Search result for

scannte

(50 entries)
(0.0392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scannte-, *scannte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scannte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scannte*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Excuse me for waking you. We scanned a Hawkman patrol 400 Mongo miles east.Wir scannten Falkenmänner 400 Mongo-Meilen östlich. Flash Gordon (1980)
When I found Amanda's address in the book I was able to remember the names and addresses of all her neighbors because I saw them as I scanned.Als ich Amandas Adresse fand, konnte ich mir die Namen und Adressen all ihrer Nachbarn merken, denn ich scannte sie. No Thanks for the Memory (1986)
- We've scanned the planet, sir.- Wir scannten den Planeten. We'll Always Have Paris (1988)
We weren't scanned by that probe.Die Sonde scannte uns nicht. Contagion (1989)
Captain, a search of the Ranian System has determined that the force that attacked this planet is no longer present.Captain, wir scannten das gesamte Rana-System. Der unbekannte Angreifer scheint nicht mehr da zu sein. The Survivors (1989)
I have completed another full scan, sir.Ich scannte den ganzen Bereich noch einmal. The Loss (1990)
We didn't pick up any other Federation ships.Wir scannten keine Schiffe im Sektor. Yesterday's Enterprise (1990)
We have scanned the stress patterns of your planet's crust.Wir scannten die tektonische Spannung der Planetenkruste. Devil's Due (1991)
A simulation would be limited to areas scanned by the recording.Eine Simulation wäre auf die gescannten Areale begrenzt. Identity Crisis (1991)
Doctor, have you ever scanned your samples for gamma radiation?Doktor, scannten Sie die Proben je nach Gammastrahlen? Silicon Avatar (1991)
The man who created me scanned the synaptic patterns of their temporal lobes and programmed them into my neural nets.Der Mann, der mich schuf, scannte auch synaptische Muster der Gehirnlappen der Kolonisten und programmierte sie in meine Neuralnetze. Silicon Avatar (1991)
I have scanned the Prytt communication system.Ich scannte das Kommunikationssystem der Prytt. Attached (1993)
Once we realised that you were not on the ship, we scanned the surface for your neural implant.Als wir merkten, dass Sie nicht mehr auf dem Schiff waren, scannten wir den Planeten nach lhrem Implantat. Gambit, Part II (1993)
Doctor, I have scanned the journals of the colonists.Doktor, ich scannte die Logbücher der Kolonisten. Inheritance (1993)
It scanned me and I lost consciousness.Sie scannte mich und ich verlor das Bewusstsein. Lessons (1993)
- I scanned the vicinity.- lch scannte die Umgebung. Phantasms (1993)
Mr. Data, when you scanned the aperture with your tricorder, it caused time to move forwards and then back again.Mr Data, als Sie mit dem Tricorder die temporäre Öffnung scannten, hat sich die Zeit vorwärts bewegt und dann wieder zurück. Timescape (1993)
I scanned several Free Mars people during that time.In der Zeit scannte ich mehrere Freiheit-für-den-Mars-Leute. Spider in the Web (1994)
I didn't know it then, but she was scanning me, ever so gently.damals wusste ich es nicht, aber sie scannte mich behutsam. Spider in the Web (1994)
Scanned you.Scannte Sie. Spider in the Web (1994)
At first they refused to believe it, so they took in other humans and had them scanned as well.Man wollte es erst nicht glauben, holte andere an Bord und scannte auch die. Points of Departure (1994)
Ortiz has done a surface scan.Ortiz scannte die Oberfläche. By Any Other Name (1994)
Captain, we've been canvassing a maximum scan in all directions.Wir scannten die Umgebung in alle Richtungen. The Last Lap at Luxury (1994)
The Defiant's scanned the system by now.Die Defiant scannte das System. Defiant (1994)
One of the Bajoran science probes recently scanned a planet about six light-years from the wormhole.Eine bajoranische Forschungssonde scannte kürzlich einen Planeten, der sechs Lichtjahre vom Wurmloch entfernt ist. The Alternate (1994)
I have been scanning the area where we detected the signature of the Pegasus.Ich scannte die Region, wo wir die Resonanzsignatur der Pegasus entdeckten. The Pegasus (1994)
A decade-long search by radio telescope scanning ten million frequencies... for any transmission by extraterrestrial intelligence.Zehn Jahre lang scannte ein Radioteleskop... ..10 Millionen Frequenzen nach Spuren außerirdischer Intelligenz. Little Green Men (1994)
I suggest he scanned our computers to select a comfortable holographic environment.Ich vermute, dass es unsere Computer scannte, um eine angenehme holographische Umgebung zu schaffen. Caretaker (1995)
He was scanning this rock face when he detected the lifesign.Er scannte diese Felswand, als er das Lebenszeichen entdeckte. Phage (1995)
We scanned this onto the VR.Wir scannten das in den VR. Escape from L.A. (1996)
Oh. Your pagh is strong.Ich scannte nach Überlebenden, aber es gab keine. Accession (1996)
I couldn't sleep, so I got up and decided to scan the wormhole for radiometric anomalies.Ich konnte nicht schlafen und scannte das Wurmloch nach Anomalien. The Assignment (1996)
I've scanned every deck.Ich scannte alle Decks. Trials and Tribble-ations (1996)
So it scanned us, sent out a polaron burst that caused no damage and then took off.Es scannte uns, feuerte einen harmlosen Polaronstoss ab und flog weg. The Swarm (1996)
I've been scanning it for weaknesses.- Ich scannte nach Schwachstellen. Warlord (1996)
Don't move into an area until you've scanned it.Betreten Sie nur gescannte Bereiche. Empok Nor (1997)
When the ship docked at the station the probe detached itself and then began a visual scan of every room in the Habitat Ring.Als das Schiff andockte, scannte die Sonde jeden einzelnen Raum im Habitatring. The Darkness and the Light (1997)
I just ran a tricorder scan of the lower deck-- the one he said was flooded with radiation.Ich scannte mit dem Tricorder das Deck, das voller Strahlung sein sollte. Revulsion (1997)
We've scanned space for a distance of 40 light-years. We've found no evidence of Borg ships, so she can't be trying to rejoin the collective.Wir scannten den Raum und fanden keine Borgschiffe. The Raven (1997)
We've scanned this entire region for Borg.Wir scannten die gesamte Region nach Borg. The Raven (1997)
We've scanned for a wormhole. If there was one, it's gone.Wir scannten nach einem Wurmloch. Counterpoint (1998)
I managed to grab a quick scan of Holodeck 1 and it looks like Seven of Nine is on the move.Ich scannte Holodeck 1. Seven of Nine ist unterwegs. The Killing Game (1998)
I passed the Drazi ambassador shortly after he finished talking to Sheridan.Ich scannte den Drazi-Botschafter kurz nach dem Gespräch mit Sheridan. The Paragon of Animals (1998)
We found the battleship and obtained a scan without being detected, and we're free to go home.Wir fanden das Kampfschiff und scannten es, ohne entdeckt zu werden. Jetzt könnten wir nach Hause fliegen. Valiant (1998)
We scanned the area for other escape pods, but it doesn't look like anyone else made it.Wir scannten das Gebiet nach anderen Fluchtkapseln, aber es sieht nicht so aus, als hätte es noch jemand geschafft. Valiant (1998)
Not yet. You've scanned our vessel.Sie scannten unser Schiff. Infinite Regress (1998)
We scanned the fire caves but there was no sign of him.Wir scannten die Feuerhöhlen, aber es gab keine Spur von ihm. What You Leave Behind (1999)
By using an exographic targeting sensor, he could scan through bulkheads.Durch die Schotts scannte er mit einem exografischen Zielerfassungssensor. Field of Fire (1999)
I've scanned the caverns.Ich scannte die Höhlen. Dragon's Teeth (1999)
Before the intruder injured you, you managed to scan him with this.Bevor Sie der Eindringling verletzte, scannten Sie ihn mit dem hier. Riddles (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top