Search result for

salles

(262 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salles-, *salles*, salle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา salles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *salles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sally[N] คำคม, See also: คำพูดคมคาย, คำหยอกเย้า, Syn. anecdote, gag
sally[N] การโจมตี, See also: การตีฝ่าวงล้อม, การแหวกวงล้อม, Syn. attack, Ant. retreat
sally[N] การรีบรุด
sally[N] การเที่ยว, See also: การท่องเที่ยว, การเดินทาง
sally[VI] ตีฝ่าวงล้อม
sally[VI] ออกท่องเที่ยว, See also: ออกเดินทาง
sallow[ADJ] ซีดเซียว, See also: ซีด, เซียว, Syn. colorless, pallid
sallow[N] ต้นหลิว
disallow[VT] ไม่อนุญาต
misalliance[N] ความสัมพันธ์ที่ไม่สมควร
universally[ADV] อย่างเป็นสากล, See also: ทั่วโลก, Syn. internationally, globally, terrestrially, Ant. there, here, occasionally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disallow(ดิสอะเลา') vt. ไม่ยอม,ไม่ยอมให้มี,ไม่ยอมรับความจริง,ปฏิเสธ,ไม่อนุญาต, See also: disallowable adj. disallowance n.
mesalliance(เมซะไล'อันซ) n. การแต่งงานกับผู้มีฐานะด้วยกว่า
misalliance(มิสอะไล'อันซฺ) n. ความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม
sallow(แซล'โล) adj. ซีด,สีเหลืองอ่อน,เหลืองซีด n. ต้นหลิวหรือwillow
sally(แซล'ลี) vt.,n. (การ,ผู้) ฝ่าวงล้อมออกมา,ออกเดินทางอย่างฉับพลัน,ตีโต้,ตอบโต้,ปล่อยออกมา,ปะทุ,ออกข้างนอก, See also: sallier n., Syn. dedouch

English-Thai: Nontri Dictionary
disallow(vt) ไม่อนุญาต,ไม่ยอม,ปฏิเสธ
sallow(adj) ซีด,เหลือง
sally(n) การฝ่าวงล้อม,การผลุนผลัน,การปะทุ
sally(vi) ฝ่าวงล้อมออกมา,ผลุนผลัน,ปะทุออกมา
universally(adv) โดยทั่วไป,อย่างกว้างขวาง,เป็นที่แพร่หลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disallowance๑. การไม่ยอมรับกฎหมาย (ที่ออกโดยอาณานิคมหรือเขตสังกัด)๒. การบอกปัด (ข้อเรียกร้อง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isallotherm เส้นไอแซลโลเทอม หรือเส้นอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเท่า
เส้นซึ่งลากผ่านจุดต่าง ๆที่มีค่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศเท่ากัน ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้ [สิ่งแวดล้อม]
Disease, Causally Definedโรคที่ใช้สาเหตุเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัย [การแพทย์]
Allobaric wind - Isallobaric windลมอัลโลบาริค หรือ ลมไอแซลโลบาริค [อุตุนิยมวิทยา]
isallobarisallobar, เส้นเปลี่ยนความกดเท่า; เส้นไอซัลโลบาร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
isallothermisallotherm, เส้นเปลี่ยนอุณหภูมิเท่า; เส้นซัลโลเทิร์ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sally?แซลลี่? The Nightmare Before Christmas (1993)
Sally.แซลลี่ Taking Account (2011)
- Hi.Hallo, Sally. Deranged: Confessions of a Necrophile (1974)
Sally.Sally... Heroes' Mountain (2002)
Conrad?Sally ... The Cat in the Hat (2003)
SALLY:SALLY: Happiness Is a Warm Blanket, Charlie Brown (2011)
Oh, sally Ester!มันเจ็บนะ Bolt (2008)
Teeoff's 1:30. More than enough time to put you away for life, Sally.ทีออฟตอนบ่ายครึ่ง ทันถมเถไปที่จะส่งแกเข้าคุกตลอดชีวิต The Dark Knight (2008)
What's the matter, Sally? I thought I was one of your top customers.มีอะไรเหรอ แซลลี่ ฉันคิดว่าฉันเป็นลูกค้าชั้นยอดของคุณนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Sally. Bring on the lineup.แซลลี่ เรียกแถวสิ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Is this where you're parked? Let's sally forth.คุณจอดรถไว้ที่นี่เหรอ เดินหน้ากันได้แล้ว Pineapple Express (2008)
- Thanks, Sally.- ขอบใจนะแชลลี่ Loyal and True (2008)
I just left a message for Sally.ฉันโทรไปบอกแซลลี่แล้วล่ะ Loyal and True (2008)
Look, it's Sally and Sandra.ดูนั่นสิ Sally กับ Sandra Loyal and True (2008)
- This is Bette Porter. Sally.- นี่เบ็ธ พอร์เตอร์ แซลลี่ Loyal and True (2008)
What sort of hideous mosalleem is this?นี่มันสุสานอะไร ทำไมอุบาทว์อย่างนี้? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- What exactly do you think we're doing in the 90210 Sally?- นายคิดว่าไงหละ เรากำลังอยู่ในหนัง 90210 Sallyรึไง? Zombieland (2009)
- Masallah!- บ้าจริง! The Breath (2009)
Where's the president, Sally?ท่านประธานาธิบดีอยู่ที่ไหน แซลลี่ 2012 (2009)
Sally, come help them out, okay?ฉันจะไปหาพ่อให้หนูเอง 2012 (2009)
And you're gonna take Claire to Carl and Sally'sและคุณค้องพา claire ไปหา carl กับ sallThe Rapture (2009)
Congratulations, Miss Sally Bowles. You have just landed the lead.ยินดีด้วย เธอได้รับบทนำ Preggers (2009)
I took Sally on a build for our very first date.ผมพาแซลลี่มาก่อสร้างในเดทแรกของเรา If I Had a Hammer (2009)
- Yeah, I met Sally, had my kids, and I realized the only way it was gonna work is if I jumped in with both feet.ฉันเข้าใจแล้วว่ามีทางเดียว ที่จะ.. ได้ผลคือกาทุ่มเทลงไปทั้งตัว If I Had a Hammer (2009)
Kyle butler, this is, uh, bob and sally moore of sarasota,ไคล บัตเลอร์ นี่ บ๊อก แล้วก็ แซลลี่ มัวร์ จาก ซาราโซทาร์ Road Kill (2009)
I think i'll go see if i can help sally.ผมจะไปดูแซลลี่ว่า มีอะไรให้ผมช่วยมั้ย Hungry Man (2009)
- sally, it's not-- - shh.แซลลี่ มันไม่ Hungry Man (2009)
- looks marvelous, sally.น่ากินมากเลย แซลลี่ Hungry Man (2009)
Sally?แซลลี่ Hungry Man (2009)
- sally. - [grunting] Thankful to be out of that fucking house!แซลลี่ รู้สึกดี ที่ออกมาจากบ้านเฮงซวยนั่นได้ Hungry Man (2009)
Yeah,we're,uh,we're looking for aunt sally.ใช่ เรา... อ่า... กำลังตามหาน้าแซลลี่อยู่ Bad Seed (2009)
Aunt sally's farmout in sweetwa okay?อันท์แซลลี่ ฟาร์มองต์ ในสวีท วอเตอร์ โอเคมั๊ย Bad Seed (2009)
Uh,sorry to disappoint,but there is no sally.อ่า... ขอโทษที่ทำให้คุณผิดหวัง แต่ที่นี่ไม่มีคนชื่อแซลลี่ Bad Seed (2009)
Pr folks thought sally sounded better thauncle seth.ชาวบ้านที่ พี.อาร์. คิดว่าชื่อแซลลี่ ฟังดูดีกว่าอังเคิลเซท Bad Seed (2009)
Aunt sally's is the only grower that ships to the restaurant.อันท์แซลลี่เป็นเพียงผู้ผลิตรายเดียว ที่ส่งของให้กับร้านอาหาร Bad Seed (2009)
You liver produce from sally's farm?นายขนส่งของจากฟาร์มแซลลี่เหรอ Bad Seed (2009)
If i got bugs,they came from sally's.ถ้าผมมีแมลง พวกมันก็มาจากของแซลลี่ Bad Seed (2009)
I pulled the corporate fings on aunt sally's farms.ฉันค้นข้อมูลของฟาร์มอันท์แซลลี่ Bad Seed (2009)
That's how seth lost aunt sally's to them.นั่นแหละเหมือนกับที่เซท สูญเสียอังเคิลแซลลี่ให้พวกเขา Bad Seed (2009)
Is it the same type ey grow on aunt sally's farm?มันเป็นชนิดเดียวกับที่ปลูก ในฟาร์มอันท์แซลลี่หรือเปล่า Bad Seed (2009)
I'm covering the E.R. for Sally again.ฉันต้องดูแลห้องฉุกเฉิน แทนแซลลี่อีกแล้ว The Gift (2009)
Sally?แซลลี่ ? Watchmen (2009)
You're Sally Jupiter's kid.เธอต้องเป็นแซลลี่ จูปิเตอร์น้อยแน่ๆ Watchmen (2009)
Jesus Christ, Sally.ให้ตายเถอะ, แซลลี่ ผิดเหรออแค่คุยกับ... Watchmen (2009)
Jesus Christ, Sally.ให้ตายเถอะ, แซลลี่ ผิดเหรออแค่คุยกับ... Watchmen (2009)
- Oh, Sally, please.- เรียกแซลลี่เถอะนะ Watchmen (2009)
Determinism says that occurences in nature are causally-decided by preceding events or natural laws.ทฤษฏี ว่าไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ มีสาเหตุที่ทำให้เกิด. โดยเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น หรือไม่ก็โดยกฏของธรรมชาติ. Knowing (2009)
¶ Well, long tall Sally, she's built for speed ¶เอาละ แมสาวแซนลีผูสูงยาว เธอถูกสรางเพือความรวดเรว Planet 51 (2009)
- Don't worry, Sally. We'll get you... - Mama?รับชาไหมครับผม The King's Speech (2010)
This is sally.นี่แซลลี่นะ The Uncanny Valley (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sallSally is two years senior to Ken.
sallSally made her brother clean the bathroom.
sallSally admitted that she borrowed the scarf but was not guilty.
sallSally gave him a Christmas present.
sallDecision to disallow Medicaid for second cochlea implant withdrawn.
sallBeth accused her sister, Sally, of tearing her scarf.
sallSally met Harry at the station.
sallSally gave me a good piece of information.
sallSally and I work in the same office.
sallHarry is ashamed of having lied to Sally.
sallSally was very sad about not going home for the holidays.
sallSally continued to make excuses and blamed the dog.
sallWhat happened, Sally?
sallSally Palmer is not a woman to be trifled with.
sallSally lost the contact lenses she had bought the day before.
sallEveryone opposed it, but Sally and Bob got married all the same.
sallSally has been on a diet since last month.
sallSally didn't exactly agree with Bill, but she supported him.
sallSally exchanged a twenty-dollar bill for five-dollar bills.
sallSally earns her living by giving piano lessens.
sallSally called on Mr Taylor.
sallBeth argued that Sally was only pretending to be innocent.
sallSally was constantly changing her hairstyle.
sallSally's classmates are always making a fool of her.
sallSally missed two weeks of school, so she has to work hard to catch up with her class.
sallSally recalled the days when her grandma was strong and healthy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้าม[V] forbid, See also: prohibit, disallow, ban, Thai definition: ให้เว้นกระทำ, ไม่ให้ทำตามที่กำหนดไว้
ปราม[V] prohibit, See also: disallow, forbid, warn, caution, alert, stop, Syn. ห้าม, เตือน, ตักเตือน, สั่งสอน, Example: แม่คอยปรามลูกชายไม่ให้เล่นซนอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: ว่ากล่าวตักเตือนให้เกรงกลัว
อย่างใหญ่หลวง[ADV] largely, See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily, Syn. อย่างมากมายมหาศาล, Example: คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสำหรับทางการแพทย์ของโลก
มากมายก่ายกอง[ADV] enormously, See also: immensely, hugely, colossally, massively, mightily, tremendously, Syn. ล้นหลาม, เยอะแยะ, มากมาย, Ant. ขาดแคลน, น้อย, Example: ผมไม่ได้ปรารถนาว่าจะรวยหรือมีอะไรมากมายก่ายกอง
อย่างใหญ่หลวง[ADV] largely, See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily, Syn. อย่างมากมายมหาศาล, Example: คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสำหรับทางการแพทย์ของโลก
ใหญ่หลวง[ADV] hugely, See also: gigantically, enormously, colossally, vastly, Syn. มาก, มหาศาล, Example: คนในหมู่บ้านต้องเผชิญกับหายนะอย่างใหญ่หลวงกับภัยน้ำท่วม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
โชว์รูม[n.] (chōrūm) EN: showroom   FR: salle d'exposition [f] ; showroom [m] (anglic.)
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe   FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
หอ[n.] (hø) EN: hall ; centre = center (Am.)   FR: pavillon [m] ; salle [f] ; hall [m] ; galerie [f] ; centre [m]
หอบังคับการ[n. exp.] (hø bangkhapkān) EN: commanding room ; control room   FR: salle de commandes [f]
หอจัดแสดงสินค้า[n. exp.] (hø jat sadaēng sinkhā) EN: exhibition hall   FR: salle d'exposition [f]
ห้อง [n.] (hǿng) EN: room ; chamber   FR: chambre [f] ; pièce (d'habitation) [f] ; salle [f] ; classe [f]
ห้องอาหาร[n. exp.] (hǿng āhān) EN: dining-room ; eating-room   FR: salle à manger [f]
ห้องอาบน้ำ [n. exp.] (hǿng āpnām) EN: bathroom   FR: salle de bains [f]
ห้องฉายหนัง[n. exp.] (hǿng chāi nang) EN: projection room   FR: salle de projection [f]
ห้องฉุกเฉิน[n. exp.] (hǿng chukchoēn) EN: emergency room   FR: salle d'urgence [f]
ห้องขาย [n. exp.] (hǿng khāi) EN: sales room   FR: salle de vente [f]
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องนั่งเล่น[n.] (hǿng nanglen) EN: living room ; parlour ; sitting room ; morning room   FR: salon [m] ; salle de séjour [f] ; séjour [m]
ห้องพัก [n. exp.] (hǿng phak) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room   FR: salon [m] ; salle de repos [f] ; salle d'attente [f]
ห้องผ่าตัด[n. exp.] (hǿng phātat) EN: operating room   FR: salle d'opération [f]
ห้องพิจารณาคดี[n. exp.] (hǿng phijāranā khadī) EN: courtroom   FR: salle d'audience [f]
ห้องพระโรง[n. prop.] (Hǿng Phra Rōng) EN: Throne Hall   FR: salle du trône [f]
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachum) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room   FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)
ห้องประชุมคณะกรรมการ[n. exp.] (hǿng prachum khanakammakān) EN: boardroom   FR: salle de conférence du conseil d'administration [f]
ห้องรับประทานอาหาร[n. exp.] (hǿng rapprathān āhān) EN: dining room   FR: salle à manger [m]
ห้องเรียน [n.] (hǿngrīen) EN: classroom   FR: salle de classe [f]
ห้องทานข้าว[n. exp.] (hǿng thān khāo) EN: dining room   FR: salle à manger [f]
ห้องตรวจโรค[n. exp.] (hǿng trūat rōk) EN: medical examination room : medical treatment room   FR: salle d'examen médical [f] ; cabinet médical [m]
หอประชุม[n.] (høprachum) EN: hall ; auditorium   FR: auditoire [m] ; salle académique [f] ; salle de congrés [f] ; salle de réunion [f]
กีฬาในร่ม[n. exp.] (kīlā nai rom) EN: indoor sports ; indoor games   FR: sport en salle [m]
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāi-kāikøng) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously   FR: massivement
โรงละคร [n.] (rōnglakhøn) EN: theater ; playhouse   FR: théâtre [m] ; salle de théâtre [f]
โรงหนัง[n.] (rōng nang) EN: movie theater ; cinema   FR: cinéma [m] ; salle de cinéma [f]
โรงภาพยนตร์[n.] (rōng phāpphayon) EN: movie theater ; cinema ; kinema   FR: cinéma [m] ; salle de cinéma [f]
โรงอุปรากร[n. exp.] (rōng upparākøn) EN: opera house   FR: opéra [m] ; salle d'opéra [f]
โรงยิม[n.] (rōng yim) EN: gymnasium   FR: gymnase [m] ; salle de gymnastique [f] ; salle de sport [f]
ศาลา[n.] (sālā) EN: pavilion ; hall ; public shelter ; public house/building ; wayside shelter ; open-sided covered meeting hall ; open-sided covered resting place   FR: pavillon [m] ; abri public [m] ; édicule [m] ; salle [f]
ศาลาการเปรียญ[n. exp.] (sālā kānparīen = sālā kānprīen) EN: sermon hall in a monastery   FR: salle surélevée servant aux réunions et aux sermons
ศาลาวัด[n. exp.] (sālā wat) EN: pavilion at a temple   FR: salle du temple [f]
สนามมวย[n. exp.] (sanām mūay) EN: boxing stadium   FR: salle de boxe [f] ; stade de boxe [m]
ที่ฝากกระเป๋า[n. exp.] (thī fāk krapao) EN: baggage room   FR: salle des bagages [f]
โต๊ะรับประทานอาหาร[n. exp.] (to rapprathān āhān) EN: dining table   FR: table de salle à manger [f]
วอร์ดคนไข้[n.] (wøt khon khai) EN: ward   FR: salle d'hôpital [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SALL    S AO1 L
SALLE    S EY1 L
SALLY    S AE1 L IY0
SALLS    S AO1 L Z
SALLAS    S AA1 L AA0 Z
SALLES    S AA1 L EH0 S
SALLER    S AO1 L ER0
SALLEH    S AA1 L EH0
SALLEE    S AE1 L IY0
EDSALL    AH0 D S AO1 L
SALLEY    S AE1 L IY0
SALLIS    S AE1 L IH2 S
SALLIE    S AE1 L IY0
KELSALL    K EH1 L S AH0 L
SALLADE    S AE1 L EY2 D
BONSALL    B OW0 N S AA1 L
SALLY'S    S AE1 L IY0 Z
PERSALL    P ER1 S AH0 L
NASALLY    N EY1 Z AH0 L IY0
HADSALL    HH AE1 D S AH0 L
SALLING    S AO1 L IH0 NG
SALLIES    S AE1 L IY0 Z
LASALLE    L AH0 S AE1 L
BIRDSALL    B ER1 D Z AO2 L
PIERSALL    P IH1 R S AH0 L
BURDSALL    B ER1 D S AH0 L
DISALLOW    D IH2 S AH0 L AW1
VASSALLO    V AA0 S AA1 L OW0
DORSALLY    D AO1 R S AH0 L IY0
KANSALLIS    K AE2 N S AE1 L IH2 S
DISALLOWED    D IH2 S AH0 L AW1 D
TATTERSALL    T AE1 T ER0 S AH0 L
COLOSSALLY    K AH0 L AA1 S AH0 L IY2
DISALLOWING    D IH2 S AH0 L AW1 IH0 NG
MISALLOCATE    M IH2 S AE1 L AH0 K EY2 T
UNIVERSALLY    Y UW2 N IH0 V ER1 S AH0 L IY0
MISALLOCATED    M IH2 S AE1 L AH0 K EY2 T AH0 D
DISALLOWANCE    D IH2 S AH0 L AW1 AH0 N S
MISALLOCATION    M IH2 S AE2 L AH0 K EY1 SH AH0 N
DISALLOWANCES    D IH2 S AH0 L AW1 AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sally    (n) (s a1 l ii)
sally    (v) (s a1 l ii)
sallow    (v) (s a1 l ou)
Codsall    (n) (k o1 d s @ l)
Walsall    (n) (w o1 l s oo l)
sallied    (v) (s a1 l i d)
sallies    (v) (s a1 l i z)
sallows    (v) (s a1 l ou z)
disallow    (v) (d i2 s @ l au1)
sallowed    (v) (s a1 l ou d)
sallower    (j) (s a1 l ou @ r)
sallying    (v) (s a1 l i i ng)
Breedsall    (n) (b r ii1 d s oo l)
disallows    (v) (d i2 s @ l au1 z)
sallowest    (j) (s a1 l ou i s t)
sallowing    (v) (s a1 l ou i ng)
disallowed    (v) (d i2 s @ l au1 d)
disallowing    (v) (d i2 s @ l au1 i ng)
misalliance    (n) (m i2 s @ l ai1 @ n s)
universally    (a) (y uu2 n i v @@1 s @ l ii)
m_esalliance    (n) (m ei2 z a1 l i aa n s)
misalliances    (n) (m i2 s @ l ai1 @ n s i z)
m_esalliances    (n) (m ei2 z a1 l i aa n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbruch {m}sally [Add to Longdo]
Ausfall {m} [mil.] | einen Ausfall machensally | to make a sally; to sally forth [Add to Longdo]
Berufsalltag {m}everyday working life [Add to Longdo]
Fahlheit {f}; Blässe {f}; fahle Farbe {f}sallowness [Add to Longdo]
Nichtanerkennung {f}disallowance [Add to Longdo]
Salweide {f}sallow [Add to Longdo]
Sanddorn {m} [bot.]sallow thorn [Add to Longdo]
Vasall {m} | Vasallen {pl}vassal | vassals [Add to Longdo]
Vasallenstaat {m} | Vasallenstaaten {pl}vassal state | vassal states [Add to Longdo]
Vasallentum {n}vassalage [Add to Longdo]
allbekannt {adv}universally [Add to Longdo]
allbekanntuniversally known [Add to Longdo]
allgemein {adv}universally [Add to Longdo]
allgemeingültiguniversally valid [Add to Longdo]
aufbrechen; sich aufmachen | aufbrechend | aufgebrochento sally | sallying | sallied [Add to Longdo]
blässlich; bleich; fahl; farblossallow [Add to Longdo]
dorsal {adv}dorsally [Add to Longdo]
kausal {adv}causally [Add to Longdo]
nasal {adv}nasally; nasaly [Add to Longdo]
riesig {adv}colossally [Add to Longdo]
ursächlich {adv}causally [Add to Longdo]
verweigern | verweigernd | verweigert | verweigert | verweigerteto disallow | disallowing | disallowed | disallows | disallowed [Add to Longdo]
Sallewachtel {f} [ornith.]Salle's Quail [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
salle de séjour(n) |f| ห้องนั่งเล่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
ラサール[, rasa-ru] (n) La Salle; (P) [Add to Longdo]
貴賤結婚[きせんけっこん, kisenkekkon] (n) morganatic marriage (marriage of a noble and a commoner that disallows the passage of title, possessions, etc.) [Add to Longdo]
繰り出す(P);繰出す[くりだす, kuridasu] (v5s,vt) (1) to draw (a thread); to let out (e.g. a rope); (2) to sally forth; (3) to send out; to dispatch; (4) to lunge; to unleash; (P) [Add to Longdo]
後出し[あとだし, atodashi] (n) waiting to see one's opponent's move before doing anything (e.g. as a disallowed act in rock-paper-scissors) [Add to Longdo]
広く[ひろく, hiroku] (adv) widely; far and wide; extensively; universally [Add to Longdo]
国民食[こくみんしょく, kokuminshoku] (n) (See ソウルフード) food universally loved by all citizens; comfort food [Add to Longdo]
出撃[しゅつげき, shutsugeki] (n,vs) sortie; sally; (P) [Add to Longdo]
全般的に[ぜんぱんてきに, zenpantekini] (adv) (See 全般的) generally; universally; wholly [Add to Longdo]
普く;遍く;周く[あまねく, amaneku] (adv) widely; generally; universally; far and wide [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四海皆准[sì hǎi jiē zhǔn, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, ] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea [Add to Longdo]
憔悴[qiáo cuì, ㄑㄧㄠˊ ㄘㄨㄟˋ, ] wan and sallow; thin and palid; haggard; (of plants) withered [Add to Longdo]
放之四海而皆准[fàng zhī sì hǎi ér jiē zhǔn, ㄈㄤˋ ㄓ ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄦˊ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, ] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea [Add to Longdo]
横贯[héng guàn, ㄏㄥˊ ㄍㄨㄢˋ, / ] horizontal traverse; to cut across; to cross transversally [Add to Longdo]
焦黄[jiāo huáng, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄤˊ, / ] sallow; yellow and withered; sickly [Add to Longdo]
众人敬仰[zhòng rén jìng yǎng, ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄤˇ, / ] universally admired; highly esteemed by everyone [Add to Longdo]
等变压线[děng biàn yā xiàn, ㄉㄥˇ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] isallobar (line of equal pressure gradient) [Add to Longdo]
群起而攻之[qún qǐ ér gōng zhī, ㄑㄩㄣˊ ㄑㄧˇ ㄦˊ ㄍㄨㄥ ㄓ, ] the masses rise to attack it (成语 saw); Everyone is against the idea.; universally abhorrent [Add to Longdo]
苍黄[cāng huáng, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ, / ] greenish yellow; sallow (pale or yellow complexion); variant of 倉皇|仓皇, in a panic; flurried [Add to Longdo]
惊世骇俗[jīng shì hài sú, ㄐㄧㄥ ㄕˋ ㄏㄞˋ ㄙㄨˊ, / ] universally shocking; to offend the whole of society [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, ] dark; sallow color [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
家来[けらい, kerai] Lehnsmann, Vasall, Diener [Add to Longdo]
郎党[ろうどう, roudou] Anhaenger, Vasallen [Add to Longdo]
鼻音[びおん, bion] Nasallaut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top