Search result for

savant

(33 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -savant-, *savant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
savant[N] นักปราชญ์, See also: ผู้มีสติปัญญา, ผู้คงแก่เรียน, พหูสูต, Syn. philosopher, authority, intellectual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
savant(เซวานทฺ'แซฟ'เวินทฺ) n. ชายที่มีความรู้มากและลึกซึ้ง,นักปราชญ์,เมธี,ผู้คงแก่เรียน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
savant[แซ๊ฟ เฝิ่น] (n) ผู้ทรงคุณวุฒิ
See also: A. sage,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, in 2nd grade. What, are you like a savant for people's addresses?ช่าย ตอนเกรด 2 แล้วเธอเป็น ประมาณสมุดโทรศัพท์จำบ้านคนอื่นหรือไง? Easy A (2010)
I'm thinking our John Doe could have been some kind of savant.ผมคิดว่าจอห์น โดห์ ของเราคงเป็น พวกคงแก่้เรียนคนหนึ่ง The Garden of Forking Paths (2010)
Savants can develop an enlarged hippocampus related to their incredible memory capacity.คนคงแก่เรียนจะพัฒนาสมองในส่วน ฮิปโปแคมปัสได้ใหญ่กว่าคนทั่วไป สัมพัทธ์กับความทรงจำที่เก็บข้อมูล ได้มากอย่างเหลือเชื่อ The Garden of Forking Paths (2010)
Well, we think the guy may have been a savant.อืม เราคิดว่าชายคนนี้เป็นคน คงแก่เรียนคนหนึ่ง The Garden of Forking Paths (2010)
Savants are referred to me from all over the country, and any number of them have eidetic skills..คนคงแก่เรียนถูกส่งต่อมาให้ผม จากทั่วทั้งประเทศ และจำนวนหนึ่งของพวกเขามีทักษะ จดจำได้อย่างแม่นยำ The Garden of Forking Paths (2010)
Savants--not your usual terrain, are they?คนคงแก่เรียน ไม่ได้เป็น คนไข้ปกติของคุณหรอกน่ะ? The Garden of Forking Paths (2010)
W-what about savants?แล้วคนพิเศษพวกนั้นล่ะ ? Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Well, so this McDow is a savant?งั้นนี่เป็นของแมคโดว์ คนที่เป็นคนคงแก่เรียนนั่นรึ? Course Correction (2010)
Yeah, she's kind of a Wheel savant.นั่นสิ แม่ไปเป็นนักปราชญ์ด้านนี้ได้เลย The Zarnecki Incursion (2011)
It's like you're an alias savant.มันเหมือนนายเป็นปราชญ์ผู้รอบรู้ด้านการแฝงตัวเลย Upper West Side Story (2012)
a shopping savant, and every day, women come in here with all the money in the world and no clue what to spend it on.นักปราชญของการช้อปปิ้ง และทุกวัน ผู้หญิงที่เข้ามาที่นี้ ด้วยเงินทั้งหมดที่มีบนโลกใบนี้ และไม่ต้องสงสัยเลยพวกเขาจะใช้มัน Any Moment (2012)
Claudia, she... she was a savant, she was a genius.ท่านปราดเปรื่อง ท่านเป็นอัจฉริยะ Enemy of My Enemy (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิชญ์[N] scholar, See also: savant, wise person, Syn. นักปราชญ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความรู้สูง, ผู้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ มากมาย
วิทวัส[N] savant, See also: philosopher, sage, scholar, learned person, intelligent person, Syn. ผู้รู้, นักปราชญ์, ผู้มีปัญญา, Count unit: คน, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage   FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
ข้อดีและข้อเสีย[n. exp.] (khødī lae khøsīa) EN: pros and cons   FR: avantages et désavantages [mpl]
ความเสียเปรียบ[n.] (khwām sīaprīep) EN: disadvantage ; handicap   FR:savantage [m] ; handicap [m]
นักคิด[n.] (nakkhit) EN: thinker ; mastermind ; sage ; savant   FR: penseur [m] ; maître à penser [m]
นักปราชญ์[n.] (nakprāt) EN: philosopher ; sage ; learned man ; logician ; man of learning ; wise man   FR: sage [m] ; philosophe [m] ; homme de savoir [m] ; savant [m]
ปราชญ์[n.] (prāt) EN: philosopher ; sage ; learned man ; savant ; scholar ; highbrow   FR: philosophe [m] ; sage [m] ; érudit [m] ; savant [m] ; intellectuel [m]
เสียเปรียบ[v.] (sīaprīep) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable   FR:savantager ; défavoriser

CMU English Pronouncing Dictionary
SAVANT    S AH0 V AA1 N T
SAVANTS    S AE1 V AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
savant    (n) (s a1 v @ n t)
savants    (n) (s a1 v @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelehrte {m,f}; Gelehrter | Gelehrten {pl}savant | savants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大学者[だいがくしゃ, daigakusha] (n) great scholar; savant; polymath [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Savant \Sa`vant"\, n.; pl. {Savants} (F. ?; E. ?). [F., fr.
   savoir to know, L. sapere. See {Sage}, a.]
   A man of learning; one versed in literature or science; a
   person eminent for acquirements.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 savant
   n 1: someone who has been admitted to membership in a scholarly
      field [syn: {initiate}, {learned person}, {pundit},
      {savant}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 savant [savã]
   scholar
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top