะราดไปทั่ว[xp] (karīakarāt pai thūa) EN: scattered here and there   
ขจาย[adj.] (khajāi) EN: dispersed; scattered ; spread out   
ขจัดขจาย[v.] (khajat-khajāi) EN: scatter ; disperse ; dispel ; spread around   
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: be scattered ; be widespread   FR: joncher ; parsemer ; s'éparpiller
เกลื่อนกลาด[adj.] (kleūoenklāt) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; spread all about   FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
กระดองหาย[n.] (kradønghāi) EN: implement for spreading straw out on the threshing floor ; hayfork ; Thai hayrack or hayscatterer   
กระจาย[v.] (krajāi) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed   FR: répandre ; éparpiller ; disperser
กระจัด[v.] (krajat) EN: disperse ; scatter ; spread ; separate ; keep apart   FR: disperser
กระจัดกระจาย[adj.] (krajatkrajāi) EN: scattered ; dispersed ; spred out   FR: dispersé , épars
น้ำตก[n.] (nāmtok) EN: waterfall ; cascade ; falls ; cataract   FR: cascade [f] ; chute d'eau [f] ; chutes [fpl] ; cataracte [f] ; cascatelle [f] (litt.)
ปลาหมอช้างเหยียบ[n. exp.] (plā møchāngyīep) EN: Scatophagus argus   
โปรย[v.] (prōi) EN: spread ; sprinkle ; scatter ; strew ; disseminate ; shower ; distribute   FR: répandre ; éparpiller
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: sparse ; few and far between ; thinly scattered   FR: clairsemé
ระบาด[v.] (rabāt) EN: spread out ; extend far and wide ; be scattered ; be dispersed ; be disseminated   FR: se répandre ; se disperser ; se disséminer ; propager
รัตนบัลลังก์[n.] (rattanabanlang) EN: the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment ; the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment   
ริบ[v.] (rip) EN: confiscate ; seize ; withhold ; expropriate   FR: confisquer ; saisir
ริบทรัพย์[v. exp.] (rip sap) EN: confiscate property ; seize property ; confiscate   
ริบทรัพย์สิน[X] (rip sapsin) EN: forfeiture of property ; confiscation of property   
โรย[v.] (roi) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress   FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser
โรยหน้า[v.] (rōinā) EN: scatter over ; sprinkle on top   
ซ่านเซ็น[v.] (sānsen) EN: scatter ; disperse ; spread   
เตลิด[v.] (taloēt) EN: run wild ; run helter-skelter ; disperse; scatter   FR: courir dans tous les sens
หว่าน[v.] (wān) EN: scatter ; spread ; sprinkle ; broadcast ; distribute   FR: répandre
ยึด[v.] (yeut) EN: distrain (upon) ; hold ; hold back ; control ; seize ; grap ; capture ; confiscate ; keep ; retain ; expropriate ; sequester ; sequestrate ; impound   FR: saisir ; s'emparer ; confisquer ; attraper
หยอมแหยม[adj.] (yømyaēm) EN: thinly scattered ; sparse ; few and far between   FR: clairsemé ; épars ; disséminé

CMU English Pronouncing Dictionary
SCAT    S K AE1 T
SCATES    S K EY1 T S
MUSCAT    M AH1 S K AE0 T
SCATENA    S K AA0 T EH1 N AH0
MUSCATO    M UW0 S K AA1 T OW0
MOSCATO    M OW0 S K AA1 T OW0
SCATTER    S K AE1 T ER0
SCATHING    S K EY1 DH IH0 NG
SCATURRO    S K AA0 T UH1 R OW0
SCATTERED    S K AE1 T ER0 D
UNSCATHED    AH0 N S K EY1 DH D
PESCATORE    P EH0 S K AA0 T AO1 R IY0
OBFUSCATE    AA1 B F AH0 S K EY2 T
MUSCATINE    M AH1 S K AH0 T IY2 N
PISCATAWAY    P IH2 S K AE1 T AH0 W EY2
SCATTERING    S K AE1 T ER0 IH0 NG
CONFISCATE    K AA1 N F AH0 S K EY2 T
SCATTERGORY    S K AE1 T ER0 G AO2 R IY0
OBFUSCATION    AA2 B F AH0 S K EY1 SH AH0 N
SCATTERSHOT    S K AE1 T ER0 SH AA2 T
CONFISCATED    K AA1 N F AH0 S K EY2 T AH0 D
SCATTERGOOD    S K AE1 T ER0 G UH2 D
CONFISCATION    K AA2 N F AH0 S K EY1 SH AH0 N
CONFISCATING    K AA1 N F AH0 S K EY2 T IH0 NG
CONFISCATORY    K AH0 N F IH1 S K AH0 T AO2 R IY0
SCATTERGORIES    S K AE1 T ER0 G AO2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scat    (uh) (s k a1 t)
scatty    (j) (s k a1 t ii)
scatter    (v) (s k a1 t @ r)
muscatel    (n) (m uh2 s k @ t e1 l)
scathing    (j) (s k ei1 dh i ng)
scatters    (v) (s k a1 t @ z)
scattier    (j) (s k a1 t i@ r)
coruscate    (v) (k o1 r @ s k ei t)
obfuscate    (v) (o1 b f @ s k ei t)
scattered    (v) (s k a1 t @ d)
scattiest    (j) (s k a1 t i i s t)
unscathed    (j) (uh1 n s k ei1 dh d)
confiscate    (v) (k o1 n f i s k ei t)
coruscated    (v) (k o1 r @ s k ei t i d)
coruscates    (v) (k o1 r @ s k ei t s)
obfuscated    (v) (o1 b f @ s k ei t i d)
obfuscates    (v) (o1 b f @ s k ei t s)
scathingly    (a) (s k ei1 dh i ng l ii)
scattering    (v) (s k a1 t @ r i ng)
confiscated    (v) (k o1 n f i s k ei t i d)
confiscates    (v) (k o1 n f i s k ei t s)
coruscating    (v) (k o1 r @ s k ei t i ng)
coruscation    (n) (k o2 r @ s k ei1 sh @ n)
obfuscating    (v) (o1 b f @ s k ei t i ng)
piscatorial    (j) (p i2 s k @ t oo1 r i@ l)
confiscating    (v) (k o1 n f i s k ei t i ng)
confiscation    (n) (k o2 n f i s k ei1 sh @ n)
coruscations    (n) (k o2 r @ s k ei1 sh @ n z)
scatterbrain    (n) (s k a1 t @ b r ei n)
confiscations    (n) (k o2 n f i s k ei1 sh @ n z)
scatterbrains    (n) (s k a1 t @ b r ei n z)
scatterbrained    (j) (s k a1 t @ b r ei n d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: ริบขึ้นมา English: to confiscate
散る[ちる, chiru] Thai: กระจัดกระจาย English: to scatter (e.g. blossoms)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beleidigung {f}scathe [Add to Longdo]
Bewölkung {f}; Wolken {pl} | aufgelockerte Bewölkung {f}clouds | scattered clouds [Add to Longdo]
Blitzen {n}coruscation [Add to Longdo]
Konfiszierung {f}; Beschlagnahme {f} | Beschlagnahme von Nachahmungen und Fälschungenconfiscation | confiscation of copies and counterfeits [Add to Longdo]
Mehrwegeausbreitung {f}multipath scattering [Add to Longdo]
Punktwolke {f}scatter diagram [Add to Longdo]
Regenecho {n}rain scatter [Add to Longdo]
Rückstreuung {f}backscatter [Add to Longdo]
Skatologie {f}scatology [Add to Longdo]
Streumatrix {f}scattering matrix [Add to Longdo]
Streustrahlung {f} [techn.]scatter [Add to Longdo]
Streuung {f}scattering [Add to Longdo]
Vernebelung {f}; Trübung {f}; Verdunklung {f}; Verfinsterung {f}; Verwirrung {f}obfuscation [Add to Longdo]
Wirrkopf {m}scatterbrain [Add to Longdo]
jdn. scharf angreifento make a scathing attack on sb. [Add to Longdo]
auseinander jagen; auseinanderjagen [alt]; auseinander treiben; auseinandertreiben [alt]; zerstreuen | auseinander jagend; auseinanderjagend [alt]; zerstreuend | auseinander gejagt; auseinandergejagt [alt]; zerstreutto scatter | scattering | scattered [Add to Longdo]
beleidigendscathing [Add to Longdo]
beleidigtscathes [Add to Longdo]
beleidigtescathed [Add to Longdo]
beleidigt {adv}scathingly [Add to Longdo]
beschlagnahmen; konfiszieren | beschlagnahmend; konfiszierend | beschlagnahmt; konfisziert | beschlagnahmt; konfisziert | beschlagnahmte; konfiszierteto confiscate | confiscating | confiscated | confiscates | confiscated [Add to Longdo]
diffus (Licht) {adj}diffuse; diffused; scattered [Add to Longdo]
finsterobfuscatory [Add to Longdo]
funkeln | funkelnd | funkelt | funkelteto coruscate | coruscating | coruscates | coruscated [Add to Longdo]
gestreutes Lesenscatter read [Add to Longdo]
gestreutes Speichernscatter write [Add to Longdo]
hasten | hastend | hastet | hasteteto scat | scatting | scats | scatted [Add to Longdo]
skatologischscatological [Add to Longdo]
streuento scatter [Add to Longdo]
streuungsarm {adj}scatter-resistant [Add to Longdo]
unbeschädigt; unversehrt {adj}unharmed; unhurt; unscathed [Add to Longdo]
vereinzeltscattered [Add to Longdo]
verfinstern | verfinsternd | verfinstert | verfinsterteto obfuscate | obfuscating | obfuscates | obfuscated [Add to Longdo]
vergeuden; zunichte machento scatter [Add to Longdo]
vernichtendscathing [Add to Longdo]
vernichtend {adv}scathingly [Add to Longdo]
vernebeln; trüben; verdunkeln; verwirren | vernebelnd; trübend; verdunkelnd; verwirrendto obfuscate | obfuscating [Add to Longdo]
verstreuen; sich zerstreuen | verstreuend; sich zerstreuend | verstreut; zerstreut | verstreutto scatter | scattering | scattered | scatters [Add to Longdo]
in alle Winde verwehtscattered to the four winds [Add to Longdo]
in alle vier Winde zerstreutscattered to the four winds [Add to Longdo]
zerstreuen | zerstreuend | zerstreut | zerstreut | zerstreuteto scatter | scattering | scattered | scatters | scattered [Add to Longdo]
zerstreut; schusselig; schusslig; zerfahren; konfus; gedankenlos; verwirrt {adj}scatterbrained [Add to Longdo]
zerstreut {adj} | zerstreuter | am zerstreutestenscattered | more scattered | most scattered [Add to Longdo]
Dunkellaubsänger {m} [ornith.]Dusky Warbler (Phylloscopus fuscatus) [Add to Longdo]
Rußseeschwalbe {f} [ornith.]Sooty Tern (Sterna fuscata) [Add to Longdo]
Argusfisch {m} (Scatophagus argus) [zool.]spotted scat [Add to Longdo]
Muscat (Hauptstadt von oman)Muscat (capital of oman) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっちょこちょい[, occhokochoi] (adj-na,n) careless person; scatterbrain; birdbrain [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
ばらつき[, baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion [Add to Longdo]
ギャル文字[ギャルもじ, gyaru moji] (n) obfuscated style of Japanese text, used particularly by young women in keitai emails [Add to Longdo]
クロホシマンジュウダイ科[クロホシマンジュウダイか, kurohoshimanjuudai ka] (n) Scatophagidae (family containing 4 species in 2 genera of small Indo-Pacific fish commonly called scats which are known for eating feces) [Add to Longdo]
クロホシマンジュウダイ属[クロホシマンジュウダイぞく, kurohoshimanjuudai zoku] (n) Scatophagus (genus of two species in the scats family Scatophagidae) [Add to Longdo]
グリーン・スキャット;グリーンスキャット[, guri-n . sukyatto ; guri-nsukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) green scat (green morph of the spotted scat, Scatophagus argus) [Add to Longdo]
スカトロ[, sukatoro] (n,adj-no) (abbr) (See スカトロジー) scatology [Add to Longdo]
スカトロジー[, sukatoroji-] (n) scatology [Add to Longdo]
スキャッティ[, sukyattei] (n) scatty (Scatophagus tetracanthus, species of Indo-West Pacific scat); African scat [Add to Longdo]
スキャット[, sukyatto] (n) scat [Add to Longdo]
スキャット・ファーガス;スキャットファーガス;パプア[, sukyatto . fa-gasu ; sukyattofa-gasu ; papua] (n) Selenotoca papuensis (species of Western Pacific scat known in Sulawesi and Papua New Guinea) [Add to Longdo]
スキャットファーガー[, sukyattofa-ga-] (n) (See 黒星饅頭鯛) spotted scat (Scatophagus argus) [Add to Longdo]
スポッテッドスキャット[, supotteddosukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) spotted scat (Scatophagus argus) [Add to Longdo]
スレッドフィンスキャット[, sureddofinsukyatto] (n) threadfin scat (Rhinoprenes pentanemus, species of Western Pacific spadefish found from Papua New Guinea to northern Australia) [Add to Longdo]
チモール文鳥[チモールぶんちょう, chimo-ru bunchou] (n) Timor dusky sparrow (Lonchura fuscata, Padda fuscata) [Add to Longdo]
ニザダイ亜目[ニザダイあもく, nizadai amoku] (n) Acanthuroidei (suborder of the order Perciformes, containing the families Acanthuridae, Ephippidae, Luvaridae, Scatophagidae, Siganidae, and Zanclidae) [Add to Longdo]
バラバラ(P);ばらばら[, barabara (P); barabara] (adj-na,adj-no,adv,vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P) [Add to Longdo]
バンディッドスキャット;シルバー・スキャット;シルバースキャット[, bandeiddosukyatto ; shiruba-. sukyatto ; shiruba-sukyatto] (n) spotbanded scat (Selenotoca multifasciata, species of Indo-West Pacific scat); silver scat [Add to Longdo]
ペスカトーレ[, pesukato-re] (n) pescatore (used in reference to Italian dishes with seafood) (ita [Add to Longdo]
マスカット[, masukatto] (n) muscat (grape); muscatel; (P) [Add to Longdo]
ラマン効果[ラマンこうか, raman kouka] (n) Raman effect (of inelastic photon scattering) [Add to Longdo]
レイリー散乱;レーリー散乱[レイリーさんらん(レイリー散乱);レーリーさんらん(レーリー散乱), reiri-sanran ( reiri-sanran ); re-ri-sanran ( re-ri-sanran )] (n) Rayleigh scattering [Add to Longdo]
レッド・スキャット;レッドスキャット[, reddo . sukyatto ; reddosukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) red scat (red morph of the spotted scat, Scatophagus argus) [Add to Longdo]
レムニスケート[, remunisuke-to] (n) {math} (See 連珠形) lemniscate [Add to Longdo]
雲散[うんさん, unsan] (n,vs) scatter; disperse [Add to Longdo]
雲集霧散[うんしゅうむさん, unshuumusan] (n,vs) (many things) gathering like clouds and vanishing like mist; swarming and scattering [Add to Longdo]
[さる(P);まし(ok);ましら(ok), saru (P); mashi (ok); mashira (ok)] (n) (1) monkey (esp. the Japanese macaque, Macaca fuscata); (2) (さる only) (derog) sly person; (3) (さる only) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) (さる only) (See 自在鉤) clasp used to control the height of a pot-hook; (5) (さる only) (arch) (See 湯女) bathhouse prostitute; (P) [Add to Longdo]
押収[おうしゅう, oushuu] (n,vs,adj-no) seizure; confiscation; (P) [Add to Longdo]
屋久猿[やくざる;ヤクザル, yakuzaru ; yakuzaru] (n) (uk) Yakushima macaque (Macaca fuscata yakui) [Add to Longdo]
花かご;花籠;華筥[はなかご(花かご;花籠);けこ(花籠;華筥);はなこ(花籠)(ok), hanakago ( hana kago ; hanakago ); keko ( hanakago ; hana kyo ); hanako ( hanakago ] (n) (1) (はなかご, はなこ only) {Buddh} flower basket; (2) (はなかご, けこ only) (usu. けこ) flower basket (or plate) used for flower-scattering rituals [Add to Longdo]
拡散[かくさん, kakusan] (n,vs,adj-no) scattering; diffusion; spread (e.g. signal across the spectrum); (P) [Add to Longdo]
慌て者[あわてもの, awatemono] (n) scatterbrain; absent-minded person [Add to Longdo]
甲斐路[かいじ, kaiji] (n) bright red table grape, a cross between a Flame Tokay and a Neo Muscat [Add to Longdo]
降り敷く;降敷く[ふりしく, furishiku] (v5k,vi) to lie scattered; to be strewn with; to be covered with [Add to Longdo]
黒星饅頭鯛[くろほしまんじゅうだい;クロホシマンジュウダイ, kurohoshimanjuudai ; kurohoshimanjuudai] (n) (uk) spotted scat (Scatophagus argus, species of Indo-Pacific scat which occurs in green and red morphs); green scat; red scat [Add to Longdo]
撒き餌[まきえ, makie] (n,vs) scattered animal feed; ground bait [Add to Longdo]
撒き散らす;まき散らす[まきちらす, makichirasu] (v5s,vt) to scatter; to spread [Add to Longdo]
撒き菱;撒菱[まきびし, makibishi] (n) caltrop (spiked device scattered to maim infantry and horses); calthrop; caltrap [Add to Longdo]
撒く[まく, maku] (v5k,vt) (1) to scatter; to sprinkle; to strew; (2) to distribute (handbills, etc.); to spread (rumours, etc.); (3) to give the slip; to throw off; to shake off; to lose; (P) [Add to Longdo]
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P) [Add to Longdo]
散じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain) [Add to Longdo]
散ずる[さんずる, sanzuru] (vz) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain) [Add to Longdo]
散らかす[ちらかす, chirakasu] (v5s,vt) to scatter around; to leave untidy; (P) [Add to Longdo]
散らかった紙屑[ちらかったかみくず, chirakattakamikuzu] (n) scattered (littered) paper scraps [Add to Longdo]
散らかる[ちらかる, chirakaru] (v5r,vi) to be in disorder; to lie scattered around; (P) [Add to Longdo]
散らし[ちらし(P);チラシ(P), chirashi (P); chirashi (P)] (n) (1) scattering; (2) (uk) (esp. チラシ) leaflets; (P) [Add to Longdo]
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P) [Add to Longdo]
散らばら[ちらばら, chirabara] (adj-na) (1) here and there; scattered about; (vs) (2) to be scattered around [Add to Longdo]
散らばる[ちらばる, chirabaru] (v5r,vi) to be scattered about; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǎn, ㄙㄢˇ, ] leisurely; loosen; powdered medicine; to scatter; to come loose, #2,829 [Add to Longdo]
[sàn, ㄙㄢˋ, ] adjourn; scatter, #2,829 [Add to Longdo]
[sǎ, ㄙㄚˇ, ] to scatter, #3,456 [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, / ] to wave; to brandish; to wipe away; to command; to conduct; to scatter; to disperse, #3,915 [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, ] sow; scatter; spread; broadcast; Taiwan pr. bo4, #4,142 [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, / ] to raise; to hoist; the action of tossing or winnowing; scattering (in the wind); to flutter; to propagate, #5,001 [Add to Longdo]
分散[fēn sàn, ㄈㄣ ㄙㄢˋ, ] scatter; disperse; distribute, #5,130 [Add to Longdo]
[lī, ㄌㄧ, ] (onomat.); see 哩哩羅羅|哩哩罗罗 lililuoluo endless mumbling noise; see 哩哩啦啦 lililala, scattered or intermittent, #6,057 [Add to Longdo]
[chāo, ㄔㄠ, ] to copy; to plagiarize; to search and seize; to go; to transcribe; to take a shortcut; to search and confiscate, #6,645 [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] scatter; separate; to open; to unroll; to spread out, #7,429 [Add to Longdo]
没收[mò shōu, ㄇㄛˋ ㄕㄡ, / ] confiscate, #7,657 [Add to Longdo]
疏散[shū sàn, ㄕㄨ ㄙㄢˋ, ] to scatter; to disperse; to evacuate; to relax by taking a stroll, #11,839 [Add to Longdo]
散落[sàn luò, ㄙㄢˋ ㄌㄨㄛˋ, ] to disperse; to fall scattered; to sprinkle, #13,569 [Add to Longdo]
零星[líng xīng, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] partial; fragmentary; scattered and few, #14,869 [Add to Longdo]
散热器[sàn rè qì, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] heatsink; heat spreader; fan (computer) (lit. scatter heat device), #20,483 [Add to Longdo]
离散[lí sàn, ㄌㄧˊ ㄙㄢˋ, / ] discrete; scatter; disperse, #24,100 [Add to Longdo]
零散[líng sàn, ㄌㄧㄥˊ ㄙㄢˋ, ] scattered, #25,252 [Add to Longdo]
狼藉[láng jí, ㄌㄤˊ ㄐㄧˊ, ] in a mess; scattered about; in complete disorder, #25,710 [Add to Longdo]
流窜[liú cuàn, ㄌㄧㄡˊ ㄘㄨㄢˋ, / ] to flee in all directions; to scatter and run away, #29,173 [Add to Longdo]
四散[sì sàn, ㄙˋ ㄙㄢˋ, ] to disperse; to scatter in all directions, #29,344 [Add to Longdo]
支离破碎[zhī lí pò suì, ㄓ ㄌㄧˊ ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] scattered and smashed (成语 saw), #30,950 [Add to Longdo]
散射[sǎn shè, ㄙㄢˇ ㄕㄜˋ, ] scattering, #32,473 [Add to Longdo]
零碎[líng suì, ㄌㄧㄥˊ ㄙㄨㄟˋ, ] scattered and fragmentary; scraps; odds and ends, #35,540 [Add to Longdo]
星罗棋布[xīng luó qí bù, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄛˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ, / ] scattered about like stars in the sky or chess pieces on a board (成语 saw); spread all over the place, #41,291 [Add to Longdo]
腾腾[téng téng, ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ, / ] steaming; scathing, #41,619 [Add to Longdo]
粗话[cū huà, ㄘㄨ ㄏㄨㄚˋ, / ] vulgar language (esp. scatological insults); uncultured speech, #43,069 [Add to Longdo]
抄家[chāo jiā, ㄔㄠ ㄐㄧㄚ, ] to search a house and confiscate possessions, #48,951 [Add to Longdo]
[dōng, ㄉㄨㄥ, / ] thrush; Tardus fuscatus, #50,492 [Add to Longdo]
查抄[chá chāo, ㄔㄚˊ ㄔㄠ, ] take inventory of and confiscate a criminal's possessions, #53,588 [Add to Longdo]
散居[sǎn jū, ㄙㄢˇ ㄐㄩ, ] to live scattered, #53,934 [Add to Longdo]
零落[líng luò, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄛˋ, ] withered and fallen; scattered; sporadic, #55,972 [Add to Longdo]
杂记[zá jì, ㄗㄚˊ ㄐㄧˋ, / ] various notes or records; a miscellany; scattered jottings, #63,578 [Add to Longdo]
百战不殆[bǎi zhàn bù dài, ㄅㄞˇ ㄓㄢˋ ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] to come unscathed through a hundred battles (成语 saw, from Sunzi's Art of War)., #64,843 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] get rid of; scatter; surname Xie, #67,276 [Add to Longdo]
充公[chōng gōng, ㄔㄨㄥ ㄍㄨㄥ, ] to confiscate, #68,208 [Add to Longdo]
马大哈[mǎ dà hā, ㄇㄚˇ ㄉㄚˋ ㄏㄚ, / ] a careless person; scatterbrain; frivolous and forgetful, #73,516 [Add to Longdo]
溃兵[kuì bīng, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄧㄥ, / ] defeated troops; routed army; scattered soldiers, #84,173 [Add to Longdo]
散沙[sǎn shā, ㄙㄢˇ ㄕㄚ, ] scattered sand; fig. lacking in cohesion or organization, #97,163 [Add to Longdo]
树倒猢狲散[shù dǎo hú sūn sàn, ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄢˋ, / ] When the tree topples the monkeys scatter. (成语 saw); fig. an opportunist abandons an unfavorable cause; Rats leave a sinking ship., #104,039 [Add to Longdo]
疏落[shū luò, ㄕㄨ ㄌㄨㄛˋ, ] sparse; scattered, #108,044 [Add to Longdo]
马斯喀特[Mǎ sī kā tè, ㄇㄚˇ ㄙ ㄎㄚ ㄊㄜˋ, / ] Muscat (capital of Oman), #108,966 [Add to Longdo]
杂说[zá shuō, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄛ, / ] scattered essays; various opinions; different manners of speaking, #109,457 [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, / ] to soar; to fly; to float; variant of 揚|扬, to scatter; to spread, #114,952 [Add to Longdo]
鸟兽散[niǎo shòu sàn, ㄋㄧㄠˇ ㄕㄡˋ ㄙㄢˋ, / ] to scatter like birds and beasts, #119,124 [Add to Longdo]
散匪[sǎn fěi, ㄙㄢˇ ㄈㄟˇ, ] scattered bandits; fig. random jottings; marginal notes, #128,248 [Add to Longdo]
七零八碎[qī líng bā suì, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄨㄟˋ, ] bits and pieces; scattered fragments, #157,421 [Add to Longdo]
风流云散[fēng liú yún sàn, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄩㄣˊ ㄙㄢˋ, / ] lit. wind flows, clouds scatter (成语 saw); the crisis settles down; people disperse home; things return to normal, #177,238 [Add to Longdo]
反散射[fǎn sàn shè, ㄈㄢˇ ㄙㄢˋ ㄕㄜˋ, ] backscatter, #316,827 [Add to Longdo]
着三不着两[zháo sān bù zháo liǎng, ㄓㄠˊ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄌㄧㄤˇ, / ] scatter-brained; thoughtless, #515,559 [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] giggle; scatter, #594,409 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
散乱[さんらん, sanran] scattering [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top