Search result for

scann

(60 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scann-, *scann*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scanner[N] เครื่องสแกนเนอร์
scanner[N] เครื่องตรวจด้วยเสียงหรือรังสี, See also: อุปกรณ์รับและส่งสัญญาณ, เครื่องแสกนเนอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scannerเครื่องกราดตรวจเครื่องกราดภาพตัวกราดตรวจตัวกราดภาพหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับนำข้อความหรือภาพเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ ด้วยวิธีการกราดแสงผ่าน คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลที่ส่งเข้าไปนั้นมาแก้ไข ปรับแต่ง เพิ่มเติม จัดเก็บและแสดงผลออกมาได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ แต่เดิม เมื่อใช้เครื่องจับภาพอ่านข้อมูลที่เป็นเอกสารเข้าไป คอมพิวเตอร์จะนำไปเก็บในลักษณะของภาพ (image) กล่าวคือไม่สามารถนำข้อความนั้นมาแก้ไขได้ แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาได้ก้าวไปไกล ถึงการที่สามารถแปลงตัวอักษรที่เป็นภาพ ให้มีลักษณะเป็นเอกสารที่นำมาแก้ไขตัวสะกดได้ โดยนำมาทำในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เครื่องกราดภาพที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ แบบระนาบ (flatbed) กับแบบมือถือ (handheld) เช่น แบบที่ใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) ใช้ตามร้านสรรพสินค้า
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง <คำแปล>เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
flatbed scannerเครื่องกราดภาพแบบระนาบหมายถึง เครื่องจับภาพ หรือบางทีก็นิยมเรียกทับศัพท์ว่า "เครื่องสแกนเนอร์ "เครื่องจับภาพแบบระนาบนี้ใช้ได้กับ กระดาษ ขนาดที่ไม่โตกว่า 8.5 x 11 นิ้ว โดยจับคว่ำหน้า ให้ด้านที่มีข้อความ หรือภาพที่ต้องการลงบนแผ่นกระจก ใช้คำสั่งจากคอมพิวเตอร์สั่งให้มีลำแสงผ่าน ก็จะมองเห็นภาพที่เหมือนกับภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบบนจอภาพ ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร ภาพที่ได้ มานี้ สามารถนำมาตบแต่งแก้ไขได้ จะเก็บลงจานบันทึก ในลักษณะ ของแฟ้มข้อมูล ก็ได้ จะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่อง พิมพ์ หรือจะโอนไปแฟ้มข้อมูลอื่นก็ได้
image scannerเครื่องตรวจภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านภาพหรือข้อความแล้วนำเข้าไปเก็บเป็น "ภาพ " ในหน่วยความจำ เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลต่อไป ดู scanner ประกอบ
optical scannerเครื่องกราดตรวจด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือซึ่งใช้แสงกราดตรวจไปทั่วบริเวณที่ต้องการ แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำ มีทั้งแบบระนาบ (flatbed) และแบบมือถือ (handheld) อย่างไรก็ตาม แม้จะสามารถเก็บข้อ ความ (text) ได้ แต่ก็เก็บในลักษณะที่เป็นภาพ ดู scanner ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scanner๑. เครื่องกราดตรวจ๒. เครื่องกราดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scanner๑. เครื่องกราดตรวจ๒. เครื่องกราดภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scanning rateอัตราการกราดตรวจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scannerเครื่องกราดตรวจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Scannerเครื่องสแกนเนอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
scannerสแกนเนอร์,เครื่องกราดตรวจ
อุปกรณ์สำหรับอ่านข้อมูลประเภทหนึ่งซึ่งมีหลายลักษณะ ลักษณะหนึ่งคล้ายปืนแสงมีใช้ตามห้างสรรสินค้าขนาดใหญ่ หรือร้านขายของที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกการขาย พนักงานเก็บเงินใช้ปืนแสงยิงลำแสงสีเขียวไปยังรหัสแท่ง (bar code) ที่ติดอยู่บนฉลากสินค้า แสงจะสะท้อนกลับไปและทำให้สแกนเนอร์รู้ว่าฉลากสินค้านั้นพิมพ์หมายเลขอะไรไว้ อีกลักษณะหนึ่งคล้ายกับแบบแรกแต่ไม่มีแสงเลเซอร์ยิงออกมาและใช้วางทาบกับเอกสารเพื่ออ่าน ภาพลักษณ์ หรือ Image ของเอกสารเข้าไปเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ภาพลักษณ์นี้จะเปลี่ยนเป็นข้อความได้ก็โดยใช้โปรแกรม OCR และอีกลักษณะหนึ่งเป็นเหมือนกล่องแบนๆ เล็กๆ ขนาดเท่ากับกระดาษ A4 เมื่อต้องการอ่านภาพลักษณ์ของเอกสารแผ่นใดก็ให้นำเอกสารนั้นวางคว่ำหน้าลงกล่อง ปิดฝาแล้วกดปุ่ม เครื่องฉายจะกราดแสงไปบนเอกสารแล้วรับภาพสะท้อนนั้นไปเก็บในคอมพิวเตอร์เป็น ภาพลักษณ์ [คอมพิวเตอร์]
scannerสแกนเนอร์, อุปกรณ์รับเข้าข้อมูล ซึ่งทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยส่งแสงไปที่เอกสารเพื่อให้ตัวรับแสง อ่านเอกสารแล้วเก็บข้อมูลเป็นรูปภาพดิจิทัล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Scanning electron microscopyจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Scanning electron microscopyการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราดตรวจ [TU Subject Heading]
Scanning systemsระบบการกราดตรวจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We used to get in his car and ride around listening to 911 calls on his scanner then speed over.เราเคยเข้าไปอยู่ในรถเขา และขับไปทั่ว... ...ฟัง 911 จาก วิทยุของเขา ...และเขาก็เร่งความเร็วขึ้น Basic Instinct (1992)
I'm looking for a driver who can handle scanners on the radio.หาคนขับรถที่สแกนคลื่นวิทยุเป็น Heat (1995)
I scanned it a bunch of times at Arecibo. It was always negative.เวก้า ฉันสแกนมันพวงของครั้ง Contact (1997)
Scanning for life readings.กำลังสแกนหาสิ่งมีชีวิต Event Horizon (1997)
I'm scanning for life forms.ผมกำลังสแกนหาชีวิต Event Horizon (1997)
We got a hit on the police scanner. Something going down at 1st and Santee.เราได้ตีสแกนเนอร์ตำรวจ บางสิ่งบางอย่างไปลงที่ 1 และสันติ Showtime (2002)
Okay, you can go ahead and go around the metal detector, but your bags got to gothrough the scanner.เดี๋ยวนะ Yankee White (2003)
QUASl-DEADS: Scanning fresh memories. Thoughts of someone called Jack.ตรวจสอบความทรงจำใหม่ คิดคำนึงถึงคนชื่อ... The Chronicles of Riddick (2004)
All citizens must pass through medical scanning. Sir!พลเมืองทุกคนต้องผ่าน เครื่องตรวจโรค Resident Evil: Apocalypse (2004)
So I was just riding around in the neighborhood, and I heard a call go out on the police scannerฉันก็แค่ขับรถมาดู ละแวกใกล้เคียง - และฉันได้ยินเสียงทางวิทยุตำรวจ... Mr. Monk and the Other Detective (2005)
-Do we know what it is yet? -We're still scanning.รู้ไหมว่ายาอะไร ,กำลังตรวจหาอยู่ Casino Royale (2006)
This is the scanner head from the fax machine.This is the scanner head from the fax machine. Firewall (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สแกนเนอร์[n.] (sakaēnnoē) EN: scanner   FR: scanner [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCANNED    S K AE1 N D
SCANNER    S K AE1 N ER0
SCANNELL    S K AE1 N AH0 L
SCANNERS    S K AE1 N ER0 Z
SCANNING    S K AE1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scanned    (v) (s k a1 n d)
scanner    (n) (s k a1 n @ r)
scanners    (n) (s k a1 n @ z)
scanning    (v) (s k a1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
scannento scan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CTスキャナー[シーティースキャナー, shi-tei-sukyana-] (n) CT scanner [Add to Longdo]
イメージスキャナー;イメージスキャナ[, ime-jisukyana-; ime-jisukyana] (n) {comp} image scanner [Add to Longdo]
ウイルススキャンAPI[ウイルススキャンエーピーアイ, uirususukyan'e-pi-ai] (n) {comp} virus scanning API [Add to Longdo]
オプティカルスキャナ[, oputeikarusukyana] (n) {comp} optical scanner [Add to Longdo]
カラーイメージスキャナ[, kara-ime-jisukyana] (n) {comp} graphics scanner [Add to Longdo]
カラースキャナー[, kara-sukyana-] (n) colour scanner (color) [Add to Longdo]
シートフィードスキャナ[, shi-tofi-dosukyana] (n) {comp} sheet-fed scanner [Add to Longdo]
スキャナー(P);スキャナ[, sukyana-(P); sukyana] (n) scanner; (P) [Add to Longdo]
スキャニング[, sukyaningu] (n) scanning [Add to Longdo]
ドラムスキャナ[, doramusukyana] (n) {comp} drum scanner [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扫描仪[sǎo miáo yí, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ ㄧˊ, / ] scanner (device) [Add to Longdo]
扫描器[sǎo miáo qì, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ ㄑㄧˋ, / ] scanner [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スキャナ[すきゃな, sukyana] scanner [Add to Longdo]
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner [Add to Longdo]
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
光学マーク読取り[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
光学式スキャナ[こうがくしきすきゃな, kougakushikisukyana] optical scanner [Add to Longdo]
光学式走査器[こうがくしきそうさき, kougakushikisousaki] optical scanner [Add to Longdo]
走査[そうさ, sousa] scanning (vs), traversal [Add to Longdo]
走査器[そうさき, sousaki] scanner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top